Ciloxan

Ögonsalva 3 mg/g 3,5 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

131:56

Köp via recept

EAN: 07612797419052

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ciloxan

3 mg/g ögonsalva
ciprofloxacin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ciloxan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ciloxan
3. Hur du använder Ciloxan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ciloxan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ciloxan är och vad det används för

Ciloxan ögonsalva är ett antibiotikum som innehåller ciprofloxacin. Det används för att behandla infektioner i ögats bindhinna och hornhinna, som orsakas av bakterier som är känsliga för ciprofloxacin.

Ciloxan kan användas av vuxna och barn över 1 år.

Ciprofloxacin som finns i Ciloxan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ciloxan

Använd inte Ciloxan

 • om du är allergisk mot ciprofloxacin, mot andra antibiotika som tillhör gruppen kinoloner eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ciloxan.

 • Kontakta din läkare om dina symtom förvärras eller plötsligt kommer tillbaka. Du kan bli mer mottaglig för andra infektioner i samband med användning av detta läkemedel, särskilt efter långvarig användning.

 • Vid första tecken på hudutslag eller annan överkänslighetsreaktion, inklusive nässelfeber, klåda eller andningsbesvär, ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare. Om du får en allvarlig allergisk reaktion kan du behöva akut behandling.

 • Om du får smärta, svullnad eller inflammation i senorna medan du tar eller strax efter att du har tagit detta läkemedel, ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

 • Om du är äldre eller om du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (används för att behandla t.ex. smärta och inflammation, astma eller hudbesvär) ökar risken för att du ska få problem med senorna medan du behandlas med Ciloxan. Om du får en inflammation eller ett inflammatoriskt tillstånd ska du avbryta behandlingen och omedelbart uppsöka läkare.

 • Använd inte kontaktlinser (varken hårda eller mjuka) medan du behandlas med Ciloxan.

Hos patienter med sår på hornhinnan och frekvent användning av Ciloxan har man observerat vita fällningar av läkemedelsrester i ögat, vilka försvann efter fortsatt applicering av Ciloxan. Fällningen utesluter inte fortsatt behandling med Ciloxan och påverkar inte heller läkningen.

Barn och ungdomar

Ciloxan bör inte användas av barn under 1 år.

Andra läkemedel och Ciloxan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Ciloxan förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Ciloxan kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva dimsyn eller andra synstörningar direkt efter att du använt Ciloxan. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän synen helt har klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Ciloxan

Användning för barn och ungdomar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 1 år är

Vid infektion i hornhinnan (kornealsår): En salvsträng om ca 1,25 cm appliceras innanför det undre ögonlocket varje till varannan timme dygnet runt under de första 2 dagarna och därefter var 4:e timme under de följande 12 dagarna.

Vid infektion i bindhinnan (konjunktivit): En salvsträng om ca 1,25 cm appliceras innanför det undre ögonlocket 3 gånger dagligen under de 2 första dagarna och därefter 2 gånger dagligen under de följande 5 dagarna.

Använd Ciloxan endast i ögonen.

Hur du använder Ciloxan

 1. Ta fram tuben med Ciloxan.

 2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

 3. Vrid av locket på tuben.

 4. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket

 5. För tubspetsen mot ögat. Använd en spegel om det underlättar.

 6. Tubens spets får inte vidröra ögat, ögonlocket, omgivande områden eller något annat. Det kan förorena ögonsalvan i tuben.

 7. Tryck lätt på tuben och placera en ca 1,25 cm lång sträng Ciloxan ögonsalva på insidan av det undre ögonlocket.

 8. När du har använt Ciloxan ska du blunda och trycka med ett finger i ögonvrån vid näsan i 2 minuter. Det förhindrar att Ciloxan kommer ut i resten av kroppen.

 9. Om du använder Ciloxan i båda ögonen upprepar du steg 4–8 för det andra ögat.

 10. Skruva åt locket på tuben omedelbart efter användning.

Om du använder andra ögonläkemedel i form av droppar eller salvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje applicering. Ögonsalvor ska administreras sist.

Om du har använt för stor mängd av Ciloxan

Om du har använt för stor mängd av Ciloxan kan salvan sköljas ur ögat med ljummet vatten.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ciloxan

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta enligt doseringsanvisningen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ciloxan

Fortsätt att använda Ciloxan så länge som din läkare har ordinerat, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda Ciloxan för tidigt kan symtomen komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Effekter i ögat: vita utfällningar på ögats yta (hornhinna), obehag i ögat, rött öga.

Allmänna biverkningar: dålig smak i munnen.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Effekter i ögat: skador på eller färgning av ögats yta (hornhinna), ljuskänslighet, nedsatt syn eller dimsyn, svullet öga eller ögonlock, smärta i ögat, torrhet i ögat, klåda i ögat, ökat tårflöde, utsöndring från ögat, skorpor på ögonlocken, fjällande ögonlock, röda ögonlock.

Allmänna biverkningar: huvudvärk, illamående, hudinflammation.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

Effekter i ögat: skador på ögat, ögoninflammation, dubbelseende, nedsatt känsel i ögat, trötta ögon, vagel, ögonirritation.

Allmänna biverkningar: allergiska reaktioner, yrsel, öronsmärta, inflammation inne i näsan, utsöndring från näsans bihålor, diarré, buksmärta.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Allmänna biverkningar: senbesvär.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ciloxan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad tub är hållbar i 4 veckor.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ciprofloxacin. 1 gram ögonsalva innehåller 3 mg ciprofloxacin.

 • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin och vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Ciloxan är en benvit ögonsalva.

Förpackningar:

Tub (aluminium) innehållande 3,5 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Sverige AB

Box 1218

164 28 Kista

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-01-18