Brinzolamide/Timolol STADA

Ögondroppar, suspension 10 mg/ml + 5 mg/ml Brinzolamid + timolol 3 x 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

217:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 5703241000772

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Brinzolamide/Timolol STADA

10 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, suspension
brinzolamid/timolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Brinzolamide/Timolol STADA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Brinzolamide/Timolol STADA
3. Hur du använder Brinzolamide/Timolol STADA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Brinzolamide/Timolol STADA ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Brinzolamide/Timolol STADA är och vad det används för

Brinzolamide/Timolol Stada innehåller två beståndsdelar, brinzolamid och timolol, som tillsammans sänker trycket i ögat.

Brinzolamide/Timolol Stada används för att behandla högt tryck i ögonen, även kallat glaukom eller okulär hyperension, hos vuxna patienter som är över 18 år och hos vilka det inte går att effektivt kontrollera det höga trycket i ögonen med enbart ett läkemedel.

Brinzolamid och timolol som finns i Brinzolamide/Timolol Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Brinzolamide/Timolol STADA

Använd inte Brinzolamide/Timolol STADA

 • om du är allergisk mot brinzolamid, läkemedel som kallas sulfonamider (exempelvis läkemedel som används för att behandla diabetes, infektioner och även vattendrivande medel), timolol, betablockerare (läkemedel som används för att sänka blodtrycket eller för att behandla hjärtsjukdom) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du för närvarande har eller tidigare har haft lungsjukdomar som astma, svår långvarig obstruktiv bronkit (svår lungsjukdom som kan orsaka väsande andning, svårigheter att andas och/eller ihållande hosta) eller andra typer av andningsproblem.

 • om du har allvarlig hösnuva.

 • om du har låg puls, hjärtsvikt eller sjukdomar som påverkar hjärtats rytm (oregelbundna hjärtslag).

 • om du har för surt blod (ett tillstånd som kallas hyperkloremisk acidos).

 • om du har svåra njurproblem.

Varningar och försiktighet

Använd endast Brinzolamide/Timolol Stada som ögondroppar.

Om tecken på allvarliga reaktioner eller överkänslighetsreaktioner förekommer ska du sluta använda läkemedlet och tala med din läkare.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Brinzolamide/Timolol Stada om du har eller tidigare har haft:

 • kranskärlssjukdom (symtomen kan omfatta smärta eller trånghet i bröstet, andfåddhet eller kvävning), hjärtsvikt, lågt blodtryck.

 • störningar av hjärtfrekvensen som t.ex. långsamma hjärtslag.

 • andningsproblem, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

 • sjukdom med nedsatt blodcirkulation (t.ex. Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom).

 • diabetes eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker.

 • överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på sköldkörtelsjukdom.

 • muskelsvaghet (myasthenia gravis).

 • Tala om för läkaren innan du opereras att du använder Brinzolamide/Timolol Stada eftersom timolol kan ändra effekterna av vissa läkemedel under anestesi.

 • om du har haft atopi (en tendens att få en allergisk reaktion) och allvarliga allergiska reaktioner kan du vara känsligare för att få en allergisk reaktion medan du använder Brinzolamide/Timolol Stada och det kan hända att behandling med adrenalin inte är så effektiv för att behandla en allergisk reaktion. Därför ska du berätta för läkaren eller sjuksköterskan att du använder Brinzolamide/Timolol Stada när du får någon annan behandling.

 • om du har leverproblem.

 • om du har av torra ögon eller problem med hornhinnan (kornea).

 • om du har njurproblem.

Barn och ungdomar

Brinzolamide/Timolol Stada rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Brinzolamide/Timolol STADA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Brinzolamide/Timolol Stada kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar för behandling av grön starr (glaukom). Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel för att sänka blodtrycket, till exempel parasympatomimetika och guanetidin, eller andra hjärtläkemedel som innehåller kinidin (används för att behandla hjärttillstånd och vissa typer av malaria), amiodaron eller andra läkemedel för att behandla hjärtrytmrubbningar och glykosider för att behandla hjärtsvikt. Tala även om för läkaren om du använder eller tänker använda läkemedel för behandling av diabetes eller magsår, svampmedel, antivirusmedel eller antibiotika eller antidepressiva medel som fluoxetin och paroxetin.

Om du tar en annan karbanhydrashämmare (acetazolamid eller dorzolamid), tala med din läkare.

Ökning av pupillstorleken under samtidig användning av Brinzolamide/Timolol Stada och adrenalin (epinefrin) har rapporterats sporadiskt.

Graviditet, amning och fertilitet

Du bör inte använda Brinzolamide/Timolol Stada om du är gravid eller kan tänkas bli gravid såvida inte din läkare anser det nödvändigt. Tala med din läkare innan du använder Brinzolamide/Timolol Stada.

Använd inte Brinzolamide/Timolol Stada om du ammar, timolol kan gå över i bröstmjölk.

Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel när du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän synen klarnat. Du kan uppleva att synen blir dimmig en stund precis efter att du har använt Brinzolamide/Timolol Stada.

En av de aktiva substanserna kan påverka förmågan hos äldre patienter att utföra uppgifter som kräver mental vakenhet och/eller fysisk koordination. Om du påverkas bör du vara försiktig när du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Brinzolamide/Timolol STADA innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,0033 mg bensalkoniumklorid per droppe motsvarande 0,01 % eller 0,1 mg/ml.

Brinzolamide/Timolol Stada innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.

Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.


3. Hur du använder Brinzolamide/Timolol STADA

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du byter från andra ögondroppar som används för att behandla glaukom och går över till Brinzolamide/Timolol Stada, ska du sluta använda det andra läkemedlet och börja använda Brinzolamide/Timolol Stada nästa dag. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För att droppflaskans spets och suspensionen inte ska kontamineras måste du se till att inte vidröra ögonlocken, kringliggande områden eller andra ytor med droppflaskans spets. Håll flaskan väl tillsluten när den inte används.

Följande åtgärd är till nytta när det gäller att begränsa mängden läkemedel som kommer ut i blodet efter appliceringen av ögondroppar:

 • Blunda samtidigt som du trycker försiktigt i den inre ögonvrån med ett finger i minst 2 minuter.

Rekommenderad dos är

En droppe i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen.

Använd endast Brinzolamide/Timolol Stada i båda ögonen om din läkare föreskrivit det. Använd Brinzolamide/Timolol Stada så länge som din läkare föreskrivit.

Så här använder du ögondropparna:

Bild 1

Bild 1

Bild 2

Bild 2

Bild 3

Bild 3

 • Hämta flaskan och en spegel.

 • Tvätta dina händer.

 • Skaka flaskan noga före användning.

 • Skruva av hatten på flaskan. Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat hatten, ska du ta bort kragen innan du använder produkten.

 • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och fingrarna.

 • Luta huvudet bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger, så att en ficka bildas mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna i fickan (figur 1).

 • För flaskans spets tätt intill ögat. Använd spegeln om det underlättar.

 • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Detta kan förorena dropparna.

 • Tryck ut en droppe i den ficka som bildats mellan ögonlocket och ögat (figur 2).

 • Efter att du använt Brinzolamide/Timolol Stada, tryck lätt med ett finger i ögonvrån vid näsan i minst 1 minuter. Detta gör att Brinzolamide/Timolol Stada inte kommer ut i resten av kroppen. (se figur 3)

 • Om du använder droppar i båda ögonen, upprepa ovanstående steg i andra ögat.

 • Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.

 • Använd upp en flaska innan du öppnar nästa.

Om droppen missar ögat, försök igen.

Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor, vänta åtminstone 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

Om du använt för stor mängd av Brinzolamide/Timolol STADA

Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.

Du kan få långsammare puls, sänkt blodtryck, hjärtsvikt, svårt att andas och nervsystemet kan påverkas.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Brinzolamide/Timolol STADA

Om du har glömt att använda Brinzolamide/Timolol Stada, fortsätt med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd inte mer än en droppe i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen.

Om du slutar att använda Brinzolamide/Timolol STADA

Om du slutar att använda Brinzolamide/Timolol Stada utan att ha talat med din läkare så kontrolleras inte trycket i ditt öga, vilket kan leda till synförlust.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du får hudutslag, en svår hudreaktion eller kraftig rodnad och klåda i ögat. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion (frekvensen är okänd).

Du kan oftast fortsätta att använda dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med din läkare eller apotekspersonalen. Sluta inte använda Brinzolamide/Timolol Stada utan att först tala med din läkare.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Effekter i ögat: Inflammation på ögats yta, dimsyn, tecken och symtom på ögonirritation (t.ex. brännande känsla, stickningar, klåda, tårflöde, rodnad), ögonsmärta.

 • Allmänna biverkningar: Långsammare puls, smakförändringar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Effekter i ögat: Erosion av hornhinnan (skada på ögonglobens främre skikt), inflammation på ögats yta med ytskador, inflammation inuti ögat, färgning av hornhinnan, onormal känsla i ögonen, avsöndring från ögat, torra ögon, trötta ögon, kliande ögon, röda ögon, ögonlocksrodnad.

 • Allmänna biverkningar: Minskat antal vita blodkroppar, sänkt blodtryck, hosta, blod i urinen, svaghet i kroppen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Effekter i ögat: hornhinneproblem, ljuskänslighet, ökad tårproduktion, skorpbildning på ögonlocket.

 • Allmänna biverkningar: sömnsvårigheter, halsont, rinnande näsa.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Effekter i ögat: Ögonallergi, synstörning, skador på synnerven, ökat tryck i ögat, avlagringar på ögats yta, minskad känslighet i ögat, inflammation eller infektion i bindhinnan (ögonvitan), onormal, dubbel eller försämrad syn, ökad pigmentering i ögat, tillväxt på ögats yta, svullna ögon, ljuskänslighet, minskad tillväxt av ögonfransar eller minskat antal ögonfransar, hängande övre ögonlock (gör att ögat hålls halvslutet), inflammation i ögonlock och ögonlockskörtlar, inflammation i hornhinnan och avlossning av det skikt under näthinnan som innehåller blodkärl efter filtreringskirurgi, vilket kan orsaka synstörningar, minskad känslighet i hornhinnan.

 • Hjärta och blodcirkulation: Förändrad rytm eller hastighet på hjärtslagen, långsam puls, hjärtklappning, en typ av hjärtrytmrubbning, avvikande ökning av pulsen, bröstsmärtor, försämrad hjärtfunktion, hjärtinfarkt, ökat blodtryck, minskad blodförsörjning till hjärnan, stroke, ödem (vätskeansamling), kronisk hjärtinsufficiens (hjärtsjukdom med andfåddhet och svullnad av fötter och ben på grund av vätskeansamling), svullna extremiteter, lågt blodtryck, missfärgning av fingrar, tår och ibland andra delar av kroppen (Raynauds fenomen), kalla händer och fötter.

 • Lungor/andningsvägar: Sammandragning av luftvägarna i lungorna (framför allt hos patienter med redan befintlig sjukdom), andfåddhet eller andnöd, förkylningssymtom, tryck över bröstet, bihåleinflammation, nysningar, nästäppa, torr näsa, näsblödningar, astma, irritation i svalget.

 • Nervsystemet och allmänna sjukdomar: Depression, mardrömmar, minnesförlust, huvudvärk, nervositet, irritation, trötthet, skakningar, onormal känsla, svimning, yrsel, dåsighet, allmän eller allvarlig svaghet, ovanliga förnimmelser som t.ex. stickningar i huden, hallucinationer.

 • Mag-tarmkanalen: Illamående, kräkning, diarré, gasbildning eller obehaglig känsla i buken, halsinflammation, torr eller onormal känsla i munnen, magbesvär, magsmärta.

 • Blod: Onormala leverfunktionsvärden, ökad halt klor i blod eller minskat antal röda blodkroppar vid blodprov.

 • Allergi: Ökade allergiska symtom, generaliserade allergiska reaktioner, bland annat svullnad under huden som kan förekomma på ställen som t.ex. ansiktet, armar och ben och kan hindra luftvägarna vilket kan orsaka svårighet att svälja eller andas, nässelfeber, begränsat och generaliserat utslag, klåda, allvarlig, plötslig livshotande allergisk reaktion.

 • Öron: Ringningar i öronen, känsla av rotation eller yrsel

 • Hud: Utslag, hudrodnad eller inflammation, onormal eller minskad känsla i huden, håravfall, hudutslag med vitt silveraktigt färgat utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrande av psoriasis.

 • Muskler: Allmän rygg-, led- eller muskelsmärta som inte orsakats av träning, muskelkramper, smärta i extremiteterna, muskelsvaghet/muskeltrötthet, ökade tecken och symtom på myasthenia gravis (muskelrubbning).

 • Njurar: Njursmärta såsom smärta i ryggslutet, täta urineringar.

 • Fortplantning: Sexuell dysfunktion, minskad libido, sexsvårigheter hos män.

 • Metabolism: Låga blodsockernivåer.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Brinzolamide/Timolol STADA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Du måste kassera flaskan 4 veckor efter att du öppnat den, för att förhindra infektioner, och använd en ny flaska. Skriv upp det datum då du öppnat den på avsett utrymme på flaska och kartong.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är brinzolamid och timolol. En milliliter suspension innehåller 10 mg brinzolamid och timololmaleat motsvarande 5 mg timolol.

 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (se avsnitt 2, ”Brinzolamide/Timolol Stada innehåller bensalkoniumklorid”), karbomer, dinatriumedetat, mannitol (E421), renat vatten, natriumklorid, saltsyra och/eller natriumhydroxid.

Små mängder saltsyra och/eller natriumhydroxid läggs till för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brinzolamide/Timolol Stada är en vätska (vit till benvit homogen suspension), som tillhandahålles i en förpackning innehållande en 5 ml lågdensitetspolyeten (LDPE)-flaska, med en LDPE-droppinsats och ett högdensitetspolyeten (HDPE)-lock innehållande 5 ml suspension.

Kartonger innehållande 1, 3 eller 6 flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Lusomedicamanta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.
Rua Norberto de Oliveira, no 1/5
Póvoa de Santo Adrião, 2620-111,

Portugal

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

NL-4879 AC Etten-Leur

Nederländerna

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-17