Dipyridamol Alternova

Depotkapsel, hård 200 mg Dipyridamol 100 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

352:38

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 18906045872345

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Dipyridamol Alternova

200 mg hårda depotkapslar
Dipyridamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dipyridamol Alternova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dipyridamol Alternova
3. Hur du använder Dipyridamol Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dipyridamol Alternova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dipyridamol Alternova är och vad det används för

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter några dagar.

Dipyridamol Alternova minskar blodplättarnas benägenhet att bilda blodproppar.

Dipyridamol används för att förebygga blodproppar i hjärnan, eller om du haft en stroke eller om du haft tillfällig förlamning eller störningar av cirkulationen till hjärnan (stroke eller transitorisk ischemisk attack - TIA).

Du kan ta kapslarna tillsammans med andra förebyggande läkemedel (acetylsalicylsyra). Om du inte tål acetylsalicylsyra kan du ta Dipyridamol-kapslar enbart.

Dipyridamol som finns i Dipyridamol Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dipyridamol Alternova

Använd inte Dipyridamol Alternova

 • om du är allergisk mot dipyridamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dipyridamol Alternova om du har:

 • en svår hjärtsjukdom

 • myastenia gravis (en sällsynt muskelsjukdom)

Tala om för läkare att du använder Dipyridamol Alternova om du ska genomgå test av din hjärtfunktion. Behandling med Dipyridamol Alternova kan påverka resultatet av testet. För att få ett korrekt resultat av testet kan du behöva ta en paus med Dipyridamol Alternova före testet genomförs.

Barn

Dipyridamol Alternova rekommenderas inte till barn eftersom det finns en brist på erfarenhet med dipyridamol för barn.

Andra läkemedel och Dipyridamol Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder läkemedel mot:

 • myastenia gravis (en muskelsjukdom)

 • högt blodtryck

 • oregelbunden hjärtrytm (läkemedel som innehåller adenosin). Din dos kan justeras.

 • astma eller KOL (t ex teofyllin och andra xantiner)

 • andra förebyggande läkemedel mot blodproppar (t.ex. warfarin, acetylsalicylsyra)

Dipyridamol Alternova med mat, dryck och alkohol

Dipyridamol Alternova kan tas i samband med måltid men det kan också tas utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du ska inte ta Dipyridamol Alternova om du är gravid om inte din läkare anser att det är absolut nödvändigt. Rådfråga läkare.

Amning

Om du ammar ska du inte ta Dipyridamol Alternova eftersom dipyridamol utsöndras i bröstmjölk. Tala med din läkare.

Fertilitet

Effekten av dipyridamol på fertilitet hos människa har inte studerats. Djurstudier av dipyridamol visade inga negativa effekter på fertiliteten.

Körförmåga och användning av maskiner

Dipyridamol Alternova, har på grund av biverkningar som huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar, liten eller måttlig påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner. Om du känner dessa symtom ska du inte köra bil och inte använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Dipyridamol Alternova

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Rekommenderad dos är en kapsel två gånger dagligen, vanligen morgon och kväll.

Kapslarna kan tas i samband med måltid eller utan mat. Depotkapslarna ska sväljas hela utan att tugga.

Alternativ dosering för icke tolererbar huvudvärk

Om du upplever kraftig huvudvärk som du inte står ut med i början av behandlingen med Dipyridamol Alternova kan du behöva en annan dos. Tala med din läkare.
Läkaren kan säga att du ska ta 1 kapsel vid sängdags och acetylsalicylsyra i lågdos på morgonen. Vanligtvis försvinner huvudvärken med regelbunden dosering, och därför rekommenderas starkt att du går tillbaka till den vanliga doseringen inom en vecka.

Användning för barn och ungdomar

Dipyridamol Alternova rekommenderas inte till barn.

Äldre

Ingen dosjustering behövs. Följ din läkares anvisningar.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs. Följ din läkares anvisningar.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs. Följ din läkares anvisningar.

Om du använt för stor mängd av Dipyridamol Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid överdosering såsom värmekänsla, värmevallningar, svettningar, agitation och känsla av svaghet, yrsel och huvudvärk kan uppstå om du tar mer Dipyridamol Alternova än du borde. Du kan också få snabbare puls, snabb andning, blodtrycksfall, bröstsmärtor, matsmältningsbesvär, andningssvårigheter med blåaktiga läppar och naglar, förlängd blödningstid och gulfärgning av hud. Medvetslöshet har också inträffat.

Om du har glömt att ta Dipyridamol Alternova

Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Men om det är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna är illamående och huvudvärk. I de flesta fall avtar dessa symtom vid fortsatt behandling.

Allvarliga biverkningar:

Följande biverkningar är allvarliga och kan kräva omedelbar behandling. Kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning så snart som möjligt.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Bröstsmärta med eventuell strålning i nacken eller armarna och andningssvårigheter (Angina pectoris)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Snabb puls

 • En blodsjukdom som kallas "trombocytopeni" som kan orsaka blåmärken och långvarig blödning från sår

 • Ökad blödning under eller efter operation

 • Allergiska reaktioner (överkänslighet) med tryck över bröstet och andningssvårigheter, hudutslag och klåda, svullnad av tunga, läppar och ansikte

 • Gallsten med plötslig och snabbt förvärrad smärta i mitten av magen eller under höger bröstben

 • Bronkospasm (andningssvårigheter, astmaliknande anfall)

Övriga biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Illamående, huvudvärk, yrsel, diarré

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Kräkningar

 • Muskelsmärta

 • Utslag

- Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Yrsel eller svimning på grund av blodtryckssänkning

 • Värmevallningar

 • Nässelfeber (urtikaria)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Dipyridamol Alternova ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30º C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Öppna inte burken förrän du är redo att börja ta kapslarna. Om du har kapslar kvar efter 6 veckor, ska dessa inte tas.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och plastburken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dipyridamol.

Övriga innehållsämnen är: 96 % vinsyra pelletar (2% sackaros och 2% povidon K-30s); hypromellos E 15; talk; akacia, spraytorkad; triacetin; povidon (PVP K30); simetikonemulsion innehåller: simetikon, makrogolcetostearyleter, natriumbensoat, renat vatten; metakrylsyra-etylkrylat-sampolymer; hypromellosftalat P55

Kapselskal: gelatin; titandioxid (E171); röd och gul järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depotkapslarna är hårda gelatinkapslar med röd överdel och orange underdel, mått 7,66 x 23,1 mm. Kapseln innehåller gulfärgade pellets med fördröjd frisättning.

Plastburk innehållande ett torkmedel. Torkmedlet består av en påse innehållande kiselgel.

Förpackningen innehåller 30, 50, 60, 100 eller 100 (2x50) kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Tillverkare:

Orifarm Generics A/S,

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Dipyridamol Alternova 200 mg depotkapsler, hårde

Sverige: Dipyridamol Alternova 200 mg depotkapslar, hårda

Norge: Aponova 200 mg depotkapsler, hard


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-09-03