Ciloxan

Örondroppar, lösning 3 mg/ml Ciprofloxacin 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

131:56

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07613421036829

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ciloxan

3 mg/ml örondroppar, lösning
ciprofloxacin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ciloxan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ciloxan
3. Hur du använder Ciloxan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ciloxan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ciloxan är och vad det används för

Ciloxan örondroppar är ett antibiotikum som innehåller ciprofloxacin. Det används för att behandla akuta infektioner i ytterörat.

Ciloxan kan användas av vuxna och barn över 1 år.

Ciprofloxacin som finns i Ciloxan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ciloxan

Använd inte Ciloxan

 • om du är allergisk mot ciprofloxacin, mot andra antibiotika som tillhör gruppen kinoloner eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ciloxan.

 • Kontakta din läkare om dina symtom förvärras eller plötsligt kommer tillbaka. Du kan bli mer mottaglig för andra infektioner i samband med användning av detta läkemedel, särskilt efter långvarig användning.

 • Vid första tecken på hudutslag eller annan överkänslighetsreaktion, inklusive nässelfeber, klåda eller andningsbesvär, ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare. Om du får en allvarlig allergisk reaktion kan du behöva akut behandling.

 • Om du får smärta, svullnad eller inflammation i senorna medan du tar eller strax efter att du har tagit detta läkemedel, ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

 • Om du är äldre eller om du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (används för att behandla t.ex. smärta och inflammation, astma eller hudbesvär) ökar risken för att du ska få problem med senorna medan du behandlas med Ciloxan. Om du får en inflammation eller ett inflammatoriskt tillstånd ska du avbryta behandlingen och omedelbart uppsöka läkare.

Barn och ungdomar

Använd endast Ciloxan till barn under 1 år om läkare särskilt har föreskrivit detta.

Andra läkemedel och Ciloxan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Ciloxan förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Ciloxan kan användas under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ciloxan har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ciloxan innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,3 mg bensalkoniumklorid per 5 ml motsvarande 0,06 mg/ml.

Ciloxan innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som är ett känt retande ämne och kan orsaka hudreaktioner.


3. Hur du använder Ciloxan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är

Vuxna

4 droppar i hörselgången två gånger per dag (morgon och kväll).

Barn över 1 år

3 droppar i hörselgången två gånger per dag (morgon och kväll).

Om du måste använda en öronpinne för applicering kan du ta dubbel dos första gången (dvs. 6 droppar för barn och 8 droppar för vuxna).

Använd Ciloxan örondroppar i båda öronen endast om din läkare föreskrivit detta. Använd Ciloxan örondroppar så länge som din läkare har ordinerat. Vanlig behandlingstid är 7 dagar.

Använd Ciloxan örondroppar endast till att droppa i öronen.

 1. Ta fram flaskan med Ciloxan.

 2. Tvätta händerna och lägg dig eventuellt framför en spegel.

 3. Skruva av korken.

 4. Håll flaskan med droppspetsen nedåt mellan tummen och långfingret.

 5. Ligg ned med det infekterade örat uppåt.

 6. För flaskans droppspets mot hörselgången (bild 1).

 7. Vidrör inte örat, hörselgången, omgivande vävnad eller andra ytor med

  droppspetsen. Det kan förorena örondropparna i flaskan.

 8. Kläm inte på flaskan – den är utformad så att ett lätt tryck i botten är allt som behövs.

 9. Tryck försiktigt i botten på flaskan för att droppa en droppe Ciloxan i taget.

 10. Om du använder Ciloxan i båda öronen upprepar du steg 6–11 för det andra örat.

 11. Skruva åt flaskkorken noga omedelbart efter användning.

Användning

Om en droppe missar örat gör du ett nytt försök.

Om du använt för stor mängd av Ciloxan

Om du har använt för stor mängd av Ciloxan kan örondropparna sköljas ur örat med ljummet vatten.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ciloxan

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta enligt doseringsanvisningen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ciloxan

Fortsätt att använda Ciloxan så länge som din läkare har ordinerat, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda Ciloxan för tidigt kan symtomen komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Biverkningar i örat: ringningar i öronen, öronklåda, öronsmärta, svullnad av hörselgången och vätskande öra.

Allmänna biverkningar: huvudvärk, hudinflammation, ihållande gråt och feber.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ciloxan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Flaskan kasseras 4 veckor efter öppnandet.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Flaskan kasseras 4 veckor efter öppnandet.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ciprofloxacin. 1 ml örondroppar innehåller 3 mg ciprofloxacin.

 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), natriumacetat trihydrat (E262), ättiksyra (E260), mannitol (E421), dinatriumedetat, saltsyra/natriumhydroxid (för att justera pH) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Ciloxan är en klar och färglös lösning.

Förpackningar:

Plastflaska (DROPTAINER) med skruvkork innehållande 5 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Sverige AB

Box 1150

183 11 Täby

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien

eller

Alcon Cusi S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-30