Bronwel Comp

Sugtablett, 20 st

78:-

Ord. butikspris 89:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från BronwelAktuella erbjudanden
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Indikationerna för traditionellt växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra irritation i munhåla och svalg samt tillhörande torrhosta.

Jämförpris 4:45/ST

EAN: 7319861018899

Kategorier:

Hosta

Extrakt av Thymus vulgaris och/eller Thymus Zygis (timjan), ört, med timjanolja Extrakt av Althaeae officinalis (läkemalva), rot Akaciagummi (E414) Maltodextrin Sorbitol, flytande (E 420) Maltitol, flytande Citronsyra, vattenfri (E 330) Sackarinnatrium Aroniasmakämne Skogsbärssmakämne Paraffin, flytande Vax, vitt Renat vatten

Läs bipacksedeln innan användning av produkten.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bronwel Comp

sugtabletter
extrakt av timjan / extrakt av läkemalva

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bronwel Comp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bronwel Comp
3. Hur du använder Bronwel Comp
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bronwel Comp ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bronwel Comp är och vad det används för

Bronwel Comp är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bronwel Comp

Använd inte Bronwel Comp

- om du är allergisk mot timjan, andra växter i familjen Lamiaceae, läkemalva eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal vid andnöd, feber eller varig upphostning.

Om du är allergisk mot björkpollen eller selleri kan du även vara allergisk mot timjan (korsallergi).

I sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner, inklusive allvarliga reaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall, observerats efter användning av produkter som innehåller timjan. Sluta att ta Bronwel Comp och kontakta omedelbart läkare om du får någon av dessa allvarliga reaktioner.

Barn och ungdomar

Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Bronwel Comp

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad, men som en försiktighetsåtgärd bör Bronwel Comp inte tas 30-60 minuter före eller efter intag av andra läkemedel.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet eller amning. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Bronwel Comp har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bronwel Comp innehåller hjälpämnen

- maltitol och sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Bronwel Comp

Ta alltid Bronwel Comp exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Vuxna och ungdomar över 12 år:

1-2 sugtabletter får sakta smälta i munnen var 4:e timme, 4-6 gånger per dag. Vid behov kan upp till 12 tabletter tas per dag.

Behandlingstid:

Egenvårdsbehandling med Bronwel Comp bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år då tillräckliga data saknas.

Om du använt för stor mängd av Bronwel Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Bronwel Comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bronwel Comp orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighetsreaktioner, inklusive fall av anafylaktisk chock och Quinckes ödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter samt blodtrycksfall), och magbesvär har rapporterats efter användning av läkemedel som innehåller timjan. Frekvensen är inte känd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Bronwel Comp ska förvaras

Förvaras vid högst 30°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är extrakt av Thymus vulgaris L. och/eller Thymus zygis L. (timjan) samt extrakt av Althaea officinalis L. (läkemalva).

1 sugtablett innehåller:

51,1 mg extrakt, varav 0,77-1,02 mg timjanolja, av Thymus vulgaris L. och/eller Thymus zygis L. (timjan) ört, motsvarande 358-664 mg torkad ört från timjan.

4,5 mg extrakt av Althaea officinalis L. (läkemalva) rot, motsvarande 31,5-40,5 mg torkad rot från läkemalva.

Övriga innehållsämnen är: akaciagummi (E 414), maltodextrin, flytande sorbitol (E 420), flytande maltitol, vattenfri citronsyra (E 330), sackarinnatrium, aroniasmakämne, skogsbärssmakämne, flytande paraffin, vitt vax, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Runda, bruna sugtabletter (18-20 mm i diameter, 6-7 mm höga).

Förpackning: Blisterförpackningar som innehåller 10, 20, 30 eller 40 sugtabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Wien, Österrike

Lokal företrädare

Perrigo Sverige AB, Kista


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-01-01


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar