Feraccru

Kapsel, hård 30 mg 56 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

710:15

Köp via recept

EAN: 5012748600000

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Feraccru

30 mg hårda kapslar
järn (som järnmaltol)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Feraccru är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Feraccru
3. Hur du tar Feraccru
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Feraccru ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Feraccru är och vad det används för

Feraccru innehåller järn (i form av järnmaltol). Feraccru används till vuxna för att behandla låga järndepåer i kroppen. Låga järnvärden orsakar anemi (brist på röda blodkroppar).

2. Vad du behöver veta innan du tar Feraccru

Ta inte Feraccru:

 • om du är allergisk mot järnmaltol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har en sjukdom som gör att du har för mycket järn i kroppen, eller en rubbning i hur kroppen använder järn

 • om du har fått flera blodtransfusioner

Varningar och försiktighet

Innan du börjar med behandlingen kontrollerar läkaren med hjälp av blodprover att du inte har allvarlig anemi (blodbrist), och att anemin inte orsakas av något annat än järnbrist (låga järndepåer).

Undvik att ta Feraccru om du har ett pågående skov av inflammatorisk tarmsjukdom.

Ta inte Feraccru om du tar dimerkaprol (ett läkemedel som används för att rena blodet från giftiga metaller), kloramfenikol (används som behandling mot bakteriella infektioner) eller metyldopa (används som behandling mot högt blodtryck).

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar som är 17 år och yngre. Läkemedlet har inte studerats i denna åldersgrupp. För mycket järn är farligt för barn, spädbarn och småbar kan vara livshotande.

Andra läkemedel och Feraccru

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel.

Det ska gå minst två timmar mellan att du tar Feraccru och du tar:

 • näringstillskott eller läkemedel som innehåller magnesium eller kalcium

 • vissa antibiotika, till exempel ciprofloxacin, tetracyklin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin och ofloxacin.

 • bifosfonater (för behandling av skelettsjukdomar)

 • penicillamin (används för att binda metaller)

 • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom (entakapon, levodopa) och sköldkörtelproblem (levotyroxin)

 • mykofenolat (används med andra läkemedel för att förhindra bortstötning efter transplantation).

Du ska inte få injektioner eller infusioner (i en ven) med järn samtidigt som du behandlas med Feraccru.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Feraccru förväntas inte ha någon effekt på körförmåga eller användning av maskiner.

Feraccru innehåller laktos, para-orange FCF (E 110), allurarött AC (E 129) och natrium

Feraccru innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Feraccru innehåller para-orange FCF (E 110) och allurarött AC (E 129)

Para-orange FCF (E110) och allurarött AC (E129): Kan ge allergiska reaktioner.

Feraccru innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, d.v.s. är så gott som ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Feraccru

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderas dos är en kapsel (30 mg) två gångar dagligen, morgen och kväll.

Ta detta läkemedel på fastande mage med ett halvt glas vatten (en timme före måltid, eller minst två tmmar efter måltid).

Svälj kapslarna hela.

Om du har tagit för stor mängd av Feraccru

Om man tar för mycket Feraccru kan man bli illamående eller kräkas, få ont i magen eller få diarré. Kontakta läkare eller sjukhus omedelbart om du eller någon annan tagit för mycket Feraccru. Ta med denna bipacksedel och kvarvarande kapslar och visa dem för läkaren.

Om du har glömt att ta Feraccru

Hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna av Feraccru (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) är:

 • ont i magen

 • gasbildning

 • förstoppning

 • obehagskänslor i magen eller uppblåsthet

 • diarré

 • missfärgad avföring

 • illamående

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) är

 • törst,

 • stela leder,

 • värk i fingrar/tår,

 • huvudvärk,

 • akne, rodnad hud,

 • kräkningar

 • uppblåst mage, magsmärta, illamående och diarré på grund av öknad bakteriemängd i tunntarmen.

 • Blodprover kan visa på ökad mängd proteiner (alkalisk fosfatas, gammaglutamyltransderas) som bryter ner kemikalier i blodet och ökad mängd av ett hormon som stimulerar sköldkörteln (tyroideastimulerande hormon).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Feraccru ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "EXP".

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel i mer än 45 dagar efter att burken öppnats.

Förvaras vid högst 25°C.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 30 mg järn i form av järnmaltol.

Övriga innehållsämnen är:

 • laktosmonohydrat (se avsnitt 2)

 • natriumlaurylsulfat

 • magnesiumstearat

 • kolloidal vattenfri kiseldioxid

 • krospovidon (typ A)

 • hypromellos

 • briljantblått FCF (E133)

 • allurarött AC (E129) (se avsnitt 2)

 • titandioxid (E171)

 • para-orange FCF (E110) (se avsnitt 2).

 • Schellackglasyr, 45 % (förestrad till 20 %) i etanol

 • Järnoxidsvart

 • Propylenglykol

 • Ammoniumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Feraccru är en röd, hård kapsel som är märkt med ”30” och innehåller ett rödbrunt pulver.

Feraccru är förpackat i burkar, var och en innehållande 50 eller 56 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Nederländerna

Tillverkare

Patheon France

40 boulevard de champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

BE\LU

Norgine NV/SA

+32 16 39 27 10 medinfo.benelux@norgine.com

AT

Norgine Pharma GmbH

+43 1 8178120

Info@norgine.at


BG\CZ\HR\HU\PL\RO\SI\SK


AOP Orphan Pharmaceuticals AG

+43-1-503-72-44

office@aoporphan.com

DE


Norgine GmbH

+49 641984970 info@norgine.de

IE/UK (NI)


Norgine Pharmaceuticals Ltd.

+44 1895 826666

MedInfo@norgine.com

ES


Norgine de España, S.L.U

+34 91 375 8870 iberiamedinfo@norgine.com

FR


Norgine SAS

+33 141399400 infomedicale.norginefrance@norgine.com

IT


Norgine Italia S.r.l.

+39 0267 977211 medinfoitaly@norgine.com

NL


Norgine B.V.

+31 20 567 0900

medinfo.benelux@norgine.com

PT


Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Lda

+351 218952735 iberiamedinfo@norgine.com


DK/FI/IS/NO/SE


Norgine Danmark A/S.

+45 33170400

Minfonordic@norgine.com

EE\EL\CY\LV\LT\MT


Norgine B.V.

+44 1895 826600

GMedicalAffairs@norgine.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu