Crinone

Vaginalgel 8 % Progesteron 15 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

470:83

EAN: 04054839334283

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Crinone vaginalgel

8 %
Progesteron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD CRINONE VAGINALGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER CRINONE VAGINALGEL
3. HUR DU ANVÄNDER CRINONE VAGINALGEL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR CRINONE VAGINALGEL SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD CRINONE VAGINALGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Crinone vaginalgel tillhör läkemedelsgruppen kvinnligt könshormon. Crinone vaginalgel används som tillägg till annan behandling av infertilitet.

Progesteron som finns i Crinone kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER CRINONE VAGINALGEL

Använd inte Crinone vaginalgel

 • om du är allergisk (överkänslig) mot progesteron eller mot något av övriga innehållsämnen i Crinone vaginalgel

 • vid blödningar från underlivet vars orsak inte utretts

 • vid akut porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen)

 • om du har bröstcancer eller cancer i underlivet

 • om du har eller har haft någon blodproppssjukdom t.ex. stroke

Var särskilt försiktig med Crinone vaginalgel

 • om du har oregelbundna blödningar från underlivet

 • om du har nedsatt leverfunktion

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Du bör inte använda Crinone vaginalgel tillsammans med annat läkemedel som administreras i slidan.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet

Crinone vaginalgel kan användas under första trimestern (första 3 månaderna) av graviditeten.

Amning

Crinone vaginalgel skall ej användas om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Crinone vaginalgel kan, hos vissa patienter, reaktionsförmågan nedsättas. Trötthet kan förekomma och försiktighet bör därför iakttas när skärpt uppmärksamhet krävs t ex vid bilkörning och vid precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Crinone vaginalgel

Konserveringsmedlet sorbinsyra kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


3. HUR DU ANVÄNDER CRINONE VAGINALGEL

Använd alltid Crinone vaginalgel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bruksanvisning

Crinone vaginalgel appliceras i slidan direkt från den speciellt utformade förslutna applikatorn. Ta applikatorn ur omslaget. OBSERVERA: Avlägsna inte den vridbara förslutningen ännu.

1.

Ta ett fast grepp i applikatorns tjockare del. Skaka ner innehållet i den smala delen.

Applikatorn hålls med ett fast grepp.

2.

Vrid av förslutningen och släng den.

Förslutningen vrids av.

3.

Du bör antingen sitta eller ligga med böjda knän när du för in applikatorn. Den smala delen av applikatorn skall föras in försiktigt och fullständigt i slidan.

Applikatorn förs in i slidan.

4.

Pressa den tjockare delen av applikatorn ordentligt så att gelen lossnar. Avlägsna applikatorn och släng den.

Den tjockare delen på applikatorn pressas så att gelen lossnar.

5.

Crinone täcker slemhinnan i slidan och gör att progesteron frigörs långsamt.

Crinone täcker slimhinnan i slidan.

Om du använt för stor mängd av Crinone vaginalgel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Crinone vaginalgel

Om du glömmer att ta Crinone vaginalgel en dag ta då denna dos nästa dag och fortsätt sedan såsom din läkare föreskrivit. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Crinone vaginalgel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Trötthet, huvudvärk, flytningar från slidan och ömma bröst.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Blödningsrubbningar i form av spotting (små blödningar) irritation på applikationsstället och överkänslighetsreaktioner vanligtvis i form av hudutslag.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR CRINONE VAGINALGEL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är progesteron. Varje dos av vaginalgelen innehåller 90 mg progesteron.

 • Övriga innehållsämnen är glycerol, lättflytande paraffin, hydrerade palmoljeglycerider, karbomer, polykarbofil, sorbinsyra (konserveringsmedel), natriumhydroxid, renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En engångsförpackad vit polyetenapplikator med en förslutning som kan vridas av. Varje applikator innehåller 1,45 g gel och doserar 1,125 g gel. Varje applikator är förpackad och omsluten av ett pappers/aluminium/polyeten folie.

Applikatorerna är förpackade i en ytterkartong av papper och innehåller:
6 eller 15 applikatorer av Crinone 8 % vaginalgel.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck AB
Box 3033

169 03 Solna

Tel: 08–562 445 00

Tillverkare

Central Pharma (Contract Packing) Ltd.
Caxton road
Bedford MK41 0XZ
Storbritannien

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60

Irland


Denna bipacksedel godkändes senast den

2018-12-27