A. Vogel Echinaforce

Växtbaserat läkemedel, tablett, 120 st

99:-

Ord. butikspris 120:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från EchinaforceAktuella erbjudanden
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Indikationerna för traditionellt växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Echinaforce tabletter - Så snart du börjar hosta, känner dig snuvig eller får feber så ta Echinaforce, som innehåller extrakt av röd solhatt. Då lindras dina förkylningssymtom snabbt. Du kan även ta Echinaforce kortvarigt i förebyggande syfte. - tas vid första förkylningssymtom - finns även i flytande form.

EAN: 7313700016855

1 tablett innehåller: Torrt extrakt av Echinacea purpurea (L.) moench (röd solhatt), ört och rot, 6,2 mg, motsvarande 140 mg färsk ört och 8 mg färsk rot av röd solhatt. Laktosmonohydrat samt övriga hjälpämnen.

Använd alltid Echinaforce enligt anvisningarna i bipacksedeln. Vuxna, äldre och barn över 12 år: 2 tabletter 3-5 gånger dagligen. Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt. Använd ej om du har allergi mot korgblommiga växter (t ex röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo). Rekommenderas inte till barn under 12 år och får inte ges till barn under 1 år. Rekommenderas inte till atopiker, gravida eller ammande. Ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Använd inte om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

ECHINAFORCE

ECHINAFORCE tabletter.
Extrakt av röd solhatt.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna infomation. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ECHINAFORCE är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ECHINAFORCE
3. Hur du använder ECHINAFORCE
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ECHINAFORCE ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ECHINAFORCE är och vad det används för

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

2. Vad du behöver veta innan du använder ECHINAFORCE

Använd inte ECHINAFORCE

- om du är allergisk (överkänslig ) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros).

Varningar och försiktighet

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om dina symtom blir värre eller om du får hög feber.

Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Echinaforce kan påverka immunförsvaret och bör därför inte användas tillsammans med andra läkemedel som påverkar immunförsvaret, såsom cytostatika och andra cellhämmande läkemedel.

Du bör undvika att använda Echinaforce om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret, t ex någon autoimmun sjukdom såsom reumatoid artrit (RA), systemisk lupus erytematosus (SLE) och multipel skleros (MS), eller om du har tuberkulos, sarkoidos eller leukemi. Du bör inte heller använda Echinaforce om du ska genomgå eller har genomgått organtransplantation.

Barn och ungdomar

Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenheten är begränsad.

ECHINAFORCE med mat, dryck och alkohol

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinaforce tabletter.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Echinaforce har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

ECHINAFORCE innehåller hjälpämnen

Innehåller laktosmonohydrat 232,55 mg per tablett. Om du inte tål vissa sockerarter bör du rådgöra med läkare innan du använder Echinaforce tabletter.


3. Hur du använder ECHINAFORCE

Använd alltid Echinaforce exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Behandling vid pågående förkylning: 2 tabletter 3-5 gånger dagligen.

Profylax: 2 tabletter 3 gånger dagligen.

Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av ECHINAFORCE

Om Du fått i dig för stor mängd av Echinaforce eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Echinaforce orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur ECHINAFORCE ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 oC.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utgångsdatum och Utg.dat.. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är torrt extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört och torrt extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench,(röd solhatt) rot.

1 tablett innehåller:

5,9 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört, motsvarande ca 100-200 mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v) (57,3% m/m).

0,3 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) rot , motsvarande 5,6-9,8 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v) (57,3% m/m).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beige-grön, svagt melerad konvex tablett.

Varje förpackning innehåller 120 respektive 240 tabletter i brun glasburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00

E-post: info@bioforce.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-26.


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar