Buprenorphine Bluefish

Resoriblett, sublingual 2 mg Buprenorfin 7 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

86:69

Köp via recept

EAN: 7311925101882

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Buprenorphine Bluefish

0,4 mg, 2 mg och 8 mg sublinguala resoribletter
buprenorfin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Buprenorphine Bluefish är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Buprenorphine Bluefish
3. Hur du tar Buprenorphine Bluefish
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Buprenorphine Bluefish ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Buprenorphine Bluefish är och vad det används för

Buprenorphine Bluefish används:

 • om du är beroende av opioider, t ex heroin eller morfin, som en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt behandlingsprogram.

Behandlingen förskrivs och övervakas av läkare som är specialiserade inom behandling av drogberoende.

Buprenorfin som finns i Buprenorphine Bluefish kan också vara godkänt för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Buprenorphine Bluefish

Ta inte Buprenorphine Bluefish om du:

 • är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • har allvarliga andningsproblem

 • har kraftigt nedsatt leverfunktion

 • är alkoholberoende eller lider av delirium tremens.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Buprenorphine Bluefish om du:

 • tagit morfin/heroin för mindre än 6 timmar sen, eftersom du kan få abstinensbesvär

 • tagit metadon för mindre än 24 timmar sen, eftersom du kan få abstinensbesvär (om du använder metadon kan din dos behöva justeras innan du börjar ta buprenorfin, se avsnitt 3)

 • har astma eller andra andningsbesvär

 • har njur- eller leverproblem. Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta buprenorfin

 • har lågt blodtryck

 • har svårt att kasta vatten (p.g.a. förstorad prostata eller förträngning i urinröret)

 • har en huvudskada och har ökat tryck i huvudet.

 • har depression eller andra tillstånd som behandlas med antidepressiva läkemedel.

  Om dessa läkemedel används tillsammans med Buprenorphine Bluefish kan detta leda till serotonergt syndrom, ett tillstånd som kan vara livshotande (se ”Andra läkemedel och Buprenorphine Bluefish”).

Felaktig användning, missbruk och försök att luras

Allvarliga fall av infektioner, ibland livshotande, kan inträffa vid intravenöst missbruk av Buprenorphine Bluefish.

Detta läkemedel kan vara åtråvärt för personer som missbrukar läkemedel och ska därför förvaras på ett säkert ställe i skydd mot stöldförsök. Ge inte detta läkemedel till någon annan. Det kan vara dödligt eller skadligt på annat sätt.

Observera att Buprenorphine Bluefish kan:

 • vara beroendeframkallande

 • få ditt blodtryck att sjunka hastigt, vilket kan få dig att känna dig yr om du reser dig hastigt från sittande eller liggande läge

 • dölja andra sjukdomar där smärta är ett symtom, eftersom buprenorfin har en smärtlindrande effekt.

Sömnrelaterade andningsproblem

Buprenorphine Bluefish kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem såsom sömnapné (andningspauser under sömn) och sömnrelaterad hypoxi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningspauser under sömn, uppvaknande på natten på grund av andnöd, svårigheter att fortsätta sova eller överdriven trötthet under dagen. Kontakta din läkare om du eller någon annan person observerar dessa symtom. Din läkare kan överväga att minska dosen.

Andra läkemedel och Buprenorphine Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även läkemedel utan recept.

Buprenorfin kan påverka effekten av andra läkemedel och andra läkemedel kan påverka effekten av buprenorfin.

Därför är det viktigt att du berättar för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • läkemedel som används för att behandla ångest och oro och sömnsvårigheter (bensodiazepiner och andra ångestdämpande medel)

 • läkemedel som används för att behandla hudinfektioner i hårbotten (ketokonazol, itrakonazol)

 • läkemedel som används för att behandla vissa infektioner (rifampicin)

 • läkemedel som används för att behandla HIV (ritonavir, indinavir, nelfinavir)

 • vissa läkemedel som används för att behandla allergi

 • antidepressiva läkemedel som moklobemid, tranylcypromin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, duloxetin, venlafaxin, amitriptylin, doxepin eller trimipramin. Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av Buprenorphine Bluefish och du kan få symtom som ofrivilliga rytmiska muskelryckningar, även i de muskler som styr ögonens rörelser, upprördhet, hallucinationer, koma, kraftig svettning, darrningar, förstärkta reflexer, spända muskler och kroppstemperatur över 38 °C. Kontakta läkaren om du får sådana symtom.

 • läkemedel som används för att behandla migrän, värmevallningar och abstinens på grund av läkemedelsmissbruk (klonidin)

 • hostmedicin (dextrometorfan, noskapin)

 • smärtlindrande läkemedel (morfin och morfinliknande substanser)

 • läkemedel som innehåller alkohol

 • läkemedel som används för att behandla epilepsi (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)

 • läkemedel som används för att behandla psykoser (neuroleptika)

 • läkemedel som används som lugnande medel och för att lindra kramper (barbiturater).

Samtidig användning av Buprenorphine Bluefish och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller besläktade läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när inga andra behandlingsalternativ är möjliga.

Om läkaren ändå förskriver Buprenorphine Bluefish tillsammans med lugnande läkemedel ska dosen och behandlingslängden vid samtidig användning begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ läkarens dosrekommendationer noggrant. Det kan vara bra att informera vänner och släktingar att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som nämns ovan. Kontakta din läkare om du upplever sådana symtom.

Buprenorphine Bluefish med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Buprenorphine Bluefish oberoende av måltid.

Drick inte alkohol när du behandlas med Buprenorphine Bluefish, eftersom alkohol kan öka dåsigheten som buprenorfin orsakar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du bör inte använda buprenorfin under din graviditet. Men om din läkare tycker att det är lämpligt kan undantag göras för de 3 första månaderna av din graviditet.

Amning

Använd inte buprenorfin om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Buprenorphine Bluefish kan vara sövande, orsaka svimning och yrsel och därmed sänka din förmåga att köra motorfordon och använda maskiner.

Kör inte motorfordon och använd inte maskiner om du känner dig yr eller dåsig. Problemen uppkommer vanligtvis i början av behandlingen eller när dosen har ökats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Buprenorphine Bluefish innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Buprenorphine Bluefish innehåller natrium

Buprenorphine Bluefish innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per Buprenorphine Bluefish 0,4 mg, 2 mg och 8 mg sublinguala resoribletter, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Buprenorphine Bluefish

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Så tar du Buprenorphine Bluefish

Resoriblett är en tablett som tas under tungan. Håll resoribletten under tungan till dess att den har lösts upp – detta tar normalt 5-10 minuter. Resoribletten får inte sväljas, krossas eller tuggas.

Vanlig dos om du är/har:

 • Vuxen eller äldre:

  Din startdos kommer att vara 0,8 till 4 mg (1 resoriblett 1 gång dagligen). Din läkare kommer att öka din dos utifrån ditt svar på behandlingen tills du har uppnått en stabil dos; 16 mg dagligen brukar vara tillräckligt. Den maximala dagliga dosen är 24 mg. Din läkare kommer sedan att individuellt bestämma längden på din behandling och den gradvisa minskningen av din dos. Ändra inte på något sätt din behandling eller avsluta behandlingen utan att först komma överens med din behandlande läkare.


 • Barn och ungdomar (yngre än 18 år):

  Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda Buprenorphine Bluefish.


 • Nedsatt njur- eller leverfunktion:

  Om du har problem med njurar eller lever kan det vara nödvändigt att sänka din dos. Tala med din läkare. Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta buprenorfin.


 • Samtidig behandling med metadon:

  Din metadondos måste minskas till maximalt 30 mg dagligen, innan du kan börja behandling med Buprenorphine Bluefish. Kontakta din läkare om du upplever abstinensbesvär (svettningar, oro eller rastlöshet).

Om du har tagit för stor mängd av Buprenorphine Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd av buprenorfin måste du omedelbart ta dig till en akutmottagning eller sjukhus för behandling.

Symtom på överdos är andningssvårigheter, långsam andning eller hjärtbesvär.

Förgiftning har observerats efter felaktig användning (överdos eller felaktigt intag) och i värsta fall kan det resultera i andningsstopp/hjärtsvikt och/eller leverskada.

Om du har glömt att ta Buprenorphine Bluefish

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Buprenorphine Bluefish

Avsluta inte behandlingen på egen hand utan fråga din läkare hur din behandling ska avslutas. Ett plötsligt avbrott kan orsaka abstinensbesvär (svettningar, oro och rastlöshet).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Buprenorphine Bluefish och kontakta omedelbart din läkare om du upplever tecken på angioneurotiskt ödem, såsom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Beroende av Buprenorphine Bluefish

Observera att Buprenorphine Bluefish kan vara beroendeframkallande.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 av 100 patienter):

 • Huvudvärk

 • svimning

 • yrsel

 • förstoppning

 • illamående

 • kräkning

 • sömnlöshet

 • dåsighet

 • svaghet

 • blodtrycksfall vid byte från sittande eller liggande läge till stående läge

 • svettningar.

Vid långtidsbehandling med buprenorfin avtar de vanliga biverkningarna gradvis. Emellertid kvarstår ofta förstoppning och svettningar.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1-10 av 10 000 patienter):

 • Hallucinationer

 • försämrad andningsförmåga

 • kramp i luftrören

 • leverskada

 • leverinflammation

 • svår överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock)

 • angioneurotiskt ödem (se ovan)

 • problem med att kasta vatten.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Buprenorphine Bluefish ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter ”EXP” . Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är buprenorfin (som buprenorfinhydroklorid). Varje resoriblett innehåller 0,4 mg, 2 mg respektive 8 mg buprenorfin.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mannitol (E421), majsstärkelse, citronsyra (E330), natriumcitrat (E331), povidon (E1201), magnesiumstearat (E470b).

 • 0,4 mg resoribletterna innehåller även talk (E553b) och kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Buprenorphine Bluefish 0,4 mg är en rund, bikonvex och vit resoriblett.

Buprenorphine Bluefish 2 mg är en oval, bikonvex och vit resoriblett präglad med ”2” på en sida.

Buprenorphine Bluefish 8 mg är en rund, bikonvex och vit resoriblett präglad med ”8” på en sida.

Buprenorphine Bluefish packas i blisterförpackningar.

0,4 mg: 7, 14, 28 och 49 resoribletter.

2 mg och 8 mg: 7, 14 och 28 sublinguala resoribletter .

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att tillhandahållas.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Sverige

Tillverkare

Laboratórios Atral, S.A.,

Rua da Estação n°. 42,

Vala do Carregado,

Castanheira do Ribatejo, 2600-726

Portugal

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige: Buprenorphine Bluefish sublinguala resoribletter

Danmark: Buprenorphine Bluefish sublinguale resoribletter


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-13