Differin

Kräm 1 mg/g Adapalen 60 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

143:90

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 03499320008471

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Differin

1 mg/g kräm
adapalen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Differin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Differin
3. Hur du använder Differin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Differin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Differin är och vad det används för

Differin hämmar inflammationen vid akne (finnar, pormaskar och kvisslor) och normaliserar bildningen av celler i huden runt talgkörtlarna så att talgkörtlarna inte täpps till.

Adapalen som finns i Differin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Differin

Använd inte Differin

 • Om du är gravid

 • Om du planerar att bli gravid

 • Om du är allergisk mot adapalen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Då överkänslighetsreaktion eller allvarlig irritation uppträder bör behandlingen avbrytas.

Differin får inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om preparatet kommer i ögat skölj omedelbart med varmt vatten. Differin bör inte användas på skadad hud (sår och skrubbsår), solbränd eller eksematös hud, vid utslag runt munnen eller hudsjukdomen rosacea. Differin bör heller inte användas vid svår akne på stora delar av kroppen.

Vid behandling med Differin skall solning, även i solarier, undvikas. Solskyddsprodukter och täckande kläder över behandlade områden ska användas när exponering i solljus inte går att undvika.

Andra läkemedel och Differin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Differin kan verka irriterande på huden, och det är därför möjligt, att samtidig användning av uttorkande rengöringsprodukter eller andra hudretande produkter (t.ex. innehållande parfym eller alkohol) kan ge irritation.

Aknepreparat med annan verkningsmekanism, t.ex. bensoylperoxid, kan användas om detta strykes på på morgonen och Differin på kvällen.

Utvärtes preparat med likartad verkningsmekanism ska inte användas under behandlingsperioden.

Graviditet och amning

Använd INTE Differin om du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kan ge dig mer information.

Differin kan användas under amning. För att undvika exponering av barnet bör man undvika att applicera Differin på bröstet.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

Differin innehåller hjälpämnen

Differin innehåller

som konserveringsmedel propylparahydroxibensoat (E216) och metylparahydroxibensoat (E218), vilka kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Differin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Efter tvättning av huden påstrykes läkemedlet i ett tunt lager på de angripna hudområdena en gång dagligen vid sänggåendet.

Huden bör vara torr före påstrykning av läkemedlet.

Behandlingen kan ge upphov till hudirritation, t.ex. fjällning och rodnad, det kan då vara nödvändigt att använda Differin mindre ofta eller upphöra en tid.

Om Differin användes i övermått uppnås varken snabbare eller bättre resultat och uttalad rodnad, avflagning eller obehag kan förekomma.

Användning för barn och ungdomar

Differin är endast avsett för behandling av vuxna och ungdomar från 12 år och uppåt.

Om du har använt för stor mängd av Differin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Differin skall uteslutande användas på huden och får inte intas.

Om du har glömt att använda Differin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Differin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om du märker något av följande symtom – du kan behöva akut medicinsk behandling: Svullnad av ansikte, läppar eller svalg som gör det svårt att svälja eller andas, hudutslag, klåda, nässelutslag och yrsel. Detta kan vara tecken på angioödem eller en allvarlig allergisk reaktion (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data).

Differin kan orsaka följande biverkningar på det område där det applicerats:

Vanliga biverkningar (inträffar hos färre än 1 av 10 patienter):

 • torr hud

 • hudirritation

 • brännande känsla i huden

 • rodnad av huden (erytem)

Mindre vanliga biverkningar (inträffar hos färre än 1 av 100 patienter):

 • lokala hudutslag (kontaktdermatit)

 • obehag i huden

 • solsveda

 • klåda i huden (pruritus)

 • avflagning av huden (exfoliation)

 • akne

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • allergisk kontaktreaktion

 • smärta i hud

 • svullnad av hud

 • irritation i ögonlock

 • rodnad av ögonlock (erytem)

 • klåda i ögonlock (pruritus)

 • svullnad av ögonlock

 • mörk missfärgning av hud

 • ljus missfärgning av hud

 • brännskada på applicationsstället

Brännskada på applikationsstället (huvudsakligen ytliga brännskador men även andra gradens eller allvarlig brännskada) har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Differin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är adapalen 1 mg/g.

- Övriga innehållsämnen är cyklometikon, skvalan, metylglukosseskvistearat, PEG-20 metylglukosseskvistearat, glycerol, fenoxietanol, karbomer, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), dinatriumedetat, propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

30 g och 60 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tel: 018-444 0330, Fax: 018-444 0335

E-post: nordic@galderma.com

Tillverkare:

Laboratoires Galderma

ZI Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-20