Clindamycin Alternova

Kapsel, hård 300 mg Klindamycin 100 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

488:45

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260737198

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Clindamycin Alternova

300 mg kapslar, hårda
klindamycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Clindamycin Alternova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Alternova
3. Hur du använder Clindamycin Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Clindamycin Alternova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Clindamycin Alternova är och vad det används för

Clindamycin Alternova är ett bakteriehämmande medel (antibiotikum). Clindamycin Alternova används för behandling av infektioner i svalget samt i hud och mjukdelar.

Klindamycin som finns i Clindamycin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Alternova

Använd inte Clindamycin Alternova

 • om du är allergisk mot klindamycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot linkomycin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Clindamycin Alternova:

 • om du har eller tidigare har haft någon tarmsjukdom. Om du har det bör du informera din läkare om detta innan behandlingen med Clindamycin Alternova påbörjas.

Vid långtidsbehandling ska lever- och njurfunktion samt blodet undersökas regelbundet av läkaren.

Akuta njursjukdomar kan förekomma. Tala om för din läkare om du tar några läkemedel och om du redan har problem med njurarna. Om du får minskad mängd urin, ansamling av vätska i kroppen som gör att dina ben, vrister eller fötter svullnar, andfåddhet eller illamående ska du omedelbart kontakta läkare.

Om du får diarre under behandlingen skall du kontakta din läkare så att kuren antingen kan avbrytas eller fortsätta under noggrann övervakning.

Infektioner

Användning av klindamycin kan orsaka överväxt av organismer som ej är känsliga för klindamycin, särskilt jästsvamp. Kontakta din läkare snarast om du misstänker att du har utvecklat en sådan infektion.

Andra läkemedel och Clindamycin Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel, inklusive (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Vissa läkemedel kan påverka det här läkemedlets effekt, eller så kan det här läkemedlet påverka effekten av andra läkemedel som används samtidigt.

Detta gäller särskilt om du använder:

 • muskelavslappnande medel.

 • erytromycin, klaritromycin, telitromycin, rifampicin (antibiotika, används mot infektioner).

 • itrakonazol, vorikonazol (används mot svampinfektioner)

 • ritonavir, kobicistat (används mot hiv)

 • johannesört (Hypericum perforatum) (används mot mild nedstämdhet och lindrig oro)

 • karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används mot epilepsi)

 • dihydroergotamin, ergotamin (används mot migrän)

 • ergometrin (används vid förlossning för att minska blodförlust)

 • midazolam, triazolam (lugnande medel, sömnmedel)

 • amiodaron, kinidin (används mot oregelbunden hjärtrytm)

 • cisaprid (används vid störningar i mag-tarmkanalen)

 • pimozid (används vid psykiska problem)

 • alfuzosin (används mot godartat prostataförstoring)

 • simvastatin, lovastatin (kolesterolsänkande läkemedel)

 • sildenafil (används mot erektionsproblem och vid för högt blodtryck i lungorna)

 • warfarin eller liknande blodförtunnande läkemedel. Du kan vara mer benägen att få blödningar. Din läkare kan behöva ta regelbundna blodprover för att kontrollera hur väl ditt blod levrar sig (koagulerar).

Clindamycin Alternova med mat och dryck

Clindamycin Alternova kan tas tillsammans med mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför med läkare före användning av Clindamycin Alternova. Clindamycin Alternova bör inte användas under de tre första månaderna av graviditeten eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerheten.

Om du är gravid bör du bara använda Clindamycin Alternova efter ingående diskussion med din läkare som kommer att avgöra om denna behandling är lämplig för dig.

Amning

Det finns risk för att barn som ammas påverkas. Tala med läkare innan du använder Clindamycin Alternova när du ammar.

Fertilitet

Vid fertilitetsstudier på djur uppvisade klindamycin inga effekter på fertilitet eller fortplantningsförmåga.

Körförmåga och användning av maskiner

Clindamycin Alternova har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Clindamycin Alternova innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Clindamycin Alternova

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med ett glas vatten och intas i sittande eller stående ställning. Kapslarna skall ej delas på grund av risken för skador i svalget.

Användning för barn och ungdomar

Om barnet inte kan svälja kapslar kan andra beredningsformer av klindamycin kan vara mer lämpliga.

Om du har tagit för stor mängd av Clindamycin Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Clindamycin Alternova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Clindamycin Alternova

Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt läkarens anvisning, annars kan infektionen blossa upp igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare eller sjuksköterska omedelbart om du upplever följande biverkningar under behandlingen med Clindamycin Alternova:

 • svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber). Detta kan vara ett tecken på allvarlig tarminflammation eller inflammation i tjocktarmens slemhinnor (pseudomembranös kolit). Denna vanliga biverkan kan i mycket sällsynta fall utvecklas till livshotande komplikationer.

 • plötslig väsande andhämtning, svårighet att andas eller svälja, svullna ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det kliar över hela kroppen). Detta kan vara tecken på en allvarlig överkänslighetsreaktion (förekommer hos ett okänt antal användare).

 • en läkemedelsreaktion med symtom såsom feber, hudutslag, förändrad blodbild, förstorade lymfkörtlar och påverkan på inre organ (DRESS-syndrom, förekommer hos ett okänt antal användare).

 • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (förekommer hos ett okänt antal användare).

 • inflammerad och fjällande hud, allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (förekommer hos ett okänt antal användare).

 • ansamling av vätska i kroppen som gör att dina ben, vrister eller fötter svullnar, andfåddhet eller illamående (förekommer hos ett okänt antal användare).

Clindamycin Alternova kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos, förekommer hos ett okänt antal användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Övriga biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • buksmärta

 • diarré

 • onormala levervärden

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • nässelutslag eller andra hudutslag

 • kräkningar

 • illamående

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • diarré orsakad av bakterien Clostridium difficile 

 • infektion i slidan

 • minskad mängd av en eller flera typer av vita blodkroppar (neutropeni, leukopeni)

 • minskad mängd blodplättar

 • ökad mängd av vissa vita blodkroppar (eosinofili)

 • förändrad smak

 • sår i matstrupen

 • inflammation i matstrupen

 • gulsot

 • allergiska reaktioner

 • mässlingslika utslag

 • klåda

Svampöverväxt kan orsaka infektion i munhåla och underliv.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Clindamycin Alternova ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30oC.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 300 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, gelatin, patentblått V (E131) och titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Turkos kapsel.

Blister: 4, 8, 16, 20, 24, 32, 40 och 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Tillverkare:

Chanelle Medical

Loughrea

Co. Galway

Irland

Eller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-07-30