Capecitabine Accord

Filmdragerad tablett 500 mg Capecitabin 120 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

743:19

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 5055565707562

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Capecitabine Accord

150 mg, 300 mg, 500 mg filmdragerade tabletter
kapecitabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Capecitabine Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine Accord
3. Hur du tar Capecitabine Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Capecitabine Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Capecitabine Accord är och vad det används för

Capecitabine Accord tillhör en grupp läkemedel som kallas för “cytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabine Accord innehåller kapecitabin, vilken i sig inte är ett cytostatiskt läkemedel. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer medel (företrädesvis i tumörvävnad).

Capecitabine Accord avänds för behandling av tjocktarms-, ändtarms, magsäcks-eller bröstcancer.

Capecitabine Accord används också för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.

Capecitabine Accord kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine Accord

 • om du är allergisk mot kapecitabin eller något annat innehållsämne idetta läkemedel (anges i avsnitt 6).Du måste tala om för din läkare om du vet att du är allergisk eller överkänslig mot detta läkemedel .

 • om du tidigare har fått svåra reaktioner mot fluoropyrimidin-behandling (en grupp av läkemedel mot cancer så som fluorouracil),

 • om du är gravid eller ammar,

 • om du har allvarligt låga nivåer av vita blodkroppar eller blodplättar i blodet (leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni),

 • om du har svåra lever-eller njurproblem,

 • om du vet att enzymet dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) helt saknar aktivitet hos dig,

 • om du behandlas med, eller inom de senaste 4 veckorna har behandlats med brivudin för behandling av herpes zoster (vattkoppor eller bältros).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Capecitabine Accord

 • om du vet att enzymet dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) delvis saknar aktivitet hos dig

 • om du har lever- eller njursjukdom

 • om du har eller har haft hjärtproblem (t.ex. oregelbundna hjärtslag) eller smärtor i bröstet, käken och ryggen, som uppkommer vid fysisk ansträngning och beror på problem med blodflödet till hjärtat

 • om du har sjukdomar i hjärnan (t.ex. cancer som har spridit sig till hjärnan) eller nervskada (neuropati)

 • om du har rubbad kalciumbalans (ses med blodprov)

 • om du har diabetes

 • om du inte kan behålla mat eller vatten i kroppen på grund av kraftigt illamående och kräkningar

 • om du har diarré

 • om du har eller får vätskebrist

 • om du har obalans av joner i blodet (elektrolytobalans, ses med blodprov)

 • om du tidigare haft problem med ögonen, eftersom du kan behöva extra kontroller av ögonen

 • om du har en svår hudreaktion.


DPD-brist: DPD-brist är ett sällsynt medfött tillstånd som vanligtvis inte förknippas med hälsoproblem såvida du inte får vissa mediciner. Om du har en okänd DPD-brist och tar Capecitabine Accord har du en ökad risk för tidiga och snabbt uppkommande svåra former av biverkningarna som listas i avsnitt 4. Eventuella biverkningar. Kontakta genast din läkare om du är orolig över någon av biverkningarna eller om du märker ytterligare biverkningar som inte anges i denna bipacksedel (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

Barn och ungdomar

Capecitabine Accord är inte indicerat till barn och ungdomar. Ge inte Capecitabine Accord till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Capecitabine Accord

Innan behandlingen påbörjas, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är mycket viktigt, eftersom intag av mer än ett läkemedel samtidigt kan förstärka eller försvaga effekten av läkemedlen.

Du får inte ta brivudin (ett antiviralt läkemedel för behandling mot bältros eller vattkoppor) samtidigt som du behandlas med kapecitabin (inklusive under viloperioden då du inte tar några kapecitabin-tabletter).


Om du har tagit brivudin måste du vänta i minst 4 veckor efter att du slutat med brivudin innan behandling med kapecitabin startar. Se även avsnitt ”Ta inte Capecitabine Accord”.

Du måste vara särskilt försiktig om du tar något av följande:

 • läkemedel mot gikt (allopurinol),

 • blodförtunnande läkemedel (kumarin, warfarin),

 • läkemedel för krampanfall eller darrningar (fenytoin),

 • ett läkemedel för att behandla cancer (interferon alfa),

 • strålbehandling och vissa läkemedel som används för att behandla cancer (folsyra, oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotekan),

 • läkemedel som används för att behandla folsyrabrist.

Capecitabine Accord med mat och dryck

Du bör ta Capecitabine Accord inom 30 minuter efter avslutad måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta Capecitabine Accord om du är eller tror att du kan vara gravid.
Du ska inte amma om du tar Capecitabine Accord och i 2 veckor efter den sista dosen.

Om du är en fertil kvinna ska du använda effektivt preventivmedel under behandling med Capecitabine Accord och i ytterligare 6 månader efter den sista dosen.

Om du är en manlig patient och din kvinnliga partner är fertil ska du använda effektivt preventivmedel under behandling med Capecitabine Accord och i ytterligare 3 månader efter den sista dosen

Körförmåga och användning av maskiner

Capecitabine Accord kan göra att du känner dig yr, illamående eller trött. Det är därför möjligt att Capecitabine Accord kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör inte bil om du känner dig yr, illamående eller trött efter att ha tagit detta läkemedel

Capecitabine Accord innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Capecitabine Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Capecitabine Accord ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av användning av läkemedel mot cancer.

Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig. Dosen av Capecitabine Accord baseras på din kroppsyta. Den beräknas utifrån din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m2 kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m2 och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m2 och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.

Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du behöver ta, när den ska tas och hur länge du behöver ta den.

Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg och 500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.

 • Ta tabletterna morgon och kväll som läkaren har förskrivit.

 • Ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid (frukost och middag) och svälj dem hela med vatten. Krossa eller dela inte tabletterna. Om du inte kan svälja Capecitabine Accord tabletter hela, tala med din vårdgivare.

 • Det är viktigt att du tar alla läkemedel enligt din läkares ordination.

Capecitabine Accord tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod är en behandlingscykel.

I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m2 kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t ex varje dag utan någon viloperiod).

Om du har tagit för stor mängd av Capecitabine Accord, kontakta din läkare så snart som möjligt innan du tar nästa dos.

Du kan få följande biverkningar, om du tar mycket mer kapecitabin än du borde: illamående eller kräkningar, diarré, inflammation eller sårbildning i magen eller munnen, smärta eller blödning från tarmarna eller magen, eller benmärgsdepression (minskning av vissa typer av blodceller). Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av dessa symtom

Ta inte den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.

Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med Capecitabine Accord avslutas. Ifall du använder kumarin antikoagulantia (som innehåller t.ex. fenprokoumon), kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta Capecitabine Accord.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA omedelbart att ta Capecitabine Accord och kontakta din läkare om något av dessa symtom uppkommer:

 • Diarré : om du har en ökning på mer än 4 avföringar varje dag jämfört med ditt normala antal avföringar per dag eller diarré på natten.

 • Kräkningar : om du kräks mer än en gång under ett dygn.

 • Illamående : om du förlorar aptiten och mängden mat som du äter varje dag är mycket mindre än vanligt.

 • Stomatit : om du har smärta, rodnad, svullnad eller sår i din mun och/eller hals.

 • Hand-fot syndromet : om du har smärta, svullnad, rodnad eller stickningar i händerna och/eller på fötterna.

 • Feber : om du har en kroppstemperatur på 38 ºC eller mer.

 • Infektion : om du har tecken på infektion orsakad av bakterier eller virus eller andra organismer.

 • Bröstsmärta : om du känner smärta från mitten av bröstkorgen, framförallt om det kommer när du tränar.

 • Stevens-Johnsons syndrom: om du har smärtsamma röda eller violetta hudutslag som sprider sig och blåsor och/eller andra sår som börjar dyka upp i slemhinnan (t ex mun och läppar), särskilt om du innan varit ljuskänslig, haft infektion i luftvägarna (t ex bronkit) och/eller feber

 • DPD-brist: om du har en känd DPD-brist löper du en ökad risk för akut och tidig debut av förgiftning och svåra, livshotande eller dödliga biverkningar orsakade av Capecitabine Accord (t.ex. stomatit, slemhinneinflammation, diarré, neutropeni och neurotoxicitet).

 • Angioödem: Sök omedelbart medicinsk vård om du får något av följande symtom – du kan behöva akut medicinsk behandling: svullnad, främst av ansikte, läppar, tunga eller svalg, som gör det svårt att svälja eller andas, klåda och hudutslag. Detta kan vara tecken på angioödem.


Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.

Hudreaktioner på händer och fötter kan leda till förlust av fingeravtryck, vilket kan påverka din identifiering vid fingeravtrycksavläsning.

I tillägg till det som nämns ovan, när kapecitabin används ensamt är mycket vanliga biverkningar, som förekommer hos fler än 1 av 10 individer:

 • hudutslag, torr eller kliande hud

 • trötthet

 • aptitlöshet (anorexi).

Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Kontakta därför alltid din läkare omedelbart när du börjar känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med Capecitabine Accordbehandlingen. På så sätt minskas risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.

Andra biverkningar är:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

 • minskat antal vita eller röda blodkroppar (ses i prover),

 • uttorkning, viktminskning,

 • sömnlöshet (insomnia), depression,

 • huvudvärk, sömnighet, yrsel, onormal känsla i huden (domningar eller stickningar), smakförändringar,

 • ögonirritation, ökad tårmängd, röda ögon (konjunktivit)

 • inflammation i venerna (tromboflebit),

 • andnöd, näsblödning, hosta, rinnande näsa,

 • munsår eller annan herpesinfektion,

 • infektioner i lungorna eller andningsvägarna (t ex lunginflammation eller bronkit),

 • blödning från tarmen, förstoppning, smärta i övre delen av buken, matsmältningsproblem, ökade gaser i magen, muntorrhet,

 • hudutslag, håravfall (alopeci), hudrodnad, torr hud, klåda, hudmissfärgning, hudavlossning, hudinflammation, nagelpåverkan,

 • värk i leder, extremiteter, bröst eller rygg,

 • feber, svullnad i extremiteterna, sjukdomskänsla,

 • problem med leverfunktionen (ses i blodprover) och ökad mängd bilirubin i blodet (utsöndras av levern).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) inkluderar:

 • infektion i blodet, urinvägsinfektion, infektion i huden, infektion i näsan och halsen, svampinfektioner (inklusive infektioner i munnen), influensa, mag-tarmkatarr, tandsjukdom

 • knölar under huden (lipom),

 • minskat antal blodkroppar inklusive blodplättar, förtunnat blod (ses i prover),

 • allergi,

 • diabetes, minskad mängd kalium i blodet, undernäring, förhöjda blodfetter,

 • förvirringstillstånd, panikattacker, nedstämdhet, minskad libido,

 • svårigheter att tala, försämrat minne, förlust av förmåga att koordinera rörelser, balansproblem, svimning, nervskada (neuropati) och känselproblem,

 • dimsyn eller dubbelseende,

 • yrsel, öronvärk,

 • oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning (arytmi), värk i bröstet och hjärtattack (infarkt),

 • blodproppar i de djupa venerna, högt eller lågt blodtryck, värmevallningar, kalla extremiteter, lila fläckar på huden,

 • blodproppar i venerna i lungan (pulmonell embolism), kollapsande lunga, hosta upp blod, astma, andfåddhet vid ansträngning,

 • tarmobstruktion, ansamling av vätska i buken, inflammation i tunntarmen, tjocktarmen, magen eller matstrupen, smärta i nedre delen av buken, obehag i buken, halsbränna (uppstötning av mat från magen), blodig avföring,

 • gulsot (gulfärgning av hud och ögon),

 • sår och blåsor på huden, hudreaktion vid solljus, rodnad i handflatorna, svullnad eller smärta i ansiktet,

 • svullna eller stela leder, skelettsmärta, svaghet eller stelhet i musklerna,

 • ansamling av vätska i njurarna, kissa oftare på natten, inkontinens, blod i urinen, ökat kreatinin i blodet (tecken på störd funktion i njurarna),

 • ovanlig blödning från vaginan,

 • svullnad (ödem), frossa och stelhet.

Vissa av dessa biverkningar är mer vanliga när kapecitabin används tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer. Övriga biverkningar som setts i dessa fall är följande:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

 • minskad mängd natrium, magnesium eller kalcium i blodet, ökat blodsocker,

 • nervsmärta,

 • ringningar eller surrande ljud i öronen (tinnitus), hörselförlust,

 • inflammation i venerna,

 • hicka, förändrad röst,

 • smärta eller förändrad/onormal känsel i munnen, smärta i käken,

 • svettning, nattliga svettningar,

 • muskelkramper,

 • svårighet att urinera, blod eller protein i urinen,

 • blåmärken eller reaktion vid injektionsstället (orsakad av läkemedel som samtidigt ges som injektion).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer) inkluderar:

 • förträngning eller blockering av tårkanalen (lacrimalis ductus stenosis),

 • leversvikt,

 • inflammation som leder till dysfunktion eller blockering vid utsöndring av galla (kolestatisk hepatit),

 • specifika förändringar på elektrokardiogram (QT- förlängning),

 • vissa typer av arytmi (inklusive kammarflimmer, torsade de pointes och bradykardi).

 • ögoninflammation som orsakar smärta i ögonen och möjligen problem med synen,

 • inflammation i huden som ger röda fjällande fläckar på grund av sjukdom utgående från immunsystemet.

 • angioödem (svullnad främst av ansikte, läppar, tunga eller svalg, klåda och hudutslag)

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) inkluderar:

 • svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon) .

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Capecitabine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blister efter EXP.

För aluminium-aluminium-blister

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

För PVC/PVdC-aluminium-blister (perforerade endosblister)
Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kapecitabin

  • Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg kapecitabin

  • Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg kapecitabin

  • Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg kapecitabin


 • Övriga innehållsämnen är:

  • Tablettkärnan: vattenfri laktos, kroskaramellosnatrium, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat.

  • Tablettdragering (för 150 mg): hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid, röd järnoxid (E172), talk.

  • Tablettdragering (för 300 mg): hypromellos, titandioxid (E171), talk.

  • Tablettdragering (för 500 mg): hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid, röd järnoxid (E172), talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Capecitabine Accord 150 mg filmdragerade tabletter är persikofärgade, avlånga, bikonvexa, filmdragerade tabletter med en längd av 11,4 mm och en bredd av 5,3 mm, buktiga med ‘150’ på ena sidan och släta på andra sidan.

Capecitabine Accord 300 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, avlånga, bikonvexa, filmdragerade tabletter med en längd av 14,6 mm och en bredd av 6,7 mm, buktiga med ‘300’ på ena sidan och släta på andra sidan.

Capecitabine Accord 500 mg filmdragerade tabletter är persikofärgade, avlånga, bikonvexa, filmdragerade tabletter med en längd av 15,9 mm och en bredd av 8,4 mm, buktiga med ‘500’ på ena sidan och släta på andra sidan.

Capecitabine Accord finns i blisterförpackningar som innehåller 30, 60 eller 120 filmdragerade tabletter eller i perforerade endosblisterförpackningar som innehåller 30 x 1, 60 x 1 eller 120 x 1 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Tillverkare

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow HA1 4HF, Storbritannien

Pharmadox HeaIthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000, Malta

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast

03/2021


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.