Exemestan Stada

Filmdragerad tablett 25 mg Exemestan 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

812:55

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046265617099

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Exemestan Stada

25 mg filmdragerade tabletter
Exemestan
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Exemestan Stada är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Exemestan Stada
3. Hur du använder Exemestan Stada
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Exemestan Stada ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Exemestan Stada är och vad det används för

Ditt läkemedel kallas Exemestan Stada. Exemestan Stada tillhör en grupp av läkemedel som kallas aromatashämmare. Dessa läkemedel påverkar en substans som kallas aromatas, vilket är nödvändigt för att bilda kvinnliga könshormoner, östrogener, särskilt hos kvinnor som har passerat övergångsåldern. Minskning av östrogenhalterna i kroppen är ett sätt att behandla hormonberoende bröstcancer.

Exemestan Stadaanvänds för att behandla tidig hormonberoende bröstcancer hos kvinnor som passerat övergångsåldern, efter avslutad 2-3 års behandling med tamoxifen.

Det används även för att behandla avancerad bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, när annan behandling med hormonläkemedel inte har fungerat tillfredsställande.

Exemestan som finns i Exemestan Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Exemestan Stada

Använd inte Exemestan Stada

 • om du är allergisk mot exemestan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du inte redan har passerat övergångsåldern, d.v.s. du har fortfarande menstruationer

 • om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Exemestan Stada om

 • du har lever- eller njurproblem

 • du har eller har haft någon sjukdom som påverkar styrkan hos benstommen. Detta på grund av att läkemedel av den här sorten sänker de kvinnliga hormonerna och det kan leda till ett minska mineralhalt i benstommen som i sin tur kan leda till minskad benstyrka. Du kan behöva genomgå tester för att mäta din bentäthet före och under behandlingen. Din läkare kan skriva ut medicin som kan förebygga eller behandla benförlusten

 • du lider av D-vitaminbrist.

Innan behandlingen med Exemestan Stada börjar kan din läkare vilja ta ett blodprov för att säkerställa att du passerat övergångsåldern.

Andra läkemedel och Exemestan Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Exemestan Stada ska inte ges samtidigt som hormonersättningsterapi (HRT). Följande läkemedel ska användas med försiktighet när man tar Exemestan Stada. Tala om för din läkare om du tar

 • rifampicin (antibiotikum),

 • karbamazepin eller fenytoin (läkemedel mot krampanfall för behandling av epilepsi),

 • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).

Graviditet, amning och fertilitet

Ta inte Exemestan Stada om du är gravid eller ammar.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala med din läkare.

Diskutera lämpligt preventivmedel med in läkare om det är möjligt att du kan bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig dåsig, yr eller svag när du tar Exemestan Stada, ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Exemestan Stada innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Exemestan Stada

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare talar om för dig hur du ska ta Exemestan Stada och hur länge.

Vuxna och äldre

Vanlig dos är en 25 mg-tablett dagligen.

Exemestan Stada tabletter ska sväljas efter en måltid vid ungefär samma tid varje dag.

Användning för barn och ungdomar

Exemestan Stada är inte lämpligt för användning av barn och ungdomar.

Om du använt för stor mängd av Exemestan Stada

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med förpackningen med Exemestan Stada tabletter om du beger dig till sjukhus.

Om du har glömt att använda Exemestan Stada

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta din tablett, ta den så fort du kommer ihåg det. Om det snart är dags att ta nästa tablett, ta den i vanlig tid.

Om du slutar att använda Exemestan Stada

Sluta inte att ta tabletterna även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du kan göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Exemestan Stada tolereras vanligen väl och de biverkningar som observerats hos patienter som har behandlats med Exemestan Stada är huvudsakligen lätta eller mindre allvarliga. De flesta biverkningarna har ett samband med östrogenbrist (t.ex. blodvallningar).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • sömnsvårigheter

 • huvudvärk

 • värmevallningar

 • illamående

 • ökade svettningar

 • muskel- och ledvärk (inklusive artros, ryggvärk och inflammation och stelhet i lederna).

 • trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • aptitlöshet

 • depression

 • yrsel, karpaltunnelsyndrom (en kombination av stickningar och domningar och smärta i hela handen utom lillfingret), stickningar (parestesi)

 • buksmärta, kräkningar, förstoppning, matsmältningsproblem, diarré

 • hudutslag, håravfall, nässelutslag (urtikaria), klåda

 • förtunning av skelettet vilket försvagar dess styrka (benskörhet) som ibland kan leda till frakturer (brott eller sprickor)

 • smärta, svullna händer och fötter.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • överkänslighet

 • trötthet

 • akut generaliserad exantematös pustulos (hudutslag som kännetecknas av varfyllda blåsor och kan åtföljas av feber)

 • muskelsvaghet.

Leverinflammation (hepatit) kan förekomma. Symtomen omfattar en känsla att må allmänt dåligt, illamående, gulsot (gulfärgning av hud och ögon), klåda, högersidig magsmärta och aptitlöshet. Kontakta läkare omgående om du tror att du har något av dessa symtom.

Om du tar något blodprov kan de visa på förändringar i leverfunktionen. Förändringar i antalet av vissa sorters blodkroppar (lymfocyter) och blodplättar (som orsakar levring av blodet) kan förekomma, särskilt hos patienter som redan har lymfopeni (minskat antal lymfocyter i blodet).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Exemestan Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvsiningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är exemestan.

Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg exemestan.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Mannitol, kopovidon, krospovidon, mikrokristallin cellulosa med kiseldioxid, natriumstärkelseklygolat (typ A), magnesiumstearat.

Filmdragering:

Hypromellos, makrogol 400, titandioxid

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med ”25” på en sida och släta på den andra sidan.

Exemestan Stada 25 mg filmdragerade tabletter förekommer i blisterförpackningar med 10, 30, 60, 90, 100 och 120 (blister om 10) tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

EirGen Pharma Ltd.

Westside Business Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Irland

STADApharm GmbH

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade B22

1020 Brussels

Belgien

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-27