Dalacin

Kutan emulsion 10 mg/ml 60 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

151:41

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05415062340523

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Dalacin

10 mg/ml kutanemulsion
klindamycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dalacin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin
3. Hur du använder Dalacin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dalacin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dalacin är och vad det används för

Dalacin kutan emulsion är ett läkemedel för utvärtes bruk. Emulsionen innehåller klindamycin, ett lokalt verkande bakteriehämmande medel (antibiotikum) som används för att behandla måttlig till svår akne.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

Använd inte Dalacin

 • om du är allergisk mot klindamycin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot linkomycin.

 • om du tidigare har haft inflammation i tjocktarmen orsakad av antibiotika.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin kutan emulsion.

Undvik beröring med ögon och mun. Om du får den kutana emulsionen i ögonen skölj då noga med rinnande vatten.

Andra läkemedel och Dalacin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Dalacin kutan emulsion förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering men bör endast användas under graviditeten om nödvändigt. Rådgör med läkare innan Dalacin kutan emulsion används under graviditet.

Amning
Det är inte känt om klindamycin passerar över i modersmjölk vid utvärtes administrering. Tala med läkare innan du använder Dalacin när du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Dalacin kutan emulsion påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Dalacin kutan emulsion innehåller cetostearylalkohol och metylhydroxibensoat (E 218)

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Metylhydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Dalacin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig behandling är att den kutana emulsionen strykes på den aknebenägna huden morgon och kväll. Behandlingstiden bör vara kort och ej överskrida 3 månader.

Bruksanvisning:

 1. Rengör och torka av det hudparti som skall behandlas.

 2. Flaska omskakas väl.

 3. Stryk ett tunt lager av Dalacin kutan emulsion på det hudparti som skall behandlas. Påför bara ett tunt skikt åt gången och undvik beröring med ögon och mun.

 4. Om Dalacin kutan emulsion ändå kommer i kontakt med ögonen, skölj väl med rinnande vatten.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Dalacin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Dalacin kutan emulsion som appliceras på huden kan absorberas i tillräcklig utsträckning för att ge upphov till effekter i andra delar av kroppen (s.k. systemiska effekter).

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om du upplever följande symtom under behandlingen med Dalacin:

 • svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber).

 • Detta kan vara tecken på pseudomembranös kolit (allvarlig tarminfektion), vilket har rapporterats för Dalacin (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Hudirritation, nässelfeber (urtikaria), torr hud

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • fet hy

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • ögonsmärta

 • buksmärta, störningar i mag-tarmkanalen

 • kontaktallergi

 • hårsäcksinflammation med varbildning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Dalacin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klindamycin 10 mg

 • Övriga innehållsämnen är glycerol, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, stearinsyra, kaliumstearat, glycerylmonostearat. natriumlaurylsarkosinat, metylhydroxibensoat (E 218), renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastflaskor innehållande 30 ml respektive 60 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

Email: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-09