Fultium

Kapsel, mjuk 800 IE Kolekalciferol 90 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

143:33

Köp via recept

EAN: 7046260675124

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Fultium

800 IE mjuka kapslar
kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fultium är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fultium
3. Hur du använder Fultium
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fultium ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fultium är och vad det används för

Fultium innehåller den aktiva substansen kolekalciferol (vitamin D3).

Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i benvävnad.

Fultium används för att förebygga och behandla vitamin D3-brist hos vuxna och ungdomar med en identifierad risk för Vitamin D3-brist.

Fultium kan också användas som ett komplement till medicinsk behandling mot benskörhet.

Kolekalciferol som finns i Fultium kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fultium

Ta inte Fultium:

 • om du är allergisk mot vitamin D eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har höga halter av vitamin D i blodet (hypervitaminos D)

 • om du har höga halter av kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller hög kalciumnivå i urinen (hyperkalciuri)

 • om du har njursten eller allvarlig njursjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fultium

 • om du har njurskada eller njursjukdom. Din läkare kommer att behöva mäta nivåerna av kalcium i blodet eller urinen

 • om du behandlas för hjärtsjukdom

 • om du har sarkoidos (en sjukdom i immunsystemet som kan påverka lever, lungor, hud och lymfkörtlar)

 • om du redan tar ytterligare doser av kalcium eller vitamin D. När du tar Fultium kommer din läkare att kontrollera dina blodnivåer av kalcium för att säkerställa att de inte är för höga.

Andra läkemedel och Fultium

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande läkemedel kan påverka, eller påverkas av, effekten av Fultium

 • Hjärtmediciner (hjärtglykosider som digoxin). Din läkare kan behöva övervaka ditt hjärta med ett elektrokardiogram (EKG) och mäta nivåerna av kalcium i blodet.

 • Läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. fenytoin) eller sömnmedel (barbiturater som fenobarbital) eftersom dessa läkemedel kan minska effekten av vitamin D.

 • Glukokortikoider (steroidhormoner som hydrokortison eller prednisolon). Dessa kan minska effekten av vitamin D.

 • Laxermedel (såsom paraffinolja) eller ett kolesterolsänkande läkemedel (kolestyramin) kan minska upptaget av vitamin D.

 • Actinomycin (ett läkemedel som används för att behandla vissa former av cancer) och svampmedel av imidazol-typ (läkemedel såsom klotrimazol och ketokonazol som används för att behandla svampsjukdomar), eftersom de kan störa ämnesomsättningen av vitamin D.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Du ska inte ta detta läkemedel under graviditet utan konstaterad vitamin D-brist.

Högre doser än 4 000 IE (5 kapslar) per dag kan vara skadligt.

Fultium 800 IE kapslar kan användas under amning vid fastställd vitamin D-brist. Vitamin D passerar över i bröstmjölk, detta bör beaktas om ytterligare vitamin D redan ges till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Fultium har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Fultium

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 kapsel per dag.

Den dagliga dosen bör inte överstiga 4 000 IE (5 kapslar).

Kapslarna ska sväljas hela med vatten, helst tillsammans med mat.

Användning för barn

Fultium 800 IE kapslar rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Fultium

Om du av misstag tar en kapsel för mycket, är det inte troligt att det händer något. Om du av misstag tar flera kapslar för mycket eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt, ta kartongen och denna information med dig för att visa den till läkaren. Om du har tagit för många kapslar kan du få illamående eller kräkning, få förstoppning eller magsmärtor, svaga muskler, trötthet, aptitlöshet, njurproblem och i svåra fall oregelbundna hjärtslag.

Om du har glömt att ta Fultium

Om du har glömt att ta din kapsel, ta den så snart som möjligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta därefter nästa kapsel enligt de instruktioner som du har fått av din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar av Fultium kan inkludera:

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • förhöjd mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi). Du kan få illamående eller kräkningar, förlora aptiten, ha förstoppning, magont, vara mycket törstig, ha muskelsvaghet, känna dig dåsig eller förvirrad

 • förhöjd mängd kalcium i urinen (hyperkalciuri).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • klåda

 • utslag

 • nässelutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Fultium ska förvaras

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D3). En kapsel innehåller 800 IE kolekalciferol, motsvarande 20 mikrogram vitamin D3.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

 • Majsolja, raffinerad

 • Butylhydroxitoluen (BHT) (E321)

Kapselskal:

 • Gelatin (E441)

 • Glycerol (E422)

 • Brilliant Blue FCF (E133)

 • Renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fultium 800 IE mjuka kapslar är små (10,6 mm x 6,2 mm) genomskinliga blåa kapslar som inte har några markeringar.

Det tillhandahålls i blisterförpackningar innehållande 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60 eller 90 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Tillverkare

Capsugel Ploërmel

Z.I. de Camagnon

56 800 Ploërmel

Frankrike

Swiss Caps GmbH

Grassingerstrasse No.9

83043 Bad Aibling,

Tyskland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-29