Ciloxan

Ögondroppar, lösning 3 mg/ml Ciprofloxacin 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

131:56

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07613421036836

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ciloxan

3 mg/ml, ögondroppar, lösning
ciprofloxacin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ciloxan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ciloxan
3. Hur du använder Ciloxan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ciloxan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ciloxan är och vad det används för

Ögondroppar för behandling av bakteriella infektioner i ögats bindhinna och hornhinna hos både barn och vuxna.

Ciprofloxacin som finns i Ciloxan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ciloxan

Använd inte Ciloxan

 • om du är allergisk mot ciprofloxacin, mot andra antibiotika som tillhör gruppen kinoloner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ciloxan.

 • Om dina symtom förvärras eller kommer tillbaka bör du vända dig till din läkare. Du kan bli känsligare för andra infektioner när du använder detta läkemedel, särskilt efter långvarig användning.

 • Vid de första tecknen på ett hudutslag eller någon annan överkänslighetsreaktion, inklusive nässelfeber, klåda eller andningssvårigheter, ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare. Om du får en allvarlig allergisk reaktion kan du behöva akut behandling.

 • Om du får smärta, svullnad eller inflammation i senorna medan eller strax efter det att du har tagit detta läkemedel, ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare.

 • Om du är äldre eller tar läkemedel som kallas kortikosteroider (som används för att behandla t.ex. smärta och inflammation, astma eller hudproblem) kan du löpa en större risk att få problem med senorna under behandling med Ciloxan. Om du får en inflammation eller en inflammatorisk sjukdom ska du avbryta behandlingen och omedelbart uppsöka läkare.

 • Använd inte kontaktlinser (hårda eller mjuka) medan du behandlas med Ciloxan.

Hos patienter med sår i hornhinnan och tät administrering av Ciloxan har man observerat vita läkemedelsrester i ögat, vilka försvann efter fortsatt applicering av Ciloxan. Dessa läkemedelsfällningar förhindrar inte fortsatt behandling med Ciloxan och påverkar inte heller läkningen.

Barn och ungdomar

Använd inte Ciloxan till barn under 1 år såvida det inte uttryckligen har ordinerats av läkaren.

Andra läkemedel och Ciloxan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Ciloxan förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Som med alla ögondroppar kan tillfällig dimsyn uppstå efter tillförsel av Ciloxan. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän synen helt klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ciloxan innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,3 mg bensalkoniumklorid per 5 ml motsvarande 0,06 mg/ml.

Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinseroch kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen. Bensalkoniumklorid kan vara irriterande for ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

Du bör dock inte använda kontaktlinser (hårda eller mjuka) under behandlingen av en ögoninflammation.


3. Hur du använder Ciloxan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ciloxan ska bara användas i ögonen.

Rekommenderad dos är

För infektioner i hornhinnan (kornealsår):

Första dagen: 2 droppar i det angripna ögat var 15:e minut under de första 6 timmarna, därefter 2 droppar var 30:e minut under resten av dygnet. Andra dagen: 2 droppar varje timme i det angripna ögat. Tredje–fjortonde dagen: 2 droppar var 4:e timme. Om det krävs behandling i mer än 14 dagar, bestäms doseringen från fall till fall av behandlande läkare. Ovan angivna doseringsintervall måste iakttas även under natten.

För infektioner i bindhinnan (konjunktivit):

Under de första 2 dagarna ges 1–2 droppar i det angripna ögat varannan timme under den vakna delen av dygnet, därefter 1–2 droppar var 4:e timme tills infektionen avklingat.

Så här använder du Ciloxan på rätt sätt:

Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.

Användning

 1. Ta fram flaskan med Ciloxan.

 2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

 3. Skruva av flasklocket.

 4. Håll flaskan med spetsen nedåt mellan tummen och långfingret (bild 1).

 5. Luta huvudet bakåt. Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan det undre ögonlocket och ögat. Här ska droppen placeras.

 6. För flaskans droppspets mot ögat. Använd en spegel om det underlättar.

 7. Droppspetsen får inte röra vid ögat, ögonlocket, omgivande områden eller vid något annat. Det kan förorena ögondropparna i flaskan.

 8. Kläm inte på flaskan: den är utformad så att det räcker med ett lätt tryck på botten (bild 2).

 9. Tryck försiktigt på flaskans botten för att frigöra en droppe Ciloxan i taget (bild 3).

 10. När du har använt Ciloxan ska du blunda och trycka försiktigt med ett finger i ögonvrån vid näsan i 2 minuter (bild 4). Det förhindrar att Ciloxan når övriga delar av kroppen.

 11. Om du använder Ciloxan i båda ögonen upprepar du steg 4–10 för det andra ögat.

 12. Skruva åt flasklocket noga omedelbart efter användning.

Om en droppe missar ögat gör du ett nytt försök.

Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor väntar du i minst 5 minuter mellan användningen av läkemedlen. Ögonsalvor ska användas sist.

Om du har använt för stor mängd av Ciloxan

Ciloxan ögondroppar kan sköljas ut ur ögat med ljummet kranvatten.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ciloxan

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du emellertid hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ciloxan

Sluta inte att använda det här läkemedlet i förtid, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda läkemedlet för tidigt kan symtomen komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan uppkomma hos upp till 1 av 10 personer):

Effekter i ögat: vita fällningar på ögats yta (hornhinnan) och i ögonlockskanterna, obehag i ögat, rött öga, tillfällig sveda i ögat vid droppning, ljuskänslighet.

Allmänna biverkningar: dålig smak i munnen.

Mindre vanliga (kan uppkomma hos upp till 1 av 100 personer):

Effekter i ögat: skada på eller färgning av ögats yta (hornhinna), nedsatt syn eller dimsyn, svullet öga eller ögonlock, ögonsmärta, ögontorrhet, klåda i ögat, ökad tårproduktion, utsöndring från ögat, skorpor på ögonlocket, fjällande ögonlock, röda ögonlock.

Allmänna biverkningar: allergiska reaktioner, huvudvärk, illamående.

Sällsynta (kan uppkomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

Effekter i ögat: skada på ögat, ögoninflammation, dubbelseende, nedsatt känsel i ögat, trötta ögon, vagel, ögonirritation, sårbildning i hornhinnan.

Allmänna biverkningar: yrsel, öronsmärta, inflammation inne i näsan, utsöndring från näsans bihålor, diarré, buksmärta, hudinflammation.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Allmänna biverkningar: påverkan på senorna.

Om du har råkat svälja Ciloxan ögondroppar av misstag, kontakta din läkare. Några allvarliga komplikationer förväntas dock inte.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ciloxan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Flaskan kasseras 4 veckor efter öppnandet.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ciprofloxacin. 1 ml lösning innehåller 3 mg ciprofloxacin.

 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), dinatriumedetat, mannitol, ättiksyra, natriumacetat, saltsyra och/eller natriumhydroxid (för att reglera surheten) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ciloxan är en klar, färglös till blekt gul lösning som tillhandahålls i en 5 ml plastflaska (DROPTAINER) med skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Sverige AB

Box 1218

164 28 Kista

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien

eller

Alcon Cusi S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou Barcelona

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-30