CitraFleet

Pulver till oral lösning i dospåse Natriumpikosulfat + magnesiumoxid + citronsyra 2 x 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

128:22

Köp via recept

EAN: 08430134000188

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

CitraFleet

Pulver till oral lösning i dospåse
Natriumpikosulfat / lätt magnesiumoxid / citronsyra
kalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad CitraFleet är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Citra Fleet
3. Hur du tar Citra Fleet
4. Eventuella biverkningar
5. Hur CitraFleet ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad CitraFleet är och vad det används för

Du tar CitraFleet för att rengöra tarmarna (tunn- och tjocktarm) innan du genomgår en diagnostisk undersökning som kräver en ren tarm, till exempel koloskopi (en undersökning där man tittar på insidan av tarmen med hjälp av ett långt, flexibelt instrument som läkaren för in genom analöppningen) eller röntgenundersökning. CitraFleet är ett pulver som luktar och smakar citron. Det innehåller två typer av laxermedel i varje dospåse. När pulvret löses i vatten och dricks, sköljer det ur och rengör tarmarna. Det är viktigt att ha en tom och rengjord tarm så att läkaren eller kirurgen kan se tydligt.

CitraFleet är avsett att användas av vuxna (inklusive äldre personer) som är 18 år eller äldre.

Natriumpikosulfat, lätt magnesiumoxid och citronsyra som finns i CitraFleet kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Citra Fleet

Ta inte CitraFleet om du:

 • är allergisk mot natriumpikosulfat, magnesiumoxid, citronsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • har kroniskhjärtsvikt (ditt hjärta orkar inte pumpa runt blodet i kroppen ordentligt).

 • har ett tillstånd som kallas gastrisk retention (din mage töms inte ordentligt).

 • har magsår(kallas ibland ventrikel- eller duodenalsår).

 • har stopp i tarmen eller ej fungerande normala tarmtömningar (kallas ibland tarmvred).

 • har fått veta av din läkare att du har en skadad tarmvägg (kallas även toxisk kolit).

 • har en svullen tjocktarm (kallas även toxisk megakolon).

 • nyligen har kräkts eller mått illa.

 • är mycket törstig eller tror att du kan vara allvarligt uttorkad.

 • har fått veta av din läkare att du har en svullen buk på grund av ökad mängd vätska i bukhålan (kallas ascites).

 • nyligen har genomgått en operation i buken, t.ex. blindtarmsoperation.

 • kan ha en perforerad/skadad eller blockerad tarm.

 • har fått veta av din läkare att du lider av en aktiv inflammatorisk tarmsjukdom (till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).

 • har fått veta av din läkare att du har skadade muskler och att innehållet i dessa läcker ut i blodet (rabdomyolys).

 • har allvarliga njurproblem eller har fått veta av din läkare att du har för mycket magnesium i blodet (hypermagnesemi).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar CitraFleet om du:

 • nyligen har genomgått en operation i tarmen.

 • har njur- eller hjärtproblem.

 • har vatten och/eller elektrolytobalans (natrium eller kalium) eller tar läkemedel som kan påverka vatten och/eller elektrolytbalansen (natrium eller kalium) i kroppen, till exempel urindrivande medel, kortikosteroider eller litium.

 • har epilepsi eller tidigare haft anfall.

 • har lågt blodtryck (hypotoni).

 • är törstig eller tror att du kan vara lätt till måttligt uttorkad.

 • är äldre eller fysiskt svag.

 • någon gång har haft lågt natrium eller kalium i blodet (kallas även hyponatremi eller hypokalemi).

Var beredd på täta lösa avföringar efter att du har tagit CitraFleet. Du ska dricka rikliga mängder klara vätskor (se avsnitt 3) för att kompensera förlusten av vätskor och salter. Annars kan du drabbas av uttorkning och lågt blodtryck, vilket kan orsaka svimning.

Andra läkemedel och CitraFleet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

CitraFleet kan påverka eller påverkas av andra läkemedel om du tar dem samtidigt. Om du tar något av de nedan angivna läkemedlen kan din läkare bestämma att du ska få ett annat läkemedel eller att dosen ska justeras. Om du inte redan har talat med din läkare om dessa ska du därför gå tillbaka och fråga honom/henne vad du ska göra:

 • Orala preventivmedel, eftersom deras effekt kan minska.

 • Diabetesläkemedel eller läkemedel som används för att behandla epilepsi (anfall), eftersom deras effekt kan minska.

 • Antibiotika, eftersom deras effekt kan minska.

 • Andra laxermedel, inklusive kli.

 • Urindrivande medel, till exempel furosemid som används för att kontrollera vätskeretentionen i kroppen.

 • Kortikosteroider, t.ex. prednison, som används för att behandla inflammationer vid sjukdomar som artrit, astma, höfeber, dermatit och inflammatorisk tarmsjukdom.

 • Digoxin, som används för att behandla hjärtsvikt.

 • Icke-steroida, antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), till exempel acetylsalicylsyra och ibuprofen som används för att behandla värk och inflammationer.

 • Tricykliska antidepressiva läkemedel, till exempel imipramin och amtryptilin och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), till exempel fluoxetin, paroxetin och citalopram som används för att behandla depression och ångest.

 • Antipsykotiska läkemedel, till exempel haloperidol, klozapin och risperidon som används för att behandla schizofreni.

 • Litium som används för att behandla manisk depression (bipolär störning).

 • Karbamazepin som används för att behandla epilepsi.

 • Pencillamin som används för att behandla kronisk ledgångsreumatism och andra sjukdomstillstånd.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner, om du börjar känna dig trött eller yr efter att ha tagit CitraFleet.

CitraFleet innehåller kalium och natrium

Detta läkemedel innehåller 5 mmol (eller 195 mg) kalium per dospåse. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kaliumfattig kost.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dospåse, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Citra Fleet

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar, eftersom undersökningen kan behöva göras om om du inte sköljer ur tarmarna helt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Var beredd på täta och lösa tarmtömningar när som helst efter att ha tagit en dos CitraFleet. Detta är normalt och visar att läkemedlet fungerar. Det är klokt att se till att du har tillgång till en toalett till dess att effekten har avtagit.

Det är mycket viktigt att du håller dig till specialkost (låg andel fast föda) dagen före din planerade undersökning. Från det att du börjar ta CitraFleet tills dess att undersökningen är avslutad ska du undvika fast föda. Du ska alltid följa läkarens kostanvisningar. Om du har några frågor kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Om inte din läkare sagt något annat ska du inte ta mer än den rekommenderade dosen under en 24-timmarsperiod.

Behandlingsplan

Du bör ha fått två dospåsar CitraFleet. Varje dospåse innehåller en vuxendos.

Behandlingen kan tas på ett av följande sätt:

 • En dospåse på kvällen före undersökningen och den andra dospåsen på morgonen samma dag som undersökningen ska göras,

 • En dospåse på eftermiddagen och den andra dospåsen på kvällen dagen före undersökningen. Detta sätt rekommenderas när undersökningen ska genomföras tidigt på morgonen, eller

 • Båda dospåsarna tas på morgonen samma dag som undersökningen ska göras. Detta sätt är endast lämpligt när undersökningen är planerad till eftermiddagen/kvällen.

De två dospåsarna ska tas med minst fem timmars mellanrum.

Blanda innehållet i en dospåse i ett glas vatten. Späd inte ut produkten ytterligare genom att dricka omedelbart efter att du har tagit en dospåse.

Vänta ungefär tio minuter efter att du har tagit en dospåse och drick sedan ungefär 1,5–2 liter av olika klara drycker. Drick ungefär 2,5 dl (ett litet dricksglas) till 4 dl (ett stort dricksglas) per timme. Klara soppor och/eller balanserade elektrolytlösningar(sportdrycker) rekommenderas för att undvika uttorkning. Det är inte lämpligt att enbart dricka vatten.

När du har tagit den andra dospåsen och druckit 1,5–2 liter vätska får du inte äta eller dricka något annat  minst två timmar före undersökningen, eller enligt läkarens anvisningar.

BRUKSANVISNING:

Vuxna (inklusive äldre personer) 18 år eller äldre:

 • Steg 1 – blanda innehållet i en dospåse i ett glas kallt kranvatten (cirka 150 ml).

 • Steg 2 – rör om i 2 till 3 minuter. Om det blir varmt när du rör om det, vänta tills det svalnat innan du dricker hela lösningen. När lösningen är färdig, drick den omedelbart. Lösningen kommer att se grumlig ut.

Om du använt för stor mängd av CitraFleet

Om du har tagit för stor mängd av CitraFleet, eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De kända biverkningarna av CitraFleet beskrivs nedan och anges i fallande frekvens efter förekomst:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Buksmärta.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

Bukspänning, törst, analt obehag och proktalgi (smärta i ändtarmen och anus), utmattning (trötthet), sömnstörningar, huvudvärk, muntorrhet och illamående.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

Yrsel, kräkningar, oförmåga att kontroller tarmtömningarna (avföringsinkontinens).

Övriga biverkningar där frekvensen inte är känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Anafylaxi eller överkänslighet vilket är allvarliga allergiska reaktioner. Du ska omgående uppsöka sjukhus om du har andningssvårigheter, börjar bli röd i ansiktet eller har andra symtom som du tror kan innebära att du får en allvarlig allergisk reaktion.

Hyponatremi (låga nivåer av natrium i blodet), hypokalemi (låga nivåer av kalium i blodet), epilepsi, konvulsioner (anfall), ortostatiskt lågt blodtryck (lågt blodtryck när du reser dig upp vilket kan göra att du känner dig yr och ostadig), förvirringskänsla, hudutslag inklusive nässelutslag, klåda och purpura (blödningar under huden).

Flatulens (gasbildning) och smärta.

Syftet med detta läkemedel är att du ska få mycket regelbundna, lösa tarmtömningar som liknar diarré. Men om dina tarmtömningar blir besvärliga eller om de oroar dig efter att du tagit detta läkemedel, ska du tala med din läkare.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur CitraFleet ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Används före utgångsdatum som anges på dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är natriumpikosulfat 10,0 mg, lätt magnesiumoxid 3,5 g, citronsyra 10,97 g per dospåse.

 • Övriga innehållsämnen är kaliumvätekarbonat, sackarinnatrium och citronsmak (citronsmak, maltodextrin, tokoferol E307). Se avsnitt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

CitraFleet är ett pulver för oral lösning i en dospåse som finns i förpackningar om 2, 50, 50 (25x2), 100, 100 (50x2), 200, 200 (100x2), 500, 500 (250x2) eller 1000 dospåsar innehållande ett vitt kristallint pulver. Varje dospåse innehåller en vuxendos på 15,08 g. . Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Casen Recordati, S.L.

Autovia de Logroño Km 13,300

50180 Utebo

Zaragoza

Spanien

Ombud:

Recordati AB, Sverige

Tel: +46 8 545 80 230

Du kan få mer information om CitraFleet genom att skriva till följande e-postadress: info@casenrecordati.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Citrafleet: Kroatien, Danmark, Norge, Slovenien, Tjeckien

CitraFleet: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien (Nordirland), Sverige, Tyskland, Ungern, Österrike.


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-30