Celluvisc

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 90 x 0,4 milliliter

169:-

Ord. butikspris 179:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Fuktar och smörjer mycket torra ögon som skaver, svider och känns trötta. Liknar den naturliga tårvätskan och fungarar bra ihop med kontaktlinser. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 04024787110369

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Celluvisc

ögondroppar
karmellosnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Celluvisc är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Celluvisc
3. Hur du använder Celluvisc
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Celluvisc ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Celluvisc är och vad det används för

Celluvisc är en klar lösning i endosbehållare av plast. Varje endosbehållare innehåller 0,4 ml lösning.

Celluvisc används som tårersättningsmedel för att lindra symtom som beror på torra ögon, t ex skav, sveda, klåda, brännande känsla och trötthet i ögonen.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

2. Vad du behöver veta innan du använder Celluvisc

Använd inte Celluvisc

  • om du är allergisk mot karmellosnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

  • För att undvika kontaminering eller eventuell ögonskada ska du inte röra vid ögat eller någon annan yta med endosbehållarens spets.

  • Sluta använda Celluvisc och kontakta läkare om du får ont i ögat, synförändringar, rodnad, irritation i ögat, eller om ögat blir sämre.

Andra läkemedel och Celluvisc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du använder andra ögondroppar, vänta minst 5 minuter innan du använder Celluvisc.

Graviditet och amning

Celluvisc kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Övergående dimsyn kan förekomma. Du bör inte köra eller använda maskiner innan du ser klart igen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Celluvisc

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1-2 droppar i vardera ögat vid behov om inte läkare gett någon annan föreskrift.

Bruksanvisning

För att undvika kontaminering eller eventuell ögonskada, låt inte den öppna änden av endosbehållaren komma i kontakt med ögat eller något annat. Tvätta händerna före användning.

1. Kontrollera att endosbehållaren är hel

2. Bryt av vingen

Bild 1

3. Tag dina droppar enligt föreskrift. Blinka några gånger.

Bild 2

4. Öppnad endosbehållare används omedelbart och eventuell kvarbliven lösning kastas. Det är mycket viktigt att du kastar lösningen och inte behåller den.

En endosbehållare räcker till behandling av båda ögonen. Celluvisc missfärgar inte kontaktlinser.

Om du har använt för stor mängd av Celluvisc

Oavsiktlig överdosering innebär inga risker.

Om du har glömt att använda Celluvisc

Använd nästa dos efter behov eller vid nästa normala tid enligt anvisningarna från apotekspersonalen eller läkaren. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Ögonirritation (inklusive brännande känsla och obehag).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Sveda, allergiska reaktioner (inklusive ögon- eller ögonlockssvullnad), klibbiga ögon, ögonsmärta, klåda i ögonen, var och/eller läkemedelsrester i ögonlockskanten, en känsla av att ha skräp i ögat, rodnad i ögat/av ögonlocket, dimsyn och/eller nedsatt syn, ögonskada på ögats yta på grund av att pipettens spets rört vid ögat under användning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Celluvisc ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på endosbehållarens flik, foliepåsen och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara endosbehållarna i påsen och lägg tillbaka påsen i kartongen. Påsen behövs för att skydda mot avdunstning av fukt. Förvaras vid högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel om Celluvisc-kartongen inte ser ut att vara orörd. Använd inte Celluvisc om lösningen ändrar färg eller blir grumlig.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är karmellosnatrium 10 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är kalciumklordihydrat, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid och sterilt vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Celluvisc är en klar, färglös till svagt gul ögondroppslösning i genomskinliga endospipetter. Endosbehållaren har ett lock som vrids av. Varje endosbehållare innehåller 0,4 ml ögondroppslösning.

Varje förpackning innehåller 30 eller 90 endosbehållare i foliepåsar.

Varje foliepåse innehåller 10 endosbehållare.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Ireland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-03-25


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar