Finomel

Infusionsvätska, emulsion 4 x 1085 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1250:18

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 85412652832

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Finomel

infusionsvätska, emulsion

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Finomel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Finomel
3. Hur du använder Finomel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Finomel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Finomel är och vad det används för

Finomel innehåller aminosyror (proteiners byggstenar), glukos (kolhydrater), lipider (fetter) och salter (elektrolyter).

Finomel används för att ge näring till vuxna genom en slang i en ven (infusion) när normalt näringsintag via munnen är otillräckligt eller olämpligt.

2. Vad du behöver veta innan du använder Finomel

Använd inte Finomel

 • Om du är allergisk mot fisk-, ägg-, soja-, jordnötsprotein eller majs/majsprodukter (se också avsnitt “Varningar och försiktighet” nedan) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har höga nivåer av fetter i blodet.

 • Om du har svår leversjukdom.

 • Om du har problem som påverkar blodets levring (koagulationsrubbning).

 • Om du har en rubbning av kroppens förmåga att omvandla och bryta ned aminosyror.

 • Om du har svår njursjukdom.

 • Om du har för mycket socker i blodet.

 • Om du har en onormalt hög koncentration i blodet av någon elektrolyt (natrium, kalium, magnesium, kalcium och/eller fosfor).

 • Om du har problem att få stora volymer vätskor i ven (via ett dropp) som akut lungödem, hyperhydrering (övervätskning) och obehandlad hjärtsvikt.

 • Om du har akuta och allvarliga hälsoproblem t.ex. efter allvarliga skador, obehandlad diabetes, hjärtinfarkt, stroke, blodpropp, metabolisk acidos (rubbning i ämnesomsättningen som ger för mycket syra i blodet), blodförgiftning (bakterier i blodet), hypotonisk dehydrering (uttorkning som orsakas av lågt blodtryck) eller hyperosmolärt koma (medvetslöshet).

I alla lägen kommer läkaren att grunda sitt beslut om du bör få detta läkemedel på faktorer som ålder, vikt och medicinska tillstånd, tillsammans med resultat från eventuella tester som utförts.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Finomel om du har:

 • Allvarliga problem med njurarna. Informera även din läkare om du får dialys eller annan typ av rening av blodet.

 • Allvarliga leverproblem.

 • Problem med blodkoagulationen (blodets levringsförmåga).

 • Binjurar som inte fungerar som de ska (binjuresvikt). Binjurarna är triangelformade körtlar som sitter ovanpå njurarna.

 • Hjärtsvikt.

 • Lungsjukdom.

 • Vattenansamling i kroppen (hyperhydrering).

 • Otillräcklig mängd vatten i kroppen (dehydrering).

 • Högt blodsocker (diabetes mellitus) som inte behandlas.

 • Hjärtattack eller chock på grund av plötslig hjärtsvikt.

 • Allvarlig metabolisk acidos (när blodet är för surt).

 • En allvarlig infektion (blodförgiftning).

Infusionen måste avbrytas omedelbart om några onormala tecken eller symtom på allergisk reaktion (som feber, frossa, hudutslag eller svårigheter att andas) utvecklas. Detta läkemedel innehåller fiskolja, sojaolja, äggfosfatidproteiner och glukos som framställts av majs, som kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Korsallergiska reaktioner mellan sojabönor och jordnötsprotein har observerats.

Andningssvårigheter kan också vara ett tecken på att små partiklar har bildats som blockerar blodkärl i lungorna (utfällningar i lungkärlen). Om du upplever andningssvårigheter, tala med läkare eller sjuksköterska. De kommer att fatta beslut om lämpliga åtgärder.

Om du under infusionen märker smärta, brännande känsla, stelhet, svullnad eller missfärgning av huden vid infusionsstället, eller om infusionen läcker, ska du berätta det för läkaren eller sjuksköterskan. Infusionen avbryts omedelbart och påbörjas i en annan ven.

Risken för infektion eller sepsis (bakterier eller toxiner i blodet) är särskilt stor när en slang (intravenös kateter) förs in i venen. Läkaren kommer att övervaka dig noggrant och vara uppmärksam på eventuella tecken på infektion. Risken för infektion kan minskas genom att man använder “aseptisk teknik” (“bakteriefri teknik”) när man placerar och sköter om katetern och när man bereder näringslösningen.

Fettöverbelastningssyndrom har rapporterats för liknande läkemedel. Om din kropp har minskad eller nedsatt förmåga att göra sig av med fetterna i Finomel kan fettöverbelastningssyndrom uppkomma (se avsnitt 4 – Eventuella biverkningar).

Om du är svårt undernärd och behöver näringstillförsel via en ven, är det rekommenderat att parenteral nutrition (näringstillförsel genom en slang i venen) påbörjas långsamt och försiktigt.

Ytterligare prover för övervakning

Balansen mellan vatten och elektrolyter i kroppen och rubbningar i ämnesomsättningen ska rättas till före infusionen påbörjas. För att kontrollera effekten och kontinuerligt övervaka säkerheten av infusionen kan läkaren utföra kliniska tester och laboratorietester medan du får detta läkemedel. Läkaren övervakar ditt tillstånd och kan ändra dosen eller ge dig ytterligare läkemedel.

Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av behandling med Finomel hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Finomel

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Finomel innehåller kalcium. Det får inte ges tillsammans med eller genom samma slang som ceftriaxon (ett antibiotikum) eftersom partiklar då kan bildas. Om samma slang används för att ge dig dessa läkemedel efter varandra ska den sköljas noggrant.

Oliv- och sojaoljan i Finomel innehåller K-vitamin. Detta påverkar normalt inte blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) såsom kumarin, men du ska tala om för läkaren om du tar blodförtunnande läkemedel.

Fetterna i denna blandning kan påverka resultaten av vissa laboratorietester om blodprov tas innan fetterna har försvunnit från ditt blodomlopp (vanligtvis har de försvunnit 5 till 6 timmar efter att infusionen avslutats).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel. Data från användning av Finomel under graviditet och amning saknas. Användning av Finomel kan övervägas under graviditet och amning, om din läkare anser det.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant eftersom läkemedlet ges på sjukhus.


3. Hur du använder Finomel

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Detta läkemedel ges som intravenös infusion via en slang (kateter) in i en ven.

Din läkare kommer att anpassa doseringen individuellt till dig utifrån din kroppsvikt samt kroppsfunktion. Finomel kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal.

Användning för barn

Säkerhet och effekt för Finomel för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Om du använt för stor mängd av Finomel

Det är inte troligt att du får för mycket läkemedel, eftersom Finomel ges till dig av sjukvårdspersonal.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Överkänslighetsreaktioner (kan ge symtom såsom svullnad, feber, blodtrycksfall, hudutslag, nässelutslag (upphöjda röda områden), rodnad, huvudvärk)

 • Återmatningssyndrom (ett tillstånd som utvecklas när man får näring efter långa tidsperioder av fasta)

 • Förhöjda blodsockernivåer (hyperglykemi)

 • Svindel

 • Huvudvärk

 • Veninflammation (tromboflebit)

 • Blodpropp i lungorna

 • Andningssvårigheter

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Svagt förhöjd kroppstemperatur

 • Förhöjda plasmanivåer av leverenzymer

 • Fettöverbelastningssyndrom

 • Läckage av infusionsvätska till omgivande vävnad (extravasation).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Finomel ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i ytterpåsen. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du observerar synliga partiklar eller påsen är skadad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är:


g per 1000 ml

Alanin

10,52

Arginin

5,84

Glycin

5,23

Histidin

2,44

Isoleucin

3,05

Leucin

3,71

Lysin (som hydroklorid)

3,68

Metionin

2,03

Fenylalanin

2,84

Prolin

3,45

Serin

2,54

Treonin

2,13

Tryptofan

0,91

Tyrosin

0,20

Valin

2,95

Natriumacetattrihydrat

2,85

Kaliumklorid

2,28

Kalciumkloriddihydrat

0,38

Magnesiumsulfatheptahydrat

1,25

Natriumglycerofosfat, hydratiserat

3,01

Zinksulfatheptahydrat

0,012

Glukos (som monohydrat)

139,5

Sojaolja, raffinerad

11,40

Olivolja, raffinerad

9,50

Medellångkedjiga triglycerider

9,50

Fiskolja, rik på omega-3-syror

7,60

 • Övriga innehållsämnen är: koncentrerad ättiksyra, saltsyra, äggfosfolipider, glycerol, natriumoleat, all-rac-α-Tokoferol, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula och partikelfria. Fettemulsionen är vit och homogen.

Blandningens utseende efter att de tre separata kamrarna blandats är en vit emulsion.

Förpackningsstorlekar:

4 x 1085 ml

4 x 1435 ml

4 x 1820 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Baxter Medical AB

Box 63

164 94 Kista

Tillverkare:

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-01-24


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

A. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Finomel tillhandahålls i en plastpåse med 3 sektioner (trekammarpåse). Varje påse innehåller en steril icke-pyrogen kombination av 42 % glukoslösning, 10 % aminosyralösning med elektrolyter och 20 % lipidemulsion.

Sammansättning hos den färdigberedda emulsionen efter att de tre sektionerna blandats:

Aktiva ämnen

1085 ml

1435 ml

1820 ml

Fiskolja, rik på omega-3-syror

8,24 g

10,92 g

13,84 g

Olivolja, raffinerad

10,30 g

13,65 g

17,30 g

Sojaolja, raffinerad

12,36 g

16,38 g

20,76 g

Medellångkedjiga triglycerider

10,30 g

13,65 g

17,30 g

Alanin

11,41 g

15,09 g

19,13 g

Arginin

6,34 g

8,38 g

10,63 g

Glycin

5,68 g

7,51 g

9,52 g

Histidin

2,64 g

3,50 g

4,44 g

Isoleucin

3,31 g

4,37 g

5,54 g

Leucin

4,02 g

5,32 g

6,75 g

Lysin
(som lysinhydroklorid)

3,20 g
(3,99 g)

4,23 g
(5,29 g)

5,36 g
(6,70 g)

Metionin

2,20 g

2,92 g

3,70 g

Fenylalanin

3,09 g

4,08 g

5,17 g

Prolin

3,75 g

4,96 g

6,28 g

Serin

2,76 g

3,65 g

4,62 g

Treonin

2,31 g

3,06 g

3,88 g

Tryptofan

0,99 g

1,31 g

1,66 g

Tyrosin

0,22 g

0,29 g

0,37 g

Valin

3,20 g

4,23 g

5,36 g

Natriumacetattrihydrat

3,10 g

4,10 g

5,19 g

Kaliumklorid

2,47 g

3,27 g

4,14 g

Kalciumkloriddihydrat

0,41 g

0,54 g

0,68 g

Magnesiumsulfatheptahydrat

1,36 g

1,80 g

2,28 g

Natriumglycerofosfat, hydratiserat

3,26 g

4,32 g

5,47 g

Zinksulfatheptahydrat

0,013 g

0,017 g

0,021 g

Glukos
(som glukosmonohydrat)

137,8 g
(151,5 g)

181,9 g
(200,0 g)

231,0 g
(254,1 g)

B. DOSERING OCH ADMINISTRERINGSSÄTT

Dosering

Doseringen beror på patientens energiförbrukning, kliniska status, kroppsvikt och förmåga att metabolisera komponenterna i Finomel, liksom på kompletterande energi- eller proteintillskott som ges oralt/enteralt. Därför ska påsstorleken väljas i enlighet med detta.

De genomsnittliga dagliga behoven till vuxna är:

 • Hos patienter med normal nutritionsstatus eller tillstånd med mild katabol stress: 0,6 till 0,9 g aminosyror/kg kroppsvikt/dygn (0,10 till 0,15 g kväve/kg kroppsvikt/dygn).

 • Hos patienter med måttlig till hög metabol stress med eller utan malnutrition: 0,9 till 1,6 g aminosyror/kg kroppsvikt/dygn (0,15 till 0,25 g kväve/kg kroppsvikt/dygn).

 • Hos patienter med speciella tillstånd (t.ex. brännskada eller uttalad anabolism) kan kvävebehovet vara ännu större.

  Den maximala dygnsdosen varierar med det kliniska tillståndet hos patienten och kan också ändras från dag till dag.

  Flödeshastigheten ska ökas gradvis under den första timmen.

  Flödeshastigheten behöver anpassas med hänsyn till dosen, den dagliga tillförda volymen och infusionens varaktighet.

  Rekommenderad infusionstid är mellan 14 och 24 timmar.

  Dosintervallet 13 till 31 ml Finomel/kg kroppsvikt/dygn ger 0,7 till 1,6 g aminosyror/kg kroppsvikt/dygn (motsvarande 0,11 till 0,26 g kväve/kg kroppsvikt/dygn) och 14 till 33 kcal/kg kroppsvikt/dygn av total energi (11 till 27 kcal/kg kroppsvikt/dygn om proteindelen inte räknas in).

  Maximal infusionshastighet för glukos är 0,25 g/kg kroppsvikt/timme, för aminosyror 0,1 g/kg kroppsvikt/timme och för lipider 0,15 g/kg kroppsvikt/timme.

  Infusionshastigheten ska inte överstiga 2,0 ml/kg kroppsvikt/timme (motsvarande 0,10 g aminosyror, 0,25 g glukos och 0,08 g lipider/kg kroppsvikt/timme).

  Den rekommenderade maximala dygnsdosen är 35 ml/kg kroppsvikt/dygn som ger 1,8 g aminosyror/kg kroppsvikt/dygn (motsvarande 0,29 g kväve/kg kroppsvikt/dygn), 4,5 g glukos/kg kroppsvikt/dygn, 1,40 g lipider/kg kroppsvikt/dygn och total energitillförsel 38 kcal/kg kroppsvikt/dygn (motsvarande 30 kcal/kg kroppsvikt/dygn om proteindelen inte räknas in).

Pediatrisk population

Inga studier har utförts för Finomel på pediatrisk population.

Patienter med nedsatt njur/leverfunktion

Finomel ska användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion, inklusive kolestas och/eller förhöjda leverenzymvärden. Leverfunktionsparametrarna ska övervakas noga.

Administreringssätt

För intravenös infusion i en central ven.

För anvisningar om beredning av Finomel före administration, se avsnitt “E. Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering”.

För information om blandning av Finomel med andra infusioner/blod före eller under administration, se avsnitt “C. Inkompatibiliteter”.

C. INKOMPATIBILITETER

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel där kompatibilitet inte har fastställts.

Ceftriaxon får inte blandas eller administreras tillsammans med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Finomel.

Finomel får inte administreras före, samtidigt som eller efter blod genom samma utrustning.

D. ÖVERDOSERING

Överdosering kan orsaka illamående, kräkningar, frossa, hyperglykemi, störningar i elektrolytbalansen och tecken på hypervolemi och acidos. I sådana fall måste infusionen avbrytas omedelbart.

Om hyperglykemi uppstår ska den behandlas i enlighet med den kliniska situationen, antingen med administrering av insulin och/eller med justering av infusionshastigheten. Överdosering kan leda till övervätskning, elektrolytobalans och hyperosmolalitet.

Om symtomen kvarstår efter att infusionen har avbrutits kan hemodialys, hemofiltration eller hemodiafiltration övervägas.

E. SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DESTRUKTION OCH ÖVRIG HANTERING

Öppna så här:

 • Avlägsna den skyddande ytterpåsen.

 • Kasta den lilla påsen med syreabsorberaren.

 • Använd endast om påsen är oskadad och de icke-permanenta förslutningarna är intakta (dvs. de tre sektionernas innehåll har inte blandats), om aminosyralösningen och glukoslösningen är klara, färglösa eller lätt gulfärgade, fria från synliga partiklar och om lipidemulsionen är en homogen vätska med mjölkliknande utseende.

Blanda lösningarna och emulsionen:

 • Kontrollera att produkten har antagit rumstemperatur när de icke-permanenta förslutningarna bryts.

 • Rulla för hand ihop påsen med början från påsens övre ände (änden med upphängningen). (Fig. 1). De icke-permanenta förslutningarna öppnas från den sidan som är närmast portarna. Fortsätt att rulla påsen tills förslutningarna är öppna längs halva sin längd. (Fig. 2)

 • Blanda genom att vända påsen upp och ned minst tre gånger. (Fig. 3)

 • Blandningens utseende efter beredning är en homogen mjölkliknande emulsion.

Efter skyddslocket har tagit bort från infusionsporten kan du tillsätta kompatibla tillsatser via infusionsporten (se avsnitt “Tillsatser”).

Ta bort det skyddslocket från infusionsporten och för in infusionsaggregatet. Häng upp påsen på infusionsställningen och ge infusionen med standardteknik. (Fig. 4)

Efter att påsen öppnats måste innehållet användas genast. Den öppnade påsen får aldrig sparas för en senare infusion.

Återanslut aldrig en delvis förbrukad påse. Seriekoppla inte påsarna, risk finns att gasemboli kan uppstå.

Finomel beredning

Tillsatser

Tillsätt inte andra läkemedel eller substanser till påsen utan att först kontrollera deras kompatibilitet. Om utfällningar bildas eller lipidemulsionen destabiliseras kan det leda till vaskulär ocklusion.

Tillsatser ska utföras aseptiskt.

Finomel kan blandas med följande tillsatser:

 • Multivitaminpreparat

 • Preparat som innehåller många spårämnen

 • Selen

 • Zink

 • Natriumsalt

 • Kaliumsalt

 • Magnesiumsalt

 • Kalciumsalt

 • Fosfatsalt.

Kompatibilitetsdata som anges i tabellen nedan är tillgängliga för preparat som innehåller många spårämnen såsom Nutryelt och multivitaminpreparat såsom Cernevit och generiska elektrolyter och spårämnen i definierade mängder. Vid tillförsel av elektrolyter och spårämne bör hänsyn tas till de mängder som redan finns i påsen.

Tillsats

Innehåll efter tillägg till alla Finomel påsstorlekar

Nutryelt (ampull innehåller: Zink 153 mikromol; Koppar 4,7 mikromol; Mangan 1,0 mikromol; Fluor 50 mikromol; Jod 1,0 mikromol; Selen 0,9 mikromol; Molybden 0,21 mikromol; Krom 0,19 mikromol; Järn 18 mikromol)

2 ampullera/påse

Cernevit (injektionsflaska innehåller: Vitamin A (i form av retinolpalmitat) 3500 IE, Vitamin D3 (kolekalciferol) 220 IE, Vitamin E (α-Tokoferol) 11,2 IE, Vitamin C (askorbinsyra) 125 mg, Vitamin B1 (tiamin) 3,51 mg, Vitamin B2 (riboflavin) 4,14 mg, Vitamin B6 (pyridoxin) 4,53 mg, Vitamin B12 (cyanokobalamin) 6 mikrog, Vitamin B9 (folsyra) 414 mikrog, Vitamin B5 (pantotensyra) 17,25 mg, Vitamin B8 (biotin) 69 mikrog, Vitamin PP (nikotinamid) 46 mg)

2 injektionsflaskorb/påse

Natrium

138 mmol/l

Kalium

138 mmol/l

Magnesium

5 mmol/l

Kalcium

4,6 mmol/l

Fosfat (organisk såsom natriumglycerofosfat)

eller

Fosfat (mineral såsom kaliumfosfat)

18,5 mmol/l

5,5 mmol/l

Selen

7,6 mikromol/l

Zink

0,31 mmol/l

a Volym ampull: 10 ml koncentrat lösning

b Volym injektionsflaska: 5 ml lyofilisat

Kompatibiliteten kan variera mellan olika produkter och sjukvårdspersonal rekommenderas att utföra lämpliga kontroller när Finomel blandas med andra parenterala lösningar.

Blanda innehållet i påsen noggrant och inspektera blandning visuellt. Lösning ska inte uppvisa något som helst tecken på fasseparation. Blandning är mjölkliknande, vit och homogen emulsion.

När tillsatser görs måste blandningens slutliga osmolaritet mätas före administrering.