Cefamox löslig

Löslig tablett 1 g Cefadroxil 10 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

215:26

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264874219

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cefamox

1 g lösliga tabletter
cefadroxil
natrium, sackaros

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cefamox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cefamox
3. Hur du använder Cefamox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cefamox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cefamox är och vad det används för

Cefamox är ett antibiotikum, dvs. ett bakteriedödande läkemedel av s.k. cefalosporintyp. Det verkar genom att hindra bakterierna från att bilda ny cellvägg. Därmed avstannar bakteriernas förökning och redan existerande bakterier dör.

Cefamox används vid behandling av vissa bakterieinfektioner såsom:

 • urinvägsinfektioner

 • hud- och mjukdelsinfektioner

 • halsfluss

 • lunginflammation

2. Vad du behöver veta innan du använder Cefamox

Använd inte Cefamox

 • om du är allergisk mot cefalosporingruppens antibiotika eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cefamox

 • om du tidigare reagerat mot penicilliner med en kraftig allergisk reaktion

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har eller har haft sjukdomar i mage och tarm, såsom allvarliga diarréer (kolit)

Andra läkemedel och Cefamox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel såsom:

Probenecid (mot gikt)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning under graviditet, men eftersom erfarenheten är begränsad bör Cefamox endast användas vid graviditet om det finns ett starkt behov. Rådfråga därför din läkare innan du tar Cefamox om du är gravid.

Cefadroxil (det verksamma ämnet i Cefamox) passerar över i modersmjölk och det är oklart hur barn som ammas påverkas. Rådfråga därför din läkare innan du tar Cefamox om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Cefamox bör inte påtagligt påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cefamox innehåller natrium och sackaros

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s är näst intill ”natriumfritt”.

Detta läkemedel innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Cefamox

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cefamox löslig tablett (OBS! ej brustablett) löses i ½ glas vatten under omrörning i 3 - 5 minuter.

Tabletten bör tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag med ca 12 timmars mellanrum och helst tillsammans med mat. Tabletten löser sig snabbare om den först krossas, t.ex. mellan två matskedar.

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek och behandlingens längd beror på infektionens typ och svårighetsgrad.

Vanlig dos för vuxna och barn (> 40 kg) är ½ - 1 tablett (500 mg -1 g) 2 gånger per dag.

Vanlig dos för barn (< 40 kg) är 12,5 - 25 mg/kg kroppsvikt 2 gånger per dag.

Även om man känner sig bättre redan efter några dagar är det är viktigt att hela Cefamox-behandlingen fullföljs, enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Om behandlingen avbryts i förtid kan några bakterier överleva, växa till och leda till att infektionen återkommer.

Om du har tagit för stor mängd av Cefamox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Cefamox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

 • Cefamox kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • allergiska hudreaktioner, utslag och klåda (vanligast hos personer med andra typer av allergier)

 • diarré

 • illamående och kräkningar. Illamående motverkas om läkemedlet tas i samband med måltid.

 • magont

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • feber

 • klåda i underlivet

 • svampinfektion i underlivet

 • svullnad i huden eller slemhinnor

 • ökad halt av vita blodkroppar

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • allvarliga allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner)

 • allvarlig diarré. Vid kraftig ihållande diarré (som även kan uppkomma flera veckor efter avslutad behandling) bör läkare kontaktas.

 • hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga)

 • ledsmärta

 • lågt antal vita blodkroppar

 • lågt antal blodplättar

 • nedsatt leverfunktion och leversvikt

 • ökad halt av leverenzymer i blodet (normaliseras efter avslutad behandling)

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • svampöverväxt i munhåla och underliv

 • minskat antal vita blodkroppar

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cefamox ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är cefadroxil, 1 g per löslig tablett.

 • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, guargummi, ammonium glycyrrhizat, sackarinnatrium, gluconolakton, natriumglukonat, hallon-, citron- och jordgubbsmak.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är vit till benvit, plan, rund, skårad på ena sidan och präglad med CDX på den andra sidan.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24 - D24PPT3 – Irland

Tillverkare

PenCef Pharma GmbH

Schützenanger 9

37081 Göttingen

Lower Saxony

Tyskland

Lokal företrädare

Bausch & Lomb Nordic AB

Söder Mälarstrand 45

118 25 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-20