Välvald

Fludent Citron

Sugtablett 0,25 mg 200 styck

52:-

Välvald

Ord. butikspris 69:90

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Receptfritt läkemedel. Fludent sugtabletter används förebyggande mot hål i tänderna. Barn under 12 år bör endast använda Fludent sugtabletter på tandläkares rekommendation. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046261172745

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Mun och tänder
Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Fludent Citron

0,25 mg sugtabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Detta läkemedel är receptfritt. Fludent Citron måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare/tandläkare/tandhygienist om symtomen försämras eller inte förbättras.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare/tandläkare/tandhygienist eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD FLUDENT CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT CITRON
3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT CITRON
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR FLUDENT CITRON SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD FLUDENT CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Fludent Citron innehåller fluor. Fluor i sugtabletten gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna).

Fludent Citron sugtabletter används förebyggande mot karies (hål i tänderna) hos personer med ökad risk för karies, bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist.

2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT CITRON

Använd inte Fludent Citron

om du är allergisk (överkänslig) mot fluor eller något av övriga innehållsämnen i läkemedlet.

Var särskilt försiktig med Fludent Citron

Barn under 12 år bör endast använda fluor­sug­tabletter på tandläkares/läkares eller tandhygienists ordination.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Inga kända risker vid användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Fludent Citron

Fludent Citron innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT CITRON

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

1 sugtablett 6 gånger dagligen.

Vid samtidig användning av fluortandkräm, fluortuggummi eller vid fluorsköljning ska dosen minskas.

Dosering till barn under 12 år:

Endast enligt tandläkares/läkares eller tandhygienists rekommendation.

Om det är svårt för de minsta barnen att suga på tabletten kan den krossas före intag. Eventuellt kan barnet tugga sugtabletten.

Observera att tandläkaren/läkaren eller tandhygienisten kan ha ordinerat sugtabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Fludent Citron orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanlig (fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10 ): Hos barn under 12 år kan för höga fluordoser – samtidig användning av flera fluorpreparat som tandkräm, tabletter och/eller tuggummi - ge upphov till lätt emaljförändring (emaljfluoros) med obetydliga, vita fläckar på kindtänderna som resultat.

I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter munsköljning med natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Sluta att ta Fludent Citron och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR FLUDENT CITRON SKA FÖRVARAS

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter förkortningen ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- den aktiva substansen är fluor.

- övriga innehållsämen är är xylitol (E967), sorbitol (E420), makrogol, talk, povidon, citronarom och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund tablett, märkt ”NaF” på ena sidan och på andra sidan utan märkning.

Plastburk/HDPE med 100, 200, 300, 400 och 540 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Lokal företrädare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-12-15

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Mun och tänder
  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar