Gazyvaro

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg 40 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

31829:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264395790

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Gazyvaro

1000 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
obinutuzumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Gazyvaro är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du behandlas med Gazyvaro
3. Hur Gazyvaro ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gazyvaro ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Gazyvaro är och vad det används för

Vad Gazyvaro är

Gazyvaro innehåller den aktiva substansen obinutuzumab som tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”monoklonala antikroppar”. Antikroppar verkar genom att binda sig till specifika mål i din kropp.

Vad Gazyvaro används för

Gazyvaro kan användas hos vuxna för att behandla två olika typer av cancer

 • Kronisk lymfatisk leukemi (även kallat ”KLL”)

  • Gazyvaro används hos patienter som inte tidigare fått någon behandling för KLL och som har andra sjukdomar som gör det osannolikt att de skulle klara av en full dos av ett annat läkemedel som används för att behandla KLL som heter fludarabin.

  • Gazyvaro används i kombination med ett annat läkemedel mot cancer som heter klorambucil.

 • Follikulärt lymfom(även kallat ”FL”)

  • Gazyvaro används hos patienter som inte fått någon behandling för FL

  • Gazyvaro används hos patienter som har fått minst en tidigare behandling med ett läkemedel som heter rituximab och vars FL har kommit tillbaka eller försämrats under eller efter denna behandling.

  • Vid starten av behandlingen av FL används Gazyvaro tillsammans med andra läkemedel mot cancer.

  • Gazyvaro kan användas som enda läkemedel i upp till 2 år som ”underhållsbehandling”.

Hur Gazyvaro fungerar

 • KLL och FL är typer av cancer som påverkar vita blodkroppar som kallas ”B-lymfocyter”. De påverkade ”B-lymfocyterna” delar sig för snabbt och lever för länge. Gazyvaro binder till ytan av B-lymfocyterna vilket leder till att de dör.

 • När Gazyvaro ges till patienter med KLL eller FL tillsammans med andra läkemedel mot cancer fördröjer det tiden det tar för deras sjukdom att försämras.

2. Vad du behöver veta innan du behandlas med Gazyvaro

Du ska inte behandlas med Gazyvaro om:

 • du är allergisk mot obinutuzumab eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du är osäker ska du tala med din läkare eller sjuksköterska innan du ges Gazyvaro.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du behandlas med Gazyvaro om:

 • du har en infektion, eller tidigare har haft en infektion som var långvarig eller hela tiden kommer tillbaka

 • du någon gång har tagit, eller fått, läkemedel som påverkar immunsystemet (såsom cytostatika eller immundämpande läkemedel)

 • du tar något läkemedel mot högt blodtryck eller läkemedel som används för att tunna ut ditt blod – läkaren kan behöva ändra hur du tar dessa

 • du någon gång har haft hjärtproblem

 • du någon gång har haft problem med hjärnan (såsom minnesproblem, rörelseproblem- eller känselförnimmelser i kroppen, problem med synen)

 • du någon gång har haft andnings- eller lungproblem

 • du någon gång har haft hepatit B, en typ av leversjukdom

 • du ska genomgå en vaccinering eller vet att du kan behöva en inom en snar framtid.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller sjuksköterska innan du behandlas med Gazyvaro.

Var uppmärksam på följande biverkningar

Gazyvaro kan orsaka allvarliga biverkningar som du omedelbart måste informera läkare eller sjuksköterska om. Dessa inkluderar:

Infusionsrelaterade reaktioner

 • Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du får någon av de infusionsrelaterade reaktionerna som anges i början av avsnitt 4. Infusionsrelaterade reaktioner kan inträffa under infusionen upp till 24 timmar efter infusionen.

 • Om du får en infusionsrelaterad reaktion kan du behöva ytterligare behandling eller så kan infusionen behöva saktas ner eller stoppas. När reaktionerna försvinner, eller förbättras, kan infusionen fortsätta. Det är mer troligt att dessa reaktioner inträffar under den första infusionen. Läkaren kan besluta att stoppa behandling med Gazyvaro om du får en stark infusionsreaktion.

 • Innan varje infusion med Gazyvaro kommer du att få läkemedel som hjälper till att minska eventuella infusionsrelaterade reaktioner eller ”tumörlyssyndrom”. Tumörlyssyndrom är en potentiellt livshotande komplikation som orsakas av kemiska förändringar i blodet som uppkommer på grund av nedbrytningen av döende cancerceller (se avsnitt 3).

Progressivmultifokal leukoencefalopati (även kallat ”PML”)

 • PML är en mycket ovanlig och livshotande infektion i hjärnan som har rapporterats hos väldigt få patienter som behandlats med Gazyvaro.

 • Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du får minnesförlust, problem med att prata, svårigheter att gå eller problem med din syn.

 • Om du har haft något av dessa symtom före behandling med Gazyvaro, tala omedelbart om för läkare om du märker några förändringar i dem. Du kan behöva medicinsk behandling.


Infektioner

 • Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du får några tecken på infektion efter din behandling med Gazyvaro (se ”Infektioner” i avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Ge inte Gazyvaro till barn eller ungdomar under 18 års ålder, eftersom det inte finns någon information om användning av Gazyvaro i dessa åldersgrupper.

Andra läkemedel och Gazyvaro

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar receptfria och växtbaserade läkemedel.

Graviditet

 • Tala om för läkare eller sjuksköterska om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. De kommer att hjälpa dig att väga nyttan av att fortsätta behandlas med Gazyvaro mot risken för ditt barn.

 • Om du blir gravid under behandling med Gazyvaro, tala om för läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt. Detta eftersom behandling med Gazyvaro kan påverka din eller ditt barns hälsa.

Amning

 • Amma inte under behandling med Gazyvaro eller under 18 månader efter att du slutat behandlas med Gazyvaro, eftersom små mängder av läkemedlet kan passera ut i bröstmjölken.

Preventivmedel

 • Använd en effektiv preventivmetod under tiden du behandlas med Gazyvaro.

 • Fortsätt att använda effektivt preventivmedel under 18 månader efter att du slutat behandlas med Gazyvaro.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Gazyvaro påverkar din förmåga att köra bil, cykla eller använda några verktyg eller maskiner. Om du däremot får en infusionsrelaterad reaktion (se avsnitt 4), kör inte bil, cykla och använd inte verktyg eller maskiner till dess att reaktionen försvunnit.


3. Hur Gazyvaro ges

Hur Gazyvaro ges

Gazyvaro ges under övervakning av en läkare med erfarenhet av behandlingen. Det ges in i en ven som ett dropp (intravenös infusion) under flera timmar.

Gazyvarobehandlingen

Kronisk lymfatisk leukemi

 • Du kommer att ges 6 behandlingscykler med Gazyvaro i kombination med ett annat läkemedel mot cancer som heter klorambucil. Varje cykel är 28 dagar lång.

 • På dag 1 i din första cykel kommer du att få en del av din första Gazyvaro dos på 100 milligram (mg) mycket långsamt och din läkare/sjuksköterska kommer att övervaka dig noggrant för infusionsrelaterade reaktioner.

 • Om du inte får någon infusionsrelaterad reaktion efter den första lilla delen av din första dos, kan du få resten av din första dos (900 mg) på samma dag.

 • Om du får en infusionsrelaterad reaktion efter den första lilla delen av din första dos, kommer du att få resten av din första dos på dag 2.

Ett typiskt behandlingsschema visas nedan.

Behandlingscykel 1 – den kommer inkludera tre doser av Gazyvaro under de 28 dagarna:

 • Dag 1 – del av din första dos (100 mg)

 • Dag 2 eller dag 1 (fortsättning) – resterande del av den första dosen (900 mg)

 • Dag 8 – full dos (1000 mg)

 • Dag 15 – full dos (1000 mg)

Behandlingscykler 2, 3, 4, 5 och 6 – det kommer enbart vara en dos av Gazyvaro under de 28 dagarna:

 • Dag 1 – full dos (1000 mg)

Follikulärt lymfom

 • Du kommer att ges 6 eller 8 behandlingscykler med Gazyvaro i kombination med andra läkemedel mot cancer – varje cykel varar i 28 eller 21 dagar beroende på vilka andra läkemedel som ges tillsammans med Gazyvaro.

 • Denna inledande fas följs av en ”underhållsfas” – under denna tid kommer du att ges Gazyvaro varannan månad i upp till 2 år så länge som din sjukdom inte försämras. Beroende på din sjukdomsstatus kommer din läkare efter de inledande behandlingscyklerna att bestämma om du ska få behandling i underhållsfasen.

 • Ett typiskt behandlingsschema visas nedan.

Inledande fas

Behandlingscykel 1 – den inkluderar tre doser av Gazyvaro under de 28 eller 21 dagarna beroende på vilket annat läkemedel som ges tillsammans med Gazyvaro:

 • Dag 1 - full dos (1000 mg)

 • Dag 8 - full dos (1000 mg)

 • Dag 15 - full dos (1000 mg)

Behandlingscykel 2-6 eller 2-8 - det kommer enbart vara en dos av Gazyvaro under de 28 eller 21 dagarna beroende på vilket annat läkemedel som ges tillsammans med Gazyvaro:

 • Dag 1 - full dos (1000 mg)

Underhållsfas

 • Full dos (1000 mg) en gång varannan månad i upp till 2 år så länge som din sjukdom inte försämras

Läkemedel som ges före varje infusion

Innan varje infusion med Gazyvaro kommer du att få läkemedel som minskar risken för infusionsrelaterade reaktioner eller tumörlyssyndrom. Dessa kan vara följande:

 • vätska

 • läkemedel för att sänka feber

 • smärtstillande (analgetika)

 • läkemedel för att minska inflammation (kortison)

 • läkemedel för att minska en allergisk reaktion (antihistaminer)

 • läkemedel för att förhindra tumörlyssyndrom (såsom allopurinol)

Om du missar ett behandlingstillfälle med Gazyvaro

Boka in en ny tid så snart som möjligt om du missar ett behandlingstillfälle, eftersom det är viktigt att följa doseringsschemat för att detta läkemedel ska vara så effektivt som möjligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats med detta läkemedel:

Allvarliga biverkningar

Infusionsrelaterade reaktioner

Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du får något av följande symtom under din infusion eller upp till 24 timmar efter din infusion.

Vanligaste rapporterade:

 • illamående

 • trötthet

 • yrsel

 • huvudvärk

 • diarré

 • feber, rodnad eller frossa

 • kräkning

 • andnöd

 • lågt eller högt blodtryck

 • hjärtklappning

 • obehag i bröstet

Mindre vanligt rapporterade:

 • oregelbundna hjärtslag

 • svullnad i hals eller andningsvägar

 • väsande andning, svårighet att andas, trånghetskänsla i bröstet eller halsirritation

Om du får något av ovanstående, tala omedelbart om det för läkare eller sjuksköterska.

Progressivmultifokal leukoencefalopati

PML är en mycket ovanlig och livshotande infektion i hjärnan som har rapporterats med Gazyvaro.

Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du har

 • minnesförlust

 • svårigheter att prata

 • svårigheter att gå

 • problem med din syn

Om du har haft något av dessa symtom innan behandling med Gazyvaro, tala omedelbart om för läkaren om du märker några förändringar i dem. Du kan behöva medicinsk behandling.

Infektioner

Du kan vara mer benägen att få en infektion under och efter behandling med Gazyvaro. Dessa är ofta förkylningar, men det har förekommit fall av allvarligare infektioner. En leversjukdom som kallas ”hepatit B”, har också rapporterats komma tillbaka hos patienter som tidigare har haft hepatit B.

Kontakta omedelbart läkaren eller sjuksköterskan om du får några symtom på en infektion under och efter din Gazyvarobehandling. Dessa inkluderar:

 • feber

 • hosta

 • bröstsmärta

 • trötthet

 • smärtsamma utslag

 • halsont

 • brännande känsla vid urinering

 • svaghetskänsla eller generell sjukdomskänsla.

Om du har haft återkommande eller kroniska infektioner innan behandling med Gazyvaro, tala om det för din läkare.

Andra biverkningar

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du märker någon av följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • feber

 • lunginfektion

 • huvudvärk

 • ledsmärta, ryggsmärta

 • svaghetskänsla

 • trötthetskänsla

 • smärta i armar och ben

 • diarré, förstoppning

 • sömnlöshet

 • håravfall, klåda

 • urinvägsinfektion, näs- och halsinflammation, bältros

 • förändringar i blodprover:

  • blodbrist (lågt antal röda blodkroppar)

  • lågt antal av alla typer av vita blodkroppar (sammantaget)

  • lågt antal neutrofiler (en typ av vita blodkroppar)

  • lågt antal blodplättar (en typ av blodkropp som hjälper ditt blod att levra sig)

 • övre luftvägsinfektion (infektion i näsa, svalg, struphuvud och bihålor), hosta

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • munsår

 • depression, ångest

 • influensa

 • viktuppgång

 • rinnsnuva eller nästäppa

 • eksem

 • smärta i munnen eller halsen

 • muskel- och skelettsmärta i bröstet

 • hudcancer (skivepitelcancer, basalcellscancer)

 • skelettsmärta

 • ojämna hjärtslag (förmaksflimmer)

 • problem med att urinera, urininkontinens

 • högt blodtryck

 • matsmältningsproblem (t.ex. halsbränna), hemorrojder

 • förändringar i blodprover:

  • lågt antal lymfocyter (en typ av vita blodkroppar), feber associerad med låga nivåer av neutrofiler (en typ av vita blodkroppar)

  • ökning av kalium, fosfat eller urinsyra – vilket kan orsaka njurproblem (en del av tumörlyssyndrom)

  • minskning av kalium

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Ett hål i magsäck eller tarmar (gastrointestinal perforation, särskilt i de fall där cancern drabbar mag-tarmkanalen)

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du märker någon av biverkningarna ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Gazyvaro ska förvaras

Gazyvaro kommer att förvaras av hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus eller klinik. Förvaringsanvisningarna är som följer:

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Får ej frysas.

 • Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Din läkare eller sjuksköterska kommer att kasta eventuellt läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är obinutuzumab: 1000 mg/40 ml per injektionsflaska motsvarande en koncentration av 25 mg/ml innan spädning.

 • Övriga innehållsämnen är histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, trehalosdihydrat, poloxamer 188 och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gazyvaro är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning för infusion. Det är en färglös till svagt brunaktig vätska. Gazyvaro finns tillgängligt i en förpackning med 1 injektionsflaska av glas.

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Tillverkare

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200


Denna bipacksedel ändrades senast

september 2021.


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering

Gazyvaro ska administreras under noggrann övervakning av en erfaren läkare och i en miljö där det finns omedelbar tillgång till fullständig återlivningsutrustning.

Profylax och premedicinering mot tumörlyssyndrom (TLS)

Patienter med stor tumörbörda och/eller ett stort antal cirkulerande lymfocyter (> 25 x 109/l) och/eller nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 70 ml/min) anses löpa risk för tumörlyssyndrom och ska få profylax. Profylax bör bestå av adekvat hydrering och administrering av läkemedel som hämmar urinsyraproduktionen (t.ex. allopurinol) , eller lämplig alternativ behandling såsom uratoxidas (t.ex. rasburikas) och ges enligt klinisk praxis, med start 12-24 timmar innan påbörjad Gazyvaroinfusion. Alla patienter som anses löpa risk ska övervakas noggrant under de första behandlingsdagarna med speciellt fokus på njurfunktion, kalium och urinsyravärden. Eventuella ytterligare riktlinjer enligt sedvanlig praxis ska följas.

Profylax och premedicinering mot infusionsrelaterade reaktioner (IRR)

Premedicinering för att minska risken för IRR beskrivs i tabell 1. Premedicinering med kortikosteroid rekommenderas för patienter med FL och är obligatoriskt för patienter med KLL i den första behandlingscykeln (se tabell 1). Premedicinering inför efterföljande infusioner och annan premedicinering ska administreras enligt beskrivningen nedan.

Hypotension, som ett symtom på IRR, kan inträffa under intravenösa infusioner med Gazyvaro. Utsättning av antihypertensiva läkemedel bör därför övervägas 12 timmar före infusion och under varje infusion med Gazyvaro och under den första timmen efter administrering.

Tabell 1 Premedicinering som ska administreras före infusion med Gazyvaro för att reducera risken för IRR hos KLL- och FL-patienter

Dag i behandlingscykeln

Patienter som kräver premedicinering

Premedicinering

Administrering

Cykel 1:

Dag 1 för KLL och FL

Alla patienter

Intravenös kortikosteroid1, 4

(obligatoriskt för KLL, rekommenderat för FL)

Avslutad minst 1 timme innan infusion med Gazyvaro

Oralt analgetikum /antipyretikum2

Minst 30 minuter innan infusion med Gazyvaro

Antihistamin3

Cykel 1:

Dag 2 endast för KLL

Alla patienter

Intravenös kortikosteroid1

(obligatoriskt)

Avslutad minst 1 timme innan infusion med Gazyvaro

Oralt analgetikum /antipyretikum2

Minst 30 minuter innan infusion med Gazyvaro

Antihistamin3

Alla efterföljande infusioner för KLL och FL

Patienter utan IRR under den föregående infusionen

Oralt smärtstillande /antipyretika2

Minst 30 minuter innan infusion med Gazyvaro

Patienter med en IRR (grad 1 eller 2) under den föregående infusionen

Oralt analgetikum /antipyretika2

Antihistamin3

Patienter med en IRR av grad 3 under föregående infusion ELLER patienter med ett lymfocytantal >25 x 109/l innan nästa behandling

Intravenös kortikosteroid1, 4

Avslutad minst 1 timme innan infusion med Gazyvaro

Oralt smärtstillande /antipyretika2

Antihistamin3

Minst 30 minuter innan infusion med Gazyvaro

1 100 mg prednison/prednisolon eller 20 mg dexametason eller 80 mg metylprednisolon

Hydrokortison ska inte användas då det inte varit effektivt för att minska frekvensen av IRR.

2 t.ex. 1000 mg paracetamol

3 t.ex. 50 mg difenhydramin

4  om kemoterapibehandling som inkluderar kortikosteroid ges samma dag som Gazyvaro kan kortikosteroiden ges oralt om administrering sker minst 60 minuter innan Gazyvaro. Premedicinering med en ytterligare dosintravenöskortikosteroid behöver då inte ges.

Dos

Kronisk lymfatisk leukemi (i kombination med klorambucil1)

För patienter med KLL visas den rekommenderade dosen av Gazyvaro i kombination med klorambucil i tabell 2.

Cykel 1

Den rekommenderade dosen av Gazyvaro i kombination med klorambucil är 1000 mg administrerat på dag 1och dag 2 (eller fortsatt administrering dag 1), dag 8 och dag 15 i den första 28-dagars behandlingscykeln. Två infusionspåsar ska förberedas för infusionen på dag 1-2 (100 mg för dag 1 och 900 mg för dag 2). Om den första påsen har kunnat ges utan förändringar av infusionshastighet eller avbrott, kan den andra påsen administreras på samma dag (ingen dosfördröjning är nödvändig) förutsatt att tillräcklig tid, förutsättningar och medicinsk övervakning finns tillgängligt under hela infusionen. Om några förändringar av infusionshastighet eller avbrott skett under infusionen av de första 100 mg måste den andra påsen administreras följande dag.

Cykel 2 – 6

Den rekommenderade dosen av Gazyvaro i kombination med klorambucil är 1000 mg administrerat på dag 1 i varje behandlingscykel.

Tabell 2 Dos av Gazyvaro som bör administreras under 6 behandlingscykler på vardera 28 dagar hos patienter med KLL

Cykel

Behandlingsdag

Dos av Gazyvaro

Cykel 1

Dag 1

100 mg

Dag 2

(eller fortsättning på dag 1)

900 mg

Dag 8

1000 mg

Dag 15

1000 mg

Cykel 2-6

Dag 1

1000 mg

1 Klorambucil ges oralt 0,5 mg/kg kroppsvikt på dag 1 och dag 15 i varje behandlingscykel

Behandlingsduration

Sex behandlingscykler på vardera 28 dagar.

Follikulärt lymfom

Den rekommenderade dosen av Gazyvaro i kombination med kemoterapi för patienter med FL visas i tabell 3.

Patienter med tidigare obehandlat follikulärt lymfom

Induktion (i kombination med kemoterapi2)

Gazyvaro ska administreras med kemoterapi enligt följande:

 • Sex 28-dagars behandlingscykler i kombination med bendamustin2 eller

 • Sex 21- dagars behandlingscykler i kombination med cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon (CHOP), följt av ytterligare 2 cykler med Gazyvaro ensamt eller

 • Åtta 21-dagarscykler i kombination med cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednison/prednisolon/metylprednisolon (CVP).

Underhållsbehandling

Patienter som uppnår komplett eller partiell respons på induktionsbehandling med Gazyvaro i kombination med kemoterapi ska fortsätta få Gazyvaro 1000 mg som monoterapi en gång varannan månad i två år eller till sjukdomsprogression (beroende på vad som inträffar först).

Patienter med follikulärt lymfom som inte svarade på behandling eller som progredierade under eller upp till 6 månader efter behandling med rituximab eller en rituximabinnehållande behandling

Induktion (i kombination med bendamustin2)

Gazyvaro ska administreras i sex 28-dagars behandlingscykler i kombination med bendamustin2 .

Underhållsbehandling

Patienter som uppnår komplett eller partiellt svar på induktionsbehandling (dvs de initiala 6 behandlingscyklerna) med Gazyvaro i kombination med bendamustin eller har stabil sjukdom ska fortsätta få Gazyvaro 1000 mg som monoterapi en gång varannan månad i 2 år eller tills sjukdomsprogression (beroende på vad som inträffar först).

Tabell 3 Follikulärt lymfom: Dos av Gazyvaro som bör administreras under induktionsbehandling följt av underhållsbehandling

Cykel

Dag i behandlingscykel

Dos av Gazyvaro

Cykel 1

Dag 1

1000 mg

Dag 8

1000 mg

Dag 15

1000 mg

Cykel 2-6 eller 2-8

Dag 1

1000 mg

Underhållsbehandling

Varannan månad i 2 år eller tills sjukdomsprogression (beroende på vad som inträffar först)

1000 mg

2 Bendamustin ges intravenöst på dag 1 och 2 i alla behandlingscykler (cykler 1-6) 90 mg/m2/dag; CHOP och CVP enligt standarddosering

Behandlingsduration

Induktionsbehandling i ungefär 6 månader (sex behandlingscykler med Gazyvaro på vardera 28 dagar i kombination med bendamustin, eller åtta behandlingscykler med Gazyvaro, på vardera 21 dagar i kombination med CHOP eller CVP) följt av underhållsbehandling en gång varannan månad i 2 år eller tills sjukdomsprogression (beroende på vad som inträffar först).

Administreringssätt 

Gazyvaro ska administreras intravenöst. Det ska ges som en intravenös infusion efter spädning genom en avsedd venös infart. Infusioner av Gazyvaro ska inte administreras som intravenös stöt- eller bolusdos.

Se nedan för instruktioner om spädning innan administrering.

Instruktioner om infusionshastighet visas i tabell 4-6.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Tabell 4 Kronisklymfatisk leukemi: Standardinfusionshastighet i frånvaro av IRR/överkänslighet och rekommendationer i händelse av IRR vid föregående infusion

Cykel

Behandlingsdag

Infusionshastighet

Infusionshastigheten kan eskaleras förutsatt att patienten kan tolerera det.

I händelse av IRR vid infusion, se ”Hantering av IRRs”

Cykel 1

Dag 1

(100 mg)

Administrera 25 mg/timme under 4 timmar. Öka inte infusionshastigheten.

Dag 2

(eller fortsättning på dag 1)

(900 mg)

Om ingen IRR förekom under den tidigare infusionen, administrera 50 mg/ timme.

Infusionshastigheten kan trappas upp i steg om 50 mg/timme var 30:e minut till en maximal hastighet på 400 mg/timme.

Om patienten upplevde en IRR under föregående infusion, börja administreringen med 25 mg/timme. Infusionshastigheten kan trappas upp i steg om 50 mg/timme var 30:e minut till en maximal hastighet på 400 mg/timme.

Dag 8

(1000 mg)

Om ingen IRR förekom under den föregående infusionen, när den avslutande infusionshastigheten var 100 mg/timme eller högre, kan infusioner påbörjas med en hastighet av 100 mg/timme och trappas upp i steg om 100 mg/timme var 30:e minut till en maximal hastighet på 400 mg/timme.

Om patienten upplevde en IRR under föregående infusion, administrera 50 mg/timme. Infusionshastigheten kan trappas upp i steg om 50 mg/timme var 30:e minut till en maximal hastighet på 400 mg/timme.

Dag 15

(1000 mg)

Cykel 2-6

Dag 1

(1000 mg)

Follikulärt lymfom (FL)

Gazyvaro ska administreras med standardinfusionshastigheten i cykel 1 (se tabell 5). Hos patienter som inte upplever grad ≥ 3 infusionsrelaterade reaktioner (IRR) under cykel 1 kan Gazyvaro administreras med en kortare infusionstid (cirka 90 minuter) från cykel 2 och framåt (se tabell 6).

Tabell 5 Follikulärt lymfom: Standardinfusionshastighet och rekommendationer vid händelse av infusionsrelaterade reaktioner vid föregående infusion

Cykel

Dag i behandlingscykel

Infusionshastighet

Infusionshastigheten kan eskaleras förutsatt att patienten kan tolerera det.

I händelse av IRR vid infusion, se ”Hantering av IRRs”

Cykel 1

Dag 1

(1000 mg)

Administrera 50 mg/timme. Infusionshastigheten kan trappas upp i steg om 50 mg/timme var 30:e minut till en maximal hastighet på 400 mg/timme.

Dag 8

(1000 mg)

Om ingen IRR eller om en IRR av grad 1 förekom under den föregående infusionen, när den avslutande infusionshastigheten var 100 mg/timme eller högre, kan infusioner påbörjas med en hastighet av 100 mg/timme och trappas upp i steg om 100 mg/timme var 30:e minut till en maximal hastighet på 400 mg/timme.

Om patienten upplevde en IRR av grad 2 eller högre under föregående infusion, administrera 50 mg/timme. Infusionshastigheten kan trappas upp i steg om 50 mg/timme var 30:e minut till en maximal hastighet på 400 mg/timme.

Dag 15

(1000 mg)

Cykel 2-6 eller 2-8

Dag 1

(1000 mg)

Underhållsbehandling

Varannan månad i 2 år eller tills sjukdomsprogression (beroende på vad som inträffar först).

Tabell 6 Follikulärt lymfom: Kortare infusionshastighet och rekommendationer om en IRR förekom vid tidigare infusion

Cykel

Dag i

behandlingscykel

Infusionshastighet

I händelse av IRR under infusionen, se ”Hantering av IRR”

Cykel 2–6 eller 2–8

Dag 1

(1000 mg)

Om ingen IRR av grad ≥3 förekom under cykel 1:

100 mg/timme i 30 minuter, därefter 900 mg/timme i cirka 60 minuter.


Om en IRR av grad 1-2 med pågående symtom eller en grad 3 IRR förekom under föregående infusion med kortare infusionstid, administrera nästa infusion med obinutuzumab med standardhastigheten (se tabell 5).

Underhållsbehandling

Varannan månad i 2 år eller tills sjukdomsprogression (beroende på vad som inträffar först)

Hantering av IRRs (alla indikationer)

Hantering av infusionsrelaterade reaktioner (IRR) kan kräva ett tillfälligt avbrytande, minskad infusionshastighet, eller utsättande av behandling med Gazyvaro enligt beskrivning nedan.

 • Grad 4 (livshotande): Infusionen måste stoppas och behandling måste sättas ut permanent.

 • Grad 3 (allvarlig): Infusionen måste temporärt avbrytas och symtom behandlas. När symtomen försvunnit kan infusionen återupptas med högst halverad infusionshastighet (av den hastighet som användes vid tidpunkten då den infusionsrelaterade reaktionen inträffade). Om patienten inte upplever några symtom på IRR, kan upptrappningen av infusionshastigheten återupptas vid de steg och intervaller som är lämpliga för dosen (se tabell 4-6). För patienter med KLL som får infusionen på dag 1 (cykel 1) uppdelad på två dagar kan infusionshastigheten på dag 1 höjas upp till 25 mg/timme igen efter 1 timme, men inte höjas ytterligare.

 • Infusionen måste avbrytas och behandling permanent sättas ut om patienten upplever en andra IRR av grad 3.

 • Grad 1-2 (mild till måttlig): Infusionshastigheten måste sänkas och symtomen behandlas. Infusionen kan fortsätta när symtomen försvunnit. Om patienten inte upplever några symtom på IRR, kan upptrappningen av infusionshastigheten återupptas vid de steg och intervaller som är lämpliga för dosen (se tabell 4-6). För patienter med KLL som får infusionen på dag 1 (cykel 1) uppdelad på två dagar kan infusionshastigheten på dag 1 höjas upp till 25 mg/timme igen efter 1 timme, men inte höjas ytterligare.

Hantering av IRR som förekommer under kortare infusionstid

 • Grad 4 (livshotande): Infusionen måste stoppas och behandling måste sättas ut permanent.

 • Grad 3 (allvarlig): Infusionen måste temporärt avbrytas och symtomen behandlas. När symtomen försvunnit kan infusionen återupptas med högst halverad infusionshastighet (av den hastighet som användes vid tidpunkten då den infusionsrelaterade reaktionen inträffade) och inte mer än 400 mg/timme. Om patienten upplever en andra grad 3 IRR efter att infusionen återupptagits måste infusionen stoppas och behandlingen måste sättas ut permanent. Om patienten kan fullfölja infusionen utan ytterligare grad 3 IRR måste nästa infusion ges med en hastighet som inte är högre än standardhastigheten.

 • Grad 1-2 (mild till måttlig): Infusionshastigheten måste sänkas och symtomen behandlas. Infusionen kan fortsätta när symtomen försvunnit. Om patienten inte upplever några symtom på IRR kan upptrappningen av infusionshastigheten återupptas vid de steg och intervaller som är lämpliga för dosen (se tabell 5-6).

Instruktioner för spädning

Gazyvaro ska beredas av hälso- och sjukvårdspersonal och med aseptisk teknik. Skaka inte injektionsflaskan. Använd en steril nål och spruta för att bereda Gazyvaro.

För KLL behandlingscykel 2-6 och alla cykler för FL

Drag upp 40 ml Gazyvaro-koncentrat från injektionsflaskan och späd i infusionspåse (av polyvinylklorid (PVC) eller PVC-fri polyolefin) som innehåller natriumkloridlösning 9mg/ml (0,9%) för injektion.

KLL enbart – behandlingscykel 1

För att undvika risk för sammanblandning rekommenderas det att använda infusionspåsar av olika storlek för den initiala 1000 mg dosen för att särskilja mellan 100 mg dosen för cykel 1 dag 1 och 900 mg dosen för cykel 1 dag 1 (fortsättning) eller dag 2. För att bereda de två infusionspåsarna, drag upp 40 ml av Gazyvaro flytande koncentrat från injektionsflaskan och späd 4 ml i en 100 ml PVC- eller PVC-fri polyolefin infusionspåse och de återstående 36 ml i en 250 ml PVC eller PVC-fri polyolefin infusionspåse som innehåller natriumkloridlösning 9mg/ml (0,9%) för injektion. Märk tydligt varje infusionspåse. För förvaringsansvisningar för infusionspåsar, se avsnitt 6.3.

Dos av Gazyvaro som ska administreras

Mängd Gazyvaro koncentrat

Storlek på PVC eller PVC-fri polyolefin infusionspåse

100 mg

4 ml

100 ml

900 mg

36 ml

250 ml

1000 mg

40 ml

250 ml

Inga inkompabiliteter har observerats mellan Gazyvaro i koncentrationer från 0,4 mg/ml till 20,0 mg/ml efter spädning av Gazyvaro med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionslösning och:

 • Infusionspåsar av PVC, polyeten (PE), polypropen eller polyolefin

 • Infusionsset av PVC, polyuretan (PUR) eller PE

 • Valfritt inlinefilter med produktkontaktytor av polyetersulfon (PES), infusionsstöd med 3-vägskran gjord av polykarbonat (PC), katetrar gjorda av polyeteruretan (PEU)

Använd inte andra lösningar att späda med såsom glukoslösning (5%).

För att undvika skumbildning blandas lösningen genom att sakta vända påsen. Den utspädda lösningen ska inte skakas eller frysas.

Parenterala läkemedel ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning innan administrering.

Efter spädning har fysikalisk och kemisk stabilitet visats i injektionslösning med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) vid koncentrationer mellan 0,4 mg/ml och 20 mg/ml i 24 timmar vid 2°C till 8°C följt av ytterligare 48 timmar (inklusive infusionstid) vid ≤30°C.

Ur mikrobiologisk synpunkt ska den färdigberedda infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2°C-8°C, om inte spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Kassering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar