Välvald

Fludent Hallon

Sugtablett 0,25 mg 200 styck

48:-

Ord. butikspris 69:90

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Fludent sugtabletter används förebyggande mot hål i tänderna. Barn under 12 år bör endast använda Fludent sugtabletter på tandläkares rekommendation. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046261172639

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Mun och tänder
Källa: Fass.se

Fludent Hallon

0,25 mg sugtabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Fludent Hallon måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare/tandläkare/tandhygienist om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare/tandläkare/tandhygienist eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR FLUDENT HALLON OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT HALLON
3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT HALLON
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV FLUDENT HALLON
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vad innehåller Fludent Hallon ?

- den aktiva substansen är fluor.

- övriga innehållsämen är xylitol (E967), sorbitol (E420), makrogol, talk, hallonarom, povidon och magnesiumstearat.

1. VAD ÄR FLUDENT HALLON OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Vad används dåFludent Hallon för?

Fludent Hallon innehåller fluor. Fluor i sugtabletten gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna).

Fludent Hallon sugtabletter används förebyggande mot karies (hål i tänderna) hos personer med ökad risk för karies, bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist.


2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT HALLON

Använd inte Fludent Hallon:

- om du är allergisk (överkänslig) mot fluor eller något av övriga innehållsämnen i läkemedlet.

Var särskilt försiktig med Fludent Hallon:

Barn under 12 år bör endast använda fluor sugtabletter på tandläkares/läkares eller tandhygienists ordination.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Inga kända risker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Fludent Hallon:

Fludent Hallon innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT HALLON

Doseringsanvisning

Sug på tabletten, så att den får verka så länge som möjligt i munnen. Fördela dosen över dagen. Ta gärna sugtabletten efter att du ätit.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

1 sugtablett 6 gånger dagligen.

Vid samtidig användning av fluortandkräm, fluortuggummi eller vid fluorsköljning ska dosen minskas.

Dosering till barn under 12 år:

Endast enligt tandläkares/läkares eller tandhygienists rekommendation.

Om det är svårt för de minsta barnen att suga på tabletten kan den krossas före intag. Eventuellt kan barnet tugga sugtabletten.

Observera att tandläkaren/läkaren eller tandhygienisten kan ha ordinerat sugtabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Om du använt för stor mängd av Fludent Hallon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Fludent Hallon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanlig (fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10 ): Hos barn under 12 år kan för höga fluordoser – samtidig användning av flera fluorpreparat som tandkräm, tabletter och/eller tuggummi - ge upphov till lätt emaljförändring (emaljfluoros) med obetydliga, vita fläckar på kindtänderna som resultat.

I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter munsköljning med natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Sluta att ta Fludent Hallon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. FÖRVARING AV FLUDENT HALLON

Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter förkortningen ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- den aktiva substansen är fluor.

- övriga innehållsämen är xylitol (E967), sorbitol (E420), makrogol, talk, hallonarom, povidon och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till ljusröd, rund tablett, märkt ”NaF” på ena sidan och på andra sidan utan märkning.

Plastburk/HDPE med 100, 200, 300, 400 och 540 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Lokal företrädare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020–12–15

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Mun och tänder