Donepezil Actavis

Filmdragerad tablett 10 mg Donepezil 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

209:49

Köp via recept

EAN: 05714372003242

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Donepezil Actavis

5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter
donepezilhydroklorid
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Donepezil Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Actavis
3. Hur du tar Donepezil Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Donepezil Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Donepezil Actavis är och vad det används för

Donepezil Actavis tillhör en grupp av läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare. Det används till att behandla demenssymtom vid lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. Läkemedlet är endast avsett för vuxna patienter.

Donepezil som finns i Donepezil Actavis kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Actavis

Ta inte Donepezil Actavis

 • om du är allergisk mot donepezilhydroklorid, piperidinderivat, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Behandling med Donepezil Actavis ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av Alzheimers sjukdom.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Donepezil Actavis om du

 • någon gång har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen eller om du tar läkemedel för behandling av smärta och inflammation, s.k. NSAID.

 • någon gång har haft ett krampanfall. Donepezil kan möjligen framkalla krampanfall. Läkaren kommer att övervaka dina symtom.

 • har haft en hjärtsjukdom (särskilt om du har oregelbundna hjärtslag, sick-sinus-syndrom, eller något annat tillstånd som påverkar hjärtats rytm), eftersom donepezil kan göra att hjärtat slår långsammare.

 • har astma eller annan långvarig lungsjukdom.

 • någon gång har haft en leversjukdom.

 • har problem med att tömma blåsan.

 • ska genomgå en operation som kräver att du sövs, eftersom dosen av narkosmedel kan behöva justeras.

Barn och ungdomar

Donepezil Actavis rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Donepezil Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder

 • läkemedel för behandling av smärta och inflammation (NSAID)

 • antibiotika som erytromycin eller rifampicin

 • läkemedel mot svampinfektioner, som ketokonazol eller itrakonazol

 • muskelavslappnande medel, såsom suxameton

 • antidepressiva som fluoxetin

 • kramplösande medel som fenytoin eller karbamazepin

 • läkemedel för en hjärtsjukdom, såsom kinin, eller högt blodtryck, som betablockerare

 • andra läkemedel som har samma verkan som donepezil (som galantamin eller rivastigmin) och vissa läkemedel mot diarré, Parkinsons sjukdom och astma.

 • generell anestesi (narkos)

Donepezil Actavis och alkohol

Du måste undvika att dricka alkohol medan du behandlas med donepezil, eftersom alkoholintag kan försvaga effekten av donepezil.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Donepezil Actavis bör inte användas av ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Donepezil Actavis och sjukdomen kan försämra din förmåga att köra bil och använda maskiner. Läkemedlet kan orsaka trötthet, yrsel och muskelkramp, särskilt i början av behandlingen, och om du påverkas av sådana symtom får du inte köra bil eller använda maskiner. Du bör diskutera detta med läkaren innan du utför sådana aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Donepezil Actavis innehåller laktos

Om du vet att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkaren innan du tar det här läkemedlet.


3. Hur du tar Donepezil Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Styrkan hos den tablett du ska ta kan ändras beroende på hur länge du har tagit läkemedlet och vad läkaren rekommenderar.

Normalt kommer du att börja med att ta en tablett om 5 mg varje kväll. Efter en månad kan läkaren öka dosen till 10 mg (två tabletter om 5 mg eller en tablett om 10 mg) varje kväll. Högsta rekommenderad dos är 10 mg varje kväll.

Ta Donepezil Actavis via munnen med ett glas vatten på kvällen innan du går till sängs.

Dosen behöver inte justeras om du har njurbesvär.

För vuxna med lindrig till medelsvår leversjukdom kan läkaren behöva justera dosen. Det finns inga data på patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Användning för barn och ungdomar

Donepezil rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Du ska alltid följa läkarens råd om hur och när du ska ta läkemedlet. Ändra inte dosen på egen hand utan ordination från läkare. Sluta inte att ta tabletterna om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Hur länge ska du ta Donepezil Actavis

Läkaren kommer att tala om för dig hur länge du ska fortsätta att ta tabletterna. Du kommer att behöva träffa läkaren regelbundet för översyn av behandlingen och bedömning av symtomen.

Om du har tagit för stor mängd av Donepezil Actavis

Ta inte fler tabletter än vad läkaren har ordinerat. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du uppsöker sjukhus, ta med dig tabletterna och kartongen till sjukhuset så att läkaren vet vad du har tagit.

Vid överdosering kan följande symtom uppträda: illamående, kräkning, dregling, svettning, långsam puls, andningssvårigheter, muskelsvaghet, svimning och krampanfall.

Om du har glömt att ta Donepezil Actavis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta en tablett, ska du bara ta en tablett följande dag vid den vanliga tidpunkten. Om du glömmer att ta läkemedlet i över en vecka, ska du kontakta läkaren innan du tar något mer läkemedel.

Om du slutar att ta Donepezil Actavis

När behandlingen avbryts, avtar de gynnsamma effekterna av donepezil gradvis. Sluta inte att ta tabletterna även om du känner dig bra, om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Du måste tala med din läkare omedelbart om du märker dessa nämnda allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut medicinsk behandling.

 • leverskada t.ex. hepatit. Symtomen på hepatit är illamående eller kräkningar, förlorad aptit, allmän sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och ögon, samt mörkt färgad urin (Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

 • magsår. Symtomen vid magsår är magsmärta och obehag (matsmältningsbesvär) mellan naveln och bröstbenet (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • blödning i magen eller tarm. Detta kan leda till svart avföring eller synligt blod från ändtarmen (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • okontrollerade muskelsammandragningar (anfall) eller kortvariga kramper med efterföljande muskelryckningar (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • feber med muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetande (detta är ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom eller neuroleptiskt malignt syndrom, mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

 • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig sjuk, har hög feber eller mörk urin. Symtomen kan orsakas av en onormal nedbrytning av musklerna som kan vara livshotande och leda till njurproblem (ett tillstånd som kallas rabdomyolys).


Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • diarré

 • illamående

 • huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • vanlig förkylning

 • aptitförlust

 • hallucinationer, aggressivt beteende, rastlöshet, som har försvunnit vid dosminskning eller behandlingsavbrott

 • yrsel, sömnlöshet, svimning

 • kräkning, magbesvär

 • klåda, hudutslag

 • muskelkramp

 • urininkontinens

 • trötthet, smärta

 • olycksfall.

 • onormala drömmar och mardrömmar

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • långsam hjärtrytm

 • små förhöjningar av muskelenzymet kreatinkinas i blodprover.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

 • stelhet eller okontrollerade rörelser, särskilt i ansiktet och tungan men även i armar och ben

 • hjärtrubbningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Donepezil Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan/tablettburken och ytterkartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller donepezilhydrokloridmonohydrat motsvarande 5 mg eller 10 mg donepezilhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat; tablettdragering: polyvinylalkohol, makrogol 3350, talk, titandioxid E171 och järnoxid gul E172 (endast i 10 mg tabletten).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg filmdragerad tablett är vit, rund och bikonvex, präglad med ”DZ 5” på ena sidan.

10 mg filmdragerad tablett är ljusgul, rund och bikonvex, präglad med ”DZ 10” på ena sidan.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 7, 28, 30, 50, 50x 1, 56, 60, 84, 98, 100 och 120 filmdragerade tabletter

Tablettburk: 28, 30, 100 och 250 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC.ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Tillverkare

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate , Zejtun ZTN 3000 , Malta

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Island

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

2600, Dupnitsa
Bulgarien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-10-03