Efastad

Depotkapsel, hård 150 mg Venlafaxin 100 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

127:20

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046264654897

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Efastad

75 mg & 150 mg depotkapslar, hårda
venlafaxin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Efastad är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Efastad
3. Hur du använder Efastad
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Efastad ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Efastad är och vad det används för

Efastad innehåller den aktiva substansen venlafaxin.

Efastad är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Efastad är en behandling för vuxna med depression. Efastad är även en behandling för vuxna med följande ångeststörningar: generaliserad ångest, social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer) och panikångest (panikattacker). Det är viktigt att behandla depression eller ångeststörningar på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över, utan blir allvarligare och svårare att behandla.

Venlafaxin som finns i Efastad kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Efastad

Använd inte Efastad

 • om du är allergisk mot venlafaxin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med Efastad kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Efastad innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnittet med rubriken ”Andra läkemedel och Efastad” och informationen i det avsnittet om ”serotonergt syndrom”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Efastad om du:

 • använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Efastad kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Andra läkemedel och Efastad”)

 • har ögonproblem, exempelvis vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat)

 • tidigare haft högt blodtryck

 • tidigare haft hjärtproblem

 • har blivit informerad om att du har en onormal hjärtrytm

 • tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall)

 • tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi)

 • har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du tidigare har haft blödningsstörningar) eller om du är gravid (se ”Graviditet”)

 • tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning t.ex. warfarin (används för att förhindra blodproppar)

 • har eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori)

 • tidigare haft aggressivt beteende.

Efastad kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla under de första behandlingsveckorna. Berätta för din läkare om detta händer dig.

Läkemedel såsom Efastad (s.k. SSRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Muntorrhet

Muntorrhet har rapporterats hos 10 % av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies (hål i tänderna). Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.

Diabetes

Efastad kan förändra dina blodsockernivåer. Dosen för ditt läkemedel mot diabetes kan därför behöva justeras.

Barn och ungdomar

Efastad ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan detta läkemedel skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du bör också informera läkaren om något av ovan angivna symtom uppträder eller förvärras hos patienter under 18 år som tar Efastad. De långsiktiga effekterna av detta läkemedel på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Efastad

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Läkaren avgör om du kan ta Efastad tillsammans med andra läkemedel.

Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.

 • monoaminoxidashämmare, som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom, får inte användas tillsammans med Efastad. Tala om för din läkare om du har tagit något sådant läkemedel under de senaste 14 dagarna. (MAO-hämmare: se avsnitt ”Vad du behöver veta innan du tar Efastad”)

 • Serotonergt syndrom:

 • ett potentiellt livshotande tillstånd eller reaktioner som vid malignt neuroleptikasyndrom (NMS), (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel. Exempel på sådana inkluderar läkemedel som innehåller:

  1. triptaner (används för migrän)

  2. litium eller andra läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel

  3. linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

  4. moklobemid, en MAO-hämmare (används för att behandla depression)

  5. sibutramin (används för viktminskning)

  6. tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin och pentazocin (används för att behandla svår smärta)

  7. dextrometorfan (används för att behandla hosta)

  8. metadon (används för att behandla opioidmissbruk eller svår smärta)

  9. metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet)

  10. johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att behandla lätt nedstämdhet och lindrig oro )

  11. tryptofan (används för sömnproblem och depression)

  12. antipsykotiska läkemedel (används för att behandla symtom då man hör, ser eller känner sådant som inte finns, vanföreställningar, onormal misstänksamhet, förvirring och tillbakadragenhet).

Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande:

rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning.

I sin mest allvarliga form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS).

Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabb puls, svettningar, svår muskelstelhet, förvirring förhöjd halt muskelenzymer (fastställs genom blodprov).

Tala omedelbart om för din läkare, eller uppsök närmaste akutmottagning, om du tror att du har fått serotonergt syndrom.

Du måste berätta för läkaren om du tar läkemedel som kan påverka din hjärtrytm.

Exempel på dessa läkemedel är:

 • antiarytmika t.ex. kinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (används för behandling av onormal hjärtrytm)

 • antipsykotiska läkemedel t.ex. tioridazin (se också Serotonergt syndrom ovan)

 • antibiotika t.ex. erytromycin och moxifloxacin (används för behandling av infektioner som orsakas av bakterier)

 • antihistaminer (används för behandling av allergi).

Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Efastad och ska användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

 • ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

 • haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

 • metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem).

Efastad med mat, dryck och alkohol

Efastad bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”Hur du tar Efastad”).

Undvik alkohol medan du tar Efastad.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Ta inte Efastad förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.

Tala om för din barnmorska och/eller läkare att du tar Efastad. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska och/eller läkare omedelbart.

Andra symtom förutom att ha andningssvårigheter, som ditt barn kan ha när det föds om du tar detta läkemedel under graviditeten är att barnet inte äter ordentligt. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.

Om du tar Efastad i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Efastad så att de kan ge dig råd om detta.

Amning

Efastad passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer att besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur Efastad påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Efastad innehåller Efastad 150 mg innehåller natrium och färgen para-orange (E110) och allurarött AC (E129)

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, dvs. är näst intill "natriumfritt".

Para-orange (E110) och allurarött AC (E129) som kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Efastad

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Depression

Rekommenderad startdos är 75 mg dagligen. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg dagligen.

Panikångest

Läkaren kommer att starta med en lägre dos (37,5 mg) och sedan öka dosen stegvis. Den högsta dosen är 225 mg dagligen.

Generaliserad ångest eller social fobi

Rekommenderad startdos är 75 mg dagligen. Den högsta dosen är 225 mg dagligen.

Problem med lever eller njurar

Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av detta läkemedel kan behöva ändras.

Administreringssätt

Ta Efastad vid ungefär samma tid varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen.

Kapslarna ska sväljas hela med vätska och får inte öppnas, krossas, tuggas eller lösas upp.

Efastad bör tas i samband med måltid.

Sluta inte ta detta läkemedel utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Efastad”).

Om du använt för stor mängd av Efastad

Kontakta genast läkare eller apotekspersonal om du tar mer av detta läkemedel än vad läkaren har ordinerat.

Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkningar.

Om du fått i dig för stor mängd av detta läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Efastad

Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta inte mer än den mängd Efastad som du har blivit ordinerad per dag.

Om du slutar att använda Efastad

Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Efastad kan han/hon be dig att minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt.

Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med detta läkemedel, särskilt om man slutar plötsligt eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom.

Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Efastad. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Efastad. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • svullnad i ansikte, svalg, händer eller fötter.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas

 • allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar)

 • tecken och symtom på serotonergt syndrom såsom rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba blodtrycksförändringar, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkningar. I sin mest allvarliga form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabb puls, svettningar, svår muskelstelhet, förvirring, förhöjd halt muskelenzymer (fastställs genom blodprov)

 • tecken på infektion, såsom feber, frossa, skakningar, huvudvärk, svettningar, influensaliknande symtom. Detta kan bero på en blodsjukdom som leder till en ökad infektionsrisk

 • allvarliga utslag, som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar

 • oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Detta kan vara ett tecken på rabdomyolys.

Andra biverkningar som du ska tala om för din läkare är (frekvensen av dessa biverkningar är inkluderade i listan ”Andra biverkningar som kan förekomma” nedan):

 • hosta, väsande andning och andfåddhet, vilket kan förekomma tillsammans med feber

 • svart (tjärliknande) avföring eller blod i avföringen

 • klåda, gulaktig hud eller gula ögon eller mörk urin, som kan vara symtom på en inflammation i levern (hepatit)

 • hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck

 • ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller

 • nervproblem, exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, (muskelspasmer eller stelhet), krampanfall

 • psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och en känsla av ovanlig upprymdhet

 • utsättningssymtom (se avsnitt 3 ”Hur du tar Efastad, Om du slutar att ta Efastad”)

 • förlängd blödning – om du skär eller skadar dig kan det ta lite längre tid än vanligt för blödningen att sluta.

Andra biverkningar som kan förekomma

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • yrsel, huvudvärk, dåsighet

 • sömnlöshet

 • illamående, muntorrhet, förstoppning

 • svettningar (även nattetid).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • aptitförlust

 • förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv, utebliven orgasm, sänkt libido, upprördhet, nervositet, onormala drömmar

 • darrningar, en känsla av rastlöshet eller en oförmåga att sitta eller stå still, domningar och stickningar, förändrad smakupplevelse, ökad muskelspänning

 • synstörningar inklusive dimsyn, vidgade pupiller, oförmåga i ögat att automatiskt ändra fokus från avlägsna till nära föremål

 • ringningar i öronen (tinnitus)

 • snabb hjärtrytm, hjärtklappning

 • förhöjt blodtryck, rodnad

 • andnöd, gäspningar

 • kräkningar, diarré

 • lätta hudutslag, klåda

 • behov att kissa oftare än vanligt, oförmåga att kissa, svårighet att kissa

 • oregelbundna menstruationer som ökad blödning eller mer oregelbunden blödning, onormal ejakulation/orgasm (hos män), erektil dysfunktion (impotens)

 • svaghet (asteni), trötthet, frossbrytningar

 • viktökning, viktminskning

 • förhöjt kolesterolvärde.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • överaktivitet, tankeflykt och minskat sömnbehov (mani)

 • hallucinationer, känsla av att vara avskild från verkligheten, onormal orgasm, brist på känslor, känsla av överdriven upphetsning, tandgnissling

 • svimning, ofrivilliga muskelrörelser, försämrad koordination och balans

 • yrselkänsla (särskilt om man reser sig alltför snabbt), minskat blodtryck

 • blodiga kräkningar, svart tjärliknande avföring eller blod i avföringen, vilket kan tyda på invärtes blödning

 • känslighet för solljus, blåmärken, onormalt håravfall

 • oförmåga att kontrollera urinen

 • stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser

 • viss förändring av leverenzymnivå i blodet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • krampanfall

 • hosta, väsande andning, andfåddhet, vilket kan förekomma tillsammans med feber

 • förändrad rumsuppfattning och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium).

 • överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH)

 • minskade natriumnivåer i blodet

 • svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn

 • onormal, snabb eller ojämn hjärtrytm, vilket kan leda till svimning

 • svår smärta i mage eller rygg (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln)

 • klåda, gul hud eller gula ögon, mörk urin eller influensaliknande symptom, som är tecken på leverinflammation (hepatit).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • förlängd blödning vilket kan vara tecken på minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar

 • onormal produktion av bröstmjölk

 • oväntad blödning, t.ex. blödande tandkött, blod i urinen eller blodiga kräkningar, eller uppkomst av oväntade blåmärken eller brustna blodkärl.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • självmordstankar och självmordsbenägenhet, fall av självmordstankar och självmordsbenägenhet har rapporterats under behandling med venlafaxin eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 2, Vad du behöver veta innan du tar Efastad)

 • aggression

 • yrsel

Blodprov

Efastad orsakar ibland biverkningar som du kanske inte är medveten om, exempelvis förhöjt blodtryck eller onormala hjärtslag, små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mer sällsynta fall kan Efastad påverka funktionen hos blodplättarna (trombocyterna) i blodet, vilket leder till en ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Efastad länge.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Efastad ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Ta inte detta läkemedel om kapslarna verkar vara avsevärt missfärgade eller visa några andra tecken på skada.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är venlafaxin.

Efastad 75 mg depotkapsel, hård:

Varje depotkapsel innehåller 84,9 mg venlafaxinhydroklorid motsvarande 75 mg venlafaxin.

Efastad 150 mg depotkapsel, hård:

Varje depotkapsel innehåller 169,8 mg venlafaxinhydroklorid motsvarande 150 mg venlafaxin.

Övriga innehållsämnen är:

Kärna: mikrokristallin cellulosa (E460), povidon, talk (E553b), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E572).

Filmdragering: etylcellulosa, kopovidon.

För styrkan 75 mg:

Kapsel lock: svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), gelatin.

Kapselkropp: svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), gelatin, rött bläck (sammansättning: shellack, propylenglykol, stark ammoniaklösning och röd järnoxid (E 172)).

För styrkan 150 mg:

Kapsel lock: briljantblått FCF (E133), allurarött AC (E129), para-orange (E110), titandioxid (E171), gelatin.

Kapselkropp: briljantblått FCF (E133), allurarött AC (E129), para-orange (E110), titandioxid (E171), gelatin, vitt bläck (sammansättning: shellac, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon, titandioxid (E171)).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Efastad 75 mg depotkapsel, hård:

Ogenomskinlig persikofärgad, storlek 1 hårda gelatinkapslar ca. 18,90 mm till 19,70 mm med tjocka och tunna radiella cirkulära band på kroppen i rött bläck och tjocka och tunna radiella cirkulära band på locket i rött bläck. Kapseln innehåller 6 vita till benvita, runda, bikonvexa, filmdragerade minitabletter med 12,5 mg vardera.

Efastad 150 mg depotkapsel, hård:

Mörk orange/ ogenomskinlig mörkorange storlek 0 hårda gelatinkapslar ca. 21,00 mm till 21,80 mm med tjocka och tunna radiella cirkulära band på kroppen i vitt bläck och tjocka och tunna radiella cirkulära band på locket i vitt bläck. Kapseln innehåller 12 vita till benvita, runda, bikonvexa, filmdragerade minitabletter med 12,5 mg vardera.

Efastad 75 mg depotkapsel, hård:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 105 och 120 kapslar packade i blister (PVC/ ACLAR film och aluminiumfolie eller aluminiumfolie och vit, ogenomskinlig PVC/ PVdC film).

Efastad 150 mg depotkapsel, hård:

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 105 och 120 kapslar packade i blister (PVC/ ACLAR film och aluminiumfolie eller aluminiumfolie och vit, ogenomskinlig PVC/ PVdC film).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

NL- 4879 AC Etten-Leur

Nederländerna

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Irland

Sanico N.V

Veedijk 59

2300 Turnhout

Belgien

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-15