Bupropion Teva

Tablett med modifierad frisättning 300 mg Bupropion 30 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

227:54

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265312628

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bupropion Teva

300 mg tablett med modifierad frisättning
bupropionhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bupropion Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bupropion Teva
3. Hur du använder Bupropion Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bupropion Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bupropion Teva är och vad det används för

Bupropion Teva är ett läkemedel som ordinerats av din läkare för att behandla din depression. Det anses ha en inverkan på kemiska substanser i hjärnan som kallas noradrenalin och dopamin, vilka är sammankopplade med depression.

Bupropion som finns i Bupropion Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bupropion Teva

Ta inte Bupropion Teva

 • Om du är allergisk mot bupropion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • Om du tar något annat läkemedel som innehåller bupropion

 • Om du har fått diagnosen epilepsi eller tidigare haft krampanfall

 • Om du har eller har haft ätstörningar (t ex bulimi eller anorexi)

 • Om du har en hjärntumör

 • Om du har ett alkoholmissbruk som du nyligen avbrutit eller planerar att avbryta

 • Om du har en svår leversjukdom

 • Om du nyligen har slutat ta lugnande läkemedel eller ska sluta ta dem under tiden du använder Bupropion Teva

 • Om du tagit eller har tagit läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste 14 dagarna.

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med din läkare omgående utan att ta Bupropion Teva.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bupropion Teva.

Barn och ungdomar

Bupropion Teva rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år.

Det finns en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende när barn under 18 år behandlas med antidepressiva läkemedel.

Vuxna

Innan du börjar ta Bupropion Teva behöver din läkare känna till

 • Om du regelbundet dricker mycket alkohol

 • Om du har diabetes och behandlas med insulin eller tabletter

 • Om du har eller haft en allvarlig skallskada

Bupropion Teva har visats orsaka krampanfall hos ungefär 1 på 1000 personer. Risken för denna biverkning är större hos personer i ovannämnda grupper. Om du får ett krampanfall under behandlingen ska du sluta ta Bupropion Teva och kontakta din läkare.

 • Om du har bipolär sjukdom (extrema humörsvängningar) kan Bupropion Teva framkalla en episod av sjukdomen.

 • Om du tar andra läkemedel för depression så kan dessa läkemedel tillsammans med Bupropion Teva leda till serotonergt syndrom, vilket är ett potentiellt livshotande tillstånd (se ”Andra läkemedel och Bupropion Teva” i detta avsnitt).

 • Om du har lever- eller njursjukdom är risken ökad att du får biverkningar.

Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare igen innan du börjar ta Bupropion Teva. Läkaren kan behöva vara extra uppmärksam på din behandling, eller rekommendera någon annan behandling.

Självmordstankar och försämring av din depression

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar ta läkemedel mot depression eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

 • Om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Andra läkemedel och Bupropion Teva

Om du tar eller har tagit andra antidepressiva läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste 14 dagarna, tala om det för din läkare innan du tar Bupropion Teva (se även ”Ta inte Bupropion Teva” i avsnitt 2).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, naturmedel eller vitaminer eller andra receptfria produkter. Läkaren kan komma att ändra din dosering av Bupropion Teva eller föreslå en ändring av dina övriga mediciner.

Vissa läkemedel går inte ihop med Bupropion Teva. Några av dem kan öka risken för krampanfall medan andra kan öka risken för andra biverkningar. Nedan uppräknas några exempel på detta, men det är inte någon fullständig lista.

Risken för krampanfall är ökad:

 • om du tar andra läkemedel mot depression eller andra psykiska sjukdomar

 • om du tar teofyllin för astma eller lungsjukdom

 • om du tar tramadol, ett kraftigt smärtstillande läkemedel

 • om du tar lugnande läkemedel, eller om du ska sluta ta dem under tiden som du tar Bupropion Teva (se även ”Ta inte Bupropion Teva ” under avsnitt 2)

 • om du tar läkemedel mot malaria (såsom mefloquin eller klorokin)

 • om du tar centralstimulerande eller andra aptit- och viktreglerande läkemedel

 • om du tar steroider, i tablettform eller som injektion

 • om du tar antibiotika som tillhör gruppen kinoloner

 • om du tar vissa antihistaminer som kan orsaka sömnighet

 • om du tar läkemedel mot diabetes.

Om något av detta gäller dig ska du tala med din läkare omgående, innan du tar Bupropion Teva. Läkaren kommer att bedöma fördelarna gentemot riskerna för dig att ta Bupropion Teva.

Risken för andra biverkningar är ökad:

 • om du tar andra läkemedel mot depression (t ex amitriptylin, fluoxetin, paroxetin, citalopram, escitalopram, venlafaxin, dosulepin, desipramin eller imipramin) eller mot andra psykiska sjukdomar (såsom klozapin, risperidon, tioridazin eller olanzapin). Bupropion Teva kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som används vid behandling av depression, och du kan uppleva förändringar av mentalt tillstånd (t ex upprördhet, hallucinationer, koma), och andra biverkningar som kroppstemperatur över 38 °C, ökad hjärtfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från mag-tarmkanalen (t ex illamående, kräkningar, diarré).

 • om du tar läkemedel mot Parkinsons sjukdom (levodopa, amantadin eller orfenadrin)

 • om du tar läkemedel som påverkar kroppens nedbrytning av bupropion (karbamazepin, fenytoin eller valproat)

 • om du tar läkemedel som används för att behandla cancer (såsom cyklofosfamid, ifosfamid)

 • om du tar tiklopodin eller klopidogrel som främst används för att förebygga stroke

 • om du tar vissa betablockerare (såsom metoprolol)

 • om du tar läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (propafenon eller flekainid)

 • om du tar nikotinplåster för rökavvänjning.

Om något av detta gäller dig ska du tala med din läkare omgående, innan du använder Bupropion Teva.

Bupropion Teva kan ha mindre effekt:

 • om du tar ritonavir eller efavirenz, läkemedel för att behandla hiv-infektion.

Om detta gäller dig, tala om det för din läkare. Din läkare kommer att kontrollera hur pass bra effekt Bupropion Teva har för dig. Det kan vara nödvändigt att öka din dos eller byta till en annan behandling för din depression. Öka inte din dos av Bupropion Teva utan att fråga din läkare eftersom det kan leda till ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.

Bupropion Teva kan minska effekten av andra läkemedel:

 • om du använder tamoxifen för behandling av bröstcancer.

Om detta gäller dig, tala med läkare. Det kan bli nödvändigt att byta till en annan behandling för din depression.

 • om du använder digoxin för hjärtat.

Om detta gäller dig, tala med läkare. Läkaren kan överväga att ändra dosen av digoxin.

Bupropion Teva med alkohol

Alkohol kan påverka hur Bupropion Teva verkar i kroppen och samtidig användning kan i sällsynta fall påverka dina nerver eller ditt mentala hälsotillstånd. Vissa människor upplever en ökad känslighet för alkohol när de tar Bupropion Teva. Läkaren kan råda dig att inte dricka alkohol (öl, vin eller starksprit) eller försöka dricka mycket sparsamt medan du använder Bupropion Teva. Men om du för närvarande har en hög alkoholkonsumtion ska du inte abrupt sluta dricka, eftersom du kan riskera att få ett krampanfall.

Tala med din läkare om dina dryckesvanor innan du börjar använda Bupropion Teva.

Effekter på urintester

Bupropion Teva kan påverka vissa urintester som används för att påvisa andra droger. Om du behöver göra ett urintest tala om för din läkare eller sjukhus att du tar Bupropion Teva.

Graviditet och amning

Ta inte Bupropion Teva om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn såvida inte din läkare har rekommenderat det. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Vissa, men inte alla, studier har rapporterat en ökad risk för fosterskador, särskilt hjärtfel, hos barn vars mödrar tog Bupropion Teva. Det är inte känt om dessa beror på användningen av Bupropion Teva.

Innehållsämnena i Bupropion Teva kan passera över i bröstmjölk. Du bör rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Bupropion Teva.

Körförmåga och användning av maskiner

Om Bupropion Teva gör dig yr eller virrig, ska du inte köra bil eller hantera några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bupropion Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Bupropion Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Det som anges nedan är normala doseringar medan läkarens ordination är personlig för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Det kan ta en tid innan du känner förbättring. Det tar tid, ibland veckor eller månader, innan läkemedlet når full effekt. När du börjar känna dig bättre kan läkaren råda dig att fortsätta med Bupropion Teva för att förhindra återfall av depressionen.

Hur mycket läkemedel du ska ta

Bupropion Teva finns endast tillgänglig som 300 mg. För dosering med 150 mg, hänvisas till annan lämplig marknadsförd produkt.

Den vanliga rekommenderade dosen är en 150 mg tablett per dag.

Läkaren kan öka din dos till 300 mg per dag om din depression inte förbättras efter flera veckor.

Ta din dos av Bupropion Teva på morgonen. Ta inte Bupropion Teva mer än en gång per dygn.

Tabletten är täckt med ett skal som sakta frigör läkemedlet inuti din kropp. Du kan märka något i din avföring som ser ut som en tablett. Detta är det tomma skalet som har passerat din kropp.

Svälj dina tabletter hela. Tabletterna ska inte tuggas, krossas eller delas – om du gör det finns det en risk för överdosering eftersom läkemedlet kommer ut i din kropp för snabbt. Det kan leda till en ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.

En del personer behåller doseringen 150 mg per dag under hela behandlingstiden. Din läkare kan ha ordinerat denna dosering om du har lever- eller njurproblem.

Hur länge läkemedlet ska tas

Endast du tillsammans med din läkare kan bestämma hur länge du bör ta Bupropion Teva. Det kan ta veckor eller månader av behandling innan du märker någon förbättring. Diskutera regelbundet dina symtom med din läkare för att bestämma hur länge du bör ta läkemedlet. När du börjar känna dig bättre kan läkaren råda dig att fortsätta använda Bupropion Teva för att förhindra återfall av depressionen.

Om du har tagit för stor mängd av Bupropion Teva

Om du tar för många tabletter är risken ökad för krampanfall. Vänta inte, utan kontakta läkare för rådgivning eller uppsök omgående närmaste sjukhus.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Bupropion Teva

Om du har missat en dos, vänta till nästa doseringstillfälle och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Bupropion Teva

Sluta inte med Bupropion Teva eller reducera dosen utan att först ha diskuterat med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar
Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar.

 • Krampanfall
  Ungefär 1 på 1 000 som behandlas med Bupropion Teva riskerar att få ett krampanfall. Risken för detta är högre om du tar för mycket, om du tar vissa läkemedel eller om du har en större benägenhet för krampanfall än normalt. Diskutera med din läkare om detta oroar dig.
  Om du får ett krampanfall, tala om detta för din läkare när du har återhämtat dig. Ta inte fler tabletter.

 • Allergiska reaktioner
  Vissa människor kan få allergiska reaktioner av Bupropion Teva. Symtomen innefattar:

 • hudrodnad eller utslag som nässelutslag, blåsor eller kliande svullnader. Vissa typer av hudutslag kan kräva sjukhusvård, speciellt om du även har irritation i munnen eller ögonen

 • onormal andning med väsande eller pipande ljud eller andningssvårigheter

 • svullnad i ögonlock, läppar eller tunga

 • muskel- eller ledsmärta

 • kollaps eller tillfällig medvetslöshet (blackout).

Om du har något tecken på en allergisk reaktion, kontakta genast läkare. Ta inte fler tabletter. Allergiska reaktioner kan pågå under lång tid. Om din läkare har ordinerat något medel mot dina allergiska symtom, var noga med att fullfölja hela kuren.

 • Lupus-hudutslag eller förvärrade lupus-symtom
  Har rapporterats (förkommer hos ett okänt antal användare). Lupus är en sjukdom i immunsystemet som påverkar huden och andra organ. Om du upplever lupusskov, hudutslag eller lesioner (i synnerhet på områden som exponerats för solljus) medan du tar Bupropion Teva ska du genast kontakta läkare, eftersom det kan vara nödvändigt att sätta ut behandlingen.

Andra biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • sömnsvårigheter. Var noga med att ta Bupropion Teva på morgonen.

 • huvudvärk

 • muntorrhet

 • illamående, kräkningar.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • feber, yrsel, klåda, svettning och hudutslag (som ibland beror på en allergisk reaktion)

 • skakighet, tremor, kraftlöshet, trötthet, bröstsmärta

 • ångest eller oro

 • buksmärta eller andra magbesvär (förstoppning), smakförändringar, aptitlöshet (anorexi)

 • blodtrycksförhöjning, ibland allvarlig, rodnad

 • öronsus, synstörning.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • depression (se även avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Bupropion Teva” under ”Självmordstankar och försämring av din deression”)

 • förvirring

 • koncentrationssvårighet

 • ökad hjärtfrekvens

 • viktförlust.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • krampanfall.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • palpitationer (hjärtklappning), svimning

 • utvidgning av blodkärlen, blodtrycksfall när man ställer sig upp vilket orsakar yrsel, ostadighetskänsla eller svimning

 • ryckningar, muskelstelhet, okontrollerade muskelrörelser, problem med gång eller koordination

 • rastlöshet, irritabilitet, fientlighet, aggressivitet, underliga drömmar, domningar eller stickningar, minnesförlust

 • gulfärgning av hud eller ögonvitor som kan bero på förhöjda leverenzymvärden, hepatit

 • allvarliga allergiska reaktioner; hudutslag tillsammans med led- och muskelvärk

 • blodsockerrubbningar

 • urinering oftare eller mera sällan än normalt

 • urininkontinens (ofrivillig tömning av urinblåsan, urinläckage)

 • allvarliga utslag i munnen eller på andra delar av kroppen som kan vara livshotande

 • försämring av psoriasis (avgränsade, rodnande förtjockningar i huden)

 • känsla av att befinna sig utanför verkligheten (depersonalisation), overkliga sinnesintryck (hallucinationer), känna eller tro saker som inte är sanna (delusioner), svår misstänksamhet (paranoia).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • tankar om att skada sig själv eller begå självmord under användandet av Bupropion Teva eller kort tid efter avslutad behandling (se avsnitt 2. ”Vad du behöver veta innan du tar Bupropion Teva”). Om du har sådana tankar, kontakta din läkare eller åk genast till ett sjukhus.

 • Förändringar av mentalt tillstånd (t ex upprördhet, hallucinationer, koma), och andra biverkningar som kroppstemperatur över 38 °C, ökad hjärtfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från magtarmkanalen (t ex illamående, kräkningar, diarré), kan uppkomma om du tar Bupropion Teva tillsammans med andra läkemedel som används vid behandling av depression (t ex paroxetin, citalopram, escitalopram, fluoxetin och venlafaxin).

 • förlorad kontakt med verkligheten och oförmåga att tänka klart eller göra klara bedömningar (psykos); andra symtom kan inkludera hallucinationer och/eller vanföreställningar

 • minskat antal röda blodceller (anemi), minskat antal vita blodceller (leukopeni) och minskat antal blodplättar (trombocytopeni).

 • minskade natriumhalter i blodet (hyponatremi).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bupropion Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bupropionhydroklorid. En tablett innehåller 300 mg bupropionhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: povidon, cysteinhydrokloridmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, glyceryldibehenat, magnesiumsterat (E 470b).

Tablettdragering: etylcellulosa 100 mPas, povidon, makrogol, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) innehåller natrium laurylsulfat och polysorbat 80, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, trietylcitrat.

Tryckfärg: shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gräddvit till blekgul rund tablett märkt med ”GS2” på ena sidan och utan märkning på den andra sidan. Tablettens diameter är cirka 9,3 mm.

Blister: OPA/Alu/PVC-Alu blister innehållande 7, 10, 30, 60 och 90 tabletter.
Finns också tillgänglig i OPA/Alu/PVC-Alu perforerat endosblister innehållande 30x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

LABORATORI FUNDACIÓ DAU
C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca
08040 Barcelona
Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-16