Emgesan

Tablett 250 mg Magnesiumhydroxid 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

106:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046260635722

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Emgesan

250 mg tabletter
magnesiumhydroxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Emgesan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Emgesan
3. Hur du använder Emgesan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Emgesan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Emgesan är och vad det används för

Förebyggande medel vid ständigt återkommande njursten av okänt ursprung.

Medel vid behandling av magnesiumbrist.

Magnesiumhydroxid som finns i Emgesan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Emgesan

Ta inte Emgesan

  • om du är allergisk mot magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har kronisk urinvägsinfektion

  • om du har infekterade njurstenar

  • om du har nedsatt njurfunktion

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Emgesan.

Andra läkemedel och Emgesan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverkas av magnesiumhydroxid eller kan påverka hur väl magnesiumhydroxid kommer att verka. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

- salicylater.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Emgesan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Emgesan under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Emgesan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos är 1 tablett 2 gånger om dagen.

Om du har tagit för stor mängd av Emgesan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Cirka 1-2% av patienterna får diarré. Den går vanligen tillbaka efter en veckas medicinering med halv dos.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Diarré.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): För höga nivåer magnesium i blodet (hypermagnesemi). Detta sågs efter långvarig användning hos patienter med nedsatt njurfunktion

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Buksmärta.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Emgesan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är magnesiumhydroxid som motsvarar 250 mg magnesium.

- Övriga innehållsämnen är krospovidon, kiseldioxid, magnesiumstearat, povidon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund kupad tablett med brytskåra, diameter 12 mm.

Förpackningsstorlek: 100 st (plastburk)

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-11-13