Ciprofloxacin Bluefish

Filmdragerad tablett 500 mg Ciprofloxacin 16 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

162:94

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07311921380311

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ciprofloxacin Bluefish

250 mg, 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter
ciprofloxacin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ciprofloxacin Bluefish är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Bluefish
3. Hur du använder Ciprofloxacin Bluefish
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ciprofloxacin Bluefish ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ciprofloxacin Bluefish är och vad det används för

Ciprofloxacin Bluefish är ett antibiotikum inom gruppen fluorokinoloner. Den aktiva substansen är ciprofloxacin. Ciprofloxacin verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Den verkar bara på specifika stammar av bakterier.

Vuxna

Ciprofloxacin Bluefish används till vuxna för att behandla följande bakterieinfektioner:

 • luftvägsinfektioner

 • långdragna eller återkommande öron-eller bihåleinfektioner

 • urinvägsinfektioner

 • infektioner i testiklarna

 • infektioner i underlivet på kvinnor

 • infektioner i mag-tarmkanalen och infektioner i buken

 • hud- och mjukdelsinfektioner

 • infektioner i skelett och leder

 • för att behandla infektioner hos patienter med mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

 • för att förhindra infektioner orsakade av Neisseria meningitidis

 • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna

Om du har en allvarlig infektion eller en som är orsakad av mer än en typ av bakterie kan du ordineras ytterligare antibiotikabehandling som tillägg till Ciprofloxacin Bluefish.

Barn och ungdomar

Ciprofloxacin Bluefish används till barn och ungdomar, under uppsikt av medicinsk specialist, för att behandla följande bakterieinfektioner:

 • akuta lunginfektioner hos barn och ungdomar som lider av cystisk fibros

 • komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive infektioner som har nått njurarna (pyelonefrit)

 • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna (misstänkt eller bekräftad)

Ciprofloxacin Bluefish kan också användas för att behandla andra speciellt allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när din läkare anser det nödvändigt.

Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Bluefish

Använd inte Ciprofloxacin Bluefish

 • om du är allergisk mot ciprofloxacin eller mot andra kinolonläkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du behandlas med tizanidin (se avsnitt 2 Andra läkemedel och Ciprofloxacin Bluefish)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ciprofloxacin Bluefish

Innan du tar Ciprofloxacin Bluefish

Du ska inte ta antibakteriella fluorokinolon-/kinolonläkemedel, inklusive Ciprofloxacin Bluefish, om du tidigare har fått någon allvarlig biverkning i samband med att du har tagit något kinolon- eller fluorokinolonläkemedel. Om så är fallet, kontakta läkaren så snart som möjligt.

Tala med läkare innan du tar Ciprofloxacin Bluefish:

 • om du någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling kan behöva anpassas

 • om du lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom

 • om du har upplevt senproblem under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin Bluefish

 • om du har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet)

 • om du tidigare har haft onormal hjärtrytm (arytmi)

 • om du har diagnostiserats med en förstoring eller ”utbuktning” av ett stort blodkärl (aortaaneurysm eller perifert aneurysm i ett stort blodkärl).

 • om du har haft en aortadissektion (en bristning i aortaväggen).

 • om du har diagnostiserats med läckande hjärtklaffar

 • om någon i din familj har eller har haft aortaaneurysm eller aortadissektion eller medfödd hjärtklaffsjukdom, eller har andra riskfaktorer eller tillstånd som ökar risken för detta (t.ex. bindvävssjukdomar såsom Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom, Turners syndrom, Sjögrens syndrom (en inflammatorisk autoimmun sjukdom) eller kärlsjukdomar såsom Takayasus arterit, jättecellsarterit, Behçets sjukdom, högt blodtryck, eller känd ateroskleros,reumatoid artrit (en ledsjukdom) eller endokardit (en infektion i hjärtat)).

Hjärtproblem

Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT- intervall (detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete), har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG-förändringar (se avsnitt Andra läkemedel och Ciprofloxacin Bluefish).

Medan du tar Ciprofloxacin Bluefish

Tala genast om för din läkare om något av följande uppkommer under behandling med Ciprofloxacin Bluefish. Din läkare kommer att besluta om behandlingen med Ciprofloxacin Bluefish behöver avslutas.

 • Svår, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock, angioödem). Även efter den första dosen, finns det en liten risk att du upplever en allvarlig allergisk reaktion med följande symtom: täthet i bröstet, svindel eller svimning eller upplever yrselkänsla när du står upp. Om det händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och omedelbart kontakta din läkare.


 • I sällsynta fall kan smärta och svullnad i lederna och inflammation eller bristningar i senor uppkomma. Risken är större om du är äldre (över 60 år), har genomgått en organtransplantation, har njurproblem eller om du behandlas med kortison (kortikosteroider). Inflammation och bristningar i senor kan uppkomma redan inom de första 48 timmarna efter påbörjad behandling men även upp till flera månader efter att behandlingen med Ciprofloxacin Bluefish har avslutats. Vid första tecken på smärta eller inflammation i en sena (t.ex. i fotled, handled, armbåge, axel eller knä), sluta ta Ciprofloxacin Bluefish, kontakta läkare och vila det smärtande området. Undvik onödig ansträngning eftersom det kan öka risken för en senbristning.


 • Om du lider av epilepsieller annan neurologisk sjukdom såsom minskat blodflöde i hjärnan eller slaganfall, kan du uppleva biverkningar relaterade till centrala nervsystemet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och genast kontakta din läkare.


 • Du kan uppleva psykiatriska reaktioner första gången du tar Ciprofloxacin Bluefish. Om du lider av depression eller psykoser kan dina symtom bli värre under behandling med Ciprofloxacin Bluefish. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och genast kontakta din läkare.


 • Du kan i sällsynta fall få symtom på nervskada (neuropati) såsom smärta, en brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet, särskilt i fötter och ben eller i händer och armar. Om detta sker, sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och kontakta omedelbart läkaren för att förhindra utveckling av ett eventuellt bestående tillstånd.


 • Diarré kan uppkomma under tiden du tar antibiotika, inklusive Ciprofloxacin Bluefish, eller till och med flera veckor efter det att du slutat ta dem. Om detta blir allvarligt eller ihållande eller om du upptäcker blod eller slem i din avföring, sluta då genast att ta Ciprofloxacin Bluefish eftersom det kan vara livshotande. Ta inga läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörelser, och kontakta din läkare.


 • Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Ciprofloxacin Bluefish om du ska lämna blod-eller urinprov.


 • Ciprofloxacin Bluefish kan orsaka leverskada. Om du märker några symtom såsom förlorad aptit, gulsot (gulaktig hud), mörk urin, klåda eller spändhet i magen, ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och kontakta din läkare omedelbart.


 • Ciprofloxacin Bluefish kan orsaka nedgång i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan bli nedsatt. Om du upplever en infektion med symtom som feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokalt infektionssymtom såsom ömhet i halsen/svalget/munnen eller besvär med urinen skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera möjlig nedgång av vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att informera läkaren om ditt läkemedel.


 • Tala om för din läkare om du eller någon familjemedlem har en glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD), eftersom det finns en risk för dig att få anemi av ciprofloxacin.


 • Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt medan du tar Ciprofloxacin Bluefish, kontakta en ögonläkare omedelbart.


 • Din hud blir känsligare för solljus eller ultraviolett ljus (UV) när du tar Ciprofloxacin Bluefish. Undvik exponering för starkt solljus och konstgjort UV-ljus såsom solarier.


 • om du känner en plötslig, svår smärta i magen, bröstet eller ryggen, besök genast en akutmottagning då detta kan vara symtom på aortaaneurysm och aortadissektion. Risken att drabbas av detta kan vara förhöjd om du behandlas med systemiska kortikosteroider (”kortison”).


 • Om du upplever plötslig andfåddhet, särskilt när du ligger ner i sängen, eller märker av svullnad i vristerna, fötterna eller magen, eller får nyuppkommen hjärtklappning (känsla av snabba eller oregelbundna hjärtslag), kontakta genast läkare.

Långvariga, funktionsnedsättande och eventuellt bestående allvarliga biverkningar

Antibakteriella fluorokinolon-/kinolonläkemedel, inklusive Ciprofloxacin Bluefish har sammankopplats med mycket sällsynta men allvarliga biverkningar. Vissa av dessa har varit långvariga (upp till månader eller år), funktionsnedsättande och eventuellt bestående. Detta inkluderar smärta i senor, muskler och leder i armar och ben, svårigheter att gå, onormala sinnesförnimmelser såsom myrkrypningar, stickningar, pirrningar, domningar eller en brännande känsla (parestesi), sensoriska störningar i form av nedsatt syn, smak, lukt och hörsel, nedstämdhet, försämrat minne, extrem trötthet och svåra sömnbesvär.

Antibiotika av kinolontyp kan orsaka en ökning över din normala blodsockernivå (hyperglykemi) eller en minskning under din normala blodsockernivå, vilket i svåra fall kan leda till medvetandeförlust (hypoglykemisk koma) (se avsnitt 4). Detta är viktigt för patienter med diabetes. Om du har diabetes ska ditt blodsocker kontrolleras noggrant.

Om du drabbas av någon av dessa biverkningar efter att du har tagit Ciprofloxacin Bluefish ska du omedelbart kontakta läkare innan du fortsätter med behandlingen. Du och läkaren kommer att besluta om du ska fortsätta med behandlingen eller överväga om en annan typ av antibiotika ska användas.

Andra läkemedel och Ciprofloxacin Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Ciprofloxacin Bluefish tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet (se avsnitt 2: ”Använd inte Ciprofloxacin Bluefish”).

Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan förändra din hjärtrytm, läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika ( t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva, vissa bakteriedödande medel ( som tillhör gruppen makrolider), vissa antipsykotika.

Det är känt att följande läkemedel interagerar med Ciprofloxacin Bluefish i din kropp. Att ta Ciprofloxacin Bluefish tillsammans med dessa mediciner kan påverka den terapeutiska effekten av dessa mediciner. Det kan även öka risken för att uppleva biverkningar.

Tala om för din läkare om du tar:

 • warfarin, acenokumarol, fenprokumon, fluindion eller andra antikoagulantia (förtunnar blodet)

 • probenecid (mot gikt)

 • metoklopramid (mot illamående och migrän)

 • omeprazol (mot magsår, matsmältningsbesvär, halsbränna och Zollinger-Ellison syndrom)

 • ciklosporin (dämpar immunförsvaret)

 • metotrexat (mot vissa typer av cancer, psoriasis, reumatoid artrit)

 • teofyllin (mot andningsproblem)

 • tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros)

 • klozapin (ett antipsykotikum)

 • ropinirol (mot Parkinsons sjukdom)

 • fenytoin (mot epilepsi)

 • olanzapin (ett antipsykotikum)

 • glibenklamid (mot diabetes)

Ciprofloxacin Bluefish kan öka nivåerna av följande substanser i ditt blod:

 • pentoxifyllin (för cirkulationsstörningar)

 • koffein

 • lidokain (ett bedövningsmedel)

 • sildenafil (mot erektionsproblem)

 • duloxetin (mot depression, oro, smärta, stress)

 • agomelatin (mot depression)

 • zolpidem (sömnmedel)

Vissa läkemedel kan minska effekten av Ciprofloxacin Bluefish. Tala om för din läkare om du tar eller vill ta:

 • antacida

 • mineraltillskott

 • sukralfat

 • fosfatbundna polymerer (t ex sevelamer)

 • mediciner eller tillskott innehållande kalcium, magnesium, aluminium eller järn.

Om dessa preparat är viktiga för dig, ta Ciprofloxacin Bluefish omkring 2 timmar före eller inte tidigare än 4 timmar efter dem.

Ciprofloxacin Bluefish med mat och dryck

Såvida du inte tar Ciprofloxacin Bluefish under måltid, ät eller drick inte någon mejeriprodukt (såsom mjölk eller yoghurt) eller drycker med kalciumtillskott när du tar tabletterna eftersom det kan påverka upptaget av den aktiva substansen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin Bluefish under graviditet. Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid.

Ta inte Ciprofloxacin Bluefish under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk och kan vara skadligt för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Ciprofloxacin Bluefish kan göra så att du känner dig mindre uppmärksam. Vissa neurologiska biverkningar kan förekomma. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin Bluefish. Om du är osäker, tala med din doktor.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ciprofloxacin Bluefish innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 250 mg, 500 mg respektive 750 mg, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Ciprofloxacin Bluefish

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare kommer att förklara för dig exakt hur mycket Ciprofloxacin Bluefish du ska ta likaväl som hur ofta och hur länge. Detta är beroende på vilken typ av infektion du har och hur allvarlig den är.

Tala om för din läkare om du lider av njurproblem eftersom din dos kan behöva justeras.

Behandlingen pågår vanligen under 5 till 21 dagar, men kan ta längre tid för allvarliga infektioner. Ta tabletterna precis så som din läkare har sagt. Fråga din doktor eller apotekspersonal om du inte är säker på hur många tabletter du ska ta eller hur du ska ta Ciprofloxacin Bluefish.

a. Svälj tabletterna tillsammans med riklig mängd vätska. Tugga inte tabletterna eftersom de inte smakar gott.

b. Försök att ta tabletterna vid samma tid varje dag.

c. Du kan ta tabletterna vid måltiden eller mellan måltider. Om du tar kalcium som en del av en måltid påverkas inte upptaget. Däremot ska inte Ciprofloxacin Bluefish tabletter tas med mejeriprodukter som mjölk eller yoghurt eller med berikad fruktjuice (t ex kalciumberikad apelsinjuice).

Kom ihåg att dricka rikligt med vätska när du tar Ciprofloxacin Bluefish.

Om du har tagit för stor mängd av Ciprofloxacin Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta om möjligt med dina tabletter eller förpackningen och visa doktorn.

Om du har glömt att ta Ciprofloxacin Bluefish

Ta den vanliga dosen så snart som möjligt och fortsätt sedan som ordinerat. Om det däremot snart är dags för din nästa dos, ta inte den glömda dosen utan fortsätt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Se till att fullfölja din kur.

Om du slutar att ta Ciprofloxacin Bluefish

Det är viktigt att du fullföljer behandlingskuren även om du börjar känna dig bättre efter några dagar. Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan din infektion vara otillräckligt behandlad och symtomen på infektionen kan komma tillbaka eller bli värre. Du kan också utveckla resistens mot antibiotikan.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • illamående, diarré

 • ledsmärtor hos barn

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • svampinfektioner

 • dålig njurfunktion

 • ökade mängder av vissa ämnen i blodet (transaminaser och/eller bilirubin)

 • ökning av alkaliska fosfataser i blodet (ett speciellt ämne i blodet)

 • en hög koncentration av eosinofiler, en typ av vita blodkroppar

 • hyperaktivitet eller agitation

 • kräkningar, buksmärtor, matsmältningsproblem såsom orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna) eller gaser i magen

 • huvudvärk, svindel, sömnproblem eller smakförändringar

 • utslag, klåda eller nässelutslag

 • ledsmärta hos vuxna

 • smärtor i muskler och i skelett, sjukdomskänsla (asteni) eller feber

 • aptitlöshet (anorexi)

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • inflammation i tarmen (kolit) förknippat med antibiotikaanvändning (kan vara dödligt i mycket sällsynta fall) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

 • allergisk reaktion, svullnad (ödem) eller snabb svullnad i huden och slemhinnor (angioödem)

 • förvirring, desorientering, oroskänsla, konstiga drömmar, depression vilket i sällsynta fall kan leda till självmordstankar och självmordsbeteende eller hallucinationer

 • njursvikt, blod eller kristaller i urinen (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), inflammation i urinvägarna

 • förändringar av blodvärdet (leukopeni, leukocytos, neutropeni, anemi), ökad eller minskad mängd av blodkoagulationsfaktor (trombocyter)

 • leverpåverkan, gulsot (kolestatisk ikterus) eller hepatit

 • myrkrypningar, ovanlig känselförnimmelse, nedsatt känslighet i huden, darrningar, kramper (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), yrsel

 • muskelsmärta, inflammation i lederna, ökad muskelspänning eller kramp

 • öronsusningar, förlorad hörsel, försämrad hörsel

 • vidgade blodkärl (vasodilatation), lågt blodtryck eller svimning

 • andfåddhet inklusive astmatiska symtom

 • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

 • hjärtklappning, (takykardi)

 • förhöjda nivåer av enzymet amylas

 • vätskeretention eller uttalad svettning

 • ljuskänslighet (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

 • problem med synen

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chock, vilket kan vara dödligt serumsjuka) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

 • minskat antal av en speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi); en allvarlig nedgång av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos); nedgång i antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), vilket kan vara dödligt, och benmärgsdepression vilken också kan vara dödlig (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

 • små punktformiga blödningar under huden (petekier); olika hudåkommor eller hudutslag (till exempel, den potentiellt dödliga Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)

 • mental störning (psykotisk reaktion) vilket i sällsynta fall kan leda till självmordstankar och självmordsbeteende (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

 • levercellsdöd (levernekros) kan i mycket sällsynta fall leda till livshotande leversvikt

 • migrän, förändrad koordination, ostadig gång, förändrat luktsinne (olfaktorisk rubbning), tryck på hjärnan (intrakraniellt tryck)

 • muskelsvaghet, seninflammation, senruptur – speciellt den stora senan på baksidan av hälen (Akillessenan) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), försämring av symtomen av myastenia gravis (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

 • inflammation i blodkärlens väggar (vaskulit)

 • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

 • förvanskning av färgseendet

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • hjärtproblem: onormalt snabb hjärtrytm, livshotade oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat ”förlängning av QT-intervall”, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete)

 • akut generaliserat exantematös pustulos (AGEP) – typ av hudsjukdom som orsakar röda blåsor på huden.

 • mycket exalterad känsla (mani) eller en känsla av stor optimism och överaktivitet (hypomani)

 • allvarlig överkänslighetsreaktion kallad DRESS (läkemedelsreaktion med eosinofila och systemiska symtom)

 • ökad blodförtunnande effekt vid samtidig behandling med antikoagulantia såsom warfarin.

 • problem relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i extremiteterna

 • Tillstånd med minskad vätskeutsöndring vilket medför låga natriumnivåer (SIADH)

 • Medvetandeförlust på grund av allvarlig minskning av blodsockernivån (hypoglykemisk koma). Se avsnitt 2.

I mycket sällsynta fall har långvariga (upp till flera månader eller år) eller bestående biverkningar, såsom seninflammationer, senbristning, ledsmärta, smärta i armar och ben, svårigheter att gå, onormala sinnesförnimmelser såsom myrkrypningar, stickningar, pirrningar, en brännande känsla, domningar eller smärta (neuropati), nedstämdhet, trötthet, sömnstörningar, försämrat minne samt nedsatt hörsel, syn och smak och lukt förknippats med behandling med kinolon- och fluorokinolonantibiotika, i vissa fall oberoende av befintliga riskfaktorer.

Fall av förstoring och försvagning av en aortavägg eller en bristning i en aortavägg (aneurysmer och dissektioner), som kan spricka och vara livshotande, samt fall av läckande hjärtklaffar, har rapporterats hos patienter som fått fluorokinoloner. Se även avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ciprofloxacin Bluefish ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ciprofloxacin (i form av ciprofloxacinhydroklorid).

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E 460), natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (K30), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E 470b).

Filmdragering: hypromellos (E 464), makrogol 400, titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

250 mg: Vita till benvita, runda, filmdragerade tabletter med en skåra på ena sidan och präglade med ”F”, ”23” på båda sidor om en skåra på den andra sidan.

Tabletten kan delas i lika stora delar.

500 mg: Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter med en skåra på ena sidan och präglade med ”F 22” på den andra sidan.

Tabletten kan delas i lika stora delar.

750 mg: Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter präglade med ”C” på ena sidan och ”93” på den andra sidan.

Blisterförpackning: 6/8/10/14 tabletter per blister.

6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 eller 120 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Tillverkare

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-26