Fareston

Tablett 60 mg Toremifen 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

978:52

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 06432100031631

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Fareston

60 mg tabletter
toremifen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fareston är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Fareston
3. Hur du tar Fareston
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fareston ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fareston är och vad det används för

Fareston innehåller det aktiva ämnet toremifen, ett antiöstrogen. Fareston används vid behandling av en viss typ av brösttumör hos kvinnor som har haft sin sista menstruation.

2. Vad du behöver veta innan du tar Fareston

Ta inte Fareston

 • om du är allergisk mot toremifen eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)..

 • om du har en förtjockning av livmoderslemhinnan.

 • om du har allvarliga leverproblem.

 • om du är född med, eller senare har fått hjärtproblem som gör att speciella förändringar uppträder på diagram som visar hjärtats elektriska aktivitet (elektrokardiogram eller EKG)

 • om du har obalans i blodets salthalt, speciellt om du har för låg koncentration kalium i blodet (hypokalemi) och för närvarande inte behandlas för detta

 • om ditt hjärta slår väldigt långsamt (bradykardi)

 • om du har hjärtsvikt

 • om du tidigare har haft onormal hjärtrytm (arytmier)

 • om du tar andra läkemedel som kan påverka ditt hjärtas funktion (se avsnittet 2 Andra läkemedel och Fareston). Detta eftersom Fareston kan påverka ditt hjärta genom att fördröja överledningen av vissa elektriska signaler i hjärtat (en förlängning av QT-intervallet).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fareston.

 • om du har okontrollerad diabetes

 • om du har allvarligt nedsatt allmäntillstånd.

 • om du tidigare har haft blodproppar t ex i dina lungor (lungemboli) eller i dina ben (djup ventrombos).

 • om du får onormal hjärtrytm under tiden som du tar Fareston. Din läkare kan ge dig rådet att sluta ta Fareston och göra medicinska tester för att se hur ditt hjärta fungerar (EKG) (se avsnitt 2 Ta inte Fareston).

 • Om du har någon typ av hjärtproblem, inklusive bröstsmärtor (angina).

 • Om du har cancer som har spridit sig till skelettet (skelettmetastaser) eftersom ökad kalciumkoncentration i blodet kan uppkomma i början av behandlingen med Fareston och din läkare behöver göra regelbundna kontrollera av detta.

 • Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, t ex laktos (se avsnitt 2 Fareston innehåller laktos).

Du behöver genomgå gynekologisk undersökning innan du påbörjar behandlingen med Fareston och minst en gång per år under tiden som du får behandling med Fareston. Din läkare kommer regelbundet att kontrollera om du har högt blodtryck, diabetes, har tagit hormonell substitutionsbehandling eller om du är överviktig (BMI över 30).

Andra läkemedel och Fareston

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Dosen av en del av dem kan behöva ändras då du behandlas med Fareston.

Det gäller speciellt om du tar någon av följande läkemedel:

 • urindrivande läkemedel (diuretika av tiazidtyp)

 • medel mot blodpropp såsom warfarin

 • medel för behandling av epilepsi t.ex. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital

 • medel för behandling av svampinfektioner som t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol och posakonazol

 • läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner (antibiotika) t.ex. erytromycin, klaritromycin och telitromycin.

 • läkemedel som används för att behandla virusinfektioner som t.ex. ritonavir och nelfinavir.

Ta inte Fareston tillsammans med följande läkemedel eftersom det finns en ökad risk för förändringar i din hjärtrytm (se avsnitt 2- Ta inte Fareston):

 • läkemedel mot onormal hjärtrytm (antiarytmika); såsom kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid

 • läkemedel mot mentala sjukdomar och beteendestörningar (neuroleptika) såsom fenotiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol och sultoprid

 • läkemedel mot infektioner (läkemedel mot mikroorganismer) såsom moxifloxacin, erytromycin (infusion), pentamidin och läkemedel mot malaria särskilt halofantrin

 • vissa läkemedel mot allergier såsom terfenadin, astemizol and mizolastin

 • vissa övriga läkemedel; cisaprid, vincamin intravenöst, bepidril, difemanil.

Om du blir inlagd på sjukhus eller ordineras ett nytt läkemedel, tala om för läkaren att du använder Fareston.

Graviditet och amning

Använd inte Fareston under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Fareston har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Fareston innehåller laktos

Fareston innehåller 28,5 mg laktos (som monohydrat) per tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Fareston

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en tablett à 60 mg dagligen. Tabletten ska sväljas. Fareston kan tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Fareston

Kontakta din läkare, apotekspersonal eller närmaste sjukhus omedelbart. Symtom på överdos kan vara yrsel och huvudvärk.

Om du har glömt att ta Fareston

Om du glömt att ta en dos, ta nästa tablett som vanligt och fortsätt behandlingen enligt anvisningen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett

Om du glömt flera doser, kontakta din läkare och följ dennes anvisningar.

Om du slutar att ta Fareston

Behandlingen med Fareston bör avbrytas endast om din läkare har rekommenderat det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • värmevallningar, svettningar

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • trötthet, yrsel, depression

 • illamående, kräkningar

 • hudutslag, klåda, ödem (svullnad) blödning från livmodern, vita flytningar.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • huvudvärk, sömnstörningar

 • viktökning, förstoppning, aptitlöshet

 • förtjockning av livmoderslemhinnan

 • blodpropp t ex i lungan (tromboembolisk händelse)

 • andfåddhet,

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

 • svindel

 • tillväxt av livmoderslemhinnan (polyper)

 • ökning av leverenzymer ( ökade laboratorievärden för transaminaser i levern)

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

 • förändringar i livmoderslemhinnan (endometriet), livmodercancer (endometriecancer)

 • håravfall (alopeci)

 • grumling av ögats hornhinna (övergående hornhinnegrumling)

 • gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • låg halt av vita blodkroppar, som är viktiga i immunsystemet (leukopeni)

 • låg halt av röda blodkroppar (anemi)

 • låg halt av blodplättar (trombocytopeni)

 • leverinflammation (hepatit).

Du bör kontakta din läkare omedelbart om du observerar något av följande:

 • svullnad eller ömhet i vaden

 • oförklarlig andfåddhet eller plötslig bröstsmärta

 • vaginalblödning eller förändringar i vaginalflytningar.

Fareston ger onormala ändringar på diagram som visar hjärtats elektriska aktivitet (elektrokardiogram eller EKG). Se avsnitt 2- Varningar och försiktighet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Fareston ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är toremifen; varje tablett innehåller 60 mg (som citrat).

 • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat, povidon, natriumstärkelseglykollat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda, plana tabletter med fasade kanter, på ena sidan märkta TO 60.

30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: +46 8 623 6440


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-05 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.