Dysport

Pulver till injektionsvätska, lösning 300 enheter 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1352:52

Köp via recept

EAN: 03582186002414

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Dysport

300 E pulver till injektionsvätska, lösning
Clostridium botulinum toxin typ A hemagglutininkomplex

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till äkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dysport är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dysport
3. Hur du använder Dysport
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dysport ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dysport är och vad det används för

Dysport är ett läkemedel som blockerar överföring av nervimpulser till muskeln eller svettkörtlarna varvid krampen i muskeln eller svettproduktionen minskar.

Dysport används vid behandling av:

 • muskelspasmer i arm och skuldra hos vuxna

 • muskelspasmer i benet hos vuxna med spetsfotställning

 • muskelspasmer som leder till spetsfotställning hos barn över 2 år och därmed besvär med att gå

 • muskelspasmer i armarna hos barn som är 2 år eller äldre med cerebral pares

 • muskelspasmer i hals- och nackregionen hos vuxna

 • muskelspasmer i ögonlocket hos vuxna

 • muskelspasmer i ansiktet hos vuxna.

Dysport kan även användas vid symtomlindrande behandling av omåttlig svettning i armhålorna, som försvårar dagliga aktiviteter och som inte påverkas av lokal behandling.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dysport

Använd inte Dysport

- om du är allergisk mot clostridium botulinum toxin typ A hemagglutininkomplex eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Dysport:

 • om du har svälj- eller andningssvårigheter

 • om du har problem med nervimpulsöverföringen t ex myasthenia gravis (kronisk muskelsjukdom)

 • om du har utvecklat en bestående muskelförkortning (fixerad kontraktur)

 • om du har förlängd blödningstid, infektion eller inflammation på det föreslagna injektionsstället.

Dysport innehåller en liten mängd humant albumin. Risken för överföring av virusinfektion kan inte med absolut säkerhet uteslutas vid användning av humant blod eller blodprodukter.

Kontakta omedelbart din läkare eller sök omedelbart läkarvård om du får svälj-, tal- eller andningssvårigheter.

Andra läkemedel och Dysport

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Andra läkemedel som påverkar den neuromuskulära funktionen kan förstärka effekten av den aktiva substansen i Dysport. Din läkare vet vilka dessa läkemedel är.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning under graviditet rekommenderas ej, förutom om behandlingen anses nödvändig.

Användning under amning rekommenderas ej.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva muskelsvaghet och synrubbningar som dubbelseende, nedsatt synskärpa och dimsyn efter Dysportbehandling. Din förmåga att köra bil och använda maskiner kan påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Dysport

Dysport får endast ges till dig av läkare som har erfarenhet av att behandla muskelspasmer och omåttlig svettning.

Dosen av Dysport som ska ges anpassas efter typ av behandling och användningsområde. Din läkare kommer att bestämma vilken dos du ska få.

Dysport ges som en injektion i muskeln (intramuskulärt), i huden (intradermalt) eller under huden (subkutant) efter utspädning.

Sprutan med Dysport ska användas enbart till dig och endast till en behandling.

Om du använt för stor mängd av Dysport

Om du får mer Dysport än du behöver kan andra muskler än de som injicerats kännas svaga. För höga doser kan också orsaka muskelförlamning. Detta kanske inte inträffar omedelbart. Om det händer ska du omedelbart kontakta läkare. Sök akut läkarhjälp om du får problem med att andas, svälja eller att tala.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om tex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Ta omedelbart kontakt med läkare om du har problem att svälja eller att tala eller om du får problem med att andas med eller utan svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals, rodnad av huden eller kliande hudutslag (nässelutslag). Detta kan betyda att du fått en allergisk reaktion mot Dysport.

Biverkningar generellt för alla indikationer:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Lokal muskelsvaghet, kraftlöshet, trötthet, influensaliknande sjukdom, smärta/ömhet vid injektionsstället.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Klåda.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Förlust av muskelmassa, hudutslag.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Känselbortfall.

Biverkningar vid behandling av muskelspasmer i arm och skuldra hos vuxna:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Muskelsvaghet; smärta i muskler och skelett; smärta, rodnad eller svullnad vid injektionsstället; kraftlöshet; trötthet; influensaliknande sjukdom; smärta i händer och fingrar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Sväljsvårigheter.

Biverkningar vid behandling av muskelspasmer i benet hos vuxna:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Sväljsvårigheter; muskelsvaghet; muskelsmärta; kraftlöshet; trötthet; influensaliknande sjukdom; smärta, blåmärke, utslag eller klåda vid injektionsstället; fall.

Biverkningar vid behandling av muskelspasmer som leder till spetsfotställning hos barn som är 2 år eller äldre:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Muskelsmärta; generell muskelsvaghet; urininkontinens; influensaliknande sjukdom; smärta, rodnad eller blåmärke på injektionsstället; onormal gång; trötthet; fall.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Kraftlöshet, sväljsvårigheter, lokal muskelsvaghet.

Biverkningar vid behandling av muskelspasmer i armarnahos barn som är 2 år eller äldre med cerebral pares:
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Lokal muskelsvaghet, smärta i händer och fingrar, influensaliknande sjukdom, kraftlöshet, trötthet, blåmärke på injektionsstället, hudutslag.
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Muskelsmärta, eksem vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, utslag vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället, generell muskelsvaghet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Sväljsvårigheter.


Biverkningar vid behandling av muskelspasmer i armar och ben hos barn som är 2 år eller äldre med cerebral pares:
Man har inte sett några specifika biverkningar då Dysport ges i både arm och ben vid samma behandlingstillfälle, jämfört med de som förväntas vid separat behandling i armen respektive benet.

Biverkningar vid behandling av muskelspasmer i hals och nackregionen hos vuxna:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Sväljsvårigheter, muntorrhet, muskelsvaghet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, yrsel, försvagade ansiktsmuskler, dimsyn, nedsatt synskärpa, röstförändringar, andningssvårigheter, nacksmärta, smärta och stelhet i muskler och skelett, smärta i armar och ben.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Dubbelseende, hängande ögonlock, illamående, muskelförtvining, störd käkfunktion.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Aspiration (besvär med inandning).

Biverkningar vid behandling av muskelspasmer i ögonlocket och ansiktet:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Hängande ögonlock.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Försvagade ansiktsmuskler, dubbelseende, torra ögon, ökat tårflöde, ögonlockssvullnad.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Ansiktsförlamning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Ögonmuskelförlamning, inåtvikning av ögonlockskanten.

Biverkningar vid behandling av omåttlig svettning:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Smärta i skuldror, överarm och nacke, muskelsmärta i skuldror och vader, andningsbesvär, ökad svettning i andra hudområden.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Yrsel, huvudvärk, domningar och stickningar i armar och ben, näsblod, rodnad, ofrivillig muskelkramp i ögonlock.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner såsom hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Dysport ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Injektionssubstans i oöppnad förpackning ska förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. Dessa anvisningar gäller även om du förvarar läkemedlet hemma.

Det rekommenderas att färdigberedd lösning används omgående, men den kan förvaras i upp till 24 timmar i kylskåp (2°C-8°C).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är Clostridium botulinum toxin typ A hemagglutininkomplex 300 enheter (E). De angivna enheterna för Dysport är specifika och kan ej överföras till andra botulinumprodukter.

 • Övriga innehållsämnen är humant albumin och laktos

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dysport injektionssubstans är ett vitt frystorkat pulver och tillhandahålls i en injektionsflaska av ofärgat typ I glas försluten med gummipropp och aluminiumkapsel.

Förpackningar om 1 x 1 och 2 x 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

164 51 Kista

Tel: 08-451 60 00

info.se@ipsen.com

Tillverkare:

Ipsen Manufacturing Ireland Limited

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida http://www.lakemedelsverket.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-23


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Hantering

Dysport levereras som ett pulver i en ofärgad injektionsflaska och ska lösas före användning i steril koksaltlösning. Varje injektionsflaska innehåller 300 enheter toxin hemagglutininkomplex.

Den frilagda mittdelen på gummiproppen rengörs med alkohol omedelbart före perforeringen. Använd en steril kanyl med nålstorleken 23 eller 25 för att spruta in den relevanta koksaltlösningen (0,9%) i injektionsflaskan och blanda försiktigt innehållet tills pulvret är upplöst.

Efter avslutad behandling ska alla använda injektionsflaskor, sprutor och föremål med spill autoklaveras eller så ska all resterande botulinumtoxin A inaktiveras med 0,5% hypokloritlösning. Därefter kasseras allt använt material enligt sjukhusets lokala riktlinjer.

Bruksanvisning

De angivna enheterna för Dysport är specifika och kan inte överföras till andra botulinumtoxin-produkter.

Bruksanvisning för Dysport vid symtomatisk behandling av fokal spasticitet i övre extremiteterna hos vuxna och/eller nedre extremiteterna hos vuxna med spetsfot, spetsfot till följd av spastisk cerebral pares hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder och spasticitet i övre extremiteterna hos barn med cerebral pares, som är 2 år eller äldre

300 E Dysport spädes med 0,6 ml, 1,5 ml eller 3 ml NaCl-lösning (0,9%), vilket ger en lösning med en koncentration motsvarande 500 E, 200 E eller 100 E Dysport per ml. Dysport ska ges intramuskulärt. 

Bruksanvisning för Dysport vid behandling av spastisk torticollis hos vuxna

300 E Dysport spädes med 0,6 ml NaCl-lösning (0,9%), vilket ger en lösning med en koncentration motsvarande 500 E Dysport per ml. Dysport ska ges intramuskulärt.

Bruksanvisning för Dysport vid behandling av blefarospasm och facialishemispasm hos vuxna

300 E Dysport spädes med 1,5 ml NaCl-lösning (0,9%), vilket ger en lösning med en koncentration motsvarande 200 E Dysport per ml. Dysport ska ges subkutant.

Bruksanvisning för Dysport vid behandling av ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna

300 E Dysport spädes med 1,5 ml NaCl-lösning (0,9%), vilket ger en lösning med en koncentration motsvarande 200 E Dysport per ml. Dysport ska ges intradermalt.

För ytterligare information se avsnitt 4.2, Dosering och administreringssätt, i Produktresumén.