Calcichew-D3 Citron

Tuggtablett 500 mg/800 IE Kalciumkarbonat + kolekalciferol 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

182:68

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07038319101562

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Calcichew-D3 Citron

500 mg/800 IE tuggtabletter
kalcium/kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Calcichew-D3 Citron är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3 Citron
3. Hur du tar Calcichew-D3 Citron
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Calcichew-D3 Citron ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Calcichew-D3 Citron är och vad det används för

Calcichew-D3 Citron är tuggtabletter som innehåller kalcium och vitamin D3, som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Calcichew-D3 Citron används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D hos vuxna med en identifierad risk för brist på kalcium och vitamin D, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet.

2. Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3 Citron

Använd inte Calcichew-D3 Citron:

 • om du är allergisk mot kalcium, vitamin D, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

 • om du har ökad mängd kalcium i blod eller i urin.

 • om du har njursten.

 • om du har ökad mängd vitamin D i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calcichew-D3 Citron

 • om du tar Calcichew-D3 Citron under lång tid, särskilt om du också tar diuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) eller hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).

 • om du uppvisar tecken på nedsatt njurfunktion eller har en stor benägenhet att få njursten.

 • om du lider av sarkoidos (en sjukdom i immunsystemet som kan ge ökad mängd D-vitamin i kroppen).

 • om du har benskörhet och samtidigt har svårt att röra dig.

 • om du tar andra produkter som innehåller vitamin D. Ytterligare intag av kalcium och vitamin D bör ske under läkares överinseende.

Barn och ungdomar

Calcichew -D3 Citron är inte avsedda för använding hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Calcichew-D3 Citron

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du även tar tetracykliner (ett slags antibiotika) ska du ta dessa minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron. Kalciumkarbonat kan påverka kroppens upptag av tetracyklinpreparat om de tas samtidigt.

Läkemedel som innehåller bisfosfonater (för behandling av benskörhet) bör tas minst en timme före Calcichew-D3 Citron.

Kalcium kan minska effekten av levotyroxin. Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron.

Effekten av antibiotika av kinolon-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas minst två timmar före eller sex timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron.

Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcichew-D3 Citron.

Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calcichew-D3 Citron är:

- tiaziddiuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem)

- hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).

Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka upptaget av fettlösliga vitaminer, t ex vitamin D3.

Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare instruktioner.

Calcichew-D3 Citron med mat och dryck

Det spelar ingen roll om du tar Calcichew-D3 Citron i samband med mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är gravid kan du ta Calcichew-D3 Citron om du har brist på kalcium och vitamin D. Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D, eftersom överdoseringar kan ha negativa effekter på det ofödda barnet.

Calcichew-D3 Citron kan användas under amning. Kalcium och vitamin D passerar dock över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet

Körförmåga och användning av maskiner

Calcichew-D3 Citron har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Calcichew-D3 Citron innehåller isomalt och sackaros

Calcichew-D3 Citron innehåller sackaros (1,5 mg) vilket kan vara skadligt för tänderna. Tabletten innehåller även isomalt (E953). Om du  inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Calcichew-D3 Citron är näst intill natriumfritt

Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Calcichew-D3 Citron

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Rekommenderad dos är en tablett dagligen. Tabletterna kan tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

Användning för barn och ungdomar

Calcichew-D3 Citron är inte avsedda för användning hos barn och ungdomar

Om du har tagit för stor mängd av Calcichew-D3 Citron

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Calcichew-D3 Citron

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighetsreaktioner har förekommit (hur vanligt det är kan dock inte beräknas från tillgänglig information). Om du upplever följande symtom ska du omedelbart kontakta läkare. Svullnad av ansiktet, tugna, läppar (angioödem) eller svullnad i halsen (larynxödem).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) kan förekomma vid höga doser.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Förstoppning, dyspepsi (matsmältningsbesvär), gasbildning, illamående, buksmärtor och diarré.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Klåda, utslag och nässelfeber. Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

Om du har nedsatt njurfunktion kan det vara en risk att du får ökade nivåer av fosfat i blodet, att det bildas njursten och ökade nivåer av kalcium i njurarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Calcichew-D3 Citron ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Plastburk: Tabletterna ska förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Blister: Tabletterna ska förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i en tablett är:

 • kalciumkarbonat 1250 mg (motsvarar 500 mg kalcium)

 • kolekalciferol (vitamin D3) 800 IE (20 mikrogram)

Övriga innehållsämnen är:

xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smakämne (Citron), magnesiumstearat, sukralos (E955), mono- och diglycerider av fettsyror, tokoferol, sackaros, modifierad majsstärkelse, medellångkedjiga triglycerider, natriumaskorbat, och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calcichew-D3 Citron är vita runda tuggtabletter, som kan ha små fläckar.

Förpackningsstorlekar:

Plastburk: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 och 180 tabletter.

Blister: 7, 14, 28, 50x1 (endos), 56, 84, 112, 140 och 168 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Takeda AS

P.O. Box 205

NO-1372 Asker

Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-02-13


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se