Fluconazole B. Braun

Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml Flukonazol 20 x 50 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

1311:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260360174

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Fluconazole B. Braun

2 mg/ml infusionsvätska, lösning
flukonazol
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fluconazole B. Braun är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Fluconazole B. Braun
3. Hur du ges Fluconazole B. Braun
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fluconazole B. Braun ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fluconazole B. Braun är och vad det används för

Fluconazole B. Braun tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

Fluconazole B. Braun används för att behandla infektioner som orsakas av svamp och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

Vuxna

Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

 • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker – en svampinfektion i hjärnan

 • koccidioidomykos – en lungsjukdom

 • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

 • oral torsk - svampinfektion som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge munömhet vid användning av tandprotes.

Du kan också få Fluconazole B. Braun för att:

 • förhindra att en hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

 • förhindra att en svampinfektion i munnen eller svalget återkommer.

 • förhindra att du får infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar).

Barn och ungdomar (0 till 17 år)

Du kan få denna medicin av din läkare för behandling av följande typer av svampinfektioner:

 • oral torsk – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

 • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

 • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker – en svampinfektion i hjärnan.

Du kan också få Fluconazole B. Braun för att:

 • förhindra att du får infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

 • förhindra att en hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

2. Vad du behöver veta innan du ges Fluconazole B. Braun

Använd inte Fluconazole B. Braun om du

 • är allergisk mot flukonazol, andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas

 • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistaminer för behandling av allergier)

 • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

 • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

 • om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

 • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du ges Fluconazole B. Braun

 • om du har lever- eller njurproblem

 • om du har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

 • om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

 • om du utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas)

 • om du utvecklar tecken på binjurebarkinsufficiens (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta). Binjurebarkinsufficiens innebär att binjurarna inte producerar tillräckligt av vissa steroidhormoner såsom kortisol

 • om du någon gång har fått allvarliga hudutslag eller flagnande hud, blåsor och/eller sår i munnen efter att du använt Fluconazole B. Braun

 • om svampinfektionen inte blir bättre eftersom du kan behöva få en annan medicin mot svampinfektion.

Allvarliga hudreaktioner, däribland läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), har rapporterats i samband med behandling med Fluconazole B. Braun. Sluta att använda Fluconazole B. Braun och uppsök omedelbart akutmottagning om du får något av de symtom på allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Andra läkemedel och Fluconazole B. Braun

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Informera läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (används mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazole B. Braun (se avsnitt ”Använd inte Fluconazole B. Braun”).

Det finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazole B. Braun.
Berätta för din läkare om du tar någon av följande mediciner:

 • rifampicin, rifabutin eller azitromycin (antibiotika mot infektioner)

 • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

 • amiodaron (används för behandling av hjärtrytmrubbningar)

 • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling mot depression)

 • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektioner)

 • blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodkroppar (t. ex. warfarin)

 • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

 • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

 • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin, verapamil, hydroklortiazid (vätskedrivande läkemedel) eller losartan (mot högt blodtryck)

 • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

 • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

 • halofantrin (mot malaria)

 • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

 • metadon (mot smärta)

 • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

 • p-piller

 • prednison (steroid)

 • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

 • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

 • teofyllin (mot astma)

 • A-vitamin (näringstillskott)

 • ivakaftor (används för att behandla cystisk fibros).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta Fluconazole B. Braun om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn eller ammar, om inte din läkare har sagt åt dig att göra det. Om flukonazol tas under den första trimestern av graviditeten kan risken för missfall öka. Om flukonazol tas i låga doser under den första trimestern kan risken för att ett barn föds med missbildningar som påverkar skelett och/eller muskler vara något ökad.

Du kan fortsätta att amma efter att du tagit en enda dos flukonazol upp till 200 mg.

Du ska inte amma om du tar upprepade doser av flukonazol.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fluconazole B. Braun innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 177 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per 50 ml flaska. Detta motsvarar 8,9 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Detta läkemedel innehåller 354 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per 100 ml flaska. Detta motsvarar 17,7 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Detta läkemedel innehåller 709 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per 200 ml flaska. Detta motsvarar 35,5 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du ges Fluconazole B. Braun

Detta läkemedel kommer att ges till dig av läkare eller sjuksköterska som en långsam injektion (infusion) i en ven. Fluconazole B. Braun tillhandahålls som en lösning och kommer inte att spädas ytterligare. Det finns mer information för sjukvårdspersonal i avsnittet sist i bipacksedeln.

Rekommenderad dos

I tabellen nedan visas de rekommenderade doserna för olika infektioner. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på varför du får Fluconazole B. Braun.

Vuxna

Infektion

Dos

För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

För att förhindra att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker kommer tillbaka

200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

För att behandla koccidioidomykos

200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

För att behandla svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg och kan ge munömhet vid användning av tandprotes

200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg tills läkaren säger att du kan sluta

För att behandla svampinfektion i munnen (torsk) –dosen beror på exakt var infektionen sitter

50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

För att förebygga svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

För att förhindra att du får svampinfektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion

Ungdomar mellan 12 och 17 år
Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).

Barn upp till 11 år
Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.

Dosen baseras på barnets vikt i kg.

Infektion

Daglig dos

Oral torsk och halsinfektioner som orsakats av Candida – dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

3 mg per kg kroppsvikt (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

För att förhindra att barnet får en svampinfektion orsakad av Candida (om barnet har försvagat immunsystem)

3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

Barn mellan 0 och 4 veckor

Barn mellan 3 och 4 veckor:
Samma dos som ovan men dosen ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (med 48 timmars mellanrum).

Barn yngre än 2 veckor:
Samma dos som ovan men dosen ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (med 72 timmars mellanrum).

Äldre
Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.

Patienter med njurproblem

Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

Om du ges för stor mängd av Fluconazole B. Braun

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börjar höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden).

Om en dos av Fluconazole B. Braun glömts

Då du kommer att få detta läkemedel under noggrann medicinsk övervakning är det inte troligt att en dos missas. Prata med din läkare eller apotekspersonal om du tror att en dos har missats.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att använda Fluconzole B. Braun och uppsök omedelbart akutmottagning om du upplever något av följande symtom:

 • utbredda utslag, feber eller svullna lymfkörtlar (DRESS eller överkänslighetsreaktion mot läkemedel).


Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer). Om du får något av följande symtom ska du genast kontakta din läkare.

 • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller trång känsla i bröstet

 • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

 • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

 • hudutslag

 • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).

Fluconazole B. Braun kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

 • trötthet

 • minskad aptit

 • kräkningar

 • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).

Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazole B. Braun och kontakta din läkare omedelbart.

Andra biverkningar:

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

 • förhöjda levervärden

 • hudutslag.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användar e):

 • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

 • minskad aptit

 • sömnsvårigheter, dåsighet

 • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

 • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

 • muskelsmärta

 • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

 • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

 • trötthet, allmän olustkänsla, feber.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

 • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar, andra förändringar i blodkropparna

 • förändringar i blodets kemiska sammansättning (förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden)

 • skakningar

 • sänkt halt av kalium i blodet

 • onormalt elektrokardiogram (EKG), förändringar i puls eller hjärtrytm

 • leversvikt

 • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar och ansikte

 • håravfall.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Fluconazole B. Braun ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Får ej frysas.

Detta läkemedel måste användas omedelbart efter öppnandet av förpackningen.

Endast klara lösningar utan några synliga partiklar skall användas. Använd inte om flaskan är skadad.

Flaskorna är enbart avsedda för engångsbruk. Kassera efter engångsbruk. Kassera överbliven lösning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flukonazol. Varje ml innehåller 2 mg flukonazol.

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fluconazole B. Braun är en klar, färglös lösning som innehåller de ovan nämnda ämnena i vatten.

Flaskor av polyeten innehållande 50 ml, 100 ml eller 200 ml
Förpackningsstorlekar: 10, 20 eller 50 flaskor

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Tyskland

Postadress:
34209 Melsungen, Tyskland

Tel: +49-5661-71-0
Fax: +49-5661-71-45 67

Tillverkare:
B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)
Spanien

Information lämnas av:

B. Braun Medical AB
Box 110
182 12 Danderyd

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike, Tyskland, Luxemburg

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml Infusionslösung

Belgien

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

Tjeckien

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml

Danmark

Fluconazol ”B. Braun”

Finland

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infuusioneste, liuos

Grekland

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml διάλυμα προς έγχυση

Ungern

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oldatos infúzió

Irland, Storbritannien

Fluconazole 2 mg/ml solution for infusion

Italien

Fluconazolo B. Braun 2 mg/ml soluzione per infusione

Nederländerna

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

Norge

Fluconazol B. Braun infusjonsvæske, oppløsning

Polen

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, roztwór do infuzji

Portugal

Fluconazol B. Braun solução para perfusão

Slovakien

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

Slovenien

Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infudiranje

Spanien

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml solución para perfusión EFG

Sverige

Fluconazole B. Braun


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-29


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Intravenös infusion ska administreras vid en hastighet som inte överstiger 10 ml/minut. Fluconazole B. Braun är formulerad i en 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för infusion, vardera 200 mg (100 ml) flaska innehåller 15 mmol av vardera Na+ och Cl-. Eftersom Fluconazole B. Braun är tillgänglig i en utspädd lösning med natriumklorid, ska infusionshastigheten övervägas hos patienter med ett kontrollerat natrium- eller vätskeintag.

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml är kompatibel med följande lösningar:
a) Glukos 200 mg/ml infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)
b) Ringer infusionsvätska, lösning
c) Hartmanns lösning, Ringer-Laktat lösning (om tillgänglig)
d) Kaliumklorid 20 mEq/l i glukoslösning 50 mg/ml (om tillgänglig)
e) Natriumbikarbonat 84 mg/ml (8,4 %) infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)
g) Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning
h) Sterofundin ISO/Ringerfundin infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)

Flukonazol kan infunderas genom en befintlig infart med en av de ovan listade vätskorna. Även om inga specifika inkompatibiliteter har noterats, är blandning med andra läkemedel innan infusion inte att rekommendera.

Lösningen för infusion är endast för engångsbruk.

Hållbarhet e fter första öppnande av förpackningen :

Detta läkemedel måste användas omedelbart efter öppnandet av förpackningen.

Hållbarhet e fter spädning enligt anvisningar

Kemisk och fysisk stabilitet vid blandning med lösningar listade ovan har visats för 72 timmar vid 25 ºC.

Ur en mikrobiologisk synvinkel, ska den spädda lösningen användas omedelbart. Om lösningen ej används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden före användningen, vilket normalt inte ska överskrida 24 timmar vid 2 till 8 ºC, om inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Spädning ska ske under aseptiska förhållanden. Lösningen ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgningar före administrering. Lösningen ska endast användas om lösningen är klar och fri från partiklar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Se produktresumén för fullständig information om detta läkemedel.