Cufence

Kapsel, hård 200 mg 100 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

32365:-

Köp via recept

EAN: 8719326200000

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cufence

200 mg hårda kapslar
trientin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cufence är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cufence
3. Hur du använder Cufence
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cufence ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cufence är och vad det används för

Cufence är ett läkemedel som är används för behandling av Wilsons sjukdom hos vuxna, ungdomar och barn 5 år eller äldre. Det är avsett för patienter som inte kan ta ett annat läkemedel, D-penicillamin, på grund av biverkningar.

Cufence innehåller den aktiva substansen trientin som är ett kopparkelerande ämne som används för att avlägsna överskott av koppar från kroppen. Cufence binder till koppar som sedan utsöndras från kroppen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cufence

Använd inte Cufence

Om du är allergisk mot trientin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tecken på en allergisk reaktion omfattar hudutslag, klåda, ansiktssvullnad, svimning och andningsproblem.

Varningar och försiktighet

Din läkare måste regelbundet kontrollera om det förekommer symtom på sjukdomen och undersöka kopparnivåerna i ditt blod och din urin. Regelbunden övervakning är särskilt viktig i början av din behandling eller när din dos ändras, hos barn som växer och gravida kvinnor för att säkerställa att kopparnivåerna bibehålls på en lämplig nivå. Läkaren kan behöva öka eller minska din dos av Cufence.

Problem med nervsystemet kan inträffa (t.ex. darrningar, brist på koordinationsförmåga, sluddrigt tal, muskelstelhet och förvärrade muskelspasmer), särskilt hos patienter som precis påbörjar behandling med Cufence. Om du upplever något av dessa problem medan du tar Cufence måste du tala med läkare omedelbart.


Lupusliknande reaktioner (symtom kan omfatta ihållande hudutslag, ledsmärta och trötthet) har rapporterats hos vissa patienter som bytt från läkemedel innehållande penicillamin till läkemedel innehållande trientin. Det var emellertid inte möjligt att fastställa om reaktionen berodde på trientin eller den tidigare behandlingen med penicillamin.

Andra läkemedel och Cufence

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du tar järntabletter eller läkemedel som neutraliserar syran i din magsäck (antacida) ska du låta minst 2 timmar gå före eller efter att du har tagit Cufence eftersom järntabletter och antacida kan minska effekten av Cufence.

Cufence med mat, dryck och alkohol

Ta detta läkemedel med endast vatten. Ta det inte med annan dryck eller mat eftersom det kan minska läkemedlets effekt. Undvik att äta eller dricka 1 timme före eller 2 timmar efter att du har tagit Cufence.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är mycket viktigt att fortsätta behandlingen för att bibehålla normala kopparnivåer under graviditet. Du och din läkare ska utförligt diskutera de möjliga fördelarna med behandlingen och även beakta eventuella risker som kan föreligga. Din läkare kommer att rekommendera vilken behandling och dos som är bäst i din situation. Tala med läkare om du blir gravid medan du tar Cufence.

Om du är gravid och tar Cufence kommer du att övervakas noggrant under graviditeten för tecken på påverkan på barnet eller förändringar av dina kopparnivåer.

Den begränsade tillgängliga informationen tyder på att Cufence inte passerar över i bröstmjölk men det är inte säkert att det inte föreligger en risk för barnet. Det är viktigt att tala om för läkare om du ammar eller planerar att göra det. Din läkare kommer att hjälpa dig att bestämma om du ska avbryta amningen eller sluta att ta Cufence genom att beakta fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling med Cufence för dig. Din läkare kommer att besluta vilken behandling och dos som är bäst i din situation.

Körförmåga och användning av maskiner

Trientin har troligen ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Cufence

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna (inklusive äldre)

Vanlig dos är mellan 4 och 8 kapslar dagligen som tas via munnen.

Användning för barn och ungdomar (5 till 17 år)

Hos barn och ungdomar beror dosen på ålder och kroppsvikt och kommer att anpassas av läkare. Vid början av behandlingen varierar dosen mellan 2 och 5 kapslar dagligen.

 

Administreringssätt

Din läkare beslutar vilken dos som är lämplig för dig.

Den totala dagliga dosen kan delas upp i två till fyra mindre doser enligt läkarens anvisningar. Svälj kapslarna hela med vatten. Ta tabletterna på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Patienter som har svårt att svälja bör kontakta läkare.

Om du använt för stor mängd av Cufence

Om du tar mer läkemedel än anvisat kan du uppleva illamående, kräkningar och yrsel. Du måste omedelbart kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har glömt att använda Cufence

Om du glömmer att ta en dos ska du ta nästa dos vid den vanliga planerade tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Cufence

Detta läkemedel är avsett för långvarig användning eftersom Wilsons sjukdom är ett livslångt tillstånd. Avbryt inte eller ändra inte din behandling utan att tala med läkare, även om du mår bättre.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Ibland (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data) kan behandling med detta läkemedel orsaka inflammation i tunntarmen eller tjocktarmen. Om du upplever någon av följande biverkningar ska du kontakta läkare omedelbart:

 • svåra magsmärtor

 • ihållande diarré

 • problem med nervsystemet (t.ex. darrningar, brist på koordinationsförmåga, sluddrigt tal, muskelstelhet och förvärrade muskelspasmer).


Andra biverkningar kan omfatta:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

 • Illamående (särskilt vid start av behandling)

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

 • Hudutslag

 • Anemi (du kan känna dig ovanligt trött)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cufence ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett och ytterkartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inom 3 månader efter första öppnande av burken. Använd inte om kapslarna blir klibbiga eller våta.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är trientin. En kapsel innehåller 300 mg trientindihydroklorid motsvarande 200 mg trientin.

 • Övriga innehållsämnen är

  Kapselinnehåll:

  Magnesiumstearat

  Kolloidal vattenfri kiseldioxid


  Kapselhölje:

  Gelatin

  Titandioxid (E171)


  Tryckbläck:

  Shellack

  Propylenglykol

  Titandioxid (E171)

  Svart järnoxid (E172)

  Gul järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brun glasburk med ett lock av polypropen och värmeförsegling med en påse torkad kiseldioxid som torkmedel. Vit och oval hård kapsel i storlek 0 med ”Cufence 200” tryckt med grått bläck.

Förpackningsstorlek: 1 burk med 100 hårda kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Univar Solutions BV

Schouwburgplein 30

3012 CL Rotterdam

Nederländerna

Tillverkare

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred-Nobel Strasse 10

40789 Monheim

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-11-27


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.