Echinaforce Forte

Tablett, 40 st

129:-

Ord. butikspris 139:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från EchinaforceAktuella erbjudanden
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Indikationerna för traditionellt växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Echinaforce Forte tabletter - Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning. Så snart du börjar hosta, känner dig snuvig eller får feber så ta Echinaforce, som innehåller extrakt av röd solhatt. Då lindras dina förkylningssymtom snabbt. Du kan även ta Echinaforce kortvarigt i förebyggande syfte. - tas vid första förkylningssymtom - finns även i flytande form.

Jämförpris 3:48/ST

EAN: 7313700017210

1 tablett innehåller: Torrt extrakt av Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt), ört och rot, 18,6 mg, motsvarande 300-600 mg färsk ört och 17-29 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v). Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat och sojapolysackarider.

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 års ålder: 1 tablett 2-3 gånger dagligen. Vid förkylnings-symtom bör behandlingen starta så snart som möjligt. Skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Använd ej om du är allergisk mot jordnötter eller soja, korgblommiga växter (t ex röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo) om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar. Rekommenderas inte till atopiker, barn under 12 år samt gravida eller ammande kvinnor. Ska ej ges till barn under 1 år. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Echinaforce Forte

Tabletter
Extrakt av röd solhatt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Echinaforce Forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Echinaforce Forte
3. Hur du använder Echinaforce Forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Echinaforce Forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Echinaforce Forte är och vad det används för

Echinaforce Forte är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

2. Vad du behöver veta innan du använder Echinaforce Forte

Använd inte Echinaforce Forte

  • om du är allergisk (överkänslig) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo).

Varningar och försiktighet

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om dina symtom blir värre eller om du får hög feber. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce forte och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Echinaforce forte kan påverka immunförsvaret och bör därför inte användas tillsammans med andra läkemedel som påverkar immunförsvaret, såsom cytostatika och andra cellhämmande läkemedel. Du bör undvika att använda Echinaforce forte om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret, t ex någon autoimmun sjukdom såsom reumatoid artrit (RA), systemisk lupus erytematosus (SLE) och multipel skleros (MS), eller om du har tuberkulos, sarkoidos eller leukemi. Du bör inte heller använda Echinaforce forte om du ska genomgå eller har genomgått organtransplantation.

Barn och ungdomar

Echinaforce Forte rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom erfarenheten är begränsad.

Andra läkemedel och Echinaforce Forte

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinaforce Forte.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Echinaforce Forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Echinaforce Forte innehåller laktos och sojasackarider

Varje tablett innehåller 7,5 mg sojapolysackarider. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

Varje tablett innehåller 690 mg laktosmonohydrat.Om du inte tål vissa sockerarterbör du rådgöra med läkare innan du använder Echinaforce Forte.


3. Hur du använder Echinaforce Forte

Använd alltid Echinaforce Forte enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Behandling vid pågående förkylning: 1 tablett 2-3 gånger dagligen.

Profylax: 1 tablett 2 gånger dagligen.

Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt. Echinaforce Forte skall inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av EchinaforceForte

Om du fått i dig för stor mängd av Echinaforce Forte eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Echinaforce Forte orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Echinaforce Forte ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i bruten förpackning: Tabletterna ska användas inom 7 månader efter det att burken öppnades första gången.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är torrt extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört och torrt extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) rot.

1 tablett innehåller:

17,7 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) ört, motsvarande 300-600 mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % v/v (57,3% m/m).

0,9 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) rot, motsvarande 17-29 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % v/v (57,3% m/m).

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat och sojapolysackarider.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beige-grön, svagt melerad konvex tablett.

Varje förpackning innehåller 40 tabletter i brun glasburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00

E-mail: info@bioforce.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-26


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar