Diprotit

Örondroppar, lösning 0,05 % 30 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

307:13

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350041583332

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Diprotit

0,05% örondroppar, endospipetter
betametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diprotit är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diprotit
3. Hur du använder Diprotit
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diprotit ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diprotit är och vad det används för

Diprotit innehåller den aktiva substansen betametason som är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar.

Diprotit lösning i endospipetter används för behandling av eksem i yttre hörselgångarna (extern otit).

2. Vad du behöver veta innan du använder Diprotit

Använd inte Diprotit

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • i örat vid hål på trumhinnan (trumhinneperforation).

Varningar och försiktighet

Endast avsett för behandling i hörselgångarna. Undvik att få Diprotit i ögonen.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn

Ges inte till barn utan läkares ordination.

Andra läkemedel och Diprotit

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Risk finns att fostret påverkas.

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diprotit under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Diprotit påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Diprotit

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Eksem i yttre hörselgångarna behandlas enligt läkares föreskrift.

Bruksanvisning

Se bilaga till bipacksedeln.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga/sällsynta: Sekundär infektion (infektion orsakad av organismer ej känsliga för preparatet). Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation, om detta inträffar tala med läkare.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Diprotit ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Oöppnade pipetter bör förvaras i sitt kuvert.

Pipetter i öppnat kuvert bör förbrukas inom 4 veckor.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är betametason. 1 g örondroppar innehåller betametasondipropionat motsvarande betametason 0,5 mg.

  • Övriga innehållsämnen är karbomer, isopropanol, natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

30 endospipetter. En pipett innehåller 0,2 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

SC Laropharm SRL

145 A Alexandriei street

Bragadiru, Ilfov

Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-25


BILAGA TILL BIPACKSEDELN

BRUKSANVISNING

PIPETT

Pipett

Vinge

Spets

Behållare

Vätska

2


1.

Ta loss en pipett. Håll den med spetsen riktad uppåt, så att lösningen rinner ner i behållaren. Öppna pipetten genom att vrida av vingen.

2


2.

Luta huvudet åt sidan och töm pipetten i anvisad hörselgång genom att vika den nedre delen av pipetten mot den vätskefyllda behållaren som bilden visar.