Clindamycin Villerton

Infusionsvätska, lösning 600 mg 10 x 50 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

795:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 5453003380481

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Clindamycin Villerton

300 mg infusionsvätska lösning, 600 mg infusionsvätska lösning
klindamycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Clindamycin Villerton är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Villerton
3. Hur du använder Clindamycin Villerton
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Clindamycin Villerton ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Clindamycin Villerton är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen klindamycin som ingår i en grupp läkemedel som kallas antibiotika.

Dessa används för att döda bakterier som orsakar infektioner. Läkaren har bestämt att ge dig Clindamycin Villerton eftersom du har en infektion.

Clindamycin Villerton används vanligen vid behandling av svåra infektioner hos vuxna och ungdomar äldre än 12 år om infektionen orsakas av klindamycinkänsliga bakterier och om andra antibiotika inte har botat infektionen.

Klindamycin som finns i Clindamycin Villerton kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Villerton

Använd inte Clindamycin Villerton

 • om du är allergisk mot klindamycin, linkomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Clindamycin Villerton:

 • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion,

 • om du har problem med muskelfunktion som orsakas av myasthenia gravis (svårartad muskelsvaghet) eller Parkinsons sjukdom (så kallat parkinsonism),

 • om du tidigare har haft sjukdomar i mag-tarmkanalen (t.ex. tjocktarmsinflammation),

 • om du har någon allergi, t.ex. penicillinöverkänslighet, eftersom i enstaka fall har allergiska reaktioner mot klindamycin rapporterats hos patienter som har penicillinöverkänslighet.

Du ska rådgöra med läkaren om någon av ovanstående varningar och försiktighetsåtgärder gäller eller har tidigare gällt dig.

Svåra allergiska reaktioner kan förekomma redan efter första behandlingen. I detta fall avbryter läkaren behandlingen med klindamycin omedelbart och inleder nödvändig standardakutbehandling.

Vid långvarig behandling med klindamycin (mer än tio dagar) kan läkaren behöva övervaka blodbilden och njur- och leverfunktionen.

Svår tjocktarmsinflammation (kolit) kan förekomma under behandling med klindamycin. Därför ska du omedelbart tala om för läkaren om du har diarré under eller efter behandlingen, speciellt om avföringen är blodig eller slemmig.

Andra läkemedel och Clindamycin Villerton

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt för läkaren att veta om du använder:

 • warfarin eller läkemedel av samma typ (t.ex. acenokumarin eller fluindion) som används för att förtunna blodet. Du kan ha lättare för att blöda. Läkaren kan behöva ordinera regelbundna blodprov för att få reda på hur väl ditt blod koagulerar.

 • Clindamycin Villerton kan förstärka effekten av muskelavslappnande läkemedel. Detta kan leda till att oväntade livshotande situationer kan uppstå under operationer.

 • Clindamycin Villerton ska inte ges tillsammans med rifampicin, johannesört (Hypericum perforatum), karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital, enzalutamid, efavirenz och dabrafenib eftersom detta kan leda till utebliven effekt.

Graviditet och amning

Tala med läkare:

 • om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

 • om du ammar. Detta läkemedel kan utsöndras i bröstmjölk. Diarré, svampinfektioner och överkänslighet (allergiska reaktioner) kan förekomma hos barn som ammas.

Din läkare kommer att avgöra om du kan använda Clindamycin Villerton om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Detta läkemedel kan orsaka yrsel, trötthet eller huvudvärk. Om biverkningar inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Clindamycin Villerton innehåller glukos och natrium

Detta läkemedel innehåller 2,5 gram glukos per påse. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 50 ml påse volymenhet, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


3. Hur du använder Clindamycin Villerton

Clindamycin Villerton administreras genom intravenös infusion (som dropp i en ven). Infusionen ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Läkaren bestämmer den rätta dosen av klindamycin för dig. Infusionen tar 10–60 minuter.

Vuxna och ungdomar äldre än 12 år får vanligtvis:

 • för behandling av svåra infektioner: 1 800–2 700 mg/dygn klindamycin uppdelat på 2–3 lika stora doser.

 • för behandling av mindre komplicerade infektioner: 1 200–1 800 mg/dygn klindamycin uppdelat på 2, 3 eller 4 lika stora doser.

Användning för barn

Detta läkemedel ska inte ges till barn.

Om du använt för stor mängd av Clindamycin Villerton

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Clindamycin Villerton

Eftersom Clindamycin Villerton ges av läkare eller sjuksköterska, är det osannolikt att du missar en dos. Om du tror att du missat en dos, tala om för läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Störningar i mag-tarmkanalen, såsom illamående, buksmärta, kräkningar, diarré.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Svår eller långvarig eller blodig diarré under eller efter behandling kan vara ett tecken på tarminflammation (pseudomembranös kolit) som kan orsakas av antibiotika.

 • Blodavvikelser, såsom förändringar i antalet vita blodkroppar (som kan öka risken för infektioner) eller minskat antal blodplättar (som ökar risken för blödning eller blåmärken).

 • Kärlsjukdomar, såsom veninflammation (tromboflebit).

 • Hudförändringar, såsom stora hudutslag med blåsor (makulopapulöst exantem, mässlingliknande exantem), nässelutslag (urtikaria).

 • Resultaten av leverfunktionstest kan påverkas.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Störningar i centrala nervsystemet som blockerar överföringen av nervsignaler (neuromuskulär blockad) och ändrad smak (dysgeusi).

 • Andningssvårigheter, lågt blodtryck.

 • Smärta och abscess vid injektionsstället.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Feber.

 • Allvarliga hudreaktioner.

  • Stora hudutslag med blåsor och fjällande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en allvarligare sjukdom som orsakar blåsbildning på huden (toxisk epidermal nekrolys eller Lyells syndrom).

  • Utbrett hudutslag med hudfjällning (exfoliativ dermatit, bullös dermatit, erythema multiforme).

  • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansikte och hals.

 • Klåda.

 • Slidinflammation (vaginit).

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Allvarlig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

 • Leverinflammation (hepatit) med gulfärgning av huden och ögonvitorna (gulsot).

 • Allergisk reaktion med hudutslag och blåsbildning.

 • Inflammation/ömhet i leder (polyartrit).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Tjocktarmsinflammation (kolit orsakad av en infektion med Clostridium difficile).

 • Slidinfektion.

 • Allvarliga akuta allergiska reaktioner, såsom signifikanta blodtrycksfall, blekhet, ökad hjärtfrekvens, klibbig hud, nedsatt medvetande (anafylaktisk chock, anafylaktisk reaktion, överkänslighet).

 • Sömnighet.

 • Svindel.

 • Huvudvärk.

 • Gulsot.

 • Feber, svullna lymfkärl eller hudutslag, som är symtom på DRESS-syndrom (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom) som kan vara allvarlig och livshotande.

 • Ett sällsynt hudutslag karakteriserat av ett snabbt utbrott av hodrodnad med små pustler (små bölder fyllda med vit/gul vätska) (Akut generaliserad exantematös pustulos – AGEP).

 • Irritation vid injektionsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Clindamycin Villerton ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på påsen, ytterpåsen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel om du märker missfärgning, utfällning eller andra partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klindamycin. En milliliter innehåller 6 mg eller 12 mg klindamycin (som klindamycinfosfat). En påse med 50 ml lösning innehåller 300 mg eller 600 mg klindamycin (som klindamycinfosfat).

 • Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat, dinatriumedetat, natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Clindamycin Villerton är en klar, färglös lösning i 100 ml genomskinliga polyolefinpåsar med två polyolefinslangportar och en twist-off-port innehållande 50 ml steril lösning.

Förpackningsstorlekar:

10 påsar i ytterpåsar av folie

24 påsar i ytterpåsar av folie

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Villerton Invest S.A.

14, Rue Edward Steichen

2540 Luxemburg

Tillverkare

Infomed Fluids Srl

Theodor Pallady Blv

Nr. 50, Sector 3,

Bucuresti, 032266

Rumänien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan fås hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Mylan Hospital AS

Postboks 194, 1371

Asker, Norge

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Norge

Clindamycin Villerton 300 mg infusjonsvæske oppløsning

Clindamycin Villerton 600 mg infusjonsvæske oppløsning

Danmark

Clindamycin Villerton 300 mg infusionsvæske opløsning

Clindamycin Villerton 600 mg infusionsvæske opløsning

Sverige

Clindamycin Villerton

Clindamycin Villerton

Frankrike

Clindamycine Villerton 300 mg solution pour perfusion

Clindamycine Villerton 600 mg solution pour perfusion

Nederländerna

Clindamycine Added Pharma 300 mg oplossing voor infusie

Clindamycine Added Pharma 600 mg oplossing voor infusie

Finland

Clindamycin Villerton 300 mg infuusioneste liuos

Clindamycin Villerton 600 mg infuusioneste liuos

Irland

Clindamycin Villerton 300 mg solution for infusion

Clindamycin Villerton 600 mg solution for infusion

Storbritannien

Clindamycin Villerton 300 mg solution for infusion

Clindamycin Villerton 600 mg solution for infusion


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-03-17.


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Endast för engångsbruk. Kassera oanvänd lösning efter användning.
Använd inte Clindamycin Villerton om du märker partiklar eller en stark färg i lösningen. Endast klara lösningar utan synliga partiklar får användas.

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.
Lösningar innehållande klindamycinsalter har ett lågt pH-värde och inkompatibilitet kan rimligen förväntas med alkaliska preparat eller med läkemedel som är instabila vid lågt pH.
Följande läkemedel har rapporterats vara inkompatibla med klindamycin:

Ampicillinnatrium, aminofyllin, barbiturater, kalciumglukonat, ceftriaxonnatrium, ciprofloxacin, difenylhydantoin, idarubicinhydroklorid, magnesiumsulfat, fenytoinnatrium och ranitidinhydroklorid.

Förvaras vid högst 25 °C.