CRESEMBA

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 200 mg 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

5300:-

Köp via recept

EAN: 07640137531669

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cresemba

200 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
isavukonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cresemba är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cresemba
3. Hur du använder Cresemba
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cresemba ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cresemba är och vad det används för

Vad Cresemba är

Cresemba är ett svampmedel som innehåller den aktiva substansen isavukonazol.

Hur Cresemba fungerar

Isavukonazol verkar genom att döda eller förhindra tillväxt av svampen som orsakar infektionen.

Vad Cresemba används för

Cresemba används till vuxna för behandling av följande svampinfektioner:

 • invasiv aspergillos, orsakad av en svamp i Aspergillus-gruppen

 • mukormykos, orsakad av en svamp i Mucoralesgruppen hos patienter för vilka behandling med amfotericin B inte är lämplig.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cresemba

Använd inte Cresemba

- om du är allergisk mot isavukonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du har ett hjärtproblem som kallas ”ärftligt kort QT-syndrom”

- om du tar någon av följande mediciner:

 • ketokonazol, används mot svampinfektioner

 • ritonavir i hög dos (mer än 200 mg var 12:e timme), används mot hiv

 • rifampicin, rifabutin, används mot tuberkulos

 • karbamazepin, används mot epilepsi

 • barbiturater som t.ex. fenobarbital, används mot epilepsi och sömnstörningar

 • fenytoin, används mot epilepsi

 • johannesört, ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som används mot depression

 • efavirenz, etravirin, används mot hiv

 • nafcillin, används mot bakteriella infektioner.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cresemba:

- om du har haft en allergisk reaktion mot andra svampmedel av azoltyp, t.ex. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol eller posakonazol

- om du har en leversjukdom. Läkaren bör då kontrollera dig med avseende på eventuella biverkningar

Var uppmärksam på biverkningar

Sluta använda Cresemba och tala genast om för läkaren om du märker någon av följande biverkningar:

 • hudutslag, svullnad i läpparna, munnen, tungan eller svalget tillsammans med andningssvårigheter. Dessa kan vara tecken på en allergisk reaktion (överkänslighet).

Problem när Cresemba ges som dropp i en ven

Tala genast om för läkaren om du märker någon av följande biverkningar:

 • lågt blodtryck, andfåddhet, illamående, yrsel, huvudvärk, stickningar. Läkaren kan besluta sig för att avbryta infusionen.


Förändringar i leverfunktionen

Cresemba kan ibland påverka leverfunktionen. Läkaren kan ta blodprover medan du tar detta läkemedel.

Hudproblem

Tala omedelbart om för läkaren om du får kraftig blåsbildning på huden, munnen, ögonen eller könsorganen.

Barn och ungdomar

Cresemba ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år eftersom det saknas information om användning i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Cresemba

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av Cresemba om de tas samtidigt.

Det är särskilt viktigt att du inte tar detta läkemedel och talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • ketokonazol, används mot svampinfektioner

 • ritonavir i hög dos (mer än 200 mg var 12:e timme), används mot hiv

 • rifampicin, rifabutin, används mot tuberkulos

 • karbamazepin, används mot epilepsi

 • barbiturater som t.ex. fenobarbital, används mot epilepsi och sömnstörningar

 • fenytoin, används mot epilepsi

 • johannesört, ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som används mot depression.

 • efavirenz, etravirin, används mot hiv

 • nafcillin, används mot bakteriella infektioner.


Ta endast detta läkemedel på läkares ordination och tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • rufinamid eller andra läkemedel som minskar QT-intervallet på EKG

 • aprepitant, används för att förebygga illamående och kräkningar vid cancerbehandling

 • prednison, används mot ledgångsreumatism

 • pioglitazon,används vid diabetes.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit något av följande läkemedel eftersom dosjustering eller kontroll kan behöva göras för att se till att dessa läkemedel fortfarande har önskad effekt:

 • ciklosporin, takrolimus och sirolimus, som används för att förhindra bortstötning av transplantat

 • cyklofosfamid, används mot cancer

 • digoxin, används för behandling av hjärtsvikt eller oregelbunden hjärtrytm

 • kolkicin, används vid giktattack

 • dabigatranetexilat, används för att förhindra blodpropp efter höftleds- eller knäledsoperation

 • klaritromycin, används mot bakteriella infektioner

 • sakvinavir, fosamprenavir, indinavir, nevirapin, kombination av lopinavir och ritonavir, används mot hiv

 • alfentanil, fentanyl, används mot kraftig smärta

 • vinkristin, vinblastin, används mot cancer

 • mykofenolatmofetil (MMF), används till transplanterade patienter

 • midazolam, används mot svåra sömnbesvär och stress

 • bupropion, används mot depression

 • metformin, används mot diabetes

 • daunorubicin, doxorubicin, imatinib, irinotekan, lapatinib, mitoxantron och topotekan, används mot olika sorters cancer.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Ta inte Cresemba om du är gravid, såvida inte din läkare har sagt till dig att göra så. Orsaken är att det inte är känt om läkemedlet kan påverka eller skada det ofödda barnet.

Du ska inte amma om du tar Cresemba.

Körförmåga och användning av maskiner

Cresemba kan få dig att känna dig förvirrad, trött eller sömnig. Det kan också göra att du svimmar. Du ska därför vara mycket försiktig när du kör bil eller använder maskiner.


3. Hur du använder Cresemba

Du kommer att få Cresemba av en läkare eller sjuksköterska.

Startdos för de första två dagarna (48 timmar)

Rekommenderad dos är en injektionsflaska var 8:e timme.

Vanlig dos efter de två första dagarna

Detta påbörjas 12 till 24 timmar efter den senaste startdosen. Rekommenderad dos är en injektionsflaska en gång dagligen.

Du kommer att få denna dos tills läkaren säger något annat. Om läkaren anser det nödvändigt kan behandlingen med Cresemba pågå längre än 6 månader.

Injektionsflaskan kommer att ges som ett dropp in en ven av läkare eller sjuksköterska.

Om du använt för stor mängd av Cresemba

Om du tror att du har fått för stor mängd Cresemba, tala omedelbart med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan få fler biverkningar som t.ex.:

 • huvudvärk, yrsel, rastlöshet eller sömnighet

 • stickningar, minskad känslighet för beröring eller förnimmelser i munnen

 • koncentrationssvårigheter, värmevallningar, ångest, ledsmärta

 • förändrat smaksinne, muntorrhet, diarré, kräkningar

 • hjärtklappning, ökad hjärtfrekvens, ökad ljuskänslighet.

Om du har glömt att använda Cresemba

Eftersom du får detta läkemedel under noggrant medicinskt överinseende är det osannolikt att en dos skulle glömmas. Du ska dock tala om för läkare eller apotekspersonal om du tror att en dos har glömts bort.

Om du slutar att använda Cresemba

Fortsätt behandling med Cresemba så länge som läkaren har ordinerat. Detta är för att vara säker på att svampinfektionen har försvunnit.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Cresemba och tala genast om för läkare om du märker någon av följande biverkningar:

 • hudutslag, svullnad i läpparna, munnen, tungan eller svalget tillsammans med andningssvårigheter. Dessa kan vara tecken på en allergisk reaktion (överkänslighet).


Tala genast om för läkaren om du märker någon av följande biverkningar:

 • kraftig blåsbildning på huden, munnen, ögonen eller könsorganen.


Övriga biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker någon av följande biverkningar:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • lågt kalium i blodet

 • minskad aptit

 • hallucinationer (delirium)

 • huvudvärk

 • sömnighet

 • inflammerade vener som kan orsaka blodproppar

 • andfåddhet eller plötsliga stora svårigheter att andas

 • illamående (kväljningar), kräkningar (uppkastningar), diarré, buksmärta

 • förändrade leverfunktionsvärden (ses med blodprov)

 • hudutslag, klåda

 • njursvikt (symtomen kan innefatta svullna ben)

 • bröstsmärta, trötthet eller sömnighet

 • problem vid injektionsstället.


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • minskat antal vita blodkroppar - kan öka risken för infektion och feber

 • minskat antal blodplättar - kan öka risken för blödning eller blåmärken

 • minskat antal röda blodkroppar - kan göra att du känner dig svag eller andfådd eller kan göra din hud blek

 • allvarlig minskat antal blodkroppar - kan göra att du känner dig svag, orsaka blåmärken och öka risken för infektioner

 • hudutslag, svullnad i läpparna, munnen, tungan eller svalget tillsammans med andningssvårigheter (överkänslighet)

 • lågt blodsocker

 • låg halt av magnesium i blodet

 • låga halter av proteinet albumin i blodet

 • otillräckligt intag av näringsämnen via kosten (undernäring)

 • depression, sömnsvårigheter

 • krampanfall, svimning eller svimningskänsla, yrsel

 • känsla av stickningar och domningar i huden (parestesi)

 • förändrat mentalt tillstånd (encefalopati)

 • förändat smaksinne (dysgeusi)

 • ostadighetskänsla eller yrsel (vertigo)

 • hjärtproblem - kan vara för snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens eller extra hjärtslag - detta kan ses i ett EKG

 • problem med blodcirkulationen

 • lågt blodtryck

 • väsande andning, mycket snabb andning, blodiga eller blodfärgade upphostningar, näsblod

 • matsmältningsbesvär

 • förstoppning

 • uppsvälldhet (uppsvälld buk)

 • förstorad lever

 • leverinflammation

 • problem med huden, röda eller lila fläckar i huden (petekier), inflammerad hud (dermatit), håravfall

 • ont i ryggen

 • svullna armar och ben

 • känsla av att vara svag, mycket trött eller sömnig eller allmän olustkänsla (sjukdomskänsla).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cresemba ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är isavukonazol. Varje injektionsflaska innehåller 372,6 mg isavukonazoniumsulfat, motsvarande 200 mg isavukonazol.

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mannitol (E421) och svavelsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cresemba 200 mg levereras i en injektionsflaska av glas som ett pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

79539 Lörrach

Tillverkare:

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Unimedic Pharma AB

Tel: +46 (0) 10-130 99 50


Denna bipacksedel ändrades senast

02/2021


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Cresemba 200 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning måste beredas och spädas före infusion.

Beredning

En injektionsflaska med pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning ska beredas genom tillsättning av 5 ml vatten för injektionsvätskor till injektionsflaskan. Injektionsflaskan ska skakas för att lösa upp pulvret fullständigt. Beredd lösning ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Det beredda koncentratet ska vara klart och fritt från synliga partiklar. Det måste spädas ytterligare före administrering.

Spädning och administrering

Efter beredning ska hela innehållet i det beredda koncentratet avlägsnas från injektionsflaskan och tillsättas till en infusionspåse innehållande minst 250 ml av antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5 %), lösning. Infusionslösningen innehåller cirka 1,5 mg/ml isavukonazoniumsulfat (motsvarande cirka 0,8 mg isavukonazol per ml.). När det beredda koncentratet har spätts ut ytterligare kan den utspädda lösningen uppvisa fina vita till genomskinliga partiklar av isavukonazol som inte sedimenterar (men som avlägsnas med det inbyggda filtret). Den utspädda lösningen ska blandas försiktigt eller så ska påsen rullas för att minska partikelbildning. Onödig vibration eller kraftig skakning av lösningen ska undvikas. Infusionslösningen måste ges via ett infusionsaggregat med ett inbyggt filter (porstorlek på 0,2 µm till 1,2 µm) av polyetersulfon (PES).

Isavukonazol ska inte ges i samma slang eller kanyl samtidigt med andra intravenösa produkter.

Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning och spädning har visats i 24 timmar vid 2 till 8 °C och 6 timmar i rumstemperatur.

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart, ansvarar användaren för tider och förhållanden vid förvaring efter beredning, som normalt inte ska vara längre än 24 timmar vid 2 till 8°C, såvida inte beredning och spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Om möjligt ska den intravenösa administreringen av isavukonazol avslutas inom 6 timmar efter beredning och spädning vid rumstemperatur. Om så inte är möjligt ska infusionslösningen kylas efter spädning och infusionen avslutas inom 24 timmar.

En befintlig intravenös infart ska spolas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning.

Endast avsett för engångsbruk. Kasta delvis använda injektionsflaskor.