Buprenorphine Teva

Depotplåster 5 mikrogram/timme Buprenorfin 12 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

236:81

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046264371145

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Buprenorphine Teva

5 mikrogram/timme, 10 mikrogram/timme, 20 mikrogram/timme depotplåster
buprenorfin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Buprenorphine Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Teva
3. Hur du använder Buprenorphine Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Buprenorphine Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Buprenorphine Teva är och vad det används för

Buprenorphine Teva innehåller det aktiva ämnet buprenorfin som tillhör en grupp läkemedel som kallas starka smärtlindrande läkemedel. Det har ordinerats åt dig av din läkare för att lindra måttlig, långvarig smärta som kräver ett starkt smärtstillande läkemedel.

Buprenorphine Teva ska inte användas för att lindra akut smärta.

Buprenorfin som finns i Buprenorphine Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Teva

Använd inte Buprenorphine Teva

 • om du är allergisk mot buprenorfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har andningsproblem

 • om du är drogmissbrukare

 • om du tar ett slags läkemedel som kallas MAO-hämmare (t.ex. tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid och linezolid), eller om du har tagit denna typ av läkemedel under de senaste två veckorna

 • om du lider av myasthenia gravis (en särskild typ av svår muskelsvaghet)

 • om du tidigare har lidit av abstinensbesvär som oro, ångest, darrningar eller svettningar när du slutat med alkohol.

Buprenorphine Teva ska inte användas för att behandla symptom i samband med att du slutar ta ett läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Buprenorphine Teva

 • om du lider av kramper, spastiska anfall eller konvulsioner

 • om du lider av svår huvudvärk eller mår illa efter en skallskada eller ökat tryck i huvudet (t.ex. på grund av en hjärnskada). Plåstren kan nämligen förvärra eller dölja omfattningen av en skallskada.

 • om du känner dig yr eller svag

 • om du har svåra leverproblem

 • om du har missbrukat läkemedel eller alkohol

 • om du har feber, eftersom det kan leda till att större mängder av det aktiva ämnet tas upp av blodet än vid normal kroppstemperatur.

 • om du har depression eller andra tillstånd som behandlas med antidepressiva läkemedel.

  Om dessa läkemedel används tillsammans med Buprenorphine Teva kan detta leda till serotonergt syndrom, ett tillstånd som kan vara livshotande (se ”Andra läkemedel och Buprenorphine Teva”).

Om du har genomgått en operation nyligen, tala med din läkare innan du använder dessa plåster.

Sömnrelaterade andningsproblem

Buprenorphine Teva kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem såsom sömnapné (andningspauser under sömn) och sömnrelaterad hypoxi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningspauser under sömn, uppvaknande på natten på grund av andnöd, svårigheter att fortsätta sova eller överdriven trötthet under dagen. Kontakta din läkare om du eller någon annan person observerar dessa symtom. Din läkare kan överväga att minska dosen.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Buprenorphine Teva

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan förstärka biverkningarna av Buprenorphine Teva och kan i vissa fall orsaka mycket allvarliga reaktioner. Ta inga andra läkemedel medan du tar Buprenorphine Teva utan att först tala med läkare, särskilt:

 • antidepressiva läkemedel som moklobemid, tranylcypromin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, duloxetin, venlafaxin, amitriptylin, doxepin eller trimipramin. Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av Buprenorphine Teva och du kan få symtom som ofrivilliga rytmiska muskelryckningar, även i de muskler som styr ögonens rörelser, upprördhet, hallucinationer, koma, kraftig svettning, darrningar, förstärkta reflexer, spända muskler och kroppstemperatur över 38 °C. Kontakta läkaren om du får sådana symtom.

 • Buprenorphine Teva får inte tas i kombination med så kallade MAO-hämmare (t.ex. tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid och linezolid), eller om du tagit denna typ av läkemedel under de senaste två veckorna.

 • Om du tar läkemedel som fenobarbital eller fenytoin (läkemedel som allmänt används för att behandla kramper, spastiska anfall eller konvulsioner), karbamazepin (läkemedel som används för att behandla kramper, spastiska anfall eller konvulsioner och vissa smärttillstånd) eller rifampicin (läkemedel som används för att behandla tuberkulos), kan effekterna av Buprenorphine Teva minska.

 • Buprenorphine Teva kan göra att vissa personer känner sig sömniga, illamående eller svaga eller göra att de andas långsammare eller svagare. Dessa biverkningar kan förvärras om andra läkemedel som ger samma biverkningar tas samtidigt. Dessa omfattar läkemedel för behandling av smärta, depression, oro, psykiska eller mentala störningar, sömnmedel, läkemedel mot högt blodtryck som klonidin, andra opioider (som kan finnas i smärtstillande läkemedel eller vissa hostmediciner, t.ex. morfin, dextroproproxifen, kodein, dextrometorfan eller noskapin), antihistaminer som gör dig sömnig eller bedövningsmedel som halotan.


Samtidig användning av Buprenorphine Teva och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Buprenorphine Teva samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Buprenorphine Teva med alkohol

Alkohol kan förvärra vissa av biverkningarna och du kan må dåligt om du dricker alkohol medan du bär Buprenorphine Teva. Att dricka alkohol medan du använder Buprenorphine Teva kan också påverka din reaktionsförmåga.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av användning av buprenorfin hos gravida kvinnor. Därför bör Buprenorphine Teva inte användas om du är gravid eller om du kan bli gravid under behandlingen.

Amning

Buprenorfin, den aktiva substansen i depotplåstret, kan hämma mjölkproduktionen och utsöndras i bröstmjölk. Du bör därför inte använda Buprenorphine Teva när du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Buprenorphine Teva kan påverka din reaktionsförmåga så mycket att du inte reagerar korrekt eller tillräckligt snabbt vid oväntade eller plötsliga händelser. Detta gäller särskilt:

 • i början av behandlingen

 • om du tar läkemedel mot oro eller sömnmedel

 • om du får en ökad dos.


Om du påverkas (t.ex. känner dig yr, dåsig eller har dimsyn), bör du inte framföra fordon eller använda maskiner medan du använder Buprenorphine Teva, eller under 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Buprenorphine Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Olika styrkor på Buprenorphine Teva finns tillgängliga. Din läkare avgör vilken styrka på Buprenorphine Teva som passar dig bäst.

Under behandlingen kan din läkare ändra det plåster du använder till ett mindre eller större om det behövs. Klipp eller dela inte plåstret och använd inte en högre dos än vad som rekommenderas. Du bör inte använda mer än två plåster samtidigt.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du känner att effekten av Buprenorphine Teva är för svag eller för stark.

Vuxna och äldre patienter

Om inte din läkare har sagt något annat till dig, fäst ett Buprenorphine Teva depotplåster (enligt den detaljerade beskrivningen nedan) och byt det var sjunde dag, helst vid samma tid på dagen. Din läkare kan vilja justera dosen efter 3-7 dagar tills korrekt nivå av smärtkontroll har hittats. Om din läkare har uppmanat dig att ta andra smärtstillande läkemedel i kombination med plåstret, följ läkarens anvisningar noga, annars får du inte full nytta av behandlingen med Buprenorphine Teva. Plåstret ska bäras i tre hela dagar innan dosen ökas, det är då som den givna dosen når full effekt.

Patienter med njursjukdomar/dialyspatienter

Hos patienter med njursjukdomar behöver inte dosen ändras.

Patienter med leversjukdomar

Hos patienter med leversjukdomar kan effekterna och verkningsperioden av Buprenorphine Teva påverkas och din läkare kommer därför att följa dig närmare.

Patienter under 18 år

Buprenorphine Teva ska inte ges till patienter under 18 år.

Administreringssätt

Buprenorphine Teva depotplåster är avsett för att fästas på huden. Buprenorphine Teva depotplåster verkar genom huden. Efter applicering av plåstret passerar buprenorfin genom huden in i blodet.

Innan du applicerar plåstret

Välj ett hudparti som

inte är irriterat eller

skadat på utsidan

av överarmen,

övre delen av

bröstkorgen, övre

delen av ryggen

eller på sidan

av bröstkorgen.

(Se bilderna här

bredvid.) Be om

hjälp om du inte

kan sätta fast plåstret

själv.

pict1

Buprenorphine Teva ska sättas fast på ett hudparti där det inte finns så mycket hår. Om det inte finns några passande hårlösa hudpartier ska håren klippas bort med en sax. Raka inte bort dem.

Undvik hud som är röd, irriterad eller har andra skador såsom stora ärr.

Det hudparti du väljer måste vara torrt och rent. Tvätta med kallt eller ljummet vatten om det behövs. Använd inte tvål, sprit, olja, lotioner eller andra rengöringsprodukter. Vänta tills huden är helt torr och sval efter ett hett bad eller en het dusch. Smörj inte in lotion, hudkräm eller salva på det utvalda hudpartiet. Det kan göra att plåstret inte fastnar ordentligt.

Applicering av plåstret

Steg 1: Varje plåster ligger förseglat i en skyddspåse. Precis innan användning, klipp upp skyddspåsen vid den förseglade änden med hjälp av en sax. Ta ut plåstret. Använd inte plåstret om inte skyddspåsen är intakt.

saxpict

Steg 2: Plåstrets klibbiga sida har en genomskinlig skyddsfilm. Dra försiktigt av den ena delen av skyddsfilmen. Undvik att röra vid plåstrets klibbiga sida.

steg2 pict utext

Steg 3: Fäst plåstret på det utvalda hudområdet och dra bort resterande skyddsfilm.

steg 3 u pict

Steg 4: Tryck plåstret mot huden med handflatan/och räkna långsamt till 30. Försäkra dig om att hela plåstret är i tät kontakt med huden, särskilt runt kanterna.

steg4upict

Att bära plåstret

Du ska bära plåstret i sju dagar. Om du har satt dit plåstret korrekt är risken liten att det lossnar. Om plåstrets kanter börjar lossna kan man tejpa fast dem med lämplig hudtejp. Det går bra att bada, duscha eller simma med plåstret.

Utsätt inte plåstret för stark värme (t.ex. värmedynor, elektriska filtar, värmelampor, bastubad, heta bad, uppvärmda vattensängar, varmvattenflaskor, m.m.) eftersom det kan leda till att större mängder av det aktiva ämnet tas upp av blodet. Värme utifrån kan också göra att plåstret inte fastnar ordentligt. Om du har feber kan det påverka effekterna av Buprenorphine Teva (se avsnittet ”Varningar och försiktighet” ovan.)

Om plåstret mot förmodan skulle lossna innan du behöver byta, använd inte samma plåster igen. Sätt genast dit ett nytt (se ”Byte av plåster” nedan).

Byte av plåster

 • Ta bort det gamla plåstret.

 • Vik ihop det på mitten med den klibbiga sidan inåt.

 • Öppna en ny påse och ta ut ett nytt plåster. Använd den tomma påsen för att kassera det gamla plåstret. Kasta sedan påsen på ett säkert sätt.

 • Sätt dit det nya plåstret på ett annat hudparti (se beskrivningen ovan). Ett nytt plåster skall inte fästas på samma hudparti på 3-4 veckor.

 • Kom ihåg att alltid byta ditt plåster vid samma tid på dagen. Det är viktigt att du antecknar tidpunkt på dagen.

Behandlingens längd

Din läkare talar om för dig hur länge du ska behandlas med Buprenorphine Teva. Avsluta inte behandlingen utan att rådgöra med en läkare, eftersom dina smärtor kan komma tillbaka och du kan må dåligt (se även ”Om du slutar ta Buprenorphine Teva” nedan).

Om du använt för stor mängd av Buprenorphine Teva

Så snart du upptäcker att du har använt fler plåster än du borde, ta bort alla plåster och ring till din läkare eller ditt sjukhus genast. Personer som har fått en överdos kan känna sig mycket sömniga och må illa. De kan också ha andningssvårigheter eller förlora medvetandet och kan behöva akutvård på sjukhus. När du söker vård ska du ta med dig denna bipacksedel och eventuella plåster som finns kvar och visa för läkaren.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Buprenorphine Teva

Sätt dit ett nytt plåster så fort du kommer ihåg det. Skriv också upp datumet, eftersom din vanliga bytesdag nu kan ha ändrats. Om du är mycket försenad med att byta plåster kan dina smärtor komma tillbaka. Kontakta i så fall din läkare.

Sätt inte dit extra plåster för att kompensera för att du glömt sätta dit ett.

Om du slutar att använda Buprenorphine Teva

Om du slutar använda Buprenorphine Teva för snabbt eller om du avbryter behandlingen kan dina smärtor komma tillbaka. Rådfråga din läkare om du vill avbryta behandlingen. Läkaren kan tala om för dig vad som kan göras och om du kan få behandling med andra läkemedel.

Vissa personer kan få biverkningar när de har använt starka smärtstillande läkemedel under lång tid och sedan slutar med dem. Riskerna att få biverkningar när man slutar med Buprenorphine Teva är mycket små. Berätta ändå för din läkare om du skulle känna dig upprörd, orolig, nervös eller skakig, om du blir överaktiv, får sömnsvårigheter eller matsmältningsbesvär.

Den smärtstillande effekten från Buprenorphine Teva sitter kvar en tid efter att plåstret har tagits bort. Börja inte ta någon annan opioid (starkt smärtstillande läkemedel) förrän 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar vid användning av buprenorfin påminner om dem som observerats för andra starka smärtstillande läkemedel, t.ex. andningssvårigheter och lågt blodtryck.

Detta läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, dock är det sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Ta bort plåstret och kontakta din läkare omedelbart om du får pipande, rosslande andning eller svårt att andas. Så även om ögonlock, ansikte eller läppar svullnar upp, samt om du får utslag eller klåda, framför allt om den är spridd över hela kroppen.

Det finns en risk att du kan bli beroende av Buprenorphine Teva.

Hos patienter som har behandlats med Buprenorphine Teva har följande andra biverkningar rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Huvudvärk, yrsel, sömnighet

 • Förstoppning, illamående eller kräkningar

 • Hudklåda, rodnad

 • Hudutslag, lokal rodnad, klåda, inflammation eller svullnad på applikationsstället

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Aptitförlust

 • Förvirring, depression, oro, sömnlöshet, nervositet, darrningar

 • Andnöd

 • Magsmärtor eller obehag, diarré, matsmältningsbesvär, muntorrhet

 • Svettningar, hudutslag

 • Trötthet, känsla av onormal svaghet, muskelsvaghet, ödem (t.ex. svullna händer, fotleder eller fötter)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Överkänslighet

 • Sömnstörning, rastlöshet, upprördhet, upprymdhet, plötslig växling mellan olika känslor, hallucinationer, mardrömmar, minskad könsdrift

 • Smakförvrängning, talsvårigheter, minskad känslighet för smärta eller beröring, stickningar eller domningar

 • Onormalt lugn

 • Minnesförlust, migrän, svimning, problem med koncentration eller koordination

 • Torra ögon, dimsyn

 • Ringande eller brusande ljud i öronen, känsla av yrsel eller snurrighet

 • Högt eller lågt blodtryck, cirkulatorisk kollaps (chock), bröstsmärta, snabb eller oregelbunden hjärtrytm

 • Hosta, hicka, väsande (rosslande, pipande) andningsljud

 • Gaser i magen

 • Viktminskning

 • Torr hud, nässelutslag

 • Spasmer, smärtor

 • Urineringsstörningar, svårighet att börja kissa och helt tömma blåsan

 • Trötthet, ödem

 • Feber, frossa

 • Lokala allergiska reaktioner med tydliga tecken på svullnad (i sådant fall ska behandlingen avbrytas)

 • Hudrodnad

 • Ökning av olycksfall (t.ex. fallolyckor)

 • Abstinensbesvär som upprördhet, oro, svettningar eller darrningar när du slutar använda Buprenorphine Teva

Om du behöver ta blodprov, påminn din läkare om att du använder Buprenorphine Teva. Det är viktigt eftersom Buprenorphine Teva kan påverka hur levern fungerar och detta kan i sin tur påverka resultatet av vissa blodprov.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Kärlkramp (kraftig bröstsmärta som uppträder vid hjärtbesvär)

 • Psykisk störning

 • Balansrubbningar

 • Synstörning, ögonlockssvullnad eller ansiktssvullnad, sammandragning av pupillerna

 • Andningssvårigheter, förvärring av astma, hyperventilering

 • En känsla av matthet, särskilt vid stående

 • Svårigheter att svälja, tarmvred

 • Svullnad och irritation i näsan

 • Minskad erektion, nedsatt sexuell funktion

 • Influensaliknande sjukdom

 • Uttorkning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Humörsvängningar, beroende

 • Ofrivilliga muskelryckningar

 • Öronsmärtor

 • Blåsor

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Anfall, krampanfall eller konvulsioner

 • Inflammation i tarmväggen. Symtomen kan vara feber, kräkningar och magsmärtor eller obehag

 • Magsmärtor eller obehag på grund av gallkolik

 • Personlighetsförändring

 • Kontaktdermatit (hudutslag med inflammation som kan ge en brännande känsla), missfärgning av huden.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Buprenorphine Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och påsen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Buprenorphine Teva 5 mikrogram/timme och Buprenorphine Teva 10 mikrogram/timme

Förvaras vid högst 25 °C.

Buprenorphine Teva 20 mikrogram/timme

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte plåstret om inte skyddspåsen är intakt.

Det använda plåstret ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och kasseras på ett säkert sätt.

Kasta inte några mediciner i avloppet eller med hushållsavfallet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är buprenorfin.

Buprenorphine Teva 5 mikrogram/timme depotplåster

Varje depotplåster innehåller 5 mg buprenorfin i en plåsterstorlek på 6,25 cm2 och avger 5 mikrogram buprenorfin per timme (under en period på 7 dagar).

Buprenorphine Teva 10 mikrogram/timme depotplåster

Varje depotplåster innehåller 10 mg buprenorfin i en plåsterstorlek på 12,5 cm2 och avger 10 mikrogram buprenorfin per timme (under en period på 7 dagar).

Buprenorphine Teva 20 mikrogram/timme depotplåster

Varje depotplåster innehåller 20 mg buprenorfin i en plåsterstorlek på 25 cm2 och avger 20 mikrogram buprenorfin per timme (under en period på 7 dagar).

Övriga innehållsämnen är:

Häftskikt (innehållande buprenorfin): povidon K90, levulinsyra, oleyloleat, akrylsyra-butylakrylat-2-(etylhexyl)akrylat-vinylacetat sampolymer (5:15:75:5)

Häftskikt (utan buprenorfin: (2-etylhexyl)akrylat-glycidylmetakrylat-(2-hydroxietyl)akrylat-vinylacetat sampolymer (68:0,15:5:27)

Separerande folie mellan vidhäftande matriser med och utan buprenorfin: polyetylentereftalatfilm.

Baksidesskikt: polyester

Skyddsfilm: polyetylentereftalatfilm, silikoniserad

Blått tryckbläck

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depotplåster

Tre storlekar finns tillgängliga.

 • Buprenorphine Teva 5 mikrogram/timme: Rektangulärt, beigefärgat plåster med rundade hörn och märkt med ”Buprenorphin” och ”5 µg/h” i blå färg.

 • Buprenorphine Teva 10 mikrogram/timme: Rektangulärt, beigefärgat plåster med rundade hörn och märkt med ”Buprenorphin” och ”10 µg/h” i blå färg.

 • Buprenorphine Teva 20 mikrogram/timme: Rektangulärt, beigefärgat plåster med rundade hörn och märkt med ”Buprenorphin” och ”20 µg/h” i blå färg.

Ett depotplåster är förseglat i en barnskyddande påse. Plåstren finns tillgängliga i kartonger som innehåller 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 eller 12 depotplåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-18