Eletriptan EQL Pharma

Filmdragerad tablett 40 mg Eletriptan 6 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

139:35

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046260458673

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Eletriptan EQL Pharma

20 mg 40 mg filmdragerade tabletter
eletriptan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Eletriptan EQL Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Eletriptan EQL Pharma
3. Hur du använder Eletriptan EQL Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Eletriptan EQL Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Eletriptan EQL Pharma är och vad det används för

Eletriptan EQL Pharma innehåller den aktiva substansen eletriptan. Eletriptan tillhör en grupp av läkemedel som kallas serotoninireceptorantagonister. Serotonin är en naturlig substans som finns i hjärnan och har en sammandragande effekt på blodkärlen.

Eletriptan EQL Pharma används hos vuxna för att behandla migränhuvudvärk, med eller utan aura. Innan migränattacken sätter igång kan det hända att du upplever en aurafas, vilket kan ge synrubbningar, domningskänsla och talrubbningar.

Eltriptan som finns i Eletriptan EQL Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Eletriptan EQL Pharma

Använd inte Eletriptan EQL Pharma

- om du är allergisk mot eletriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.)

- om du har svår lever- eller njursjukdom.

- om du har måttligt till kraftigt förhöjt blodtryck eller obehandlat lätt förhöjt blodtryck.

- om du tidigare har haft hjärtproblem (t.ex. hjärtattack, kärlkramp, hjärtsvikt eller markant onormal hjärtrytm (arytmi), tillfällig och plötslig förträngning i hjärtats kranskärl.

- om du har dålig blodcirkulation (perifer vaskulär sjukdom).

- om du tidigare har haft slaganfall (stroke) även om det var ett lätt slaganfall som endast varade i några få minuter eller timmar.

- om du har tagit ergotamin eller annat läkemedel av ergotamintyp (t.ex. metysergid) inom 24 timmar innan eller efter det att du har tagit Eletriptan EQL Pharma.

- om du tar några andra läkemedel som har ett substansnamn som slutar på "triptan" (t.ex. sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan och frovatriptan).

Rådfråga din läkare och ta inte Eletriptan EQL Pharma om något av ovanstående stämmer in på dig nu eller om du har upplevt det tidigare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Eletriptan EQL Pharma:

 • om du har diabetes

 • om du röker eller använder nikotinersättning

 • om du är man och över 40 år

 • om du är kvinna och har passerat klimakteriet

 • om du eller någon i din familj har kranskärlssjukdom

 • om du någon gång har blivit informerad om att du löper förhöjd risk för att få hjärtsjukdom, använd inte Eletriptan EQL Pharma utan att först ha diskuterat detta med din läkare.

Barn och ungdomar

Eletriptan EQL Pharma rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år.

Upprepad användning av läkemedel mot migrän

Om du vid upprepade tillfällen använder eletriptan eller något annat läkemedel för behandling av migrän under flera dagar eller veckor kan det leda till att du får huvudvärk varje dag under en längre tid. Tala om för din läkare om detta händer eftersom du kan behöva avbryta behandlingen ett tag.

Andra läkemedel och Eletriptan EQL Pharma

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Användning av Eletriptan EQL Pharma tillsammans med vissa andra läkemedel kan orsaka allvarliga biverkningar. Använd inte Eletriptan EQL Pharma om:

- du har tagit ergotamin eller annat läkemedel av ergotamintyp (t.ex. metysergid) inom 24 timmar innan eller efter det att du har tagit Eletriptan EQL Pharma.

- du tar några andra läkemedel som har ett innehållsämne som slutar på ”triptan” (t.ex. sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan och frovatriptan).

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Eletriptan EQL Pharma men eletriptan själv kan även minska effekten av andra läkemedel om de tas samtidigt. Detta gäller t.ex.:

- medel mot svampinfektion (t.ex. ketokonazol och itrakonazol)

- läkemedel mot bakteriella infektioner (t.ex. erytromycin, klaritromycin eller josamycin)

- läkemedel mot AIDS och HIV (t.ex. ritonavir, indinavir och nelfinavir).

Det växtbaserade läkemedlet johannesört (Hypericum perforatum) bör inte tas vid samma tidpunkt som detta läkemedel. Om du redan tar johannesört bör du rådgöra med din läkare innan du avbryter behandlingen med johannesört.

Om du tar läkemedel mot depression eller någon annan typ av psykisk sjukdom, s.k. SSRI (Selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller SNRI (Serotonin noradrenalinåterupptagshämmare), ska du tala med din läkare innan du börjar behandlingen med Eletriptan EQL Pharma. Dessa läkemedel kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom om de tas i kombination med vissa läkemedel mot migrän. Se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar” för mer information om symtomen på serotonergt syndrom.

Eletriptan EQL Pharma med mat, dryck och alkohol

Eletriptan EQL Pharma kan användas före eller efter intag av mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Undvik att amma upp till 24 timmar efter behandling med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Eletriptan EQL Pharma eller migränen i sig själv kan göra att du känner dig sömnig. Detta läkemedel kan även orsaka yrsel. Undvik därför att framföra motorfordon eller hantera maskiner under pågående migränattack eller när du har tagit läkemedlet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Eletriptan EQL Pharma innehåller hjälpämnen

Eletriptan EQL Pharma innehåller laktos, färgämnet para-orange (E110) och natrium.

Laktos är en typ av socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Färgämnet para-orange (E110) kan orsaka allergiska reaktioner.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Eletriptan EQL Pharma

Använda alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning för vuxna
Eletriptan EQL Pharma kan tas när som helst efter det att en migränattack har börjat, men det är bäst att ta tabletten så fort som möjligt. Du ska emellertid bara ta Elitriptan EQL Pharma under huvudvärkensfasen vid migränen. Ta inte detta läkemedel för att förebygga en migränattack.

- Rekommenderad startdos är en tablett á 40 mg

- Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.

- Om migränen inte har blivit bättre efter den första tabletten, ta inte en tablett till.

- Om däremot migränhuvudvärken förbättrats efter den första tabletten men sen kommer tillbaka kan du ta en tablett till, men tidigast två timmar efter det att du tog den första tabletten.

- Ta inte mer än 80 mg (4 x 20 mg eller 2 x 40 mg) inom 24 timmar.

- Om du märker att 1 tablett á 40 mg inte räcker för att lindra din migrän, tala med din läkare. Läkaren kan eventuellt öka dosen till 2 tabletter á 40 mg i framtiden.

Användning för äldre

Eletriptan EQL Pharma tabletter rekommenderas inte för patienter över 65 år.

Användning vid nedsatt njurfunktion

Detta läkemedel kan användas till patienter med lätta eller måttliga njurproblem. För dessa patienter rekommenderas en startdos på 20 mg, och den totala dosen bör inte överstiga 40 mg per dygn. Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du ska ta.

Användning vid nedsatt leverfunktion

Detta läkemedel kan användas till patienter med lätta eller måttliga njurproblem. För dessa patienter rekommenderas en startdos på 20 mg, och den totala dosen bör inte överstiga 40 mg per dygn. Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du ska ta.

Om du använt för stor mängd av Eletriptan EQL Pharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t . ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen, oavsett om det finns tabletter kvar eller inte. Biverkningar som kan uppträda efter överdosering av eletriptan är bl. a. förhöjt blodtryck och hjärtproblem.

Om du har glömt att använda Eletriptan EQL Pharma

Om du glönner at ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala genast om för din läkare om du upplever något av följande symtom efter det att du har tagit detta läkemedel:

 • Plötsliga väsljud, andningssvårigheter, svullnader på ögonlock eller läppar eller i ansiktet, hudutslag eller klåda (särskilt om det sprider sig över hela kroppen) eftersom detta kan vara ett tecken på en överkänslighetsreaktion.

 • Åtstramingskänsla och smärta över bröstet som kan vara intensiv och kännas även i halsen, detta kan vara symtom på problem med blodcirkulationen i hjärtat (ischemisk hjärtsjukdom).

 • Tecken och symtom på serotonergt syndrom, t ex rastlöshet, hallucinationer, koordinationssvårigheter, snabba hjärtslag, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar i blodtrycket och överaktiva reflexer

Andra biverkningar som kan uppträda:

Vanliga (kan förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

 • Tryck eller smärta eller åtstramningskänsla över bröstet, hjärtklappning, ökad hjärtfrekvens

 • Yrsel, svindel, huvudvärk, sömnighet, minskad känsel eller smärta vid beröring

 • Halsont, åtstramningskänsla i halsen, muntorrhet

 • Buk- och magsmärta, matsmältningsbesvär, illamående med obehag och kräkningar

 • Stelhet (ökad muskeltonus), muskelsvaghet, ryggvärk, muskelvärk

 • Allmän kraftlöshet, värmekänsla, frossbrytning, rinnande näsa, svettningar, stickningar eller onormal känsel, rodnad, smärta.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • Andningssvårigheter, gäspningar

 • Svullnader i ansikte eller händer och fötter, inflammation eller infektion i tungan, hudutslag, klåda

 • Ökad känsel vid beröring eller smärta (hyperestesi), koordinationssvårigheter, långsamma rörelser, skakningar, talrubbning

 • Tanke - och personlighetspåverkan (depersonalisering), depression, underliga tankar, upprördhetskänsla, förvirring, humörsvängningar (eufori), perioder av ointresse (dvala), allmän känsla av obehag, olust eller sjukdom (malaise), sömnlöshet (insomni)

 • Förlorad aptit och viktnedgång (anorexi), smakförändring, törst

 • Ledförslitning (artros), benvärk, ledvärk

 • Ökat behov av och problem med att kasta vatten (urinering), ökad urinmängd, diarré

 • Synrubbning, ögonvärk, ljuskänslighet, torra eller vattninga ögon

 • Öronvärk, öronsus (tinnitus)

 • Dålig cirkulation (perifer vaskulär störning).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

 • Chock, astma, nässelutslag (urtikaria) , hudförändring, svullen tunga

 • Infektion i hals eller bröst, svullna lymfkörtlar

 • Långsam puls

 • Påverkan på känslolivet (humörsvängningar)

 • Ledförslitning (artrit), muskelstörning, ryckningar

 • Förstoppning, inflammation i matstrupen, rapningar

 • Bröstsmärta, rikliga eller långvariga menstruationer

 • Ögoninfektion (konjunktivit)

 • Röstförändringar.

Andra biverkningar som rapporterats är svimning, högt blodtryck, inflammation i tjocktarmen, kräkningar, blodkärlsrelaterad skada i hjärnan, otillräckligt blodflöde till hjärtat, hjärtattack, spasm i hjärtats artärer.

Din läkare kan också vilja ta blodprov på dig regelbundet för att testa eventuellt förhöjda leverenzymvärden eller andra störningar i blodbilden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar , tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Eletriptan EQL Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen eller burken efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eletriptan (som eletriptanhydrobromid).

Varje 20 mg filmdragerad tablett innehåller 20 mg eletriptan (som eletriptanhydrobromid).

Varje 40 mg filmdragerad tablett innehåller 40 mg eletriptan (som eletriptanhydrobromid).

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), polyetylenglykol, talk, para-orange aluminiumlack (E110, färgämne).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EQL Pharma är orangefärgade, runda, konvexformade filmdragerade tabletter.

Eletriptan EQL Pharma 20 mg filmdragerade tabletter är släta på ena sidan och märkta med "20 " på den andra sidan.

Eletriptan EQL Pharma 40 mg filmdragerade tabletter är släta på ena sidan och märkta med "40" på den andra sidan.

Eletriptan EQL Pharma 20 mg filmdragerade tabletter

Eletriptan EQL Pharma levereras i ogenomskinliga PVC/PTCE/aluminium blisterförpackningar innehållande 1, 2, 3, 4, 6, 10 och 18 tabletter.

Eletriptan EQL Pharma 40 mg filmdragerade tabletter

Eletriptan EQL Pharma levereras i ogenomskinliga PVC/PTCE/aluminium blisterförpackningar innehållande 1, 2, 3, 4, 6, 10 och 18 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
EQL Pharma

Stortorget 1

222 23 Lund

Tillverkare
Chanelle Medical

Loughrea

County Galway

Irland

JSC Grindeks

53 Krustpils street, Riga, LV-1057

Lettland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-08


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket,se.