Diprosalic

Kutan lösning 0,5 mg/g+20 mg/g Betametason + salicylsyra 100 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

156:46

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 00840164516692

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Diprosalic

Diprosalic 0,5 mg/g + 30 mg/g salva Diprosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g kutan lösning
betametason/salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diprosalic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diprosalic
3. Hur du använder Diprosalic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diprosalic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diprosalic är och vad det används för

Diprosalic är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar. Den innehåller även salicylsyra som är ett medel som mjukar upp huden.

Diprosalic salva används främst vid psoriasis och andra torra och fjällande hudsjukdomar. Diprosalic lösning är speciellt avsedd för hårbottenbehandling och kliande inflammerade hudsjukdomar som psoriasis och mjälleksem.

Denna kombination av betametason och salicylsyra som finns i Diprosalic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Diprosalic

Använd inte Diprosalic

  • Om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Diprosalic används inte vid ansiktssjukdomen Rosacea eller vid perioral dermatit (utslag kring munnen).

  • Kortisonpreparat används inte vid infekterade hudsjukdomar utan att man samtidigt behandlar infektionen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Diprosalic.

Barn

Diprosalic ska inte användas av barn, om inte läkaren särskilt ordinerat det.

Diprosalic används inte i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex ljumskar och armhålor utan läkares särskilda ordination. Används inte i öppna sår.

Undvik att få Diprosalic i ögonen.

Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Diprosalic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Diprosalic under graviditet.

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diprosalic under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Diprosalic påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Diprosalic

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

Vanligt är att ett tunt lager av Diprosalic salva ingnides två gånger om dagen, men ofta är en behandling om dagen tillräcklig.

Lösningen droppas i hårbotten och ingnides lätt en eller två gånger dagligen. När förbättring inträtt kan behandlingstillfällena glesas ut ytterligare.

Användning för barn

Diprosalic ska inte användas av barn, om inte läkaren särskilt ordinerat det.

Om du använt för stor mängd av Diprosalic

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Diprosalic

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos så snart som möjligt, fortsätt sedan behandlingen enligt doseringsanvisningarna.

Om du slutar att använda Diprosalic

Avbryt inte behandlingen tvärt. Som med alla starka stereoider ska behandlingen trappas ner gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Risken för biverkningar ökar vid behandling av stora kroppsytor, täta behandlingar och behandling under lång tid.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Hudförtunning (hudatrofi), bristningar i ytliga blodkärl, hudinfektioner.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma. Det försvinner när behandlingen avslutas. Ökad behåring, pigmentförändringar.

Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation; tala då med läkare.

Har rapporterats (kan förekomma hos okänt antal användare):

Dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Diprosalic ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är betametason och salicylsyra.

  • Övriga innehållsämnen är:

Salva: Paraffin och flytande paraffin.

Kutan lösning: Isopropylalkohol, natriumedetat, hypromellos, natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Diprosalic salva: Tuber innehållande 100 g salva.

Diprosalic kutan lösning: Plastflaskor innehållande 100 eller 250 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nederländerna

Information lämnas av

Organon Sweden AB

Tel: +46 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com

Tillverkare kutan lösning

Cenexi HSC

2, rue Louis Pasteur

14200 Hérouville Saint-Clair

Frankrike


Schering-Plough Labo n.v.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Tillverkare salva

Schering-Plough Labo n.v.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-01