Calcipotriol/Betamethasone Teva

Salva 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Kalcipotriol + betametason 60 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

455:09

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046264206577

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Calcipotriol/Betamethasone Teva

50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva
kalcipotriol/betametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Calcipotriol/Betamethasone Teva salva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Calcipotriol/Betamethasone Teva salva
3. Hur du använder Calcipotriol/Betamethasone Teva salva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Calcipotriol/Betamethasone Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Calcipotriol/Betamethasone Teva salva är och vad det används för

Calcipotriol/Betamethasone Teva salva används för lokal behandling av plack-psoriasis (psoriasis vulgaris) hos vuxna. Psoriasis orsakas av att dina hudceller nybildas alldeles för snabbt. Detta orsakar rodnad, fjällning och att hudens tjocklek ökar.

Calcipotriol/Betamethasone Teva salva innehåller kalcipotriol och betametason. Kalcipotriol hjälper till att normalisera hudcellernas tillväxthastighet och betametason lindrar inflammation.

Kalcipotriol och betametason som finns i Calcipotriol/Betamethasone Teva salva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Calcipotriol/Betamethasone Teva salva

Använd inte Calcipotriol/Betamethasone Teva salva

 • Om du är allergisk mot kalcipotriol, betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har någon störning i kroppens kalciumomsättning (fråga din läkare)

 • Om du har vissa typer av psoriasis: dessa är erytrodermisk, exfoliativ och pustulös psoriasis (fråga din läkare).

Eftersom Calcipotriol/Betamethasone Teva salva innehåller en stark steroid, använd INTE salvan på hud med

 • hudinfektioner orsakade av virus (t.ex. herpes eller vattenkoppor)

 • hudinfektioner orsakade av svamp (t.ex. fotsvamp och ringorm)

 • hudinfektioner orsakade av bakterier

 • hudinfektioner orsakade av parasiter (t.ex. skabb)

 • tuberkulos (TB)

 • perioral dermatit (röda utslag runt munnen)

 • tunn hud, kärlskörhet, hudstrimmor

 • iktyos (torr, fiskfjällsliknande hud)

 • akne (finnar)

 • rosacea (häftigt blossande eller rodnad hud i ansiktet)

 • sårig eller skadad hud

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder/under användning av Calcipotriol/Betamethasone Teva salva om

 • du använder andra mediciner innehållande kortikosteroider, eftersom du kan få biverkningar

 • du har använt denna medicin under lång tid och planerar att sluta (eftersom det finns en risk att din psoriasis kommer att bli värre eller ”flamma upp” om du plötsligt slutar använda steroider)

 • du har diabetes mellitus (diabetes), eftersom din blodsockernivå kan påverkas av steroiden

 • din hud blir infekterad, eftersom du kan behöva avbryta din behandling

 • du har en speciell typ av psoriasis, s.k. guttat psoriasis

 • du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Särskild försiktighet

 • Undvik användning på mer än 30 % av din kropp eller användning av mer än 15 gram per dag

 • Undvik användning under bandage eller täckande förband, eftersom det ökar upptaget av steroiden

 • Undvik användning på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck (ljumskar, armhålor, under brösten), eftersom det ökar upptaget av steroiden

 • Undvik användning i ansiktet eller i underlivet, eftersom dessa områden är mycket känsliga för steroider

 • Undvik överdriven solning, överdriven användning av solarium eller andra former av ljusbehandling.

Barn och ungdomar

Calcipotriol/Betamethasone Teva salva rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år.

Andra läkemedel och Calcipotriol/Betamethasone Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om din läkare anser att du kan amma, var försiktig och smörj inte Calcipotriol/Betamethasone Teva salva på brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Denna medicin bör inte ha någon påverkan på din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Calcipotriol/Betamethasone Teva innehåller butylhydroxitoluen (E321)

Detta kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit), eller irritation i ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Calcipotriol/Betamethasone Teva salva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur Calcipotriol/Betamethasone Teva salva ska användas: För utvärtes bruk.

Bruksanvisning

 • Använd endast på områden som är angripna av psoriasis och ej på frisk hud

 • Avlägsna korken och kontrollera att tubens försegling inte är bruten innan du använder salvan första gången

 • Använd spetsen på baksidan av korken för att bryta förseglingen

 • Pressa ut salvan på ett rent finger

 • Smörj försiktigt in huden så att det angripna området täcks tills det mesta av salvan har absorberats av huden

 • Använd inte bandage, täckande skydd eller insvepning på det behandlade hudområdet

 • Tvätta händerna noggrant efter användning av Calcipotriol/Betamethasone Teva salva (såvida du inte använder salvan för att behandla psoriasis på händerna) för att undvika oavsiktlig kontakt med andra delar av kroppen (speciellt ansikte, hårbotten, mun och ögon)

 • Var inte orolig om salvan av misstag kommer i kontakt med frisk hud i närheten av psoriasisfläckarna, utan torka bort överskottet om det sprider sig för långt

 • För att uppnå optimal effekt, rekommenderas att inte duscha eller bada omedelbart efter applicering av Calcipotriol/Betamethasone Teva salva.

 • Undvik att salvan efter applicering kommer i kontakt med textilier som lätt fläckas av fett (t.ex. siden).

Behandlingstid

 • Använd salvan en gång dagligen, det kan vara mest praktiskt att använda salvan på kvällen

 • Rekommenderad initial behandlingstid är 4 veckor men din läkare kan ordinera annan behandlingstid

 • Din läkare kan ordinera upprepad behandling

 • Använd högst 15 gram per dag.

Om du använder några andra läkemedel innehållande kalcipotriol, ska den totala mängden läkemedel som innehåller kalcipotriol inte överstiga 15 gram per dag och den behandlade ytan ska inte överstiga 30 % av den totala kroppsytan.

Vad kan jag förvänta mig när jag använder Calcipotriol/Betamethasone Teva salva

De flesta patienter ser tydlig effekt efter 2 veckors behandling, även om deras psoriasis inte har försvunnit helt.

Om du använt för stor mängd av Calcipotriol/Betamethasone Teva salva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta din läkare om du har använt mer än 15 gram under en dag. Överdriven användning av Calcipotriol/Betamethasone Teva salvakan orsaka problem med blodets kalciumvärde, vilket vanligtvis normaliseras när behandlingen upphör.

Din läkare kan behöva ta blodprov för att utesluta problem med förhöjt kalciumvärde i blodet orsakat av användning av för stor mängd salva.

Överdriven, långvarig användning kan även orsaka att binjurarna inte fungerar normalt (binjurarna sitter nära njurarna och producerar hormoner).

Om du har glömt att använda Calcipotriol/Betamethasone Teva salva

Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

Om du slutar att använda Calcipotriol/Betamethasone Teva salva

Behandlingen med Calcipotriol/Betamethasone Teva salva ska avbrytas enligt läkarensinstruktioner. Det kan vara nödvändigt att trappa ner behandlingen stegvis, speciellt om du använt salvan under lång tid.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Berätta för din läkare/sjuksköterska omedelbart eller så snart som möjligt om något av följande inträffar. Du kan behöva avbryta behandlingen.

Följande allvarliga biverkningar har rapporterats för Calcipotriol/Betamethasone Teva salva:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Försämring av din psoriasis. Om din psoriasis blir sämre, informera din läkare så snart som möjligt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Pustulös psoriasis kan förekomma (röda hudfläckar med gulaktiga, varfyllda blåsor, vanligen på händer eller fötter). Om detta inträffar, avbryt behandlingen med Calcipotriol/Betamethasone Teva salva och informera din läkare så snart som möjligt.

Vissa allvarliga biverkningar som kan förekomma vid behandling med betametason (en stark steroid), som är ett av innehållsämnena i Calcipotriol/Betamethasone Teva salva. Informera din läkare så snart som möjligt om du får någon allvarlig biverkan. Dessa biverkningar är vanligare vid långtidsanvändning, användning i hudveck (t.ex. ljumskar, armhålor eller under brösten), vid användning under täckande förband eller användning på stora ytor av huden.

Biverkningar inkluderar följande:

 • Dina binjurar kan sluta fungera normalt. Symtom är trötthet, depression och oro

 • Katarakt (symtom är suddig eller dimmig syn, försämrat mörkerseende och ljuskänslighet) eller ökat tryck inuti ögat (symtom är ögonsmärta, röda ögon, försämrad eller suddig syn)

 • Infektioner (eftersom ditt immunförsvar som bekämpar infektioner kan hämmas eller försvagas)

 • Pustulös psoriasis (röda hudfläckar med gulaktiga, varfyllda blåsor, vanligen på händer eller fötter). Om detta inträffar, avbryt behandlingen med Calcipotriol/Betamethasone Teva salva och kontakta din läkare så snart som möjligt.

 • Påverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes mellitus (om du har diabetes kan du uppleva svängningar i blodsockret).


Allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol

 • Allergiska reaktioner med djup svullnad av ansikte eller andra delar av kroppen såsom händer eller fötter. Svullnad av mun eller svalg och andningssvårigheter kan förekomma. Om du upplever någon allergisk reaktion, avbryt behandlingen med Calcipotriol/Betamethasone Teva salva och kontakta omedelbart din läkare eller uppsök akutmottagningen vid närmaste sjukhus.

 • Behandling med denna salva kan orsaka förhöjda kalciumvärden i blod eller urin (vanligen när för stor mängd salva har använts). Symtom på förhöjt kalciumvärde i blodet är ökad utsöndring av urin, förstoppning, muskelsvaghet, förvirring och koma. Detta kan vara allvarligt och du bör omedelbart kontakta din läkare. Värdena normaliseras emellertid när behandlingen avbryts.

Mindre allvarliga biverkningar

Följande mindre allvarliga biverkningar har rapporterats för Calcipotriol/Betamethasone Teva salva.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Klåda

 • Hudavflagning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Hudsmärta och hudirritation

 • Utslag med hudinflammation (dermatit)

 • Hudrodnad p.g.a. vidgning av perifera blodkärl (erytem)

 • Inflammation eller svullnad i hårsäck (follikulit)

 • Förändrad hudfärg i området som du behandlat med salva

 • Utslag

 • Sveda

 • Hudinfektioner

 • Hudförtunning

 • Uppkomst av röd eller lila missfärgning på huden (purpura eller ekkymos).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Infektion i hårsäck orsakad av bakterier eller svamp (furunkel)

 • Allergiska reaktioner

 • Förhöjt kalciumvärde i blodet (hyperkalcemi)

 • Hudbristningar

 • Ljuskänslighet som kan ge utslag

 • Akne (finnar)

 • Torr hud

 • Rebound-effekt: Förvärring av psoriasis/symtom efter avslutad behandling

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Dimsyn

Mindre allvarliga biverkningar vid användning av betametason, speciellt vid långtidsanvändning, kan vara någon av följande. Du bör informera din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt om du upplever någon av dem.

 • Hudförtunning

 • Framträdande kärl under huden eller strimmor i huden

 • Förändrad hårväxt

 • Röda utslag kring munnen (perioral dermatit)

 • Inflammerade eller svullna hudutslag (allergisk kontaktdermatit)

 • Guldfärgade geléfyllda bulor (kolloidala milier)

 • Ljusare hudfärg (förlust av hudens pigment)

 • Inflammation eller svullnad i hårsäck (follikulit)

Mindre allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol är

 • Torr hud

 • Ljuskänslighet som kan ge utslag

 • Eksem

 • Klåda

 • Hudirritation

 • Sveda och stickningar

 • Hudrodnad på grund avvidgning av små blodkärl (erytem)

 • Utslag

 • Utslag med inflammation i huden (dermatit)

 • Förvärring av psoriasis.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Calcipotriol/Betamethasone Teva ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP.

 • Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras vid högst 25 °C.

 • Tuben ska kasseras 1 år efter att den öppnats första gången. Anteckna datum då tuben öppnades på angiven plats på kartongen.

Läkemedelska inte kastas iavloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: kalcipotriol och betametason.

1 gram salva innehåller 50 mikrogram kalcipotriol och 0,5 mg betametason (som 0,643 mg betametasondipropionat)

Övriga innehållsämnen är:

 • Paraffin, flytande

 • Polyoxipropylen-15 stearyleter

 • Vitt vaselin

 • Butylhydroxitoluen (E321)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calcipotriol/Betamethasone Teva salva är en benvit/gul salva förpackad i aluminiumtuber med kork av polyeten.

Förpackningsstorlekar: 30, 60, och 120 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Tillverkare:

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Polen

Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb

Kroatien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-22