Ficortril

Ögonsalva 0,5 % 3,5 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

64:03

Köp via recept

EAN: 05415062340073

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ficortril

0,5 % ögonsalva
hydrokortisonacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ficortril är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ficortril
3. Hur du använder Ficortril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ficortril ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ficortril är och vad det används för

Ficortril ögonsalva är en milt verkande kortisonsalva med inflammationsdämpande och antiallergisk effekt vid ytliga sjukdomstillstånd i ögat.

Ficortril ögonsalva används för allergisk inflammation av ögonlockskanten och ögats bindhinna samt andra ögonsjukdomar såsom hornhinneinflammation.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ficortril

Använd inte Ficortril

  • om du är allergisk mot hydrokortisonacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid infektioner orsakade av virus (t ex vid vattkoppor eller herpes simplex), bakterier, svampar eller parasiter.

  • vid akuta, variga, obehandlade ögoninfektioner, som kan döljas vid behandling med kortisonpreparat.

Varningar och försiktighet

Kortisonpreparat kan maskera, aktivera och förvärra en ögoninfektion. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ficortril.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Ficortril

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats under graviditet.

Ficortril går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ficortril under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Ficortril

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig ordination: En 1-1,5 cm lång salvsträng stryks innanför den undre ögonlocksranden 2-3 gånger dagligen. Ögonkompresser kan lämpligen användas. Behandlingen utsätts gradvis.

Hur du öppnar tuben:

Tuben innehåller en plastring, skruvkork, toppen av tuben med skruvlock samt nedre del av tuben med förslutning.

Öppning av tub.

  1. Tuben är försluten första gången du använder den.

  2. Innan du använder tuben första gången, skruva av tubspetsen inklusive skruvlocket och avlägsna plastringen.

  3. Skruva tillbaka tubspetsen hela vägen så att perforeringen bryts.

  4. Skruva av skruvlocket. Tuben är nu redo för användning.

  5. Tryck försiktigt ut innehållet i tuben.

Om du använt för stor mängd av Ficortril

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ficortril

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Sveda. Långvarig behandling kan ge ökat tryck inne i ögat och hornhinneskada.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Aktivering av hornhinneinflammation orsakad av virus.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Vid sjukdomar som orsakar förtunning av hornhinnan kan denna lättare brista vid behandling med kortisonpreparat. Vid långvarig behandling har grumlingar av ögats lins och grå starr rapporterats.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Dimsyn.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ficortril ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 ºC. Öppnad förpackning är användbar 1 månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydrokortisonacetat. 1 g salva innehåller 5 mg hydrokortisonacetat.

  • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tub 3,5 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

Fax: 08-550 520 10

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-05-16