Citalopram Teva

Filmdragerad tablett 10 mg Citalopram 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

65:48

Köp via recept

EAN: 07046260692244

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Citalopram Teva

10 mg, 20 mg och 40 mg filmdragerade tabletter
citalopram

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Citalopram Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Teva
3. Hur du använder Citalopram Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Citalopram Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Citalopram Teva är och vad det används för

Citalopram Teva tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Citalopram Teva används för behandling av depression (egentlig depressionsepisod).

Citalopram som finns i Citalopram Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Teva

Använd INTE Citalopram Teva

 • om du är allergisk mot citalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du samtidigt tar antidepressiv medicin av typen monoaminoxidashämmare (s.k. MAO-hämmare), t.ex. selegilin eller moklobemid eller har tagit dem vid något tillfälle under de senaste två veckorna.

 • om du behandlas med linezolid (ett antibiotikum) såvida du inte är under noggrann observation och blodtrycket övervakas.

 • om du är född med eller har haft en episod av onormal hjärtrytm (syns på EKG, en undersökning för att se hur hjärtat fungerar).

 • om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen. Se även avsnitt "Andra läkemedel och Citalopram Teva" nedan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Citalopram Teva om du:

 • lider av diabetes, behandling med Citalopram Teva kan påverka kontrollen av ditt blodsocker.

 • lider av epilepsi eller får krampanfall eftersom det finns en möjlig risk för krampanfall då du tar antidepressiva läkemedel.

 • får elektrokonvulsiv behandling.

 • tidigare haft mani/hypomani, Citalopram Teva bör användas med försiktighet och du bör upphöra med läkemedlet då du går in i en manisk fas

 • har njur- eller leverproblem. Citalopram Teva rekommenderas inte för användning hos patienter med allvarliga njurproblem.

 • lider av någon form av blödningsrubbning eller om du är gravid (se ¨Graviditet, amning och fertilitet¨), Citalopram Teva kan orsaka blödning.

 • tar läkemedel som påverkar blodets koagulation (se avsnitt "Andra läkemedel och Citalopram Teva").

 • har magsår eller tidigare har haft blödningar i magen eller tarmen.

 • har låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet.

 • är psykotisk med depressiva episoder.

 • upplever ett s.k. serotonergt syndrom. En kombination av symtom, t.ex. oro, darrningar, muskelsammandragningar och förhöjd kroppstemperatur kan tyda på utveckling av detta tillstånd. Behandling med Citalopram Teva skall omedelbart avbrytas.

 • om du har eller har haft problem med hjärtat eller nyligen har haft en hjärtattack.

 • om du har långsam hjärtrytm vid vila och/eller om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långdragen allvarlig diarré och kräkningar eller användande av diuretika (vätskedrivande medel).

 • om du upplever snabba eller oregelbundna hjärtslag, svimning, kollaps eller yrsel när du ställer dig upp. Detta kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen.

 • om du har problem med ögonen, såsom vissa typer av grön starr.

 • symtom som rastlöshet och en oförmåga att sitta eller stå still kan uppträda under de första behandlingsveckorna hos patienter som tar antidepressiva läkemedel. Hos patienter som får dessa symtom kan en dosökning vara skadlig.

 • behandling med Citalopram Teva ska avbrytas hos patienter som får kramper (epilepsi) eller om kramperna kommer med tätare intervall. Citalopram Teva bör inte användas hos patienter med instabil (okontrollerad) epilepsi. Patienter med kontrollerad epilepsi bör övervakas noggrant.

 • Citalopram Teva bör inte användas samtidigt med mediciner som har en serotonerg effekt inkluderande smärtstillande medel och läkemedel som används för att behandla migrän (se avsnitt ”Andra läkemedel och Citalopram Teva”).

 • Citalopram Teva bör användas med försiktighet hos patienter med låga nivåer av natrium i blodet.

Läkemedel såsom Citalopram Teva (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Du bör inte plötsligt upphöra att ta Citalopram Teva eftersom utsättningssymtom då kan uppkomma (se avsnitt 3).

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv
Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

 • Om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende har förändrats.

Barn och ungdomar

Citalopram Teva ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Citalopram Teva skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.
De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år

Andra läkemedel och Citalopram Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

ANVÄND INTE Citalopram Teva

 • Om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex. antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet), antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erytromycin IV, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor om detta bör du tala med din läkare.

 • Om du tar monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t.ex. fenelzin, isokarboxazid och tranylcypromin. Ta inte Citalopram Teva under fjorton dagar efter upphörande av behandlingen med en så kallad irreversibel MAO-hämmare. Ta inte Citalopram Teva under den angivna tiden efter upphörande av behandling med en reversibel MAO-hämmare (t.ex. moklobemid), som anges i bipacksedeln för en reversibel MAO-hämmare. Ta inte MAO-hämmare under sju dagar efter upphörande med behandling med Citalopram Teva. Använd inte Citalopram Teva om du tar mer än 10 mg/dag av selegilin.

 • Om du tar pimozid (ett antipsykotiskt läkemedel). Citalopram Teva ska inte användas tillsammans med pimozid på grund av den påverkan denna kombination har på hjärtfunktionen.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du använder, eller tidigare har använt något av följande:

 • andra läkemedel med serotonerga effekter såsom sumatriptan, andra triptaner eller tryptofan (se avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

 • antikoagulantia (hämmar blodets förmåga att levra sig), t.ex. warfarin, acetylsalicylsyra, dipyridamol eller tiklopidin.

 • läkemedel som sänker kramptröskeln, d.v.s. neuroleptika, meflokin eller bupropion.

 • naturmedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

 • smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID:er) såsom ibuprofen, ketoprofen eller diklofenak.

 • läkemedel som används mot smärta såsom tramadol och buprenorfin (se avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

 • läkemedel som används för behandling av depression, t.ex. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin.

 • läkemedel som används mot migrän, t.ex. sumatriptan och andra triptaner (se avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt, t.ex. metoprolol.

 • läkemedel mot psykiska sjukdomar, t.ex. litium, risperidon eller klorpromazin.

 • läkemedel mot magsår, t.ex. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol eller cimetidin.

 • flukonazol (används för behandling av svampinfektioner) 

 • läkemedel som sänker blodnivåerna av kalium eller magnesium, eftersom dessa tillstånd ökar risken för livshotande hjärtrytmrubbningar (QT-förlängning, Torsades de Pointes).

 • linezolid (ett antibiotikum).

Citalopram Teva med mat, dryck och alkohol

Du bör inte dricka alkohol medan du behandlas med Citalopram Teva. Citalopram Teva kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet
Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av Citalopram Teva under graviditet. Använd inte Citalopram Teva om du är gravid eller planerar att bli gravid, såvida inte din läkare anser det vara absolut nödvändigt.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Citalopram Teva. När läkemedel såsom Citalopram Teva används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Du bör inte plötsligt upphöra att ta Citalopram Teva. Om du tar Citalopram Teva under de tre sista månaderna av graviditeten ska du tala om det för din läkare, eftersom ditt barn kan uppvisa vissa symtom i anslutning till födelsen. Dessa symtom brukar uppstå under de första 24 timmarna efter födelsen. De inkluderar svårighet att sova eller äta ordentligt, andningsbesvär, blåaktig hud eller svårighet att reglera kroppstemperaturen, illamående, ihållande gråt, spända eller förslappade muskler, ökad sömnighet, darrningar, skakningar eller krampanfall. Om ditt barn har några av dessa symptom vid födelsen, ska du tala med din läkare som kommer att kunna ge dig råd.

Om du tar Citalopram Teva i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Citalopram Teva så att de kan ge dig råd om detta.

Amning
Citalopram passerar över till bröstmjölken i små mängder. Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Om du använder Citalopram Teva, tala med din läkare innan du börjar amma.

Fertilitet
I djurstudier har det visat sig att citalopram minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Citalopram Teva kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän du vet hur Citalopram Teva påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Citalopram Teva innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är nästintill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Citalopram Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Citalopram Teva bör tas en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen. Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tabletterna bör sväljas med lite vatten eller annan vätska.

Citalopram Teva börjar inte verka direkt.

En antidepressiv effekt kan i regel inte förväntas förrän tidigast efter 2 veckor. Behandlingen bör fortsätta tills du varit symtomfri i 4-6 månader. Citalopram Teva bör sättas ut långsamt och det rekommenderas att dosen successivt minskas under 1-2 veckor. Sluta inte ta Citalopram Teva om inte din läkare säger så, även om du börjar känna dig bättre. Ändra aldrig dosen utan att först rådfråga din läkare.

40 mg tabletter: Om ordinerad mängd inte kan erhållas med denna produkt finns andra mediciner som innehåller citalopram.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

Rekommenderad dos är 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.

Äldre patienter (>65 år)

Startdosen bör sänkas till hälften av den rekommenderade dosen, t.ex. 10-20 mg per dag. Äldre patienter bör vanligtvis inte få mer än 20 mg per dag.

Leverproblem
Hos patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion inleds behandlingen med 10 mg dagligen. Patienter som har problem med levern bör inte få mer än 20 mg per dag. Dessa patienter ska övervakas av sjukvårdspersonal. Försiktighet och extra noggrann dosering rekommenderas till patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

Njurproblem
Dosjustering krävs inte hos patienter med mild till måttlig njursjukdom. Användning av Citalopram Teva hos patienter med svår njursjukdom rekommenderas inte eftersom information saknas för denna patientgrupp.

Utsättningssymtom vid avbrytande av behandling
Hastigt avbrytande av behandlingen bör undvikas. Då behandling med Citalopram Teva avbryts, skall dosen reduceras gradvis under en period av 1-2 veckor för att minska risken för utsättningssymtom (se avsnitten "Om du slutar att använda Citalopram Teva" samt "Eventuella biverkningar"). Om oacceptabla symtom uppstår vid en minskning av dosen under avbrytande av behandlingen, kan en återgång till tidigare använd dos övervägas. Därefter kan din läkare fortsätta att gradvis minska dosen.

Användning för barn och ungdomar

Citalopram Teva ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

Om du har använt för stor mängd av Citalopram Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid överdos:
Sömnighet, ett tillstånd av nära medvetslöshet med uppenbar mental inaktivitet och minskad förmåga att reagera på stimulans (komatös stupor), koma, krampanfall, EKG förändringar (t.ex. förlängt QT-intervall), oregelbunden hjärtrytm, illamående, kräkningar, blåaktig missfärgning av huden, svettning, snabb andning (hyperventilering). Symtom på serotonergt sydrom kan uppstå (se avsnitt "Eventuella biverkningar"), i synnerhet vid kombination med andra läkemedel.

Om du har glömt att använda Citalopram Teva

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Om du slutar att använda Citalopram Teva

Sluta inte att använda Citalopram Teva om inte din läkare har uppmanat dig att göra detta.
Eftersom utsättningssymtom kan uppstå, bör dosen reduceras gradvis i intervaller under 1-2 veckor.
Utsättningssymtom inkluderar: yrsel, stickningar eller avdomning, känsla av el-stöt, känsellöshet, sömnsvårigheter, livliga drömmar, oro/rastlöshet, ångest, sjukdomskänsla eller illamående, skakningar, förvirring, svettningar, huvudvärk, diarré, hjärtklappning, emotionell instabilitet, irritabilitet och synstörningar. De flesta utsättningssymtom är milda och övergående men kan vara allvarliga hos vissa patienter.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Ett fåtal personer kan få allvarliga allergiska reaktioner. Dessa är mycket sällsynta men allvarliga biverkningar. Sluta att ta Citalopram Teva och kontakta omedelbart läkare eller uppsök akutmottagningen vid närmaste sjukhus om du får något av följande symtom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg (allergisk reaktion) som leder till allvarliga sväljnings- eller andningssvårigheter

 • chock (kraftigt sänkt blodtryck, blekhet, oro, svag och snabb puls, fuktig och klibbig hud, sänkt medvetandegrad) som orsakas av en kraftig kärlvidgning till följd av svår överkänslighet mot vissa ämnen (anafylaktiska reaktioner).

 • snabb, oregelbundna hjärtrytm, svimning vilket som kan vara symtom på ett livshotande tillstånd som kallas Torsades de Pointes.

Serotonergt syndrom har rapporterats hos patienter som behandlas med denna typ av antidepressiva medel (SSRI). Tala om för din läkare om du upplever hög feber, darrningar, muskelryckningar och oro, eftersom dessa symtom kan tyda på utveckling av detta tillstånd. Behandling med Citalopram Teva skall omedelbart avbrytas.

Fall av suicidtankar eller suicidalt beteende har rapporterats under behandling med Citalopram Teva eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”). Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Följande biverkningar har rapporterats med de ungefärliga frekvenser som visas:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • sömnlöshet, sömnsvårigheter

 • huvudvärk

 • känna hjärtat slå

 • illamående, muntorrhet

 • ökad svettning

 • svaghetskänsla (asteni)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • viktminskning, minskad aptit

 • agitation (rastlöshet), koncentrationssvårigheter, onormala drömmar (ovanliga och livliga drömmar), minnesförlust, oro, minskad sexlust, likgiltighet, förvirring, nervositet

 • stickningar och domningar eller känsellöshet

 • darrningar, yrsel, ringningar i öronen (tinnitus), smärta i muskler och leder

 • rinnande näsa och klåda i näsan, bihåleinflammation (smärta och tryck i ansiktet, vilket förvärras när man lutar sig framåt, täppt näsa, halsont och hosta, huvudvärk, feber, öronvärk, tandvärk eller smärta i överkäken)

 • matsmältningsbesvär/halsbränna, kräkningar, magsmärtor, gaser i magen, ökad salivproduktion, diarré, förstoppning

 • problem med kissandet (t.ex. kontrollera kissandet)

 • oförmåga för kvinnor att uppnå orgasm, impotens (oförmåga att få eller bibehålla en erektion), oförmåga att ejakulera

 • klåda

 • trötthet, gäspningar

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • viktökning, ökad aptit, aptitlöshet

 • optimism, gladlynthet och välbefinnande (eufori), aggression, minskade känslor, likgiltighet, hallucinationer, mani, allmän känsla av obehag eller oro

 • svimningar

 • långsammare hjärtrytm, snabb hjärtrytm

 • hosta

 • nässelutslag, håravfall, hudutslag, lätt att få blåmärken, känslighet för solljus, dilatation av ögats pupill

 • problem att kissa

 • svullnad i armar och ben

 • onormalt kraftig och långvarig menstruation

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • blödningar t.ex. från vagina, mage, hud och slemhinnor (den yta som täcker munhålan, andningsvägarna i näsan, vagina och urinrör)

 • kramper, ofrivilliga rörelser, smakförändringar

 • oavsiktliga och meningslösa rörelser

 • inflammation i levern (hepatit)

 • sänkt natriumhalt i blodet, huvudsakligen hos äldre (vilket orsakar hallucinationer, förvirring, kramper, kraftlöshet och muskelkramper eller muskelsvaghet)

 • feber

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • låga nivåer av blodplättar i blodet (trombocytopeni) vilket kan leda till ökad blödning eller bildning av blåmärken

 • panikattacker, tandgnissling, rastlöshet, störd ADH-sekretion (som kännetecknas av en överdriven produktion av urin)

 • krampanfall, försämring av frivilliga rörelser, dvs. darrningar, tics, förändringar i muskelspänningen, långsamhet i rörelserna, ofrivilliga och/eller oregelbundna muskelrörelser som förekommer i ansiktet, rastlöshet i armar och ben (akatisi)

 • synrubbningar

 • yrsel när man plötsligt ställer sig upp

 • förändringar vid elektrisk mätning av hjärtat (QT-intervallet förlängt vid EKG)

 • näsblödning

 • blödning i mage eller tarm

 • blödningssjukdom som inkluderar blödningar i hud och slemhinna (ekkymos)

 • plötslig svullnad av hud och slemhinnor

 • onormala resultat från leverfunktionstester

 • onormal mjölkutsöndring från bröstet (galaktorré)

 • oregelbundna menstruationer

 • kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ¨Graviditet, amning och fertilitet¨ i avsnitt 2 för mer information

 • smärtsamma erektioner hos män

 • låga kaliumnivåer i blodet

Eftersom utsättningssymtom kan uppstå när behandlingen avslutas, bör dosen reduceras gradvis i intervaller under 1-2 veckor.
Utsättningssymtom inkluderar: yrsel, stickningar eller avdomning, känsla av el-stöt, känsellöshet, sömnsvårigheter, livliga drömmar, oro/rastlöshet, ångest, illamående eller kräkningar, skakningar, förvirring, svettningar, huvudvärk, diarré, hjärtklappning, emotionell instabilitet, irritabilitet och synstörningar. De flesta utsättningssymtom är milda och övergående.

Alla eventuella biverkningar som uppstår brukar vanligen försvinna efter några få dagar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Citalopram Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

10 mg/20 mg

HDPE-burk

Hållbarhet efter första öppnandet av burken är 100 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är citalopram.

 • 10 mg
  Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg citalopram (som hydrobromid).

 • 20 mg
  Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg citalopram (som hydrobromid).

 • 40 mg
  Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg citalopram (som hydrobromid).

 • Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: kopovidon, kroskarmellosnatrium (E466), glycerol (E422), laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E470b), majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa (E460i).

 • Tablettdragering: hypromellos (E464), mikrokristallin cellulosa (E460i), makrogolstearat 40 (E431) och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Citalopram Teva 10 mg filmdragerad tablett: vit, rund, filmdragerad tablett, med en diameter på 6 mm.

 • Citalopram Teva 20 mg filmdragerad tablett: vit, oval, filmdragerad tablett med en brytskåra på den ena sidan och en diameter på 8 mm. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

 • Citalopram Teva 40 mg filmdragerad tablett: vit, oval, filmdragerad tablett med en brytskåra på den ena sidan och en diameter på 11 mm. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

 • Förpackningsstorlekar:

Blister

10 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 och 100 filmdragerade tabletter i PVC/PVDC/AL blister. 50x1 filmdragerade tabletter i PVC/PVDC/AL perforerat endosblister.

20 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 och 120 filmdragerade tabletter iPVC/PVDC/AL blister. 50x1 filmdragerade tabletter i perforerat PVC/PVDC/AL endosblister.

40 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 och 120 filmdragerade tabletter iPVC/PVDC/AL blister. 50x1 filmdragerade tabletter i PVC/PVDC/AL endosblister.

HDPE-burkar med barnskyddande PP-lock och torkmedelsinlägg

10 mg och 20 mg Citalopram Teva:

100 och 250 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, Sverige

Tillverkare:
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-23