Esidrex

Tablett 25 mg Hydroklortiazid 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

108:49

EAN: 03760250440373

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Esidrex

25 mg tablett
hydroklortiazid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ESIDREX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ESIDREX
3. HUR DU TAR ESIDREX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ESIDREX SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ESIDREX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Esidrex är ett urindrivande och blodtryckssänkande läkemedel. Blodtryckssänkningen beror delvis på den urindrivande effekten men troligtvis också på att vissa blodkärl (arterioler) vidgas.

Esidrex används vid högt blodtryck, vätskeansamling i kroppen (ödem) och vid Ménières sjukdom (sjukdom i innerörat).

Hydroklortiazid som finns i Esidrex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU TAR ESIDREX

Ta inte Esidrex

- om du är allergisk (överkänslig ) mot den aktiva substansen eller mot något av övriga innehållsämnen i Esidrex.

- om du är allergisk (överkänslig ) mot vissa andra urindrivande läkemedel (diuretika).

- om du har svår leversjukdom.

- om du har svår njursjukdom med låg urinproduktion.

- om du har gikt.

Om något av ovanstående gäller för dig, ta inte Esidrex och tala med din läkare.

Var särskilt försiktig med Esidrex

- om du har diabetes (sockersjuka).

- om du har åderförkalkning i hjärtat eller hjärnan.

- om du är gravid: Gravida kvinnor ska inte använda Esidrex under de 3 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Esidrex, se Graviditet och amning).

- om du har låga kaliumnivåer i blodet (med eller utan symtom som muskelsvaghet, muskelkramper, onormal hjärtrytm).

- om du har låga natriumnivåer i blodet (med eller utan symtom som trötthet, förvirring, muskelryckningar, krampanfall).

- om du har höga kalciumnivåer i blodet (med eller utan symtom som illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, täta urinträngningar, törst, muskelsvaghet eller muskelryckningar).

- om du har hög nivå av urinsyra i blodet.

- om du upplever en minskning av syn eller har ögonsmärta. Dessa kan vara symtom på ökat tryck i ögat som kan uppstå timmar eller veckor efter start Esidrex. Detta kan leda till synnedsättning om de inte behandlas.

- om du har astma eller allergiska symptom.

- om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen . Behandlingen med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar Esidrex.

Om något av ovanstående gäller för dig, ta inte Esidrex och tala med din läkare.

Vid längre tids behandling med Esidrex är det viktigt att kosten innehåller tillräckligt mycket kalium (rådfråga läkare).

Esidrex innehåller laktos (mjölksocker).Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan behandling med Esidrex påbörjas.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det gäller i första hand följande läkemedel:

 • digitalisglykosider och sotalol (läkemedel som påverkar hjärtats rytm).

 • läkemedel som används för att lindra smärta eller inflammation, särskilt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (inklusive Cox 2-selektiva medel).

 • kolestipol, kolestyramin eller andra hartser (läkemedel mot höga blodfetter).

 • litium, antidepressiva, antipsykotika (läkemedel som används i vissa psykiska störningar).

 • antiepileptika t ex karbamazepin (läkemedel mot epilepsi och kramper).

 • andra blodtryckssänkande läkemedel.

 • insulin och andra läkemedel mot diabetes.

 • läkemedel som används för sår eller inflammation i matstrupen (karbenoxolon).

 • kortisonliknande läkemedel, steroider.

 • läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm.

 • antikolinerga läkemedel (läkemedel som används för att behandla olika sjukdomar som magkramper, spasm i urinblåsan, astma, åksjuka, muskelkramper, Parkinsons sjukdom och som ett stöd till narkos).

 • vissa läkemedel som används för att behandla infektioner t ex amfotericin, penicillin G.

 • alkohol, sömnmedel.

 • läkemedel som ökar blodtrycket (pressoraminer t ex adrenalin, noradrenalin).

 • muskelavslappnande medel som används under operation.


Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Intag av Esidrex med mat och dryck

Esidrex kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Graviditet

Kontakta din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska ta ett annat läkemedel istället för Esidrex eftersom Esidrex inte rekommenderas under graviditet. Detta beror på att Esidrex passerar över till fostret och att det kan orsaka skador hos fostret och det nyfödda barnet om det används under de 6 sista månaderna av graviditeten.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Esidrex rekommenderas inte vid amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Esidrex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR ESIDREX

Ta alltid Esidrex enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dygnsdos för vuxna är

- 1/2-1 tablett (högt blodtryck),

- 1-2 tabletter (ödem),

- 2-4 tabletter (Ménières sjukdom).

Rekommenderad dos av Esidrex ska tas på morgonen (som engångsdos) eller uppdelat på två doser, morgon och kväll, om läkaren anser att det är bäst för dig. Svälj tabletterna med ett glas vatten.

Den ökade urinutsöndringen börjar ca 2 timmar efter intag, är som störst efter ca 4 timmar och varar ca 12 timmar.

Om du har tagit för stor mängd av Esidrex

Om Du har fått för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112).

Om du har glömt att ta Esidrex

Om du glömmer att ta ditt läkemedel, ta det så snart du kommer ihåg. Ta sedan din nästa dos vid vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, hoppa över den dos du missat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Esidrex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Under behandlingen med Esidrex kan vissa patienter uppleva oönskade reaktioner (biverkningar).

Biverkningar indelas i vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter), mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter) och sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter), ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).

Vanliga

Svaghet, yrsel, trötthet, huvudvärk, kaliumbrist, förhöjd halt urinsyra i blodet (eventuellt med giktbesvär), förhöjd blodsockerhalt och förhöjda halter av blodfetter (vid höga doser).

Mindre vanliga

Yrsel när man reser sig hastigt, oregelbunden hjärtrytm, anorexi, illamående, kräkningar, kolik, diarré, förstoppning, hudutslag, nässelutslag, ökad känslighet för solljus, rubbningar i saltbalansen och syrabas-jämvikten.

Sällsynta

Kraftig överkänslighetsreaktion, lokal hudavlossning, feber, impotens, blodbrist (anemi), brist på vita blodkroppar (leukopeni, agranulocytos), brist på blodplättar (trombocytopeni), känselrubbningar, sömnstörningar, depressioner, blodkärlsinflammation (vaskulit), bukspottkörtelinflammation, påverkan på leverfunktionen, luftvägssymtom, påverkan på njurfunktionen och dimsyn.

Ingen känd frekvens

Akut njursvikt, störningar i njurfunktionen, blodbrist på grund av benmärgsdepression, hudutslag, feber, muskelryckningar, svaghet, akut glaukom, hud- och läppcancer (Icke-melanom hudcancer).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ESIDREX SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. Dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte en Esidrex-förpackning som är skadad eller visar tecken på att ha öppnats tidigare.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen i Esidrex är hydroklortiazid. En tablett innehåller 25 mg hydroklortiazid.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk och vetestärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Esidrex 25 mg tabletter är vita med brytskåra på ena sidan.

Tabletterna tillhandahålls i plastburk av polyetylen med 100 st.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals

149 boulevard Bataille de Stalingrad

69100 Villeurbanne

Frankrike

Tillverkare

Cenexi

52 Rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay-sous-Bois

Frankrike

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning.


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-12-17