Fibryga

Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g 1 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

4697:45

Köp via recept

EAN: 07340063602128

Källa: Fass.se

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


Bipacksedel: Information till användaren

Fibryga

1 g Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
Humant fibrinogen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fibryga är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fibryga
3. Hur du använder Fibryga
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fibryga ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fibryga är och vad det används för

Vad Fibryga är

Fibryga innehåller humant fibrinogen som är ett protein som är viktigt för att blodet ska levra sig (koagulera). Brist på fibrinogen innebär att blodet inte levrar sig så bra som det borde, vilket leder till en ökad blödningsbenägenhet. Genom att ersätta kroppseget fibrinogen med Fibryga kan man rätta till koaguleringsrubbningen.

Vad Fibryga används för

Fibryga används för:

- att behandla blödningar och som profylax (förebyggande behandling) vid kirurgiska ingrepp hos patienter som har ökad blödningsrisk på grund av en medfödd brist på fibrinogen (hypo- eller afibrinogenemi).

- att ersätta fibrinogen hos patienter med okontrollerad svår blödning och förvärvad brist på fibrinogen under kirurgiska ingrepp.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fibryga

Använd inte Fibryga

 • om du är allergisk mot humant fibrinogen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare har fått allergiska reaktioner av Fibryga.

Informera din läkare om du är allergisk mot något läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fibryga.

Risk för blodproppar

Din läkare ska utvärdera fördelarna med detta läkemedel mot risken för blodproppar, särskilt om:

- du har fått en hög dos eller upprepad dos av detta läkemedel

- du har haft en hjärtattack (tidigare haft kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt)

- du har en leversjukdom

- du nyligen har genomgått en operation (postoperativa patienter)

- du ska genomgå en operation (preoperativa patienter)

- hos nyfödda barn (neonatala)

- det är sannolikt att du kommer att drabbas av blodproppar eller koaguleringsproblem i blodkärl (patienter som löper risk för tromboemboliska händelser eller disseminerad intravasal koagulation).

För att kunna övervaka risken, kan läkaren be dig att genomgå ytterligare koaguleringstester.

Allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ

Alla läkemedel, som liksom Fibryga framställs från humant blod (innehåller proteiner) och som injiceras i en ven (intravenöst), kan orsaka allergiska reaktioner. Om du tidigare har fått allergiska reaktioner av Fibryga, kommer läkaren att råda dig angående behov av allergimedicin.

Läkaren kommer att informera dig om varningstecknen för allergiska eller anafylaktiska reaktioner.

Var uppmärksam på tidiga tecken på allergiska reaktioner (överkänslighet) såsom:

- nässelfeber

- hudutslag

- tryck över bröstet

- väsande andning

- lågt blodtryck,

- eller anafylaktisk reaktion (när något av eller alla ovanstående symptom utvecklas snabbt och är intensiva).

Om de inträffar ska injektion/infusion av Fibryga omedelbart stoppas (dvs. avbryt injektionen).

Virussäkerhet

När läkemedel framställs från humant blod eller plasma vidtas vissa åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa omfattar:

- noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att personer med risk - för att vara smittbärare utesluts

- test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektioner

- inkludering av steg i hanteringen av blod/plasma som kan inaktivera eller eliminera virus.

Trots dessa åtgärder kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas vid användning av läkemedel som framställts från humant blod eller plasma. Detta gäller även nya, hittills okända virus eller andra typer av infektioner.

De åtgärder som vidtas anses effektiva för höljeförsedda virus, såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus och hepatit C-virus samt för icke-höljeförsett hepatit A-virus. Vidtagna åtgärder kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarligt för gravida kvinnor (infektion av foster) och för personer med nedsatt immunförsvar eller som har vissa typer av blodbrist (t.ex. sicklecellanemi eller onormal nedbrytning av röda blodkroppar).

Det rekommenderas starkt att man antecknar produktnamn och batchnummer varje gång man får Fibryga för att upprätthålla ett register på vilka batcher som används.

Din läkare kan rekommendera att du överväger att vaccineras mot hepatit A och B om du regelbundet/upprepade gånger får fibrinogenprodukter från humanplasma.

Barn och ungdomar

Det finns inga särskilda eller ytterligare varningar eller försiktighetsåtgärder för barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Fibryga

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Fibryga får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnittet “Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal/Beredning”.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Denna produkt ska endast användas under graviditet eller amning på läkares eller apotekspersonals inrådan.

Körförmåga och användning av maskiner

Fibryga har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Fibryga innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 132 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per flaska. Detta motsvarar 6,6 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Ta hänsyn till detta om du ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Fibryga

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Fibryga ges som en intravenös infusion (infusion i en ven) av sjukvårdspersonal.

Dos och doseringsregim beror på:

- din vikt

- sjukdomens svårighetsgrad

- var blödningen uppstått eller

- typen av operation och

- ditt hälsotillstånd

Användning för barn och ungdomar

Användning av Fibryga hos barn och ungdomar (intravenöst) skiljer sig inte från användning hos vuxna.

Om du använt för stor mängd av Fibryga

För att undvika risken för överdosering kommer din läkare att ta regelbundna blodprov för att mäta dina fibrinogenhalter.

Vid överdosering kan risken för onormal blodproppsbildning öka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Administreringssätt

Detta läkemedel ska injiceras eller infuseras i vener efter beredning med den medföljande spädningsvätskan. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare:

 • om du får någon biverkning (se nedan)

 • om du observerar någon biverkning som inte nämns i denna information

Följande biverkningar har rapporterats för Fibryga och andra fibrinogenprodukter (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ: hudreaktioner såsom hudutslag och hudrodnad (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”)

 • Kardiovaskulära reaktioner: inflammation i vener och blodproppsbildning (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”)

 • Ökad kroppstemperatur

Om du upplever något av ovanstående symptom, kontakta läkare så fort som möjligt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Fibryga ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Pulvret bör endast lösas upp precis före injektion/infusion. Den färdigberedda lösningens stabilitet har visats i 24 timmar vid rumstemperatur (max. 25 °C). För att förhindra kontaminering bör lösningen dock användas omedelbart och endast vid ett tillfälle. Den färdigberedda lösningen får inte förvaras i kylskåp eller frys.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är humant fibrinogen.

 • Fibryga innehåller 1 g humant fibrinogen per flaska eller 20 mg/ml humant fibrinogen efter beredning med den medföljande spädningsvätskan (50 ml vatten till injektionsvätska).

 • Övriga innehållsämnen är L-argininhydroklorid, glycin, natriumklorid och natriumcitrat (dihydrat).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fibryga levereras som pulver och spädningsvätska till injektions-/infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i glasflaskor.

Pulvret är vitt eller blekgult och fuktabsorberande, som även framstår som en söndersmulad torrsubstans.

Spädningsvätskan är klar och färglös.

Den beredda lösningen är nästan färglös och lätt opaliserande.

Fibryga säljs i en förpackning som innehåller:

 • 1 flaska med pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

 • 1 injektionsflaska med spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor)

 • 1 Octajet överföringsset

 • 1 partikelfilter

Innehavare av godkännande för försäljning

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

112 75 Stockholm

Tillverkare

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaer Strasse 235, 1100 Wien, Österrike

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Fibryga: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Fibrema: Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-05


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering

Dosering och behandlingsduration beror på sjukdomens svårighetsgrad, blödningens lokalisering och omfattning, samt patientens kliniska tillstånd.

För att kunna beräkna individuell dos bör funktionell fibrinogennivå fastställas. Mängd och administreringsfrekvens anpassas till varje enskild patient utifrån regelbundna mätningar av fibrinogennivåerna i plasma och kontinuerlig övervakning av patientens kliniska tillstånd, samt med hänsyn till andra substitutionsbehandlingar som använts.

Vid större kirurgiska ingrepp är det mycket viktigt att man noggrant övervakar ersättningsbehandlingen via koagulationsanalyser.

1. Profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi och känd blödningsbenägenhet.

För att förebygga kraftiga blödningar under kirurgiska ingrepp rekommenderas profylaktisk behandling som höjer fibrinogenvärdet till 1 g/l, upprätthåller detta fibrinogenvärde tills hemostas är under kontroll samt håller fibrinogenvärdet över 0,5 g/l tills såret är helt läkt.

Vid kirurgiskt ingrepp eller vid behandling av en blödning ska dosen beräknas enligt följande:

Dos (mg/kg kroppsvikt) =

[Målvärde (g/l) - uppmätt värde (g/l)]

0,018 (g/l per mg/kg kroppsvikt)

Efterföljande dosering (doser och injektionsfrekvens) ska anpassas efter patientens kliniska tillstånd samt laboratorieresultat.

Den biologiska halveringstiden för fibrinogen är 3–4 dagar. Om fibrinogen inte förbrukas krävs därför oftast inte någon upprepad behandling med humant fibrinogen. Med hänsyn till den ackumulering som sker vid upprepad, profylaktisk administrering, ska dosen och frekvensen fastställas enligt läkarens behandlingsmål för en specifik patient.

Pediatrisk population

Vid kirurgiskt ingrepp eller behandling av en blödning ska dosen till ungdomar beräknas enligt den formel som beskrivs ovan för vuxna, medan dosen till barn < 12 år ska beräknas enligt följande:

Dos (mg/kg kroppsvikt) =

[Målvärde (g/l) - uppmätt värde (g/l)]

0,014 (g/l per mg/kg kroppsvikt)

Påföljande dosering ska anpassas efter patientens kliniska tillstånd samt laboratorieresultat.

Äldre patienter

Kliniska studier av Fibryga inkluderade inte patienter i åldern 65 år och äldre. Det är därför oklart om denna patientgrupp uppvisar en annorlunda respons än yngre patienter.

2. Behandling av blödningar

Blödning hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi

Blödningar ska behandlas enligt ovanstående formler för vuxna/ungdomar respektive barn för att uppnå ett rekommenderat målvärde för fibrinogen i plasma på 1 g/l. Detta värde ska upprätthållas tills hemostasen är under kontroll.

Blödning hos patienter med förvärvad fibrinogenbrist

Vuxna

Generellt administreras till en början 1–2 g med påföljande infusioner vid behov. I fall av svår blödning, t.ex. vid omfattande kirurgi, kan en större mängd (4–8 g) fibrinogen krävas.

Pediatrisk population

Doseringen bör fastställas utifrån kroppsvikt och kliniska behov men är vanligen 20–30 mg/kg.

Anvisningar om beredning och administrering

Allmänna instruktioner

 • Den färdigberedda lösningen ska vara nästan färglös och lätt opaliserande. Använd inte lösningar som är grumliga eller som innehåller partiklar.


Beredning

1. Värm upp både pulvret (Fibryga) och spädningsvätskan (vatten för injektionsvätskor) i oöppnade behållare till rumstemperatur. Denna temperatur ska bibehållas vid beredning. Om ett vattenbad används för uppvärmning måste man se till att vatten inte kommer i kontakt med behållarnas gummiproppar eller lock. Vattenbadets temperatur bör inte överstiga + 37 °C (98 °F).

2. Ta av locket från flaskan med pulver (Fibryga) och locket från flaskan med spädningsvätska så att infusionsproppens centrala del exponeras. Rengör gummipropparna med en alkoholservett och låt gummipropparna torka.

3. Avlägsna locket på ytterförpackningen till Octajet överföringset. Låt Octajet vara kvar i den genomskinliga ytterförpackningen så att sterilitet bibehålls.

4. Ta Octajet i sin yttre förpackning och vänd den upp och ned över pulverflaskan (Fibryga). Placera Octajet, när den är i den yttre förpackningen, på pulverflaskans mitt och tryck ned den tills klämmorna är låsta och den färglösa produktspetsen har perforerat gummiproppen. Ta försiktigt bort den yttre förpackningen från Octajet medan du håller pulverflaskan och var försiktig så att du inte vidrör vattenspetsen (som är blå), och kontrollera att Octajet sitter ordentligt fast i pulverflaskan. (fig. 1)

Fig. 1

Fig. 1

5. Håll pulverflaskan (Fibryga) ordentligt på en jämn yta och vänd injektionsflaskan med spädningsvätska upp och ned och placera den i mitten av vattenspetsen. Tryck Octajets blå plastspets hårt genom gummiproppen på injektionsflaskan med spädningsvätska. (fig. 2)

Fig. 2

Fig. 2

6. Ta bort distansringen (fig. 3) och tryck ned injektionsflaskan med spädningsvätska (fig. 4). Spädningsvätska kommer att flöda in i pulverflaskan (Fibryga).

Fig. 3

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 4

7. När överföringen av spädningsvätska är klar, snurra försiktigt runt produktflaskan tills pulvret är helt upplöst. Undvik att skaka flaskan, eftersom det kan orsaka skumbildning. Pulvret bör vara helt upplöst inom ca 5 minuter. Det ska inte ta mer än 30 minuter att lösa upp pulvret. Om pulvret inte är upplöst inom 30 minuter ska produkten inte användas.

8. Vrid den blå anslutningen på injektionsflaskan till spädningsvätska (båda riktningarna är möjliga) för att föra positionsmarkörerna samman och ta bort den tomma injektionsflaskan till spädningsvätska tillsammans med vattenspetsen. (fig. 5)

Fig. 5

Fig. 5

9. Sätt fast en spruta på det medföljande filtret (fig. 6) och anslut filtret till Octajets luer-lock på pulverflaskan (fig. 7). Dra lösningen genom filtret in i sprutan. (fig. 8)

Fig. 6

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 8

10. Ta loss den fyllda sprutan från filtret och släng den tomma flaskan.

Ett standardinfusionsset rekommenderas för intravenös användning av den beredda lösningen vid rumstemperatur.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Administreringssätt

Intravenös infusion eller injektion.

Fibryga ska administreras genom långsam intravenös infusion med en rekommenderad maxhastighet på 5 ml per minut för patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi och med en rekommenderad maxhastighet på 10 ml per minut för patienter med förvärvad fibrinogenbrist.

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.