Citalopram Mylan

Filmdragerad tablett 40 mg Citalopram 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

76:48

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264177693

Källa: Fass.se

Citalopram Mylan

10 mg, 20 mg, 30 mg och 40 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD CITALOPRAM MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CITALOPRAM MYLAN
3. HUR DU ANVÄNDER CITALOPRAM MYLAN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR CITALOPRAM MYLAN SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD CITALOPRAM MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vad används dåCitalopram Mylan för?

Citalopram Mylan tillhör läkemedelsgruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Denna typ av medicin korrigerar den kemiska obalansen i hjärnan som orsakar symtomen på din sjukdom. Depressioner/panikångesttillstånd anses bero på brist på olika signalsubstanser i hjärnan, bl. a. serotonin. Citalopram ökar halten av serotonin.

Citalopram Mylan används för att behandla depression och förebygga återfall av depression samt behandla paniksyndrom med eller utan agorafobi (rädsla för offentliga platser eller situationer).


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CITALOPRAM MYLAN

Använd inte Citalopram Mylan :

 • om du är allergisk mot citalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du samtidigt behandlas med s. k. MAO-hämmare (monoaminooxidashämmare) som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom. MAO-hämmaren selegilin kan användas i kombination med Citalopram Mylan, men då i en dos som är högst 10 mg per dygn.

 • om du nyligen har behandlats med MAO-hämmare. Beroende på vilken typ av MAO-hämmare du använde, kan du behöva vänta i upp till 14 dagar efter att du slutat ta MAO-hämmaren innan du börjar ta Citalopram Mylan. Din läkare kommer att tala för dig hur länge du måste vänta. Om du slutar att ta Citalopram Mylan måste du vänta i minst 7 dagar innan du börjar använda en MAO-hämmare.

 • om du samtidigt behandlas med ett läkemedel som innehåller linezolid (används för behandling av infektioner). Om din läkare har beslutat att du kan använda Citalopram Mylan samtidigt som du behandlas med linezolid kommer ditt blodtryck att kontrolleras regelbundet.

 • om du har medfödd eller har haft onormal hjärtrytm (som syns på EKG, en undersökning för att se hur hjärtat fungerar).

 • om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen, se avsnitt ”Andra läkemedel och Citalopram Mylan”.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Citalopram Mylan:

 • om du har lever- eller njursjukdom.

 • om du har en psykotisk sjukdom

 • om du tidigare lidit av mani. Behandlingen med citalopram ska avbrytas om du kommer in i en manisk fas.

 • om du har haft onormal blödningstendens eller en åkomma som leder till blödningar (se ”Andra läkemedel och Citalopram Mylan”), eller om du är gravid (se ”Graviditet”)

 • om du lider av krampanfall eller om du har epilepsi

 • om du har diabetes

 • om du har en hjärtsjukdom eller onormal hjärtrytm

 • om du får elektrokonvulsiv behandling (ECT)

 • om du har, eller har haft högt tryck i ögonen (glaukom)

 • om du har minskad mängd natrium i blodet. Tala om för läkaren om du börjar må dåligt med en svaghetskänsla i musklerna eller känner dig förvirrad under behandlingen med Citalopram Mylan.

 • om du har eller har haft problem med hjärtat eller nyligen haft en hjärtattack

 • om du har en långsam hjärtrytm vid vila och/eller om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långdragen allvarlig diarré och kräkningar eller användande av diuretika (vätskedrivande läkemedel)

 • om du upplever snabba eller oregelbundna hjärtslag, svimning, kollaps eller yrsel när du ställer dig upp. Detta kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen

Läkemedel som Citalopram Mylan (så kallade SSRI/SNRI) kan ge symtom på minskad sexuell lust (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom fortsatt efter avslutad behandling.

Barn och ungdomar

Citalopram Mylan ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Citalopram Mylan skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras hos en patient som är under 18 år och tar Citalopram Mylan.

De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Symtom som rastlöshet, upprördhet eller svårighet att sitta eller stå stilla kan också uppträda under de första behandlingsveckorna. I vissa fall kan du vara omedveten om ovanstående symtom och därför kan det vara en fördel att be någon närstående hjälpa dig att observera eventuellt avvikande beteende.

Enstaka fall av “serotonergt syndrom” har rapporterats för patienter som behandlats med denna typ av antidepressiva medel (SSRI). Om du drabbas av hög feber, muskelryckningar, förvirring och oro, skall du kontakta din läkare, då dessa symtom kan vara tecken på detta tillstånd.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har plågsamma tankar eller upplevelser, eller när något av ovan nämnda symtom inträffar under behandlingen.

Andra läkemedel och Citalopram Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för din läkare om du tar eller under de senaste 14 dagarna har tagit något av följande läkemedel (se avsnitt ”Använd inte Citalopram Mylan”):

 • monooaminoxidashämmare (MAO) för behandling av Parkinsons sjukdom (t.ex. selegilin), infektioner (t.ex. linezolid) och depression (t.ex. moklobemid)

 • pimozid för behandling av psykos.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • läkemedel mot depression, t.ex. desipramin, fluvoxamin

 • läkemedel mot psykisk sjukdom, t.ex. litium, risperidon, tioridazin och haloperidol

 • läkemedel som ger ökad risk för blödningar (t.ex. läkemedel som förhindrar blodkoagulation (warfarin, tiklopidin, dipyridamol), salicylsyraderivat (acetylsalicylsyra), NSAID (läkemedel som används vid värk och inflammation, t.ex. ibuprofen, diklofenak)). Användning tillsammans med Citalopram Mylan kan ge ökad risk för hud- och slemhinneblödningar.

 • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

 • metoprolol (läkemedel mot hjärtsjukdom och högt blodtryck)

 • cimetidin (läkemedel mot magsår)

 • omeprazol, esomeprazol, lansoprazol (för behandling av magsår)

 • flukonazol (används för behandling av svampinfektioner)

 • läkemedel för behandling av vissa hjärtsjukdomar, t.ex. flekainid, propafenon

 • läkemedel som sänker nivåerna av kalium eller magnesium i blodet

 • meflokin (läkemedel mot malaria) och bupropion (läkemedel för rökavvänjning) på grund av en möjlig risk för sänkning av kramptröskeln.

 • sumatriptan eller andra triptaner (läkemedel mot migrän), opioider (t.ex. buprenorfin och tramadol (smärtlindrande) eller tryptofan (mot depression). Dessa läkemedel kan interagera med Citalopram Mylan och kan orsaka ett livshotande tillstånd som kallas serotonergt syndrom (för symtom se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Ta inte Citalopram Mylan om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex. antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet), antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor om detta bör du tala med din läkare.

Citalopram Mylan med alkohol

Som för andra läkemedel mot depression är det lämpligt att undvika alkohol under behandlingen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet

Om du blir gravid medan du tar Citalopram Mylan, avbryt inte behandlingen utan att tala med läkare.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Citalopram Mylan. När läkemedel såsom Citalopram Mylan används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd som kallas persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

När Citalopram Mylan använts under senare delen av graviditeten har följande övriga symtom rapporterats hos barnet i omedelbar anslutning till eller strax efter födseln: kramper, svårighet att reglera kroppstemperaturen, amningssvårigheter, kräkningar, lågt blodsocker, spända eller förslappade muskler, darrningar, ryckighet, irritabilitet, ihållande gråt, ökad sömnighet och svårighet att sova. Dessa symtom är vanligtvis övergående. Om ditt barn får något av dessa symtom ska du snarast kontakta din läkare eller barnmorska.

Om du tar Citalopram Mylan i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Citalopram Mylan så att de kan ge dig råd om detta.

Amning

Små mängder citalopram passerar över i bröstmjölk. Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Citalopram Mylan under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Manlig fertilitet

I djurstudier har det visat sig att citalopram minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Citalopram Mylan kan orsaka biverkningar som kan påverka din omdömesförmåga och din förmåga att reagera i kritiska situationer. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever biverkningar såsom dåsighet eller trötthet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Citalopram Mylan innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER CITALOPRAM MYLAN

Doseringsanvisning

Använd alltid Citalopram Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

Depression

Vanlig dos är 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.

Paniksyndrom

Startdosen är 10 mg per dag under den första veckan. Därefter ökas dosen till 20-30 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.

Äldre patienter (över 65 år)

Startdosen bör sänkas till hälften av den rekommenderade dosen, d.v.s. 10-20 mg per dag. Äldre patienter bör vanligtvis inte ta mer än 20 mg per dag.

Patienter med särskilda riskfaktorer

Patienter som har problem med levern bör inte ta mer än 20 mg per dag.

Administreringssätt

- Ta tabletterna på morgonen eller på kvällen, med eller utan mat.

- Svälj ner tabletterna med vatten.

- Citalopram Mylan 20 mg och 40 mg tabletter har en brytskåra och kan delas i lika stora doser.

- Citalopram Mylan 30 mg, brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

Behandlingstid

Liksom med alla andra mediciner, som används mot depression, inträder förbättringen inte omedelbart. När behandlingen har inletts, kan det ta upp till 2‑3 veckor innan läkemedlet börjar verka. Vid panikångest kan det ta flera veckor innan förbättring inträder och i början av behandlingen kan vissa patienter reagera med en ökad ångest som vanligtvis går över under den fortsatta behandlingen. Det är därför mycket viktigt att man noga följer läkarens ordination och inte avbryter behandlingen eller ändrar dosen utan läkarens inrådan. Vid depression pågår behandlingen vanligen 6 månader efter att förbättring inträtt. Behandlingen av panikångest är långvarig. När förbättring har inträtt, skall behandlingen därför fortsätta enligt din läkares ordination.

Om du har använt för stor mängd Citalopram Mylan

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Citalopram Mylan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan fortsätt bara ta nästa dos som du brukar.

Om du slutar att ta Citalopram Mylan

Avbryt inte behandlingen med Citalopram Mylan utan läkares inrådan. Om du behöver avbryta behandlingen kommer läkaren vanligtvis att råda dig till att långsamt trappa ner dosen under några veckor. När du avslutar behandlingen med Citalopram Mylan tvärt finns det risk för så kallade utsättningssymtom (se avsnitt 4 ”Utsättningssymtom vid avslutande av behandling”).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar är vanligast i början av behandlingen, men de avtar i regel under de första veckorna. Om du upplever något av följande symtom ska du sluta ta Citalopram Mylan och uppsöka läkare omedelbart:

 • snabba, oregelbundna hjärtslag, svimning vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd som kallas Torsades de Pointes (förekommer hos okänt antal användare)

 • allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga eller hals, svårigheter att svälja eller andas, och nässelutslag, (förekommer hos okänt antal användare)

 • serotonergt syndrom (du kan uppleva symtom såsom ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive musklerna som kontrollerar rörelse i ögat, agitation, hallucinationer, förvirring, oro, koma, överdriven svettning, tremor, överdrivning av reflexer, ökad muskelspänning, kroppstemperatur över 38 °C) (förekommer hos okänt antal användare)

 • illamående, kräkningar, aptitlöshet, allmän sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och ögon, ljus avföring, mörkfärgad urin (gulsot) (frekvens: sällsynt)

 • krampanfall, eller om du har epilepsi och du märker en ökning av antalet anfall du har (frekvens: sällsynt)

Vid behandling av depression kan tankar på självmord eller på att skada sig själv uppstå eller öka i vissa fall under de första veckorna innan läkemedlets effekt märks. Tala omedelbart om för din läkare om du råkar ut för några oroväckande tankar eller upplevelser. Patienter som har benägenhet till panikattacker kan till och med råka ut för en tillfällig period av ökad oro efter att behandlingen påbörjats. Detta brukar gå över under de första 1-2 veckorna.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • sömnsvårigheter, dåsighet

 • muntorrhet, illamående

 • ökad svettning

 • huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • ändringar i hjärtrytm

 • upprördhet, nervositet, oro

 • koncentrationssvårigheter, nedsatt uppmärksamhet, förvirring, onormala drömmar, avtrubbade känslor

 • yrsel

 • darrningar, onormala känselförnimmelser i huden (myrkrypningar)

 • synstörningar, ringningar i öronen, rinnande näsa

 • kräkningar, förstoppning, diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär, ökad salivavsöndring, gasbesvär

 • aptitlöshet, viktminskning, anorexi

 • klåda

 • muskelsmärta, ledsmärta

 • ejakulationsstörningar, impotens, minskad sexuell lust, onormal orgasm hos kvinnor

 • oregelbunden menstruation, förändringar i urinering

 • svaghetskänsla, gäspningar, trötthet, allmän sjukdomskänsla

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • ökad aptit, viktökning

 • långsam hjärtrytm, snabb hjärtrytm, svimning

 • aggressivitet, upprymdhet, personlighetsförändringar, hallucinationer, upphetsning som ger upphov till ovanligt beteende

 • vidgade pupiller

 • hosta, andfåddhet eller andnöd

 • ljuskänslighet i huden, utslag, nässelfeber, röda prickar i huden, håravfall

 • kvinnor kan uppleva svårighet att uppnå orgasm

 • svårigheter att kissa

 • riklig menstruationsblödning

 • svullnad beroende på för mycket vätska i kroppen

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • låga natriumkoncentrationer i blodet som kan orsaka trötthet och förvirring

 • muskelryckningar, okontrollerade kroppsrörelser och andra störningar av rörelsemönstret

 • smakförändringar

 • blödningar

 • feber

Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare) :

 • svaghetskänsla eller omtöckning när man reser sig upp

 • minskat antal blodplättar som ökar risken för blödningar och blåmärken, blåmärken, näsblod, mag- tarmblödning inklusive blödning från ändtarmen, vaginalblödning

 • allergiska reaktioner

 • överproduktion av ett hormon som orsakar ansamling av vätska i kroppen vilket leder till svaghet, trötthet eller förvirring

 • låga nivåer av kalium i blodet som kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm

 • panikattacker, rastlöshet eller svårigheter att sitta stilla

 • tandgnissling (i sömnen)

 • störningar i rörelsemönstret

 • problem med synen

 • ovanlig eller mycket snabb hjärtrytm eller bröstsmärtor

 • långvarig och smärtsam erektion

 • onormal utsöndring av mjölk från bröstkörtlarna hos män

 • ökad risk för benbrott

 • onormala resultat av leverfunktionstest

 • kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ”Graviditet” i avsnitt 2 för mer information

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel

Utsättningssymtom vid avslutande av behandling:

Så kallade utsättningssymtom är vanliga när behandling med Citalopram Mylan avslutas, särskilt om det sker tvärt. När du avslutar behandlingen med Citalopram Mylan kan din läkare rekommendera dig att minska dosen gradvis. Om dosen inte minskas gradvis är risken större för utsättningssymtom. Om du skulle få utsättningssymtom betyder det inte att du är beroende eller inte kommer att kunna sluta med Citalopram Mylan. Utsättningssymtom som har rapporterats är: yrsel, känselstörningar såsom myrkrypningar och förnimmelse av elektriska stötar, sömnstörningar med sömnlöshet och livliga drömmar, upprördhet eller oro, illamående och/eller kräkning, skakighet, förvirring, svettningar, huvudvärk, diarré, hjärtklappning, känslomässig instabilitet, irritabilitet och synstörningar. Symtomen är i allmänhet milda till måttliga och är övergående, men hos vissa kan de vara svårare och mer långdragna. Kontakta läkare om du upplever svåra utsättningssymtom efter avslutad behandling. Läkaren kan be dig att börja ta Citalopram Mylan igen, för att sedan avsluta behandlingen i mer långsam takt.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR CITALOPRAM MYLAN SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är citalopram. Varje tablett innehåller citalopramhydrobromid motsvarande 10 mg, 20 mg, 30 mg eller 40 mg citalopram.

 • Övriga innehållsämnen: Majsstärkelse, laktosmonohydrat (se avsnitt 2 “Citalopram Mylan innehåller laktos”), mikrokristallin cellulosa, povidon, krospovidon och magnesiumstearat, hypromellos (E 464), laktosmonohydrat, makrogol 4000 och titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Citalopram Mylan 10 mg tabletter är vita runda, filmdragerade tabletter märkta CM/10 på ena sidan och G på andra sidan

Citalopram Mylan 20 mg tabletter är vita, ovala filmdragerade tabletter märkta CM/20 på ena sidan och G på andra sidan. Tabletten har en brytskåra och kan delas i två lika stora doser.

Citalopram Mylan 30 mg tabletter är vita, ovala, filmdragerade tabletter märkta CM/30 på ena sidan och G på andra sidan. Brytskåran är bara till för att kunna dela tabletten för att lättare kunna svälja den.

Citalopram Mylan 40 mg tabletter är vita, ovala filmdragerade tabletter märkta CM/40 på ena sidan och G på andra sidan. Tabletten har en brytskåra och kan delas i två lika stora doser.

Citalopram Mylan finns i blisterförpackningar på 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 250 (endast 20 mg/30 mg/40 mg) och 500 tabletter och kalenderblister på 28 tabletter eller endosblister på 14, 28, 49 (endast 10 mg), 50, 56, 100, 250 och 500 tabletter.

Citalopram Mylan finns i burkar på 100, 250, 500 och 1000 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:
Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm

Tel: 08 555 227 50

Fax: 08-555 227 51

E-post: inform@mylan.se

Tillverkare:
Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom H-2900, Ungern

eller

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Sverige: Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2021-02-25