Välvald

Fludent Mint 0,75 mg

Natriumfluorid, sugtablett, 100 st

38:-

Välvald

Ord. butikspris 49:-

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Fri frakt

Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Receptfritt läkemedel. Fludent sugtabletter används förebyggande mot hål i tänderna. Barn under 12 år bör endast använda Fludent sugtabletter på tandläkares rekommendation. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046674545129

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Fludent Mint

0,25 mg, 0,5 mg, 0,75 mg sugtabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Fludent Mint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare/apotekspersonal/tandhygienist. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare/tandläkare/tandhygienist om symtomen försämras eller inte förbättras.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD FLUDENT MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT MINT
3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT MINT
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR FLUDENT MINT SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD FLUDENT MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Fludent Mint innehåller fluor. Fluor i sugtabletten gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna).

Fludent Mint sugtabletter används förebyggande mot karies (hål i tänderna) hos personer med ökad risk för karies, bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT MINT

Använd inte Fludent Mint

- om du är allergisk mot fluor eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Barn

Barn under 12 år bör endast använda fluor sugtabletter på tandläkares/läkares eller tandhygienists ordination.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

Fludent Mint innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller ca 150 mg sorbitol per tablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Fludent Mint innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Fludent Mint innehåller vetestärkelse (innehåller gluten)

Detta läkemedel innehåller endast mycket låga halter av gluten (från vetestärkelse) och anses som ”glutenfritt”. Det är mycket osannolikt att det ger problem om du har glutenintolerans (celiaki).

En sugtablett innehåller inte mer än högst 100 mikrogram gluten.

Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT MINT

Sug på tabletten, så att den får verka så länge som möjligt i munnen. Fördela dosen över dagen. Ta gärna sugtabletten efter att du ätit.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

Sugtabletter 0,25 mg: 1 sugtablett 6 gånger dagligen.

Sugtabletter 0,50 mg: 1 sugtablett 3 gånger dagligen.

Sugtabletter 0,75 mg: 1 sugtablett 2 gånger dagligen.

Vid samtidig användning av fluortandkräm, fluortuggummi eller vid fluorsköljning ska dosen minskas.

Dosering till barn under 12 år:

Endast enligt tandläkares/läkares eller tandhygienists rekommendation.

Om det är svårt för de minsta barnen att suga på tabletten kan den krossas före intag. Eventuellt kan barnet tugga sugtabletten.

Observera att tandläkaren/läkaren eller tandhygienisten kan ha ordinerat sugtabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Om du har använt för stor mängd av Fludent Mint

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Fludent Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Hos barn under 12 år kan för höga fluordoser – samtidig användning av flera fluorpreparat som tandkräm, tabletter och/eller tuggummi - ge upphov till lätt emaljförändring (emaljfluoros) med obetydliga, vita fläckar på kindtänderna som resultat.

I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter munsköljning med natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Sluta att ta Fludent Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR FLUDENT MINT SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- den aktiva substansen är fluor (natriumfluorid).

- övriga innehållsämnen är xylitol (E967), sorbitol (E420), makrogol, talk, pepparmintarom, povidon och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund tablett, märkt ”NaF” på ena sidan och på andra sidan utan märkning för

0,25 mg respektive märkt med ”2” för 0,5 mg respektive märkt med ”3” för 0,75 mg.

Plastburk/HDPE

Fludent Mint 0,25 mg: 100 och 200 sugtabletter.

Fludent Mint 0,5 mg: 100 och 200 sugtabletter.

Fludent Mint 0,75 mg: 100 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Lokal företrädare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel godkändes senast den

2021-04-07

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar