Flutikason Teva

Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos Flutikasonpropionat 3 x 120 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

210:59

Köp via recept

EAN: 07046260252936

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Flutikason Teva

50 mikrogram/dos nässpray, suspension
flutikasonpropionat
bensalkoniumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Flutikason Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Flutikason Teva
3. Hur du använder Flutikason Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Flutikason Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Flutikason Teva är och vad det används för

Flutikason Teva är ett kortisonpreparat, som motverkar inflammation och allergi redan i mycket små doser.
Flutikason Teva används vid snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Flutikason Teva används även vid vasomotorisk snuva (s k rinnsnuva).

Flutikasonpropionat som finns i Flutikason Teva kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Flutikason Teva

Använd inte Flutikason Teva

Om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Flutikason Teva har inte omedelbar effekt utan full effekt uppnås först efter några dagars regelbunden användning. Vid hösnuva bör behandlingen om möjligt sättas in innan pollensäsongen börjar.

Vid allergiska symtom från ögonen eller under de första dagarna när du använder Flutikason Teva kan kompletterande behandling behövas.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar under tiden du använder Flutikason Teva.

Vid långvarig användning av Flutikason Teva bör nässlemhinnan kontrolleras varje halvår.

Andra läkemedel och Flutikason Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om Flutikason Teva används samtidigt med vissa andra läkemedel kan risken för biverkningar öka. Detta gäller t.ex. vid användning av:

 • ketokonazol och itrakonazol (mot svampinfektioner)

 • erytromycin (antibiotika)

 • ritonavir och kobistat (mot hiv)

Din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet
Det finns begränsad erfarenhet av användning av Flutikason Teva under graviditet.

Amning

Det är okänt om Flutikason Teva går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Studier saknas huruvida Flutikason Teva påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Flutikason Teva innehåller bensalkoniumklorid

Flutikason Teva innehåller 40 mikrogram bensalkoniumkloridlösning i varje dos.

Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.


3. Hur du använder Flutikason Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dosering är 1-2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång om dagen, helst på morgonen. Ta gärna doserna i samband med en daglig rutin, t ex tandborstning eller vid bestämda måltider för att lättare komma ihåg din dos.

Skaka nässprayen före användning.

Kontakt med ögonen bör undvikas.

Se ”Bruksanvisning” i slutet av denna bipacksedel.

Om du använt för stor mängd av Flutikason Teva

Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Flutikason Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Flutikason Teva och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

 • blodtrycksfall

Dessa symtom kan vara tecken på allvarliga överkänslighetsreaktioner såsom angioödem och anafylaxi som är mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Lätt blodblandat nässekret.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Torrhet/irritation i näsa och svalg.

 • Huvudvärk.

 • Obehaglig lukt eller smak av läkemedlet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Sår i näsan, hål i nässkiljeväggen.

 • Orsaken till dessa biverkningar är oklar.

 • Glaukom (grön starr), förhöjt tryck i ögat, katarakt (grå starr).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Dimsyn.

Nysningar kan inträffa omedelbart efter sprayning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Flutikason Teva ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos.

 • Övriga innehållsämnen är: vattenfri glukos, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, fenyletylalkohol, bensalkoniumkloridlösning, polysorbat 80, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brungul glasflaska med dospump. Förpackningar om 60 (receptfri), 120, 150 och 360 (3x120) doser.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg

Tillverkare
TEVA Czech Industries s.r.o.
Opava-Komàrov
Tjeckien

Bruksanvisning

Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Flutikason Teva.

Förberedelse av nässprayen:

Innan du använder en ny flaska med Flutikason Teva Nässpray eller om sprayen inte har använts på en vecka, ska du ladda pumpen genom att skaka flaskan och spraya i luften tills en jämn dusch erhålls.
Håll flaska ifrån dig när du testsprayar i luften.

Skaka flaskan.

Ta av den genomskinliga hatten.

Håll sprayflaskan som på bilden.

Bilden beskriver hur man ska hålla sprayflaskan

Låt den vila på tummen och placera långfingret och pekfingret på var sin sida om flaskans spets.
Pumpa genom att med långfingret och pekfingret pressa nedåt mot tummen. Upprepa några gånger.

Användning av nässprayen:

Snyt ur näsan.

Skaka flaskan och ta av den genomskinliga hatten.

Håll sprayflaskan som på bilden.

Bilden visar hur man ska hålla sprayflaskan vid administrering

Böj huvudet lätt framåt. Täpp till ena näsborren.

För in flaskans spets i andra näsborren och pumpa en gång.

Andas samtidigt lätt in genom näsborren.

Andas därefter ut genom munnen, innan sprayningen eventuellt upprepas en gång.

Upprepa proceduren i andra näsborren.

Torka av näsapplikatorn och sätt på plasthatten igen.

Överskrid inte doseringen!

Rengöring:

Rengör den vita plastdelen (näsapplikatorn) minst en gång i veckan. Rengör den oftare om den täpps till.
Peta inte med nål eller annat vasst föremål i näsapplikatorn.

Tag av den genomskinliga hatten.

Tag av näsapplikatorn från flaskan som på bilden.

Bilden visar hur man tar av näsapplikatorn från flaskan

Spola näsapplikatorn och hatten under rinnande varmt vatten.

Skaka av vattnet och låt lufttorka.

Sätt tillbaka näsapplikatorn och hatten på flaskan.

Om näsapplikatorn "pluggar igen" kan den ligga i varmt vatten en stund. Skölj sedan med kallt vatten och låt lufttorka. Sätt tillbaka delarna.


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-07-21