Citalopram Orion

Filmdragerad tablett 40 mg Citalopram 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

283:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 06432100042118

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Citalopram Orion

10 mg, 20 mg, 40 mg filmdragerad tablett

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Citalopram Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Orion
3. Hur du använder Citalopram Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Citalopram Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Citalopram Orion är och vad det används för

Citalopram är en s.k. serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som ökar halten serotonin i hjärnan. Serotonin är en transmittorsubstans i det centrala nervsystemet. Störningar i serotoninsystemet i hjärnan har observerats vid t.ex. depression och ångest.

¶­

Citalopram Orion används vid 

 • depression och förebyggande mot återfall av depression

 • panikångest med eller utan torgskräck

Citalopram som finns i Citalopram Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Orion

Använd inte Citalopram Orion

 • om du samtidigt behandlas med MAO-hämmare (som t.ex. selegilin vid Parkinsons sjukdom eller moklobemid mot depression) (se avsnittet Andra läkemedel och Citalopram Orion).

 • om du samtidigt behandlas med linezolid och inte blodtrycket kan övervakas noga (se avsnittet "Andra läkemedel och Citalopram Orion")

 • om du samtidigt behandlas med pimozid (se avsnittet "Andra läkemedel och Citalopram Orion").

 • om du är allergisk mot citalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har medfödd eller har haft onormal hjärtrytm (som syns på EKG, en undersökning för att se hur hjärtat fungerar)

 • om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen. Se också avsnittet Andra läkemedel och Citalopram Orion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Citalopram Orion

 • om du har allvarlig lever- eller njursjukdom

 • om du använder buprenorfin

 • om du har diabetes (se också avsnittet ”Andra läkemedel och Citalopram Orion”)

 • om du har epilepsi. Behandling med Citalopram Orion ska avbrytas om du får kramper eller om kramperna kommer med tätare intervall (se också avsnitt 4)

 • om du tidigare lidit av mani eller hypomani (se också avsnitt 4)

 • om du har ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller av andra läkemedel, t.ex. antikoagulantia (ämnen som hindrar blodet att levra sig), antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och salicylater (t.ex. acetylsalicylsyra) eller om du upplevt blödningsrubbningar tidigare, eller om du är gravid (se ”Graviditet, amning och fertilitet”)

 • om du får elchockbehandling

 • om du har trångvinkelglaukom eller tidigare har haft glaukom

 • om du har eller har haft problem med hjärtat eller nyligen haft en hjärtattack

 • om du har en långsam hjärtrytm vid vila och/eller om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långdragen allvarlig diarré och kräkningar eller användande av diuretika (vätskedrivande läkemedel)

 • om du upplever snabba eller oregelbundna hjärtslag, svimning, kollaps eller yrsel när du ställer dig upp. Detta kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen.

Läkemedel såsom Citalopram Orion (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Barn och ungdomar under 18 år
Citalopram Orion ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Trots detta kan läkare skriva ut Citalopram Orion till patienter under 18 år om läkaren anser att detta är lämpligt.

Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått Citalopram Orion förskrivet, ska du vända dig till din läkare igen.

Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar, fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år när de behandlas med denna typ av läkemedel. Om du upptäcker några av dessa symtom eller att de förvärras, skall du genast informera din läkare.

De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling vid användning av Citalopram Orion har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

–om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

–om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Observera!

Liksom andra läkemedel av den här typen (mot depression och besläktade sjukdomar), ger Citalopram Orion inte omedelbar symtomlindring, utan det kan ta några veckor innan du börjar må bättre. Vid behandling av paniksyndrom tar det oftast 2-4 veckor innan förbättring ses. I början av behandlingen kan vissa patienter uppleva en tillfälligt ökad ångest som försvinner under den fortsatta behandlingen. Därför är det mycket viktigt att du noga följer din läkares ordination och inte avslutar behandlingen eller ändrar dosen utan att först rådgöra med din läkare.

Vissa patienter med manodepressiv sjukdom kan gå över i en manisk fas. Denna karaktäriseras av ovanliga och snabbt skiftande tankar, omotiverad glädje och överdriven fysisk aktivitet. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Symtom som rastlöshet och svårighet att sitta eller stå still kan också inträffa under de första behandlingsveckorna. Kontakta genast din läkare om du upplever dessa symtom.

Det kan hända att du är omedveten om ovannämnda symtom, och därför kan det vara en fördel att be en vän eller släkting att observera eventuella tecken på förändringar i ditt beteende.

Vänd dig genast till din läkare eller kontakta närmaste sjukhus om du har plågsamma tankar eller upplevelser, eller om du upplever något av ovannämnda symtom under behandlingen.

Andra läkemedel och Citalopram Orion
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd inte Citalopram Orion tillsammans med:

 • s.k. monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin vid Parkinsons sjukdom eller moklobemid mot depression eller linezolid som är ett antibiotikum) eller två veckor efter slutat ta dem. När du slutat ta Citalopram Orion måste du vänta 7 dagar innan du tar någon av dessa läkemedel.

 • läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex. antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet).

 • antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression)

 • vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin)

 • vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin).

Om du har ytterligare frågor om detta bör du tala med din läkare.

Kombinationsbehandling med vissa läkemedel kan påverka effekten av Citalopram Orion genom att antingen öka eller minska effekten. Berätta därför för din läkare om du använder:

 • s.k. SSRI-preparat mot depression (dvs. selektiva serotoninåterupptagshämmare som fluoxetin, sertralin och fluvoxamin) eller tricykliskt antidepressiva läkemedel (t.ex. amitriptylin)

 • vissa antidepressiva läkemedel, vilka också används vid rökavvänjning (bupropion)

 • vissa lugnande läkemedel (buspiron)

 • vissa läkemedel mot migrän (sumatriptan och andra triptaner)

 • buprenorfin

 • vissa smärtstillande läkemedel (tramadol)

 • läkemedel som ökar risken för blödningar, t.ex. läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig som antikoagulantia, antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (t.ex. acetylsalicylsyra), dipyridamol och tiklopidin

 • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

 • vissa läkemedel mot högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdomar (metoprolol)

 • läkemedel mot magsår (cimetidin, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol)

 • läkemedel för behandling av svampinfektioner (flukonazol)

 • vissa läkemedel mot psykoser som t ex litium, tryptofan och desipramin

 • vissa läkemedel för förebyggande och behandling av malaria (meflokvin).

Om du har diabetes bör du noga kontrollera ditt blodsocker och effekten av insulin. Kontakta din läkare om du märker någon ändring (se även avsnittet Varningar och försiktighet).

Citalopram Orion med mat, dryck och alkohol

Intag av alkohol rekommenderas inte under behandling med Citalopram Orion.

Tabletten tas med vätska, med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Vid användning av Citalopram Orion under graviditetens 3 sista månader kan följande symtom uppstå hos det nyfödda barnet: andningssvårigheter, blå missfärgning av huden, kramper, svårigheter att reglera kroppstemperaturen, amningssvårigheter, kräkningar, lågt blodsocker, spända eller förslappade muskler, ryckighet, darrningar, irritabilitet, slöhet, ihållande gråt, sömnighet och svårighet att sova. Kontakta omedelbart läkare om det nyfödda barnet uppvisar några av dessa symtom.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Citalopram Orion. När läkemedel såsom Citalopram Orion används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Om du tar Citalopram Orion i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Citalopram Orion så att de kan ge dig råd om detta.

Amning

Citalopram passerar över i modersmjölken vid amning.

Fertilitet

I djurstudier har det visat sig att citalopram minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Citalopram Orion kan försämra reaktions- och koncentrationsförmågan hos vissa personer. Undvik därför att framföra motorfordon, använda maskiner eller göra annat precisionsbetonat arbete innan du är säker på att medicinen inte påverkar ditt utförande.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Citalopram Orion innehåller laktos

Tabletterna innehåller laktosmonohydrat 23 mg (10 mg tablett), 46 mg (20 mg tablett) och 91 mg (40 mg tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Citalopram Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Depression:
Vuxna:

Vanlig dos är 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag

Panikångest:
Vuxna:
Startdosen är 10 mg per dag under den första veckan. Därefter ökas dosen till 20-30 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.

Äldre patienter (över 65 år):
Startdosen bör sänkas till hälften av den rekommenderade dosen, dvs 10-20 mg per dag. Äldre patienter bör vanligtvis inte ta mer än 20 mg per dag..

Patienter med särskilda riskfaktorer

Patienter som har problem med levern bör inte ta mer än 20 mg per dag.

Behandlingen bör pågå i minst 6 månader efter symtomfrihet då det är möjligt att symtomen annars kan återkomma.

Om du känner att effekten av Citalopram Orion är för stark eller för svag, kontakta din läkare eller apoteket.

Om du använt för stor mängd av Citalopram Orion

Vid överdosering kan biverkningar förvärras. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du uppsöker läkare eller sjukhus ska du ta med dig läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att använda Citalopram Orion

Ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kom ihåg att ta med tillräckligt med läkemedel på din semester eller resor.

Om du slutar att använda Citalopram Orion

Avsluta inte behandlingen med citalopram annat än på läkarens inrådan. Tala med din läkare om du önskar att avsluta behandlingen. Avsluta inte behandlingen tvärt.

Vanligtvis kommer läkaren att råda dig till att långsamt trappa ner dosen under några veckor. När du avslutar behandlingen med Citalopram Orion, och särskilt om detta sker hastigt, kan du uppleva så kallade utsättningssymtom. Dessa är vanliga när behandling med Citalopram Orion upphör. Risken är högre om Citalopram Orion har använts under längre tid eller i högre doser, eller om dosen minskas för snabbt. Hos flertalet är dessa symtom milda och upphör vanligtvis inom två veckor. Kontakta din läkare om du upplever svåra utsättningssymtom efter avslutad behandling. Han eller hon kan be dig börja ta tabletterna igen, för att sedan sätta ut dem långsammare.

Utsättningssymtom är: Yrsel (känsla av ostadighet eller balanssvårigheter), myrkrypningar, brännande känsla, och (mindre vanligt) känsla av elektriska stötar, inklusive i huvudet, sömnsvårigheter (med livliga drömmar, mardrömmar, oförmåga att sova), känsla av ångest, huvudvärk, illamående, svettningar (inklusive nattsvettningar), rastlöshet och upprymdhet, skakningar, förvirring och desorientering, känsloutbrott eller irritabilitet, diarré, synrubbningar, hjärtklappning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta ta Citalopram Orion och kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande symptom:

 • Hög feber, rastlöshet förvirring, darrningar och muskelryckningar, dessa kan vara tecken på ett sällsynt tillstånd som kallas serotonergt syndrom

 • Svullnad av hud, tunga, läppar eller ansikte, andningssvårigheter eller svårigheter att svälja (allergisk reaktion)

 • Ovanlig blödning, inklusive blödning i mag- tarmkanalen.

 • Mani. 

Sällsynta men allvarliga biverkningar (kan förekomma hos upp upp till 1 av 1 000 användare):

Om du upplever något av följande symptom ska du sluta ta Citalopram Orion och uppsöka läkare omedelbart:

 • Kräkningar och illamående och muskelryckningar och förvirring; dessa kan vara tecken på ett sällsynt tillstånd som kallas hyponatriemi (lågt natriumvärde i blodet). Hyponatriemi kan utvecklas när antidepressiva läkemedel av denna typ (SSRI) används särskilt hos äldre kvinnliga patienter.

 • Snabba, oregelbundna hjärtslag, svimning vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd som kallas Torsade de pointes

 • Tankar om självmord eller död

 • Om du får kramper eller om kramperna kommer med tätare intervall.


Övriga biverkningar

Följande biverkningar är vanligtvis milda och försvinner vid fortsatt behandling. Kontakta din läkare om de är svåra eller varar längre än ett par dagar.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • ökad svettning

 • trötthet och ovanlig slapphet

 • sömnlöshet

 • huvudvärk

 • synstörningar (svårighet att läsa finstilt text)

 • ökad eller oregelbunden hjärtrytm

 • illamående

 • muntorrhet

 • kraftlöshet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • viktminskning

 • aptitlöshet

 • sömnsvårigheter

 • koncentrationsstörningar

 • drömstörningar

 • minnesluckor

 • ångest

 • sexuella störningar (minskad sexuell lust eller sexuell förmåga, impotens, hos män problem med fördröjd ejakulation, för kvinnor onormal eller svårighet att uppnå orgasm)

 • smärtsam menstruation

 • upprördhet

 • nervositet

 • apati

 • förvirring

 • migrän

 • skakningar

 • myrkrypningar

 • yrsel

 • rubbningar av uppmärksamhet

 • öronsusningar

 • blodtrycksökning eller -sänkning

 • nästäppa och inflammation i bihålor

 • diarré

 • förstoppning

 • sura uppstötningar

 • kräkningar

 • buksmärta

 • gasspänningar och ökad salivavsöndring

 • klåda

 • muskel- eller ledvärk

 • vattenkastningsbesvär eller ökad produktion av urin

 • trötthet

 • gäspningar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • ökad aptit

 • viktökning

 • aggression

 • personlighetsförändring

 • hallucinationer

 • upprymdhet

 • ökad sexuell lust

 • svimningar

 • förstorade pupiller

 • förlångsammad hjärtrytm

 • ökad hjärtrytm

 • hosta

 • leverpåverkan (förhöjd enzymaktivitet)

 • allergiska reaktioner (t.ex. hudrodnad)

 • håravfall

 • ökad känslighet för solljus

 • minskad urinmängd

 • kraftig menstruation

 • svullnad av armar och ben

 • allmän sjukdomskänsla.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • sjukdomar i rörelseapparaten

 • smakförändringar

 • ovanlig blödning

 • milda leversjukdomar

 • feber.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • hjärtrytmstörningar

 • mjölkutsöndring ur brösten.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • onormalt låga halter av blodplättar (trombocytopeni)

 • olämplig utsöndring av antidiuretiskt hormon

 • låga kaliumnivåer i blodet (hypokalemi), vilket kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm

 • panikattack

 • tandgnissling

 • rastlöshet

 • kramper

 • ovanliga muskelrörelser eller stelhet

 • ofrivilliga muskelrörelser (akatisi)

 • synstörningar

 • förlängning av QT-intervallet som observerats med EKG

 • rubbningar i hjärtrytmen

 • yrsel när du reser dig upp från sittande eller liggande på grund av lågt blodtryck (ortostatisk hypotension)

 • näsblod

 • onormala leverfunktionsvärden

 • plötslig svullnad av hud eller slemhinna

 • blödningssjukdomar inklusive hud- och slemhinneblödningar (ekkymoser)

 • oregelbunden menstruation

 • kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ”Graviditet, amning och fertilitet” i avsnitt 2 för mer information

 • smärtsamma erektioner (hos män).

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Citalopram Orion ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är citalopramhydrobromid. Varje tablett innehåller citalopramhydrobromid motsvarande 10 mg, 20 mg respektive 40 mg citalopram.

 • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är majsstärkelse, laktosmonohydrat, kopovidon, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

 • Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är hypromellos, makrogol och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg tablett: vit, bikonvex, rund, filmdragerad, märkt A på ena sidan och 05 på andra sidan.
20 mg tablett: vit, bikonvex, kapselformad filmdragerad tablett, märkt A på ena sidan och 06 på andra sidan (brytskåra mellan 0 och 6). Tabletten kan delas i två lika stora doser.
40 mg tablett: vit, bikonvex, kapselformad filmdragerad tablett, märkt A på ena sidan och 07 på andra sidan (brytskåra mellan 0 och 7). Tabletten kan delas i två lika stora doser.

PVC/PVDC-aluminiumblister

28 tabletter (2x 14 tabletter) och 98 tabletter (7x 14 tabletter).

HDPE plastburk:

Citalopram Orion 10 mg filmdragerade tabletter: 30, 100 och 1000 tabletter

Citalopram Orion 20 mg filmdragerade tabletter: 30, 56, 100, 250 och 1000 tabletter

Citalopram Orion 40 mg filmdragerade tabletter: 30, 56, 100 och 500 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-19