Cyklonova

Filmdragerad tablett 500 mg Tranexamsyra 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

213:44

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260630604

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cyklonova

500 mg filmdragerad tablett
tranexamsyra

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cyklonova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cyklonova
3. Hur du använder Cyklonova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cyklonova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cyklonova är och vad det används för

Tranexamsyra som finns i Cyklonova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Cyklonova är ett blödningshämmande läkemedel. Cyklonova innehåller tranexamsyra, som hindrar det enzym som löser upp levrat blod (koagel) att verka. Detta leder till mindre blodförlust.

Cyklonova används vid rikliga menstruationer.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cyklonova

Använd inte Cyklonova

 • om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du behandlas för blodpropp t ex i benen, lungorna eller hjärnan

 • om du behandlas för njursjukdom

 • om du tidigare har haft kramper

 • om du har hjärnblödning.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cyklonova:

 • om du har oregelbundna menstruationer ska orsaken utredas innan Cyklonova används

 • om du tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

 • om du har blod i urinen (mellan menstruationsperioder)

 • om du har nedsatt njurfunktion

Erfarenhet av Cyklonova vid behandling av barn och ungdomar under 15 år med rikliga menstruationer saknas. Om du är under 15 år bör du rådfråga läkare innan behandling med Cyklonova.

Om Cyklonova inte har tillräcklig effekt finns det andra metoder för att behandla riklig menstruation, kontakta läkare för mer information.

Andra läkemedel och Cyklonova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig behandling med läkemedel som nedsätter blodets förmåga att levra sig (antikoagulantia såsom t ex warfarin) skall endast utföras av läkare med koagulation som specialistkompetens.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cyklonova ska användas vid regelbundna rikliga menstruationer och är inte avsett för bruk under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som t.ex. yrsel har rapporterats, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Cyklonova

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 2-3 tabletter 3-4 gånger dagligen i 3-4 dagar. Vid mycket rikliga menstruationer kan dosen höjas upp till 2 tabletter 6 gånger dagligen. Behandlingen ska påbörjas först då menstruationen börjat.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Nedsatt njurfunktion
Det kan vara nödvändigt att minska dosen. Följ läkarens anvisningar.

Om du har tagit för stor mängd av Cyklonova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan inkludera följande: Illamående, diarré, yrsel, huvudvärk. Vimmelkantighet, matthet, lågt blodtryck, muskelsvaghet och kramper kan förekomma. Det finns en risk för trombos (blodpropp) hos personer med anlag för blodproppar.

Om du har glömt att ta Cyklonova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna är oftast av lindrig och övergående karaktär.

Allvarliga biverkningar

Följande  biverkningar är mycketallvarliga och kan kräva omedelbar behandling. Vid allvarliga biverkningar, sluta ta medicinen och kontakta omedelbart läkare.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Andnöd, smärtor i bröstet med strålar ut armar eller hals, svår smärta i magen, förlamning, känselstörningar, talsvårigheter, smärtsamma och eventuelltsvullna armar eller ben på grund av blodpropp.


Har rapporterats
(förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Kramper.


Övriga biverkningar kan förekomma

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

 • Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och yrsel.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • Allergiska hudreaktioner kan förekomma.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar har också rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cyklonova ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tranexamsyra 500 mg

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk och magnesiumstearat

 • Filmdrageringen innehåller metakrylatpolymer (Eudragit E 100), titandioxid (E 171), talk, magnesiumstearat, makrogol och vanillin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Vita, kapselformade tabletter med brytskåra, längd 18 mm.

Förpackningsstorlekar

Blister: 18, 20, 30, 50, 60 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

Tillverkare

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige, Danmark: Cyklonova


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-10